Dirksland - Trouwen 1598-1678

AlgemeenRijksarchief

CollectieDoopboeken enz.

DirkslandInv. Nr. 7

??

Catalogus

??

Exou deco

??

Scopusvitae Christus

??

Stat sua cuiquedies et ineluctabilis hora

??

O arborvita, sine te sumus avida ligna,

Sed tibiconserti florida palma sumus

??

Peccatodoleo, fateor, veniamque requiro

Credo queme justum sanguine Christe tuo

??

JohannesDamman

??

Omnia suntvani vanissima gaudia mundi,

felix quiin solo gaudet ovat que deo

??

Registervan de persoonen die bij mij Johannes Damman, predikant in den dorpe van Dircxlant,ghetrout sijn, beginnende met de maent Octob. des jaers 1598

October

AertAertsz, j.g. wt Dircxlant, met Maeijken Piersdr, j.dr.

CornelisWillemsz, j.g. van Dircxlant, met Grijetghen Stoffels wt Brabant van Wouwe

LauwereijnsLauwereijnsz van Dircxlant met Janneken Lenaerts, j. dr. wt Brabant van Wouwe,getrout den 4e Octob.

November

JanGheertsz, j.g. wt Brabant, met Arentghen Enghels, j.dr. van Melissant

Joos JanszVlaminck, wr. van Overmeer in Vlaenderen, met Leuntghen Jans wt Dircxlant,getrout op den 1e Novemb.

CornelisPietersz, wewr. van Melissant, met Pieterken Arensen, weduwe wt Dircxlant

JanLauwereijnsz, wewr. van IJtghersant, met Gheertghen Lenertsdr, j. dr., getroutden 22e Novemb. 1598

Anno 1599

Februarius

CorneliusPietersz, j.g. van Melissant, met Commerken Claesdr, j.dr. van Herckinghe,getrout den 21e Februarij 1599

JoosPietersz wt Brabant, wr. van Maeijken Aerts, met Janneken Cornelisdr, j.dr. wtBrabant, getrout den 28e Februarij

Martius

AertGheene, van Zaerloos wt Hollant, met Lieventghen Arentsdr, j.dr. wt Dircxlant

RoelArentsz, j.g. wt Ghelderlant, met Maeijken Jans wt Outbeijerlant, in Martio

CorneliusPietersz, j.g. wt Dircxlant, met Nelleken Pietersdr, j.dr. wt Outbeijerlant

IJemantLenertsz, j.g. wt Diericxlant, met Tanneken Lenerts, jonghedr. wt Diericxlant,ghetrout op den 21e Martij

CorneliusPietersz, van Melessant, wewr. van Maeijken Rokes, met Janneken Nijs, vanVlaenderen, weduwe van Adrijaen Adriaensen, ghetrout den 4e Aprilis

Cuert Jansz,van Meurs, wewenaer van Jakemeijnken Arents, met Beelijken Hendericxdr, vanGheerbouchen wt het stich(t) van Ceulen, jonghedochter, ghetrout den 25eAprilis

DierickDiericksz, j.g. van Antwerpen, woonende tot Melessant, met Maeijken Volckrijcx,van Beendrecht Brabant, ghetrout den 23e Maij

CorneliusCosijnsz, wew. van Maeijken Lenerts, van Diericxlant, met Leuntghen Aerents,jonghdr., ghebooren Diericxlant, ghetrout den 30e Maij

ArentGeeritsz Breeman, j.g. van Koorendijck, met Tanneken Aerts, j.dr. wt Dirixlant

ArenDiericxsz, wewenaer van Lijnken Pieters, wt Vlaenderen, met Soetghen Geeritsen,j. dr. van Steenberghen

EwoutJansz, weduwenaer van Echtken Cornelis, wt Diericxlant, met Lijnken de Bruijne,jonghedr. wt Vlaenderen

CorneliusPiersz, wedewenaer van Janneken Nijs, wt Diericxlant, met Saenken Pieters,j.dr.?? wt Diericxlant, ghetrout den 26eSeptembris

EnghelHerrensz, van - , met Jopken Joppendochter, van -, ghelaeten weduwe van ???

Anno 1600

PieterJansz, jonckgs. wt Diericxlant, met Maeijken -, weduwe van Jacob Gillisz, wtHentgheszant int lant van ???

AnthoniusJacobsz, j.g. van Di-, met Thuenie Jansdr, weduwe van Cornelius Arensz, vanDiericxlant, ghetrout op den 12e Martij

NicolausJansz met Maeijken Meus, ghetrout op den 6e Februarij

EnghelJansz, wedewenaer van Jakemeijnken Jansdr, ghebooren van der Thoolen, metBeeltijhen Henderickx, j.dr. wt het sticht van Ceulen

GherritArentsz, j. gheselle van Diericxlant, met Echtken Arensdr, jonghe dochter vanDiericxlant, beijde woonende tot Diericxlant, ghetrout op den 16eAprilis

Petrus vande Vondele, weduwenaer, ghebooren van Ghent, woonende teijgenwoordich intambacht van der Neusen, met Tanneken de Bruijne, filia tano, jonghe dochter wtSaemslach, wonende tot Diericxlant

Cornelius Willemsz,jongheselle wt Oost Duijverlant, woonende op Herckinghe, met MaeijkenMichielsdr, jonghe dochter van Hossenisse, woonende op Herckinghe

LenaertAertsz, jonckgheselle wt Diericxlant, met Trijnken IJemants, weduwe van JanLenaertsz, beijde woonende tot Diericxlant

ArenAertsz, jonckgheselle van Melessant, met Maeijken Aerentsen, jonghedochter vanLillo, w. tot Diericxlant, ghetrout den 30e Aprilis

HubertJansz, j.gs. van Herckinghe, met Annetijhe Jansdr, j.dr., ghebooren van Campen,woonende op Melissant

JanCornelisz, van St. Maertens dijck, weduwenaer van Trijnken Cornelis, metHeijndrijcktijhe Antheunisdr, van bij ???t Sertoghenbosch, weduwe van Jan vanGelder, ghetrout den ??? Maij

TheunisFranckesz, weduwenaer van Jopken Herrens, met Aerentghen Jacobs, weduwe vanThuenis Lenaertsz

JobGherritsz, j.g. van Diericxlant, met Clijntghen Harrensdr, j.dr. wt Diericxlant

LenaertJansz, weduwenaer van Soetghen Cornelis, met Adriaeneken Aerens, j.dr. wtBrabant

JobCornelisz, j.gs. wt Diericxlant, met Lijntghen Pietersdr, jonghedochter wtVlaenderen

PieterJansz, weduwenaer wt Brabant, woonende in Diericxlant, met Commerken Dijgmans,j.dr. wt de Nieuwe Tonghe, woonende in Diericxlant, ghetrout den vi Junij

LambrechtJansz, j.gs. van Gelder, met Maeijken Lenerts, j.dr. van Herckinghe, beijdewoonende in Dircxlant, ghetrout op den 25e Junij

CorneliusGherritsz, wt Vlaenderen, weduwenaer van Janneken Jacobs, met TannekenJacobsdr, van Dermonde, weduwe van Michiel Jansz

JanPietersz, van der Goereede ??? Gheertruijdenberghe, woonende -, met MaeijkenLenertsdr, wed. van Job Echtbertsz, wt Diericxlant, ghetrouwt op den 30eJulij

FranckMatheusz, weduwenaer van Maeijken Piersdr, ghebooren van ???kercke in Hollant,woonende int Oudetongsche lant, met ??? Herrensdr, jongedochter wt Diericxlant,woonende int Diericxlant, ghetrout den 24e Septemb.

NicolausJansz, wedewenaer van Maeijken Gerrebrans, ghebooren van Vlaenderen, metIJtghen Pietersdr, weduwe van Gooris Pietersz, wt Brabant van Leu?

