Dirksland - Ondertrouwinschrijvingen met vermelding van huwelijksdata 19 september 1678 ??? 29 november 1681

Algemeen Rijksarchief
Collectie Doopboeken enz.
Dirksland
10 : I
1678 ??? 1681

Kerkelijke acta beginnende??
Ao. 1678 en eijndigende
Ao. 1752

[19-09-1678]
1 voorstellinge
2 voorstellinge
Dit is de 3 voorstellinge
Aren Maertensz Kuijper, geboortig en wonende in Abbenbroek, met Sara Willemsz, wed. van meester Gerrit Somdeuson, geboortig van Middelburgh, wonende in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrou opgenomen, en alsoo de voorsz weduwe in Dirxlant gewoont heeft, versoeken de broederen en opsienders aldaer dat haer proclamatien aldaer gegeven werden ten eijnde geen verhinderinge sijnde, sij in den H. echten staat ingezegent werden. Actum Abbenbroek den 19 9bris 1678 uijt name des kerkeraats, J. Guilermes Eccl. in Abbenbroek????
[18-11-1678]
1 voorstellinge
2 voorstellinge
3 voorstellinge
Kornelis Korn. de Bruine, jonghman van Dirksland, ende Neeltjen Adams jonge doghter van Vlaardingen, woonaghtigh onder de Plaat, zijn met den anderen, bij den E. kerkenraad van deselve plaats, in wettelijken ondertrouw opgenomen ende ingeteikent waar van sij bij desen blijk en bewijs hebben willen geven aan den E. kerkenraad in Dirksland, vermits de bruid aldaar zedert een halv jaar herwaarts hebbende gewoont, de houwelijks geboden ter selver plaatse mede sullen moeten afgekondight werden, en dan wettelijk betoogh daar van ingebraght. Gegeven in Ooltjesplaat heden desen 18 Novemb. 1678. Nomine sijnedrij Petrus van Heel, Eccls. ibidem
Het eerste gebodt
Cornelis Cornelisse de Bruijne, j. m. van Dirxlant, met Neeltgen Adams, j. d. van Vlaerding, beijde wonende in de jurisdijcxie van Ooltgensplaet
[11-11-1678]
1 voorstellinge
2 voorstellinge
3 voorstellinge
Arnouwt Jaspersse van Turenhouwt, j. m. van Dirckslant, met Sara Cornelis Buijens, j. d. van Stat, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen 11 Novemb. 1678
[01-12-1678]
1 voorstellinge
Dit is de 2 voorstellinge
3 procl
Tijs Claesse Creeft, j. m., en Angenietien Jan van Aerde, j. d., beijde woonachtich in Dirckslant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen desen 1 Decemb. 1678
1 voorstellinge
2 voorstellinge
3 voorstellinge
Aren Jasperse, j.m. van Somerdijck, en Pietertien Arens, j. d. van Dirckslant??
[08-12-1678]
Zolvt. 4 sts. D. van Aflaken
Arien Jaspersen, j. m. van Sommelsd, en Pieterje Ariens, j. d. van Dirxlant, hebben bij ons haer drij wettelijke huwelijxe afcondijngen gehad, mogen derhalve soo veel ons aengaet in den huwelijxen staet bevesticht werden. Datum in Sommelsd den 8 Decemb. 1678. Quod testor J. v. Kerckhoven, pastor
[10-02-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Meerten Jansz Slis, lest weduwenaer van Maetje Pieters Flamek, woonende in d??? Oudetonghs lant, met Sara Jans, jonge dochter van Dircxlant, sijn bij ons in ondertrou opgenomen in het [jaar] 1679 op den 10 Februwarij
[28-02-1679]
Maerten Janse Slis, weduwenaer van Maitje Pieters Flameck, en Sara van Lake, j. d., hebben bij ons hare drie voorstellingen onverhinderlijck gehadt, mogen derhalven in den huwelijcken staet op Dirckxlant bevestight worden. Gegeven op d??? Oude Tonge den xxviij Febr. 1679. Nomine sijnedrii Adamus van Halen, V. D. M. ibid.
[14-03-1679]
Job Crelisse Pater, j. m., met Japien Arens, j. d., de eerste van Dirckslant en de laetste van Herkenen, sijn bij ons in wettig ondertrouw opgenomen 1679 den 14 Mart????
[31-03-1679]
Zolvt. 4 sts. D. van Aflaken
Sijn bij ons wettelijk ondertrout op den 31 Martij 1679 Govert Jacobsen van Nederpels, j. m., met Catlijnjen Dammis, wed. van Cornel. Stoffelsen, doch also de bruijt over eenigen tijt in Dirxlant is woonachtich geweest, soo sullen de E. E. broederen en opsienders der gemeijnte Jesu Christi aldaer gelieven hare huwelijxs geboden aftekondigen en ons van de uijtcomst verwittigen. Actum in Sommelsd. den 31 Martij 1679. Quod testor Johanes van der Kerckhoven, pastor??
1 procl
2 procl
3 procl
Govert Jacobsse van Nederpels, j. m., met Catelijntie Dammis, wedw. van Cornelis Stoffelsse, voormaels woonachtich in Dirckslant
[08-04-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Arnouwt Pitersse, j. m., woonachtich in Dirckxlant, en Neeltie Cornelis Paters, j. d., mede wonende aldaer, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen desen 8 Aprill 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dircxlant??