JanPietersz, van Oosterhout, woonende in Diericxlant, j.gheselle, met CiskenDiericx, weduwe van Steven Gherrebrantsz, woonende in Diericxlant

FranckeAnthoonijsz, j.g. van Halter wt Brabant, woonende in Diericxlant, met ElisbethJansdr, j.dr. van Middelburch in Walcheren, woonende in Dircxlant

GheritJansz, j.gheselle wt het lant Heurij, nu woonende in Dircxlant, met ElisbetWeersdr, weduwe van Wouter Wolff, van Wassenburch int lant van Gulijck

Jan Jansz,j.g., ghebooren van Westphalen, woonende op Melissant, met Neesken Heijndericxdr,j.dr. wt het lant van Luijck, woonende op Melissant, ghetrout den 29eOctober

AnthonisJopsz, wr. van Maeijken Jacobs, ghebooren van Bommenede, woonende in Dircxlant,met Jannetghen Jansdr, j.dr. van Campen, woonende in Dircxlant, ghetrout den 4eNovember 1600, ghestorven op den 24 Aprilis 1602

Ondertroutop den xxvii October Jan Cornelisz, j.ghesel, ghebooren van Wijck, woonende inDircxlant, met Maeijken Jans, weduwe van Arent Lenertsz, ghebooren inDircxlant, woonende in Dircxlant, ghetrout op den 19e Novemb.

1600

PieterWillemsz, j.ghesel van Dircxlant, met Maegdaleentgen Hermansdr, j.dochter vanVlaenderen

WillemWittensz, weduwenaer van Neelken Meusdr, ghebooren van Melessant, met SijtghenJans, dochter van Jans Floris, j.dr., ghebooren van Vlaenderen

CorneliusHeijndericxsz, weduwenaer van Lijntghen Heijndericx, ghebooren van der Stadt,woonende in Dircxlant, met Tanneken Jansdr, weduwe van Passchier Passant,ghebooren van Oostkercke in Vlaenderen, woonende in Dircxlant

Op den 30eDecember sijn ghecompareert Lenaert Cornelisz met Isaack Abrahamsz, j.g. vanSommelsdijck, wonende in Sommelsdijck, de welcke beloftenis ghedaen heeft vantoecomenden huijwelick met Lijsbetje Lenertdr, j.dr, ghebooren wt de NieuweTonghe, wonende in Diricxlant, ghetrout in Sommelsdijck

NicolausLenertsz, j.g. , met Neelken Aertsdr, j.dr.

Anno 1601

Februarij

CorneliusJansz, j.g. wt Dircxlandt, met Leentghen -, jonghe dochter wt Dircxlant, beijdewoonende in Dircxlant, ghetrout op den 18 M-

LenaertCornelisz, j.g. van Dircxlant, woonende in Dircxlant, met Susannetge Jansdr,j.dr., ghebooren van Antwerpen, wonende in Dircxlant, ghetrout op den 25 ???

CorneliusThijsz, j.g., ghebooren in Dircxlant, met Aechtghen Willemsdr, j.dr., gheboorenin de Plaete, nu woonende in de Oude Tonghe

WillemCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Stijne Wouters, j.dr. van Steenberghe,ghetrout in de maent Martio 1601

CorneliusBastiaensz, weduwenaer, ghebooren tot Melissant, woonende in Dircxlant, metNeeltghen Aren Jacobs, weduwe van Enghel Lenertsz

JanJacobsz, j.g. van Dircxlant, met Sara Jansdr, j.dr. van Dircxlant, wonendeallebeijde in Dircxlant, ghetrout op den 8e Aprilis

LenaertCornelisz, balliu van Melissant, weduwenaer, woonende in Dircxlant, metMargarijeta van der Merwen, weduwe, woonende in Middelharnisse, ghetrout op den29e Aprilis

CorneliusJobsz, j.g. wt Vlaenderen, met Gheertghen Dijgmans, ghebooren wtOostduijverlant, beijde woonende in Dircxlant

PieterCornelisz, j.g., ghebooren van Dircxlant, met Neltghen Arentsdr, j.dr. van Dircxlant,ghetrout op den 13e Maij

JanMaertensz, j.g., ghebooren wt Westvrieslant, woonende in Dircxlant, metMaeijken Leunis, j.dr., ghebooren van Herckinghe, woonende in Dircxlant

AdriaenFrederijcksz, j.g., ghebooren van Strien, woonende in Dircxlant, met LijntgenJansdr, weduwe van Reijnier Cornelisz, wt Strien

1601

LenaertGoosz, weduwenaer van Barbare Willems, woonende in de Oude Tonghe, met BarbareWillemsdr, van Dircxlant

AdriaenWillemsz, j.g. van Herckinghe, met Adriaentghen Theunisdr, j.dr. van Oostduijverlant,beijde woonende op Herckinghe

JacobClaesz, weduwenaer van Piertghen Arens, woonende in de Nieuwe Tonghe, metJobtghen Gijsbrechs, j.dr. van Sommelsdijck, woonende in Dircxlant

CorneliusCrijnsz, weduwenaer van Leuntghen Arensdochter, ghebooren in Dircxlant, metLeuntghen Theunis, j.dr., ghebooren van Halteren in Brabant, woonende in Dircxlant

10eAugusti

LenaertGoosz, wr. van ??? Cornelis, van de Ou-, met Barbel Willemsdr, van ???

AdriaenLenaertsz, jonghgesel van Dircxlant, met Pleuntghen Jansdr, weduwe, beijdewoonende in Dircxlant

JanCornelisz, ghebooren van Den Briel, met Maeijken Rockus

ClaesMaertensz, j.g., ghebooren van Tilburch, met Tanneken ???dr, van Recanghe, beijdewoonende in Dircxlant, ghetrout op den 15e Augusti

CorneliusWillemsz, j.g. van Ackoij, woonende in Dircxlant, met Anneken Heijndericxdr,j.dr. van Sommelsdijck, woonende in Dircxlant

ArienJacobsz, weduwenaer van Sommelsdijck, met Ghertghen Diricxdr, weduwe van JanHeijnderijcx

PieterSebastiaensz, weduwenaer, woonende in Dircxlant, met Leuntghen Pietersdr,weduwe van Lenaert IJemantsz, tot Oostcappel woonende

PaulusJansz, j.g. van Kempen, met Neeltghen Dirricx, j. dochter van Dircxlant

CorneliusLenaertsz, j.g., ghebooren van Diricxlant, woonende in de Nieuwe Tonghe, metJanneken Corstiaens, j. dochter, ghebooren van Dircxlant

1601

GherritJansz, j.g., ghebooren in Dircxlant, met Grijtghen Stevensdr, j.dr. vanDircxlant, beijde woonende in Dircxlant

Ghetrout opden ??? Decemb.

StoffelPietersz, weduwenaer van Agneta ??Doensdr,woonende in Dircxlant, met Leentghen Corstiaensdr, weduwe van LauwereijnsMaertensz, mede woonende in Dircxlant

Ghetrout opden 15 Januarij , anno 1602

MarcelusJansz, j.g., ghebooren in Dircxlant, met Maeijken Michiels, j.dr. van bij Axelin Vlaenderen, beijde woonende in Dircxlant

Ghetroutden 12e Januarij, anno 1602

Jan Jansz,j.g., ghebooren tot Rutthum in Enghelant, woonende mu teijghenwoordelick inDircxlant, met Theuntgen Theunis, j.dr. van Goedereede, nu woonende inDircxlant

Cornelius Bastiaensz,weduwenaer, woonende in Dircxlant, met Leentghen Cornelisdr, j.dr., medewoonende in Dircxlant

JacobStevensz, j.g., ghebooren in Dircxlant, met Neeltghen Jobs, j.dr., ghebooren inDircxlant, woonende op Herckinghe

JanMarcelus, weduwenaer van Maeijken Theus, woonende in Dircxlant, met WillemkenFrans, j.dr. wt Vlaenderen, woonende in Dircxlant

DanckaertCornelisz, j.g., ghebooren van Dircxlant, met Neeltken Rijcx, j.dr., gheboorenin Sommelsdijck, woonende in Dircxlant, ghetrout op den 10e Februarij1602

Anno 1602

Martij 16

ArenCornelisz, wr. van Anneken Jans, w. in Dircxlant, met ??? Jans, weduwe van ???Passent, mede woonende in Dircxlant

Jan Claesz,weduwenaer van ??? Cornelis, woonende op Melissant, met Maeijken Willems, weduwevan Willem Cornelisz, ghetrout op den 14 Aprilis

28 Aprilis

Jan Jansz,j.g. van Dircxlant, met Luentghen Jansdr, van -, woonende op de Plaete

Ghetrout opden 21e Aprilis 1602

ClaeijsDircxsz, j.g. van Melessant, met Maeijken Cornelisdr, j.dr. van Dircxlant

21eAprilis

BastiaenArensz, j.g. van Melissant, woonende op Herckinghe, met Anneken Willemsdr,j.dr. wt Sommelsdijck, mede woonende op Herckinghe

RochusJacobsz, jonghesel van Dircxlant, met Maeijken Arentsdr, j.dr. wt Brabant

Jan Jansz,j.g. van Oostvooren, woonende op Herckinghe, met Crijn Dircxdr, weduwe van denouden Arent

JanCornelisz Smit, weduwenaer, woonende in Dircxlant, met Lijsbeth Jansdr, weduwevan Hubrecht Ariensz, Rosendaelder, woonende in Middelharnisse

DavidtJobsz, j.g. van Dircxlant, met Ariaentghen Cornelisdr, j.dr. van Melissant,beijde woonende in Dircxlant, ghetrout op den 26e Maij

ClaesMatheusz, weduwenaer, woonende in Dircxlant, met Diericktgen Marinus,jongedochter, woonende in de Plaete, ghetrout op den 23 Junij

CorneliusJacobsz, j.g. van Dircxlant, met Gheertruijt Bartholomeus, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

LeunisJansz, j.g. van Dircxlant, met Neeltghen Francke, j.g. van Dircxlant, ghetroutop den 24e Julij 1602

IsaackIJemantsz, j.g. van Middelburch, met Neeltghen IJemantsdr, j.dr. van Dircxlant,ghetrout op den 12e Octobris 1602

JacobMathijsz, j.g. van Dircxlant, met Trijntghen Cornelisdr, j.dr. van Claeswaele,den 20 Octobris

JacobLenaertsz, j.g. van Dircxlant, woonendein Dircxlant, met Lijsken Cornelis,j.dr. van Dircxlant, woonende in Dirckxlant

CorneliusWittesz, wr., met Heijlken Jobsdr, j.dr.

CorneliusLenaertsz, j.g., met Leuntghen Cornelisdr, j.dr.

ThuenisJobsz, wr. van Dircxlant, met Arentghen Willems, j.dr. van Dircxlant

ClaesWillemsz, j.g. van Herckinghe, met Grijetghen IJemants, j.dr. van D-, beijdewoonende in Dircxlant, ghetrout in den eijnde van den jaere 1602

Anno 1603

12eJanuarij

WillemCornelisz, weduwenaer van Jannetghen Jans, wt Dircxlant, met Leuntghe Th-, weduwevan Cornelis Crijnsz, woonende in Dircxlant

Op den 18eJanuarij 1603

PieterPietersz, j.g. van Dircxlant, met Anneken Jans, j.dr. van Brouwershaven,woonende in Dircxlant

Hans vanAerden, weduwenaer van Hoochstraeten, met Maeijken Willems, j.dr. van Dircxlant

Jan Jansz,j.g. van Vrieslant, woonende in Dircxlant, met Ariaentghen Lenaerts, weduwe vanPieter Cornelis, van Brouwershaven, woonende in Dircxlant

ClaesLauwesz, weduwenaer van Dircxlant, met Saentghen Herrensdr, j.dr. wt den Oudenhooren

Roelant Gheersz,j.g. van Dircxlant, met Maeijken Heijnderijcx, j.dr. van Sommelsdijck

-Aertsz,j.g. van Dircxlant, met Lijsbeth Cornelis, j.dr., beijde woonende in Dircxlant

JanEchbertsz, wr. van Sijbilla Jacobs, met Maeijken Pijers, weduwe van mr. AdriaenRaes, ghetrout den 28e Aprilis 1603

LenaertHenderijcxsz, wr. wt Dircxlant, met Arentghen Jacobs, weduwe van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

WillemWillemsz, j.g. wt Vrijslant, met Pleuntghen Claes, j.dr. van Recanghe, woonendein Dircxlant

Jan Arensz,wewr., met Arentghen Lenaerts, weduwe van Goereede

CorneliusJobsz, wr. van Vlaenderen, met Arentghen Cornelis, weduwe van Henderijc Jacobsz

HenderijckJacobsz, wr. van Machtelt Hubrechs, met Dircxken Marquis, weduwe van Claes Matheusz,wt de Plaete, ghetrout den 15e Junij 1603

Ge?Cornelisz, wr. van Barhudijntgen Theuwe, van Cruijslant, met Itghen Pietersdr,weduwe van Claes Jansz, beijde woonende in Dircxlant, ghetrout in t begin desmaent Julij

1603

Den 23Junij

PieterLenersz, j.g., woonende -, met Bethgen Lauwers, j.dr., woonende op Melissant

PieterCornelisz, wr. van Ariantghen -,?? van denDoel, met Maeijken -, j.dr. van Dircxlant, beijde woonende ???

Den 6Septemb. 1603

Jan Jansz,j.g. van Bolonien, met Crijntghen Lenaertsdr, j.dr. van -, beijdeteghenwoordich woonende in ???

LeunusDircxsz, j.g. van Dircxlant, met Janneken Arens, j.dr. wt Vlaenderen, woonendebeijde in Dircxlant

Op den 5eOctobris 1603

CornelisArensz, j.g. van Oostvoorne?, met Maeijken Jacobs, j.dr. van bij Ceulen,woonende op Melissant

GillisTheunisz, weduwenaer van Dreijser, met Leentghen Meusdr, weduwe van EwoutCornelisz, wt Melissant

JanHeijnderijcxsz, wr. van Dircxlant, met Grijetghen Jans, van Antwerpen

IJemanCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Jans, j.dr. van Dircxlant

Op den 14Martij 1604

GherritJansz, wr, met Adriaentghen Dircxdr

DirickEwoutsz, wr, met Aeltghen Diricksdr

PieterMathijsz, wr., met Leuntghen Cornelis

Den 3 April1604

ArienJansz, j.g., met Commerken Jacobsdr, j.dr.

CommerEnghelsz, j.g., met Dijgna Adams, j.dr.

Ghetroutden 18e Aprilis 1604

FranckTheunisz, wr. van Halteren, met Pieter(tje) Lenerts, j.dr. van Dircxlant

DirickBertelsz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Piers, j.dr., mede van Dircxlant

1604

????? Geertsz, j.g. van Emden in Duitsland, metLijsbeth Heijnderijcxdr, j.dr van Dircxlant, woonende in Dircxlant

-IJmansz,wr. van Dircxlant, met Arentghen, j.dr., mede van Dircxlant

MechielPietersz, j.g. van Soetermeer, met Neeltghen Arentsen, j.dr. van Sommelsdijck,beijde woonende in Dircxlant

Anno 1608October

RochusJacobsz, wr. van Maeijken Arensen, van Dircxlant, met Maeijken Willemsdr, j.dr.van Herckinghe, beijde woonende in Dircxlant

November

LambrechtPietersz, wr., met Jobken Arentsdr, j.dr., woonende in t Sommelsdijcxselant

December

TheunisJansz, j.g. wt Dircxlant, met Berbelken Gillisdr, j.dr. wt Vlaenderen, beijdewoonende in Dircxlant, getrout den 7e Decemb. 1608

HenderijckHenderijcxsz, wr. van Willemken Cornelisdr, van Middelharnisse, met ArentghenLenaertsdr, j.dr. wt Dircxlant, woonende in Dircxlant, getrout den 4eDecemb.