[14-04-1678]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Tijssen van Werkendam, j. m., met Otie Jans, van Middelharnas, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen dese 14 Aprill 1679. En sijn getrouwt op den 14 Meij.
[08-04-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen Mathijs Pietersse, j. m., met Metien Jurrianus, j. d., beijde woonachtich in Dirckslant, 1679 den 8 Apill??
P 18 overgeslagen
[14-04-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Mancksse, j. m., en Flippijntie Bartens, van Melesant, j. d., beijde behorende onder dese kercke van Dirckslant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome desen 14. April 1679.
En sijn getrouwt op den 6 Meij.
[15-04-1679]
1 procl
2 procl
Davit Jacobsse van Aellen, weduwenaer van Crelia Piters, met Judick Fransse, weduwe van Piter Bastiaensse Huijsman, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome den 15. Aprill 1679
Dese bovenstaende persone sijn vervolgens getrouwt in Somerdijck den 16 Meij 1679
[30-04-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Steven Arensse, weduwenaer van Jannetie Robbrechs, met Cornelia Arens, j. d., beijde behorende onder de kercke?? van Dirckxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen desen 30 April 1679
En is getrouwt den 21 Meij
[06-05-1679]
Bastiaan Quint, j. m., en Engeltje Stoffels van der Veer, j. d., beijde wonende onder t reghtsgebied van Middelharnas, hebben bij ons haare huwelijksche geboden sonder verhinderinge gehad, mogen derhalven in den huw. staat worden bevestight. Gegeven in Middelharnas den 6e Meij A. 1679. Uijt name des kkraads, N. Magerus, V. D. M.
[06-05-1679]
Abram Reus, j. m., en Jannetje Marinus, j. d., beijde wonende alhier, hebben bij ons sonder inspraak haare huwelijksche geboden gehad, mogen oversulx in den huw. worden bevestight. Gegeven in Middelharnas den 6en Meij A. 1679. Uijt name des kkraads, N. Magerus, Eccl.
[06-05-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Sarel Geerse, jonckman van Pietershouck, met Willemtge Corvijns, j. d. van Melissant, beijde woonende in Dircxlant
Dese bovenstaende persoonen sijn op den 6 Meij 1679 in Dircxlant in ondertrou opgenomen
En zijn getrouwt op den 4 Junij 1679
[09-05-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Leendert Andriesse Koman, j. m. van Ouwtvosmaer, en Neeltie Crelis, weduw. van Abram Lenersse Lodder, wonende in Melesant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 9 Maij 1679. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirckxlant??
En is getrouwt den 4. Junij
[26-05-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome Hendrik Jansse Blommendaell, j. m. van Somerdijck, met Maetie van der Stel, j. d. van Dirckxlant, dese 26 Maij 1679. Actum Dirckslant W. M. S. Borch, eccle. in?? Dirckxlant
En sijn getrouwt op den 18 Junij 1679
[16-07-1679]
Zolvt. 4 sts. D. van Afflaken
Heijndrick Jansen Blommendael, j. m., met Maetjen van der Stel, j.d., hebben bij ons hare drij huwelijxe proclamatien sonder inspreken van ijmandt gehad, mogen derhalven soo veel ons aengaet in den H. staet des huwelijx ingesegent worden, den 16 Julij 1679 uijt Sommelsd. Quod testor J. v. Kerckhoven, pastor??
[10-06-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Salomon Ariensse, j. m. van Klaeswael, en Neeltie Cornelis Coerts, j. d. van Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 10 Junij 1679. W. van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant.
En zijn getrouwt den 9 Julij
[02-07-1679]
Salomon Ariensz van Leent, j. m. van Claeswael, en Neeltje Cornelisz Koerts, j. d. van Dirks-land, hebben bij ons onverhindert hare 3 huwelijksche voorstellingen gehad, mogen oversulks (soo veel ons aengaet) in den echten staet bevestight worden. Actum Claeswael den 2en Julij 1679. Zacharias Gravius
[14-06-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Poulus Jaspersse Breesnee, j. m. van Middelharnas, met Neeltie Jans, j. d., woonachtich in Dirckxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 14 Junij 1679. Wilhelmus van Schaerdenb.??
En zijn getrouwt den 9 Julij
[30-06-1679]
1 procl
2 procl
Derde procl
Leendert Jansse, j. m. van Wouw, met Cornelia Dames Vincken, wed. van Tomas Hendrixsse, woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 30 Junij 1679. Wilhelmus van Schardenborch
[01-07-1679]
1 procl
2 procl
Derde procl
Willem Andriesse Kools, j. m. van Santerbuijte, met Ariaentie Jans, van Melesant, wed. van Digman Crijnsse Groendijck, wonende in Melesant, sijn bij ons in ondertrouw opgenome dese 1 Julij 1679. Wilhelmus van Schardenborch, eccle. in Dirxlant
[07-07-1679]
Eerste procl
Tweede procl
3 procl
Jacob Jansse, j. m., met Jannetie Abrams, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 7. Julij 1679. Actum Dirxlant, bij mij onderscreve, Wilhelmus van Schardenborch
En zijn getrouwt den 30 Julij 1679
[22-07-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Pieter Cornelis Vermeijde, j. m. van Merxum, met Ariaentie Teuwis, wed. van Antonij Poulusse, woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 22 Julij 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 13 Augustus 1679
[29-07-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Willem Woutersse Muijs, weduwenaer van Pitertie Hermans, met Tannetie Joos, j. d., beijde woonachtich op Herkenen, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 29 Julij 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 20 Augustus 1679
[16-08-1679]
Zolvt. 4 sts. D. van Afflaken
Willem Woutersz Mijs, wed. van Pieterjen Hermans, met Tanneken Joos, j. d. van Sommelsd., hebben hare drij huwelijxen geboden onverhindert bij ons gehadt, mogen derhalven soo veel ons aengaet in den H. huwelijken staet bevesticht worden. Quod testor Joh. van den Kerckhoven, pastor
Uijt Sommelsdd. den 16 Aug. 1679??