Anno 1609Jannuarius

JoosPietersz, wr. van Maetghen Jans, met Maeijken Heijndericx, wed. van Cornelis Cosijnsz,beijde woonende in Dircxlant, den 11e Januarij getrout

Februarius

JasperJacobsz, wr. van Leentghen Cornelis, van Dircxlant, met Maeijken Andries, wed.van Otth Aelbrechtsz, van t lant van der Goes, getrout den 18eJanuarij

IJemanMathijsz, j.g. van Dircxlant, met Jasperken Dimmensdr, j.dr., mede vanDircxlant, getrout den 22e Februarij 1608

Martius

CornelisJansz, j.g. van Dircxlant, met Neelken Hermansdr, j.dr. van Sommelsdijck,getrout den 7e Martij 1609

PasschierGillisz, j.g. wt Vlaenderen, met Janneken Jansdr, j.dr. wt Dircxlant, getroutden 20e April 1609

Anno 1609April

DavidWoutersz, j.g. van Dircxlant, met Coertghen Coertsdr, j.dr. van Wtrecht, beijdewoonende in Dircxlant, getrout den 19e April 1609

CorneliusCorstiaensz, j.g. van Rekaenghe, met Dijnneken Cornelis, j.dr. van Herkingh

Maijus

HugoDircxsz, j.g. van Dircxlant, met Anneken Jans, j.dr. van Dircxlant, getrout den3e Maij 1609

AbrahamJansz, j.g. van Dircxlant, met Adriaentghen Woutersdr, j.dr. van Goereede, hierniet getrout

CornelisArensz, wr. van Janneken Jans, met Dijle Jans, wed. van Jan Jansz, van Hoochstraten,beijden woonende in Dircxlant, ghetrout den 31e Maij 1609

Junius

AnthoniusWoutersz, wr. van Arentghen Commersdr, van Luck, met Neeltghen Ockers, j.dr.van Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant, getrout den 14e Junij1609

Julius

Commer Engelsz,j.g. van Dircxlant, met Arentghen Pietersdr, j.dr. van Dircxlant, beijdewoonende in Dircxlant, getrout den 5e Julij 1609

CornelisPietersz, j.g. van de Plaete, met Maeijken Crijnsdr, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant, getrout den 12e Julij

ManckGillisz, j.g. wt Vlaenderen, met Sara Jansdr, wed. van Jan Jacobsz, beijdewoonende in Dircxlant, getrout den 19e Julij 1609

LenaertClaesz, wr. van Maeijken Gerrits, van Middelharnisse, met Janneken Theunisdr,j.dr. van Dircxlant, getrout den 26e Julij 1609

Anno 1609

Jan Joosz,j.g. van Dircxlant, met Eefken Claesdr, j.dr. van Melissant, beijde woonende inDircxlant, getrout den 26e Julij 1609

Augustus

HenderijckLenaertsz Lantman, j.g. van Middelharnis, met Clijntgen Willemsdr, weduwe van GerritHenderijcx, van Dircxlant, getrout den 6e Septemb.

September

HenderijckLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Clijntghen Cornelisdr, j.dr., mede vanDircxlant, getrout op den 13e dach Septembris

WillemJansz, j.g. van Bruijssel, woonende op Melissant, met Grijtghen Jans, weduwevan Marinus Dirricxsz, van Hoochstraten, mede woonende in Dircxlant, getrout opden 27e?? Septemb. 1609

October

CornelisTheunisz, j.g. van Dircxlant, met Clijne Jansdr, j.dr., mede van Dircxlant,getrout den 18e Octobris

PieterArentsz, j.g. van Dircxlant, met Leenken Arensdr, j.dr. van Goereede, woonendein Sommelsdijck, getrout den 1e November 1609

November

CorneliusJansz, j.g. van Herckinghe, met Grijtghen Jansdr, j.dr. van Embden, getrout den15e Novemb.

AdriaenPietersz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Jacobsdr, j.dr. van Dircxlant

AdriaenAnthonisz, j.g. van Dircxlant, met Dingene Jansr Broloos, j.d. vanSommelsdijck, getrout den 17e Novemb. 1609

1609November

ClaesMauritsz, weduwenaer van Enghelant, met Janneken Gabriels, weduwe van PierEnghelsz, beijde woonende in Dircxlant, den 29e Novemb. 1609

Decemb.

JanPietersz, j.g. wt Dircxlant, met Maeijken Cornelisdr, wed. van Claes Jacobsz,van Dircxlant, getrout den 6e Decembris 1609

LenaertLenaertsz, van Abbenbroeck, wr. van Berbelken Pietersdr, met Tanneken Jansdr,wt Vlaenderen, wed. van Job Cornelisz

JacobDircxsz, j.g. wt Dircxlant, met Maeijken Arentsdr, j.dr. van Sommelsdijck,getrout op den 27e Decemb. 1609

Jannuarius1610

JacobHuijgensz, wr. van Grijetghen Hendericx, met Janneken Francke, wed. vanCornelis Jansz, woonende in Dircxlant

April

SegherGillisz, wr. van Mate Aren Claesdr, met Grijetgen Reijns, wed. van Dirck Jansz,getrout 11 April 1610

WillemLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Leentghen Lenarts, weduwe van TheunisPiersz, van Dircxlant, getrout den 2 Meij 1610

Maijus 1610

ClaesLauwersz, wr. van Saentghen Herrents, met Maeijken Cornelisdr, van Herckinghe,getrout den 9e Meij 1610

ArentJansz, j.g. van Oostvooren, met Huijgken Jacobs, j.dr. van Dircxlant, beijdewoonende in Melissant, getrout den 13e Maij

Junius

FlorisBastiaensz van Cruijslant, wr. van Thijsken Theune, met Arentghe Lauwe, wr. vanCornelis Jobsz

LenaertReijnsz, van Dircxlant, met Lijsbeth Gerritsdr, j.dr. van Dort

FransFransz, j.g. wt Dircxlant, met Neelken Lauwesdr, j.dr., mede van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

Julius

ThomasClaesz, j.g., wt Brabant, met Maeijken Dircxdr, j.dr. wt Dircxlant

WillemJansz, j.g., wr. van Engelant, woonende op Melissant, met Maeijke Pieters,weduwe van Lenaert Engelsz, van Melissant

CornelisWillemsz, j.g. van Herckinghe, met Grijetghen Jobs, j.dr. van Herckinghe,beijde woonende op Herckinghe, den 19e Septemb. 1610

September1610

Den 26eSept. Theunis Woutersz, j.g. wt Dircxlant, met Martijnken Cornelisdr, j.dr. vanGoereede

Getrout den23e Septemb. Aert Aertsz, j.g. van Waelwijck, met NeeltghenPietersdr, j.dr. van Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant

November

PasschierPasschiersz, j.g. van Alblasserdam, met Roche Lenaerts, j.dr. van Dircxlant,getrout den 28e Novemb.

December

JacobJansz, j.g. van Hulster Ambacht, met Gheertghen Willemsdr, j.dr. van Sittaert,woonende in Dircxlant, getrout den 12e Decemb. 1610

DierickStevensz, j.g. van sticht van Wtrecht, met Neelken Cornelis, j. dr. WtDircxlant

ArenIJemantsz, j.g. wt Dircxlant, met Berbelken Hendericx, weduwe van WillemCornelissen, van Dircxlant, getrout den 10e Decemb.

RijckWoutersz, weduwenaer, met Janneken Claes, weduwe van Thijs Rexisz, beijdewoonende in Dircxlant, getrout den 2e Jan. 1611

Januarius1611

PaulusLauwesz, j.g. wt het lant van den Briel, met Janneken Jacobs, j.dr. wtMiddelharnisse, getrout den 10e Januarij

ClaesJacobsz, j.g. wt Dircxlant, met Neelken Jobsdr, j.dr. van Goereede

Februarius1611

LenaertCornelisz, j.g. wt Dircxlant, met Clijne Enghels, j.dr. van Herckinghe

JanWoutersz, j.g. wt Dircxlant, met Maeijken Thomas, wed. van CornelisHeijnderijcxsz, beijde woonende in Dircxlant

AdriaenTheunisz, j.g. wt Hollant van Naeldewijck, met Neeltghen Willems, wed. van dePlaete, getrout den 3e Aprilis 1611

Martius

Jan Aertsz,wr. van Melissant, met Lijnken Lauwesdr, j.dr. van Melissant, beijde woonendeop Melissant

ArenAertsz, wr. van Maeijken Pieters, wt Dircxlant, met Lijsbeth Cornelis, j.dr. wtDircxlant, beijde woonende in Dircxlant, getrout op den 10e April1611