[19-08-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Tijsse Coman, wedr. van Ariaentie Piters, met Martijntie Wouters, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 19 Augusti 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En is getrouwt op den 3 Sebtember 1679
[08-09-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Bastiaen Claesse Kreeft, j. m. van Dirxlant, met Eva Cornelis Wittekoeck, wed. van Marinus Pitersse Breman, woonachtich int Somerdicksse lant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 8 Septemb. 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch
Stoffel Stoffelsen de Jonge
Stoffel Stoffelsen de Jonge
Stoffel Stoffelsen de Jonge
[16-09-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Sijn bij ons in ondertrouw opgenome Jobus Wittens, j. m. van Dirxlant, en Maria Bosvelt, wed. van zal. Johan Woele, dese 16 Septemb. 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 1 October
[30-09-1679]
Zolvt. 6 sts. D. van Afflaken
Jobius Wittens, j. m., en Maria Bosvelt, wed. van Johan Woele, hebben hare drij huwelijxe geboden onverhindert in de kke. van Sommelsd gehad, mogen derhalven onsenthalve in den H. huwelijxen staet ingesegent worden. Quod testor Joh. van den Kerckhoven, pastor
Den 30 Septemb. 1679 in Sommelsd.
[21-09-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Abraham Jansse Keijser, j. m. van Dirxlandt, en Trijntge Jans, j. d. van den Koorndijck, sijn bij ons in wettelijcke ondertrouw opgenomen; het sal dan den E. opsienders der gemeijnte J. C. tot Dirxlandt, daer gemelten bruijdegom wonaghtigh is, gelieven deselve aenstaenden sondagh nevens ons haere weke. huijwelijcksche voorstellingen en soo vervolgens tot Drijsser te geven, ten eijnde geen wettelijcke verhinderingen voorgecomen sijnde, deselve in den H. echt en huijwelijcken staet mogen worden ingesegent. Aldus gedaen desen 21 Septemb. 1679 uit last en naeme des kerckenraedts J. C., ? , wnd. V. D. M.
[11-11-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Aert Leunisse, j. m. van Dirxlant, met Maetie Jacobs, weduw. van Teunis Arensse Coert, wonende in Alteklein, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 11 Novemb. 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 17 December 1679
Stoffel Stoffelsen de Jonge
[22-09-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome Cornelis Jansse Noorman, weduw. van Lijsbet Arens Buijssers, met Arentie Cornelis Noorthoeve, weduw. van Cornelis Dirxsse Braber, beijde woonachtich in Dirxlant dese 22 Septemb. 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 15 Ocktober 1679
[21-10-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Lieve Marinusse Iserman, j. m. van Noortwellant, met Maetie Leenders van Beke, j. d., den bruijdegom wonende in de Niwetonge en de bruijt in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 21 Octob. 1679. Wilhelmus van Schaerdenborch??
En zijn getrouwt op den 12 November 1679
[01-12-1679]
1 procl
2 procl
3 procl
Cornelis Ewoutse Tanis, wedr. van zalige Aagje Willems, en Lijsbeth Meus, j. d., hebben hare wettelijcke ondertrouw bij ons gedaen op den 1 Decemb. anno 1679, en soo den genoemde bruijdegom in Dirckslant sijn woonplaets heeft, soo werden de E. E. broeders en opsienders der gemeijnte aldaer versocht, hare proclamatie in de kercke af te kondigen en ons daer nae van de uijtcomste verwittigen. Uijt naem des E. E. kerckenraets, Josephus Rousse, eccles. int Oudtdorp, Ao. 1679 den 1 Decemb.
En zijn ter Goeree getrouwt
[26-01-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Matijsse de Jonge, weduw. van Jaspertie Piters Ruijchrocks, met Elisabet Leenders Tuijnders, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 26 Januarij 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch
En zijn getrouwt op den 15 Febrijwarij
[30-01-1680]
Vier sts. D. van Afflaken
IJohannijs Dorsman, jonckman van Willem Stadt, met Lisbet Verschuere, van Sommels Dijck, hebbe in de kercke van Sommels Dijck haare drje sondaghse hujwelijckse geboden gehadt sonder tegen seggen van jiemant, en also hier geen predijcant en is, moge der halven van onse sijde trouwe waart haar belieft of gelegen sal kome, met last en order des kercken raedt in Sommelsd Dijck, actum den 30 IJanwari 1680. Klaes Marijnijsse Wacker, ouderlijnck??