April

JacobEnghelsz, j.g. van Melissant, met Clijne Cors, j.dr. van Dircxlant

Jan Jansz,j.g. van Antwerpen, woonende in Dircxlant, met Clijntghen Cornelis, j.dr. vanSommelsdijck, beijde wonende in Dircxlant, ghetrout op den 17e April

Maius

CommerHuijgensz, j.g. van de Oude Tonge, met Clijne Pietersdr, j.dr. wt Dircxlant

JanCornelisz, van de Plaete, woonende op Herckinghe, met Anneken Willems, j.dr.van Dircxlant, woonende in Dircxlant, ghetrout op den 5e Junij 1611

Junius

Job Jobsz,wr. van Maeijken Arents, ghebooren van Dircxlant, met Pieterken Stoffels, wed.van Aren Lenaertsz, wt Brabant, woonende op Melissant, getrout op den 12eJunij 1611

BlaesCorstiaensz, j.g. van Aerdenburch in Vlaenderen, woonende in Dircxlant, metJanneken Francke, wed. van Jacob Huijgensz, mede woonende in Dircxlant

Julius

EnghelJansz, j.g. van Sijmonshaven, met Leentghen Jansdr, j.dr. wt Dircxlant, beijdewoonende in Dircxlant, getrout op den 10e Julij 1611

ArenCornelisz, j.g. wt Dircxlant, met Lijsbeth Aerts, wed. van Marijnus Gheertsz,beijde woonende in Dircxlant, ghetrout op den 3e Julij 1611

LeunisJansz, wr. wt Dircxlant, met Trijntghen Ariensdr, j.dr. van Rotterdam, woonendetot Rotterdam

StoffelCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Janneken Lenaertsdr, wed. van CorstiaenCornelisz, wt Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant

StoffelBastiaensz, wr. , woonende op Melissant op den Nul, met Lijsbeth Isbrantsdr, wed.van Job Cornelisz Waecker, woonende tot Goereede

Augustus

PieterJansz, j.g. van Herckinghe, woonende tot Schiedam, met Tanneken Corstiaensdr,j.dr. van Dreijsel, woonende int Sommelsdijckxsche lant

1611September

JorisTheunisz, j.g. van Dircxlant, met Lijsbeth Dircxdr, j.dr. van Alphen, getroutden 21e Septemb.

October

HubrechtMarijnusz, wr. van Janneken Claes Bogaertmansdr, wt Sommelsdijck, met PieterkenArensdr, wed. van Cornelis Pietersz Duijm, getrout den 12e Octobris1611

OtthoJansz, j.g. van Oostvooren, met Maeijken Theunisdr, j.dr. van Oostduijvelant,beijde woonende op Herckinghe

ClaesCornelisz, j.g. van Herckinghe, met Lijntghen Jansdr, j.dr. van de Plaete,woonende alle beijde in Dircxlant

November

MathijsPietersz, wr., woonende opt Princenlant, met Sara Willemsdr, j.dr. vanDircxlant, ghetrout den 10e Novemb. 1611

December

HenderijckMatheusz, j.g. van Honslaerdijck, met Baertghen Cornelis, j.dr. van Hamburch,beijde woonende in Dircxlant

JacobusPostelius, j.g. van Dircxlant, met Petronella Fabius, j.dr. van Melissant,getrout den 18e Decemb. 1611

Jan Arense,wr. van Jobken Bastiaens, met Idde Jans, wed. van Jacob Lenaerts

Anno 1612

Januarius

TheunisReijnsz, wr. van Dircxlant, met Echte Wouters, wed. van Zaerloos

Februarius

PieterJacobsz, j.g. wt Vrieslant, woonende in Dircxlant, met Leuntghen Stoffels,j.dr. van Goerede, wonende op Melissant

DierickMaertensz, j.g. wt het sticht van Wtrecht, met Maeijken Diericxdr, j.dr. vanHeenvliet, beijde woonende in Dircxlant

Claes Jansz,wr. van Grietghen Jans, wt Vlaenderen, met Rentghen Pietersdr, j.dr. wtDircxlant, beijde woonende in Dircxlant, den 19e Feb.

ArenTheunisz, j.g. van Dircxlant, met Machtel Isbrans, wed. van Pieter Claeijsz,van Suijtlant, getrout den 26e Februarij

Joos Claesz,j.g. van Herckinghe, met Iza Theunis, wed. van Gus Aertsz, den 4eMai

Martius

IemanIemantsz, wr. van Maeijken Wouters, wt Dircxlant, met Cuijntghen Arentsdr, j.dr van Dircxlant, getrout den 18e Martij 1612

LenaertCornelisz, wr. van Susanna Jans, wt Dircxlant, met Maeijken Joris, j.dr. wtHulsterambacht, getrout den 18e Martij

April

TheunisGheertsz, wr. van Janneken Pieters, j.dr. wt Dircxlant, met LijsbethgenMechiels, wed. van Cornelis Adriaensz, wt Vlaenderen van Aelst, getrout den 1April

LenaertPietersz, j.g. van Dircxlant, met Anneken Gijsbrechtsdr, j.dr. vanMiddelharnisse, getrout den 6e Maij

HenderijckTheunisz, j.g. van Schiedam, met Maeijken Lenaertsdr, wed. van CornelisDircxsz, wt Dircxlant, oock den 6e Maij

Maius

CommerArentsz, j.g. van Goerede, met Theuntghen Duertsdr, weduwe van Reijn Reijnsz,van de Nieuwe Tonghe

JacobLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Mijntghen Wadde, j.dr. van Dircxlant, beijdewoonende in Dircxlant, den 13e Meij

AdriaenLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Gijsbrechts, wed. van Jacob JanszLantman

JanLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Sara Corstiaensdr, j.dr. van Brouwershaven

1612 Junius

JacobGijsbrechtsz, j.g. wt Dircxlant, met Sara Pietersdr, wed. van Ewout Jacobsz,van Goereede

Julius

Pieter Ewoutsz,j.g. wt Dircxlant, met Berbel?? Jansdr,j.dr wt Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant, getrout den 1eJulij

JacobWillemsz, j.g. van de Plaete, met Commerken Willems, j.dr. van Outdorp, den 22eJulij

WillemCornelisz van Nieuwenhove, j.g. van Zuijtlant, met Trijntghen IJemantsdr, wed.van Lenaert Aertsz

Mr. JanAertsz Voghel, van Antwerpen, wr. van Baertghen Walravens, met LijntghenFaisdr, wed. van Pieter Adriaensz, van Rotteram, getrout den 8eJulij 1612

Desepersonen sijn in Dircxlant getrout, comende met attestatie van Sommelsdijck,met namen Henderijck Pietersz met Janneken Pieters, beijde woonende inSommelsdijck

Augustus

WillemWeerensz, wr. van Neelthgen Marijnus, woonende in Dircxlant, met AriaentghenDavidts, wed. van Lenaert Jobsz, woonende in Sommelsdijck, getrout den 5eAugusti

JanPietersz, wr. van Grijetghen Claes, met Grijetghen Diericxdr, j.dr. vanPortugael, beijde woonende in Dircxlant, getrout den 26e Augusti

Septemb.

AmantGillisz van Beke, wr. van Sara Jansdr, met Trijntghen Lenaertsdr., j.dr. vanDircxlant, beijde aldaer woonende, getrout den 23e Septemb.