[28-01-1680]??
Isaac van der Natt, chiruurgijn, met Annichje Tijsse sijn den 28 Janu. 1680 in de kke. van Ouwd-Beijerlant wettich getrout. Quod attestor J. Canzius, eccl. in Ouwdbeijerl. Actum in Ouwd-Beijerlant den 7 Febr. 1680
[07-02-1680]
Annichje Tijsse, huijsvrjou van meest. Van der Nat, is soo veel ons bekent is een stigtel. lidmaat van Cti. kke, de E. opsienders van Cti. kke. in Dircxlant gelieve dese voornoemde suster als soodanich te erkennen en aan te nemen. Actum in Ouwd-Beijerlant den 7 Febr. 1680. J. Canzius, eccl. Ibidem
[09-02-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Joost Joosten van der Koij, j. m. van Heerians dam, met Maetie Arens, weduw. van Jan Corvinxsse, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen anno 1680 den 9 Februarij. WVSB, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 29 Febrijwarij 1680
[16-02-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Abram Pitersse, j. m. van Vrijberge, met Ariaentie Arens Roos, weduwe van Leendert Lenersse Soldaet, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 16 Februarij 1680. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 6 Meert 1680
[16-03-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Dirck Cornelisse Pater, j. m. van Dirxlant, met Neeltie Arens Coert, wed. van Zacharias Willemsse, mede wonende alhier, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 16 Mart. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 4 April 1680
[19-03-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Galeijn Cornelis de Bruijn, j. m. van Etthen, met Neeltie Lauweris, j. d. van Dirxlant, beijde woonachtich uit t lant van Oltiensplaet, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 19 Mart 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
[29-03-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Claes Teunisse van Oorschot, weduwenaer van Crelia Crelis Oosterlingh, met Zaertie Huijge, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 19 Mart 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 7 April 1680
[24-03-1680]
Pieter Cornelisz, j. m., en Krijntjen Arens, j.d., beijde wonend alhier, mogen getrouwt worden. Uijt naam des kk raadt, N. Magerius, eccl.
Middelharnas, den 24en Maart, A. 1680
[26-03-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Johannes Antonisse Verhulst, j. m. van Ouwt Vosmeer, met Geertie Cornelis de Grote, weduw. van Corstiaen Pitersse van der Stel, wonende onder Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 26 Mart 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 28 April 1680
[25-03-1680]
Sinjr. Cornelius Hogerwerff, j. m. van Dirxlant, met Juffr. Catharina Martens, j. d. van Sluijs in Vlaendere, hebben alhier gehat hare drie volgende huwelijckx proclamatien, en also ons gene verhinderinge voor gekome is moge sij parsonen voornoempt in den H. huwelijke staet so veel ons aengaet ingesegelt worde, waer toe wij haer van herte wenssen des here rijcke segen, actum Dirxlant 1680 den 25 Mart. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant ex nomine sijnedrii
Dese boven gestelde persoonen sijn in den echten staat des houwelicks alhier in onse kerck naar hare drie sondaaghsche proclamatien ingezegent den 3. April 1680. Quod attestor Cornelius Doelmans, verbi divini minister in ecclesia Sluso-flandriea??
[05-03-1680]
Sinr. Cornelis Hoogwerff, j. m. van Dirxlandt, met Juffr. Catharina Maartens, j. d. van Sluijs in Vlaanderen, en ook woonende alhier, zijn bij ons op heden in ondertrouw opgenomen, het sal de E. E. broeders opsienders in de gemeijnte Jesu Christi tot Dirxlandt (alwaar den bruijdegom is woonachtig) gelieven hare houwelickse voorstellingen te laten gaan, en ons van de uitkomste der sake (des noots zijnde) te verwittigen. Actum Sluijs in Vlaanderen desen 5 Maart 1680. Jussu ac nomine sijnedrii, Cornelius Doelmans, eccles. Slus.
[11-04-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Jansse, j. m. van Heur behorende onder Toor int lant van Luijck, met Tannetie Andries, j. d., woonachtich onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 11 April 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. In Dirxlant
En zijn getrouwt op den 13 Meij 1680????
[12-04-1680]
1680. 4 sts. D. van Afflaken
1 procl
2 procl
3 procl
Cornelus Wijllemsen Trommel, j. m. van Sommelsdick, met Caterijna Abrams, j. d. van Maesijck, en beijde woonachtijch tot Sommelsdick, sijn bij ons in wettijge ondertrou opgenomen, versoecke de opsijenders der gemeijnte Jesu Chrijsti tot Dirricklant asoo de bruijt daar laast heeft gewoont, dat aldaar hare drije sondaachse geboden mogen hebben, acktum in Sommelsdick den 12 April 1680. Uijt de naam des kk. raats, Joost van Dickelen
[26-04-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Steve Woutersse, weduw. van Lijsbeth Allers van Alle, met Annetie Jans Kronewalt, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 26 April 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 26 Meij 1680
[26-04-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Crijn Isackse, j. m. van Schouwe, met Willempie Willems, j. d. van Dirxlant, sijn bij ons in wettelike ondertrouw opgenome dese 26 April 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch
En zijn getrouwt op den 29 Meij 1680
[15-06-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Stoffelsse van den Bos, weduw. van Zecilia Jans, met Stijntie Dirx, wed. van Willem Hendrixsse van Lin, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn in wettelijke ondertrouw opgenome dese 15 Junij 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 7 Julij 1680
[18-05-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Cornelis van der Schoor, wed. van Maetie Chiels, met Clijntie Wilms, wed. van Jan Jansse Boer, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 18 Maij 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 17 Junij 1680
[06-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Leendert Leunisse, j. m. van Melesant, met Neeltie Gerrits, j. d. van Roockxnesse, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenomen dese ??? Junij 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 30 Junij 1680
[06-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Abramsse Wit, j. m. van Dirxlant, met Geertruij Antonisse Croll, j. d. van Bommel, mede woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese ??? Junij 1680.