MarcusArensz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Jacobs, j.dr., mede van Dircxlant, den23e dito

LenaertArensz, j.g. van Almkerk bij Gorcum, met Tanneken Cornelis, j.dr. van derThoolen, des oock ten selven daghe

CornelisWillemsz, wr. van Grijetghen Jobs, met Truijtghen Marinus, j.dr. van Melissant,getrout den laetsten Septemb. 1612

SijmonGovaertsz, wr. van Maeijken Cornelis, woonende opt Somerlant, met BertgheCornelis, wed. van Henderijck Theusz, woonende in Dircxlant

October

GillisGillisz van Beeck, j.g. van Dircxlant, met Ammalijna EijnghebrechtGhijsenberchs, j.dr. wtten Briele

PasschierPasschiersz, wr. van Roche Lenaerts, met Theuntghen Dircxdr, j.dr. vanDircxlant

GillisJacobsz, j.g. van Goereede, met Trijntghen Pieters, wed. van Lauwerijns Jansz,beijde woonende in Dircxlant

GheerinckMatheusz, j.g. van Dircxlant, met Willemken Ariensdr, j.dr. van Suijtlant

November

JacobJansz, j.g. van Oostduijvelant, met Truijken Jans, j.dr. van Sommelsdijck

PieterPietersz, wr. van Anneken Jans, wt Dircxlant, met Leuntghen Lenaertsdr, j.dr.van Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant

December

StevenRoelsz, j.g. van Dircxlant, met Janneken Jansdr, j.dr. van Sommelsdijck

PieterSandersz, j.g. van Sijmonshaven, met Lijntghen IJemantsdr, j.dr. van Dircxlant

WilemJansz, wr. van Lijsbeth Lievens, met Maeijken Cornelis, wed. van Claes Lauwesz

LievenLievensz, wr. van Lijsbeth Kueners, met Lijsbeth Joos, j.dr. van Dircxlant

PieterJobsz, j.g. van Dircxlant, met Pieterke Henderijcx, j.dr. van Sommelsdijck

Anno 1613

Januarius

ArenCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Neeltghen Thunisdr, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

Februarius

AbrahamJansz, j.g. wt de Plaete, woonende op Herckinghe, met Nelleken Willems, j.dr.van Herckinghe, den 24e Februarij 1613

Martius

Ch? Joosz,j.g. van Nieu Beijerlant, met Janneken Lenaerts, j.dr. van Dircxlant, getroutden 17e Martij 1613

HenderijckAriensz, weduwenaer, met Ariaentghen Abrahamsdr, j.dr., beijde van t Outdorp

Aprilis

Abraham Euwoutsz,j.g. van Dircxlant, met Theuntghen Sijbrants, j.dr. van Zuijtlant, beijdewoonende in Dircxlant

CornelisJansz, j.g. van Dircxlant, met Grijetghen Dircxdr, j.dr. van de Plaete

ArenBastiaensz, j.g. van Dircxlant, met Elisabeth Digmans, j.dr. van Dircxlant,ghetrout den 21e April 1613

ArenArensz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Cornelisdr, j.dr., mede van Dircxlant

LenaertDanckersz, j.g. van Dircxlant, met Clijntghen Jans, j.dr. van Dircxlant,getrout den 28e April

Maijus 1613

CornelisJoosz, j.g. van Melissant, met Anneken Wouters, j.dr. van Dircxlant

DierickJansz Engelsman, wr. van Anneken Jans, met Grijetghen Claes, wed. van JanPietersz, van Hamburch

JacobPietersz, j.g. van de Plaete, woonende in de Tille, met Neelken Cornelis, wed.van Dierick Stevensz, woonende in Dircxlant

Junius

JacobGheertsz Breeman, j.g. van Sommelsdijck, met Engheltijhen Jansdr, j.dr. vanDircxlant, den 2e Junij 1613

CommerCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Truijtghen Wijnants, wed. van Cornelis deBruijne, ghebooren van Breda, den 9e Junij

JanCornelisz Slisser, wr. van Wouwe, met Perijntghen Mechiels, wed. van JoosRobben, den 16e Junij 1613

Julius

RogierJansz met Neeltghen Abrahams ten selven daghe

BlaesJacobsz, j.g. van Dircxlant, met Neeltghen Heijnderijcx, j.dr., mede vanDircxlant

JanDircxsz, j.g. van Dircxlant, met Magdaleentghen Hermans, weduwe van PieterWillems, van Oostburch

LenaertArensz, wr. van Elijsabeth Cornelis, met Leuntghen Theunis, wed. van WillemCornelis

Septemb.

MarijnusSijmonsz, wr. van Ariaentghen Arens, met Maeijken Dircx, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

HeinderijckMeusz, wr. van Lene Cornelis, van Dircxlant, met Lijsbeth Thomas, j.dr. vanDircxlant

Octob.

WouterArentsz, j.g., woonende in Dircxlant, met Claertghen Cornelisdr, wed. vanSijmon Willemsz Ruijse, woonende in d???Oude Tonghe

Novemb.

Lenaert Dijgmansz,j.g. van Melissant, met Mettghen Arens, j.dr. van Dircxlant, woonende inDircxlant, den 17e Novemb.

Jannuarius1614

MathijsClaesz, wr. van Arentghen Willems, van Melissant, met Janneken Lenaerts, wed.van Lau Lauwesz, van Wouwe in Brabant

Februarius

JorisTheunisz, wr. van Elisabeth Dircxdr, met Arentghen Aerts, wed. van DoenDigmantsz, getrout den 9e Februarij

Martius

HenderijckGregorius, j.g. wt Londen, woonende in den Briel, met Lijsbethgen Jorisdr,j.dr. wt den Briel, woonende in Dircxlant, getrout den 13e April1614

1614

April

CornelisDaemesz, wr. van Lijntghen Jacobs, wt Vlaenderen, met Lijsbeth IJsebrants, wed.van Stoffel Bastiaensz, beijde woonende in Dircxlant

JacobCornelisz, j.g. van Dircxlant, met Crijntghen Jansdr, j.dr. wt de NieuweTonghe, beijde woonende in Dircxlant, getrout den 4e Maij

HenderijckHermansz, j.g. wt Dircxlant, met Teuntghen Marijnus, j.dr. wt Dircxlant, beijdewoonende op Herckinghe, g. den 4e Maij 1614

ArenArensz, j.g. van Dircxlant, met IJdeken Jansdr, j.dr. van Sommelsdijck

Maijus

JanIJemantsz, j.g. wt Dircxlant, met Anneken Heijnderijcx, wed. van Cornelis Willemsz,woonende in Dircxlant

ArenBastiaensz, j.g. van der Heijde, woonende in Dircxlant, met Commer(ken)Claesdr, wed. van Cornelis Piersz, mede woonende in Dircxlant

Junius

AndriesJansz, wr. van Maeijken Jans, met Maeijken Stoffels, j.dr. van Everghem inVlaenderen, woonende in Heijntgensant

Julius

WillemJansz Coert, wr. van Maeijken IJemants, met Crijntghen Crijser, j.dr. vanMelissant, getrout den 20e Julij 1614

Augustus

MaertenJoppes, wr. van Lauwerijntghen Willems, woonende in de Nieuwe Tonghe, metAnneken Willems, wed. van Bastiaen Aertsz, woonende op Melissant

MechielCornelisz, van Tieldrecht, woonende in Dircxlant, met Neeltghen Theunis, j.dr.van Dircxlant

Septemb.

MarijnusLenaertsz, j.g. van der Goes, met Neeltghen Cornelis, j.dr. van Melissant,beijde woonende in Dircxlant

DirckDiricxsz, wr. van Theuntghen Dircxdr, met Neeltghen Cornelis, van de Stadt

DanckaertPietersz, j.g. van Dircxlant, met Ghertruijt Arents, j.dr. van de Stadt

October

CornelisHenderijcxsz, j.g. van Melissant, met Willemtghen Jansdr, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant

Novemb.

HenderickBarentsz, j.g. van Ulden in t sticht van Munster, met Passchijntghen Claes,j.dr. van Haerlem

JanHenderijcxsz, j.g. van Emderlant, met Jacomijntghen Arents, wed. van JobLenaertsz

Anno 1615

Jannuarius

ArenCorstiaensz, j.g. van Recaenghen, met Lijsbeth Lenaerts, wed. van GerritArensz, beijde woonende op Herckinghe, getrout den 11e Januarij 1615

PieterLauwesz, wr. van Crijntghen Dircxdr, met Reijntghen Piers, wed. van ClaesJansz, beijde woonende in Dircxlant, den 25 ditto

Job Jobsz,j.g. wt Dircxlant, met Leentghen Willems, wed. van Aren Willemsz, beijdewoonende in Dircxlant, den 25e Jan.