En zijn getrouwt op den 14 Julij 1680
[06-07-1680]
procl
procl
Willem Krijnz Kouk, weduwenaar van Lijsbeth Teeuwis, wonende op Herkinge, en Neeltje Teunis, wonende alhier, sijn bij ons in ondertrouw opgenomen. De broeders opsienderen der gemeijnte in Dirxland werden derhalven versoght hare huwelijksche geboden te doen af te kondigen, actum den 6e Julij, A. 1680. Uijt name des kk. raadt, N. Magerus
[06-07-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Sijn bij ons in wettelijcke ondertrouw opgenomen op den 6 Julij 1680 Thomas Arense, wedr. van Leentien Jobs, woonende op de Nieuwe Tonge, met Ariaantie Corvins, j. d. van Dirxlandt, woonende tegenwoordigh onder de Nieuwe Tonge.
De E. opsienders aldaar zullen de geboden nevens ons gehoren af te geven en des noots ons van den uijtslagh verwittigen. Johannes van der Vorm, V. D. M. in de Nieuwe Tonge
En zijn getrouwt den 21 Julij 1680??
[21-07-1680]
Thomas Arense, wedr. van Leentien Jobs, woonende op de Nieuwe Tonge, met Aariaantien Corvins, j. d. van Dirxlandt, hebben haare houwelijkse geboden hier onverhindert gehadt en mogen ons belangende in den houwelijcken staat bevestight worden. Den 21 Julij 1680. Quod testor Johannes van der Vorm, V. D. M. in de Nieuwe Tonge
[07-08-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Marinus Breeman, wedw. van Piternella Harinx, woonachtich in Somerdijck, met Garbina Gouswaert, j. d. in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 7 Augusti deses jaers 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. In Dirxlant
En zijn getrouwt op den 1 September 1680
[31-08-1680]
Marinis Breman, weduenaer van Pieternella Haarincke, wonnachtijg in Sommels dijck, met Gerbinna Gouswaars, wonnachtich in Derck lant, hebbe hier in de kk. van Sommels dick haere dri huiwelijckse geboden gehadt sonder tegen seggen van iemant, onsen t halven moge dan trouwe waart haar belijft of gelege sal kome, actum in Sommeles dijck den 31 Augustus 1680. Claes Marinisse Wacker, ouderlijck in de gemeente tot Sommels dick
[09-08-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Crelis Teunisse Metselaer, j. m. van Dirxlant, met Leentie Stoffels, j. d., mede woonachtich alhier, sijn bij ons in wettege ondertrouw opgenome dese 9 Augusti 1680. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant
En sijn getrouwt op den 24 Augusto 1680
[21-08-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Jacobsse Spaniart, j. m. van Sommelsdijck, met Annetie Tijs, j. d. in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 21 August. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En sijn getrouwt op den 8 Sebtember 1680
[08-09-1680]
1680. vier sts. D. van Afflaken
Jan Jacobsen Spanjaert, j. m. van Sommelsdijck, met Annetje Tijs, j. d. van Dircksland, hebben hare drij wettelicke proclamatien onverhindert gehad, mogen derhalven soo veel ons aengaet den H. staet des huwelicks in gezegent worden, actum in Sommelsdijck den 8. Sept. 1680. Uit last en naem des kerckenraedts, Joh. van den Heuvel, eccles.
[06-09-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Tijs Manxse, j. m. , met Neeltie Leunis, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 6 Septemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant??
En zijn getrouwt op den 6 Ocktober 1680
[11-09-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Cornelis Ruijchrock, j. m. van Amsterdam, met Anna van Ake, j. d. in Dirxlant, sijn bij ons in wettelijke ondertrouw opgenome dese 11 Septemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En sijn getrouwt op den 18 Ocktober anno 1680
[06-10-1680]
Dat Cornelis Ruijchrock en Anna van Ake, wiens gebooden tot Dirkxlant meede gaan, hare drie Sondaaghse uijtroepinge in de Kerken deser Stede Amsteldamme sonder eenige verhinderinge gehadt hebben, ende dien volgens, soo veel ons aangaat, in den Huwelijken-staat wel mogen bevestight worden, betuijge ick ondergeschreven Koster, als bij haar Ed. Groot-Aghtb. Heeren Burgermeesteren en Regeerders voorsz Stede hier toe specialijken geauthoriseert. Actum desen 6 October 1680. Wm. de Vogel
[21-09-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Johannes Jansse Bakelaer van Goerede, j. m., met Jannetie Cornelis, weduwe van Mateuwis Pitersse Suijthoeck, woonachtich op Herkinge, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 21 Septemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, ecclesiases in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 6 Ocktober 1680
[28-09-1680]
1 voorstellinge
2 procl
3 procl
Abram Corstiaense, j. man van Herkinghe, met Trijntge Willems, j. d. van Dircxlant, beide woonende op Herkinghe, hebben haer ondertrouw op den 28 Septem. 1680
En sijn getrouwt op den 20 Ocktober 1680
[29-09-1680]
Abraham Jacobse van Schagen is litmaat der ware gereformeerde relligie, gesont in den gelove, en strijctelijck van ommeganck voor zoo veel ons bekent is. Dat d??? E. broederen en opsienders der gemeinte Jesu Christi die daar vergadert werdt in Dirxlandt, de welcke dese onse attestatie zal werden verthoont, den voorsz broeder gelieven voor zoodanige te erkennen en den zelvigen onder haar Christelijck opsigt tot de tafel des Heeren toe te laten. Gegeven in de Nieuwe Tonge den 29 September 1680. Quod testor nomine sijnedrii, Johannes van der Vorm, V. D. M.
[28-09-1680]
1 procl
2 procl
3 procl??
Marinus Corijnse van Wouwe, weduwenaer van Commertge Jans Soetermeer, woonende tot Dirxlant, met Matge Commers, j. d., gebooren op Herckinghe en woonende aldaer, hebben haer ondertrouw gedaen op den 28 Sebtember 1680
En zijn getrouwt op den 18 Ocktober 1680
[01-11-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Teunisse de Mans, wedw. van Neeltie Simons van der Stel, met Lijsbeth Cornelis Hoevenaer, j. d., de bruijdegom van Oeltiensplaet en de bruijt van Owt Beijerlant, doch beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 1 Novemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 1 December 1680
[24-11-1680]
Jan Teunisse de Mans, weduwenaar van Neeltie Simons van der Stel, met Lijsbet Kornelisse Hoevenaar, beide tegenwoordigh woonaghtigh in Dirksland, hebben in de kerke tot Ooltjesplaat alhier hare drie sondaghsche houwelijcks-voorstellingen achter een onverhindert en sonder eenige insprake gehad, mogen derhalven, soo veel ons aangaat, in den echten staat met elkanderen ingezegent en bevestight worden. Gegeven in Ooltjesplaat desen 24 Novemb. 1680. Petrus van Heel, predikant ter plaatse voornoemt
[01-11-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Claesse Seuw, j. m., met Crelia Leenders Noormans, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 1 Nov. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
[02-11-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Cornelis Danielsse Haamete, j. m., met Jannetie Arens, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 2 Novemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 23 November 1680
[09-11-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Beldrox, j.m. van S. Truije int lant van Luijck, met Jacomijntie Rokus, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 9 Novemb. 1680. Wilhelmus van?? Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 1 December 1680
[07-12-1680]
1680. vier sts. D. van Afflaken
1 procl
2 procl
3 procl
Jaspert Janse Tijbout, weduw. van Jakomijnje Willems Palincksdoot, met Anneje Barens, jonge dochter van Westhe?k, en beijde woonagtijgh in Sommerdijck, dese persoons sijn bij ons in wettijge ondertrouw opgenomen, doch alsoo de bruijt haare woonplaats laast heeft in Dijrckslant gehadt, soo werden de E. hr. broeders en opsienders der gemeij(n)te aldaar versogt haare gebooden te laten gaan in haare gemeijnte, en ons dien noodigh zijnde van de uijt komst verwijtijgen. Dijt geschreven uijt naam en last der kk. raats van Sommelsdijck bij mij Pieter Floore als dijacken, anno 1680 7 Decembr.?? ??
[03-12-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Nota. Bij gebrek van een ses sts. zegel, soo moeten tot voldoeninge van ? akte ?, dese twee van drije sts. geannexeert werden en bij malkanderen blijven.
Willem Willemsz Cosijn, j. m. van Dirxlandt, en aldaer wonende, met Maartge Willems Rosmolen, weduwe van saliger Corn. Teunisse Dubbeldestuijver, woonende in den Koorndijck, sijn bij ons in wettelijcke ondertrouw opgenomen, en also gemelte bruijdegom noch wonende is tot Dirxlandt, soo sal het den E. E. opsienders der gemeijnte J. C. aldaer gelieven deselve persoonen haere drije huijwelijckse (geboden CMK) nevens ons in hunne ecclesia te geven ten eijnde, geen wettelijcke inspraeck en hinder voorgecomen sijnde, deselve vervolgens in den H. echt en huijwelijcken staet mogen werden ingezegent. Koorndijck desen 3en Decemb. 1680. Quod testatur et eogus D. Crooswijcq, ibid. V. D. M.