Februarius

ClaesWillemsz, j.g. van Sommelsdijck, woonende in Sommelsdijck, met LaurijntghenJansdr, j.dr. van Middelharnisse, woonende in Dircxlant

Martius

GeerraertCornelisz, j.g. van den Briel, woonende in Dircxlant, met Maeijken Hendericxdr,mede woonende in Dircxlant

April

AdriaenLenaertsz, wr. van Maeijken Gijsbrechts, met Leentghen Willems, wed. vanCornelis Jansz, beijde woonende in Dircxlant

JacobJobsz, j.g. van Nieuwerkerke, woonende in Dircxlant, met Dieltghen Cornelis,j.dr. van Dircxlant, mede woonende in Dircxlant, getrout den 3e Maij

Maijus

ArenCornelisz, j.g. van Melissant, met Neelken Ariensdr, j.dr. wt de Plaete

CorstiaenJacobsz, wr. van Geertghen Jans, met Neeltghen Herrentsdr, j.dr. van Dircxlant

Junius

CornelisArensz, j.g. van Goereede, woonende op Melissant, met Neeltgen Marijnusdr, wed.van Aren Jansz Schipper, woonende in den Oudenbosch, getrout den 28eJunij

CornelisJacobsz, j.g. van t Outdorp, met Lijntghen Lauwereijns, j.dr. van Melissant,woonende op Melissant, getrout den 5e Julij 1615

Augustus

WillemWeerentsz, wr. van Ariaentghen Davidts, met Lijsbeth Jans, wed. van IJemanJansz, woonende in Dircxlant

BastiaenArensz, j.g. van Hekelinghe, met Grijtghen Jans, wed. van Cornelis Jansz,gebooren van Emden, beijde woonende in Dircxlant, den 29e Augusti

Septemb.

MarijnusDomesz, wr. van Maeijken Cornelis woonende in t Sommelsdijcksche lant, metTheuntghen Arens, wed.van Jan Claes Zegers, woonende in Dircxlant

October

MarcusJansz, wr. van Adriaentghen Theunisdr, met Trijntghen Cornelis, j.dr. vanDircxlant

November

GillisPietersz, j.g. van Sommelsdijck, woonende in Dircxlant, met Sara Corstiaensdr,wed. van Jan Lenaertsz, mede woonende in Dircxlant

Decemb.

Mr.Johannes Damman, wr., bedienaer des heijlighen Evangelij in Dircxlant, metJanneken Rombouts van der Stegen, wed. van Cornelis Henderijcxsz Moij, den 3eDecemb. 1615

Jannuarius1616

CorstiaenArensz, j.g. van Ditmars, met Jacobuijntghen Thonisdr, j.dr. van Goereede

TobiasCense, jongesel van Goereede, met Tanneken Willems, j.dr. van Dircxlant

GerritLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Baertghen Jans, j.dr. van Melissant

Januarius

HermanLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Leuntghen Stoffels, van Goereede, wed. vanPieter Jacobsz, beijde woonende in Dircxlant, den 15e Februarij

Februarius

JanPietersz, j.g. wt Dircxlant, met Diricktghen Everts, j.dr. van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant, den 6e Martij

Martius

PasschierGillisz, wr. van Janneken Jans, wt Vlaenderen, met Arentghen Jans, vanSantvliet in Brabant, wed. van Valck Thomasz, beijde woonende in Dircxlant

LaureijnsBastiaensz, wr. van Leentghen Pietersdr, van Dircxlant, met Janneken Pieters,weduwe van Jan Theunisz Hagenaer, beijde woonende in Dircxlant, den 20eMartij 1616

April

MeusPietersz, wr. van Truijtghen Willems, van Dircxlant, met Soetghen Arensdr, wed.van Thijs Jansz, mede van Dircxlant

LenaertReijnsz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Stevens, wed. van Roel Aelbrechts,van Antwerpen

SamuelGijsbrechtsz, j.g. van Middelharnisse, met Arentghen Theunis, j.dr. vanDircxlant, getrout den 17e April

CornelisWillemsz, j.g. van Middelharnisse, woonende in d???Oude Tonghe, met LijsbethCornelis, j.dr. van Dircxlant, getrout den 24e April

Maius

JacobCornelisz, j.g. van Verviers, met Janneken Jansdr, j.dr. van Dircxlant,woonende in Dircxlant, den 1e Meij getrout

MechielEuwoutsz, wr. van Maeijken Cornelis, met Mijntghen Wadde, wed. van JacobLenaertsz, beijde woonende in Dircxlant

LenaertLenaertsz, j.g. van Dircxlant, met Leentghen Arents, j.dr., mede van Dircxlant,beijde woonende in Dircxlant, getrout den 22e Maij 1616

Maius

Hubert MarijneszBreeman, wr. van Pieterken Arensdr, woonende in Dircxlant, met ElisabethLowijsdocht, van Hertigem, woonende ter Goude, getrout ter Goude den 12eJunij 1616

ArenArensz, j.g. van Herckinghe, met Vroutghen Jans, j.dr. van Emden, woonendebeijde in Dircxlant, getrout den 19e Junij

Junius

Carel vanBeveren, jongman, woonachtich tot Dordrecht, met Margriete van GoutswaertJansdochter, j.dr. van Middelharnisse, nu woonende ter Goude

LenaertCornelisz, j.g. van Goereede, met Grijetghen Arentsdr, j.dr. van Melissant

Augustus

MaertenThijsz, j.g. van Dircxlant, met Maeijken Lammensdr, j.dr. van Dircxlant, beijdewoonende in Dircxlant

Joh. Dammanobijt 9 Augusti 1616

MaertenThijsen, jonck geselle, met Maeijken Lammensdr, jongedochter, hun tweede gebodtis gedaen in Sommelsdijck den xiiijen Augusti 1616

MaertenThijsen ende Maeijken Lammensdr hebben hun derde kerckgebodt gehadt ende zijngetrout den 21e Augusti bij den predikant van de Nieuwe Tonghe ??

Augustus

WillemJobsz, jonckgeselle van Sgravendeel, met Mijntge Bartels, weduwe van GerritJansz Stroosnijder, van Dircxlant, ende is hun eerste gebodt gedaen in dekercke van Dircxlant den xxi en Augusti

DeselveWillem Jobsz met Mijntgen Bartelmeeusdr hebben hun tweede kerckgebodt gehadt inSommelsdijck, in de kercke aldaer, den 28 Augusti

Septemb.

WillemJobsz ende Mijntgen Bartelmeeuas voorsz hebben het derde gebodt gehadt alhierin Dircxlandt den 4e September 1616 bij de predicant van de Plaete,daeraf attestatie verleent om elders te trouwen

ArenBastiaensz, van Seivenbergh, weduwenaer van Commertgen Claes, met JannekenJans, van Emden, jonghe dochter, d???eerste gebodt is gegeven in de kercke alhierden 25 September 1616 bij Azari Justini

Octob.Arien Bastiaensz, weduwenaer, met Janneken Jans voorsz, hebben haer tweedekerckgebodt alhier gehadt den 2e Octob. bij den predikant vanMiddelharnis

Het derdegebodt van de voorsz Arien Bastiaensz met Janneken Jans is gedaen in de kerckealhier bij Tobijas Damman den 9e October 1616, ende hun attestatieverleent om op een ander te trouwen

StevenRoels, weduwenaer van Dircxlant, met Maeijken Jans, jonghe dochter vanSommelsdijck, hebben hun eerste gebodt gehadt in de kercke alhier den 16October 1616 bij den predicant van de Stadt

Den 23eOctober hebben de selve persoonen hun tweede gebodt gehadt in de kercke vanSommelsdijck

Den 30eOctober hebben Steven Roels met Maeijken Jans hun derde kerckgebot alhiergehadt om te trouwen, ende daeraf attestatie wtgegeven, ende in Sommelsdijckgetrout

Novemb.

Op den 19Novemb. 1616 hebben Joost Laurisz, jonck geselle van Geervliet, met Grietge Govaerts,jongedochter van Dircxlandt, heur ondertrouwe gedaen, ende heur eerstekerckgebodt gehadt den 20e Novembris bij de predicant van Bommeneede

Decemb.