[01-12-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Dirck Cornelisse Sporen, j. m. van Suijtlant, met Teuntie Piters Stehouwers, j. d. van Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 1e Decemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 1 Jannewarij 1681
[20-12-1680]
1 procl
2 procl
3 procl
Hendrick Lenersse Tuijnder, j. m., met Leentie Arens Casteleijns, j. d., beijde woonachtich in en onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 20 Decemb. 1680. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 8 Jannewarij 1681
[17-01-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Arien Jansse Keijsser, weduw. van Francijntie Jillis, met Jannetie Willems, wed. van Jan Jooste, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 17 Jannew. 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 5 Febrijwarij 1681
[29-02-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Job Arensse van der Linden, weduwr. van Zara Jacobs, met Neeltie Wouters, j. d., beijde woonachtich onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese laetste Februarij oft den 29 dito. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. Dirxlant
En zijn getrouwt den 19 Maert 1681
[22-03-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Pouwelis Rookusse Koomen, weduwnaer van Marij Frans, woonende alhier, met Hadeweij Kommers, j. d. van de Stat, woonende op de heerlickheijt van Sommelsdijck, zijn bij ons in wettiche ondertrouw opgenomen den 21 Maert 1681??
[05-04-1681]
De broederen en de opsijenders der gemeente Jesij Christij tot Dijrkxlant gelijeve te weten dat de drije houwelijckxe geboden van Bouwen Krelise Goeree, j. m., met Teunijcke Arens, j. d., alhier in de kerckke van Sommels dijck op een behoorlijckke wijse sonder eenijge verhijnderijnge hebben gehat, moge derhalven ons aengaende in den huijwelijckke staet bevestijch werden, acktije den 5e Aprijl 1681. Uijt last van de kerkkenraet en uit aller name, Pieter Janse Visser, ouderlijnck??
[19-03-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Bouwe Crelisse Goeree j. m., woonachtich op den Somerdijcksse bodem, met Teuntie Arens, j. d., woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in ondertrouw opgenome dese 19 Mart 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 7 April 1681
[20-03-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Crelis Teunisse Hollander, j. m. van Melesant, met Geertruij Teunus, j. d. van Melesant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 20 Mart 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En sijn getrouwt den 7 April 1681
[30-03-1681]
Eersaemen en seer discrete suster, nademael (ick) ick verstaen heb datje u wilt begeven inden huwelijcken staet, soo geven ick u E. consent om met malkanderen te treden inden huwelijcken staet, waer van ick u Ed. bevele inde protexie Godes ende blijve, Claes Claessen. Goedereede den 30en Maert 1681. J. L. Hendrick Knippinck 1681??
Aen den eersaemen T. de Munck, woonende binnen Dirc xlant
Port
[11-04-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Crelis Crelisse van Stel, j. m., met Crelia Boudewijns, j. d., beijde woonachtich onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 11 April 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant??
En zijn getrouwt op den 4 Meij 1681
[12-04-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Hendrick van der Straet, j. m. van Mullechen, met Catharijn Ariaens, j. d., wonende op Herkinge, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 12 April 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
[12-04-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Pieter Bastiaensse de Rouw, j. m. van Geertruijdenberg, woonachtich in Somerdijck, met Lijsbeth Hendrix van Houte, j. d. van Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 12 April 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 4 Meij 1681??
[03-05-1681]
1681. vier sts. D. van Afflaken
Pieter de Rouw, j. m., met Elijsabedt Heijnderickxe van Houte, j. d., hebben hare drije wettighe sondaeghse gebooden gehadt in de kerck van Sommelsdijck, geve derhalven vrijheijt voor zoo veel ons aen gaet om te gaen trouwen waert haer zal gelieven. Actum desen 3 Meij 1681 in Sommelsdijck. Door order en last dese kerkenraeds, bij mij, Leendert Vlieghvis als diaken 1681
[18-04-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Marten Manxen, j. m., met Jannetie Arens, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 18 April 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
Getrouwt den 11 Meij 1681
[18-04-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Jacobsse, j. m. van Herkinge, met Maetie Dinghmans, j. d., woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 18 April 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En sijn getrouwt op den 4 Meij 1681????
[08-05-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan Willemsse Kroon, j. m. in Dirxlant, met Maria Jans de Ridder, j. d. in Sommelsdijck, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 8 Maij 1681. Wilhelmus van Schaerdenb., eccle. in Dirxlant
[08-05-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Piter Hendrixsse Comans, wed. van Marie Tobias, woonachtich in Dirxlant, met Jannetie Jillis, j. d., woonachtich mede alhier, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 8 Maij 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccle. in Dirxlant
Getrouwt den 25 Meij 1681
[02-05-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Gerrit Aertse, j. m. van Simonshave, met Geertie Bastiaens, j. d. van Roon, beijde woonachtich onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 2 Maij 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant??
En zijn getrouwt den 1 Junij 1681
[22-05-1681]
Dat Gerret Aartse, j. m. van Sijmonshaven, en Geertje Bastiaans, j. d. van Roon, hare 3 wettige huwelijxe geboden onverhindert bij ons gehat hebben, of, zooveel ons betreft, in de huwelijke staat (waar toe wij haar des heeren zegen wenschen) bevestight mogen worden, getuig ik, uit naam des kerks van ???t Suitlant, P. Verstraten, ibid. V. D. M.
???t Suitlant, den 22 van Majus 1681
[18-05-1681]
In ondertrouw zijn opgenomen dese personen en hebben haer eerste voorstellinge
2 procl
3 procl
Kors Gijsbertsen, weduwenaer van Baertje Teeuwes, met Leentje Keurvinghs, weduwe van Amant van Beke, beijde woonende in Dirxlandt, den 18 Meij 1681.
En zijn getrouwt den 1 Junij 1681
[21-05-1681]
Steven Wouterse, weduwenaer, en Anneken Jans Cronevelt, j. d., beide won. in Dirxlandt, hebben in de Kercken deser Stede Rotterdam gehadt hare drie Sondaeghsche Houwelijckx-proclamatien, sonder wettelijcke verhinderinge, mogen derhalven in den Echten-staet des Houwelijckx tot Dirxlandt bevestight worden, waer toe wij haer wenschen den zegen des Heeren. Actum Rotterdam, 21 Maij 1681, Petrus Tielenius, Eccles. Roteradamensis
[15-06-1681]??
1 procl
2 procl
3 procl
Abram Cornelisse Noorthoeve, j. m., met Piternella Hogerwerff, j. d., beijde woonachtich in en onder de heerlijckheijt van Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenomen dese 15 Junij 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En sijn getrouwt den 27 Juijlij 1681
[11-07-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Marten Willemsse Weltevrede, j. m. van Goerede, met Jacomijntie Arens, j. d. in Melesant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 11 Julij 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En sijn getrouwt de 27 dijto 1681
[19-07-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Barent van ?en en Josina ?alles sijn alhier te samen ondertrouwt op den 18 Julij 1681. Actum onderteijkent als een lidt des k-kenraats van Middelharnis, Van der Daff
[29-08-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Crelis Teunisse, j. m. van de Hoeve, met Jacomijntie Willems, weduw. van Jan Jansse van He(e)st, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 29 Augusti 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En sijn getrouwt den 21 Sebtember 1681
[19-09-1681]
Kornelis Antonisse de Mans, j. m. van de Hoeve, met Jacomijntje Willems, weduwe van Jan Janse, beide woonagtigh in Dirksland, hebben in de kerke tot Ooltjesplaat alhier hare drie sondaghsche houwelijks voorstellingen wettelijk en sonder insprake vervolgens gehad, mogen derhalven in den houwelijken staat met malkanderen ingezegent en bevestight worden, mits dat van Dirksland ook betoogh worde ingebraght. Gegeven in?? Ooltjesplaat desen 19 Sept. 1681. Uit name des EE. KKenraads, Petrus van Heel, predikant ter plaatse voornoemt
[29-08-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Job Livensse, weduwenaar van Grietie Lauwe, met Maetie Jacobs van Tichelen, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 29 Augusti 1681. Wilhelmus van Schaerdenb., eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 7 Sebtember 1681
[27-09-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Abram Cornelisse Lodder, j. m., wonende in Melissant, met Neeltie Cornelis, j. d., mede woonachtich aldaer, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 27 Septemb. 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 19 Ocktober 1681
[24-09-1681]??
1 procl
2 procl
3 procl
Dingman Cornelisse van den Hoeck, weduwenaar van Arentie Crijns, met Jannetie Jacobs Mouris, wedw. van Jacob Andriesse, van Rotterdam, den bruijdegom woonachtich onder Dirxlant en de bruijt in Sommelsdijck, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 24 Septemb. 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 26 Ocktober 1681
[23-10-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Abram Jansse, van Dirxlant, j. m., met Neeltie Cornelis, wedw. van Flip Cornelisse Blonck, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 23 Octob. 1681. Wilhelmus van Schaerdenb., eccles. in Dirxlant??
En sijn getrouwt den 19 November 1681
[25-10-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Willem Barensse Middelkoop, wedw. van Hester Aerts van Dale, met Stijntie Teunis, wedw. van?? Johannes Gerritse Tichelman, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 25 Octob. 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt op den 16 November 1681
[07-11-1681]
Jacob Lenersse Goerede, j. m. van Goerede, met Neeltie Jans, j. d. van Melesant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 7 Novemb. Wilhelmus van Schaerdenb., eccles. in Dirxlant
En sijn getrouwt op den 26 November 1681
[14-11-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Jan van der Heijde, wedwr. van Leentie Martens, met Jannetie Gerritse, j. d., beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 14 Novemb. Wilhelmus van Schaerdenb., eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 3 December 1681
[22-11-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Amandt Abramsse van Beke, j. m., met Hendrickie Jacobs van Herwijne, beijde woonachtich in Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 22 November 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant??
En zijn getrouwt den 14 December 1681
[28-11-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Dirck Crelisse Slijck, j. m. van de Nieuwe Tonge, met Marietie Piters Ruijchrock, j. d. van Herkinge, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 28 Novemb. 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 17 December 1681
[16-12-1681]
Dirck Cornelisse Slijck met Maritien Pieters hebben haare drie houwelijckse proclamatien alhier onverhindert gehadt, en mogen zoo veel ons aangaat in den houwelijcken staat bevestight worden. Gegeven den 16 December. Quod testor Johannes van der Vorm, V. D. M. in de Nieuwe Tonge
[29-11-1681]
1 procl
2 procl
3 procl
Lenert Cornelisse Lodder, j. m. in Melesant, met Sijtie Willems van der Kers, j. d. onder Dirxlant, sijn bij ons in wettige ondertrouw opgenome dese 29 November 1681. Wilhelmus van Schaerdenborch, eccles. in Dirxlant
En zijn getrouwt den 21 December 1681