Op den 4eDecemb. hebben Joost Laurisz, j.g. met Grietge Govaerts, j.d., voorsz huntweede kerckgebodt alhier gehadt bij den predicant van de Plaet

VoorderRegister van de persoonen die bij mij, Gosuinus Buijtendijck, predikant in deHeerlijcheijt van Dircxlant, in den houwelijcken staet voor de ghemeente sijnbevesticht, beginnende in t jaar onses Heeren xvi C ende xvi , den elffden dachvan de leste maent Decembris

Decemb.

In deneersten sijn nae kerckelijcke ordre op den 11 Decembris voor de gemeente in denhouwelijcken staet bevesticht Joost Laurisz, jonck geselle van Geervliet, metGrietghen Govaerts, jonge dochter van Dircxlant

Anno 1617

Januarius

Den eerstenJan. anno 1617 zijn voor onse ghemeente in den houwelijcken staet bevestichtJan Adriaensz Timmerman, weduwenaer van Maeijken Gillis, woonachtich inDircxland, met Hendrickghen Theunis, weduwe van Cornelis Pietersz, van de N.Tonghe

Den 15 Jan.zijn in den houwelijcken staet bevesticht Joris Jorisz, wedr. van Engelken Theuwes,van de N. Tonghe, met Maritghen Hendrickx, weduwe van Gerrit Cornelisz, vanStaebroeck, beijde in Dircxland woonachtich

Den 29 Jan.zijn in den houwelijcken staet bevesticht Adriaen Engelsz Zeuw, weduwenaer vanTruijken Thuenis, met Leentghen Jans, weduwe van Dirck Bartelsz, beijde vanDircxland

Aprilis

Den 9 Aprilzijn in den houwelijcken staet bevesticht Job Stevensz, j.gesel van Meliszant,woonachtich op Herckinghen, met Arentghen Marinus, j.d., mede van Melissant,ende op Herckinghen woonachtich

Den 30April zijn in den houwelijcken staet bevesticht Adriaen Claesz, j. gesel vanDircxland, woonachtich in de Corendijck, met Deliana Hendricx, j.d. vanHuekelom, woonachtich in Dircxlant

Maijus

Den 14eMaij Jan Dingmansz, j.gesel, met Neeltghen Herrens, weduwe van Cors JanJacobsz, beijde woonachtich in Dircxland, in den houwelijcken staet bevesticht

Den 21eMaij Bastiaen Stoffelsz, iongesel van Goederede, woonachtich in de Oude Tonghe,met Anneken Thijsdr, j.d. van Dirxland, in den houwelijcken staet bevesticht

Den 28eMaij Marten Cornelisz, j.gesel van Dircxland, met Elisabeth Jacobs, j.d. uijtde N. Tonghe, in den houwelijcken staet bevesticht

Junius

Den 18eJunij Tobias Centsz, wedr. van Tanneken Willems, met Neeltghen Pieters, j.d.van Dircxland, beijde woonachtich alhier, in den houwelijcken staet bevesticht

Julius

Den 20Julij nae drie sonnendaechsche proclamatien van IJman Cornelisz, van denHemeljaesel, met Saertghen Aerts, beijde woonachtich in de Plaete, denbruijdegom attestatie van de onverhinderde proclamatien mede gegeven aen D.Pijlinus, predicant in de Plaet

September

Den 3September Willem Jansz, van Overgem in Vlaenderen, wedr. van MaritghenCornelis, met Grietghen Jans, van Nootdorp in Oost Vrieslant, weduwe vanCornelis Pietersz, voor de christelijcke gemeente in den houwelijcken staetbevesticht

Den 11September getrouwt Thijs Cornelisz, j.g., ende Maetghen Engels, van Herckingen,weduwe van Jan Thuenisz, beijde in Dircxland woonachtich

October

Den 3October op d???ontfanghen attestatie van Petrus Steijaert, predicant inHekelinghen, Adriaen Petersz van den Tol, wedr. van Heijltghen Willems, metTanneken IJmants, jongdochter van Dircxland, alhier voor de gemeente in denhouwelijcken staet bevesticht

Den 1October Cornelis IJmansz, j.gesel, met Trijntghen IJmants, jongedochter, beijdevan Dircxland, alhier voor de ghemeente in den houwelijcken staet bevesticht

Den 8October Hendrick Jansz, wedr. van Anneken Ruts, van Havert bij Sittert inGuijlickerlant, ende Maritgen Jans, jonghedochter, mede van daer, beijde alhierwoonachtich, alhier voor de ghemeente in den houwelijcken staet bevesticht

Den 23eOctober op d???ontfanghen attestatie van Goederede, Hendrick IJmansz, jongeselvan Diericxland, woonachtich tot Goerede, met Leentghen Jans, weduwe van EngelJansz, van Diericxland, alhier voor de gemeente in den houwelijcken staetbevesticht

November

Den 19November Corvinck Corstiaensz, jongesel van Rekajen, woonachtich op Herkinghen,met Maritghen Geraerts, j. dochter van Dircxland, mede aldaer woonachtich,alhier voor de gemeente in de den houwelijcken staet bevesticht

December

Den 10Decemb. Leenaert Jansz, van Recaenjen, wedr. van Jacomijntghen Jacobs, metGrietghen Hendricx, weduwe van Adriaen Jansz Cuijper, woonachtich in Dircxland,alhier voor de gemeente in den houwelijcken staet bevesticht

Den 17eDecemb. Gerrebrant Dimmesz, j.gesel, met Jannighen Isaaxc Maju, weduwe van JanWoutersz, beijde van Dircxland, alhier voor de gemeente in den houwelijckenstaet bevesticht

Den 24eDecemb. Cornelis Passchiersen, j.g. van Brouwershaven, met Jannighen Jacobs,weduwe van Pauwels Lauwerensz, beijde woonachtich in Dirxland, voor de gemeentein den houwelijcken staet bevesticht

Anno 1618

Januarius

Den 28eJan. Lowijs Anthonisz, j.g. van Ellegem uit lant van Aelst, alhier woonachtich,met Aechtghen Euwits, j.d. van Dircxland, alhier voor de ghemeente in denhouwelijcken staet bevesticht

Noch tenselven daghe van weghen drie onverhinderde proclamatien attestatie verleent,Jan Cornelisz, j.g. van Dircxland, aen D. Stamperius, predicant totSommelsdijck, om getrouwt te worden met Heijltghen Pieters, j.d. van Dordrecht,woonachtich in Sommelsdijck

Februarius

Den 4eFeb. Bastiaen Cornelisz, j.g. van Dircxland, met Sara Willems, van Loceren inVlaenderen, woonachtich alhier, voor de ghemeente in den houwelijcken staetbevesticht

Den 12eFeb. Domis Marinisz, j.g. van Dircxland, met Heijltghen Cornelis, j.d. van deN. Tonghe, in Dircxland woonachtich, alhier voor de gemeente in denhouwelijcken staet bevesticht

Martius

Den 11Martij Job Stevensz, wedr. van Herkinghen, met Lijntghen Claes, j.d vanDircxland, in Sommelsdijck woonachtich, nae ontfanghen attestatie van D.Stamperius alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Opattestatie van Abrahamus La Faille, predicant in de N. Tonghe, hebben alhierden 18 Feb. ende vervolgende hare houwelijcksche proclamatien gehadt WillemCornelisz, uijt Middelharnis, wedr. van Maijken Dircx, met Maeijken Diericx,van Diericxland, weduwe van Thomas Claesz, maer zijn in de N. Tonghe bij LaFaille getrouwt sonder attestatie ghevordert te hebben

Aprilis

Den 1Aprilis ende vervolgende hebben op attestatie van Anthonis Arensz, predicantvan de O. Tonghe, hare houwelijcksche proclamatien alhier gehadt HubrechtCrijnsz, wedr. van Leentghen Leenaerts, met Engelken Fredericx, j. dochter vanGroeninghen

Den 8Aprilis heeft Pieter Corsz, wedr., woonachtich op Herkinghen, met MaeijkenAndries, j.d. woonachtich in Dircxland, geboren te Hulst, ondertrouwt bij deWett van Herkinghen, alhier de houwelijcksche proclamatien gehadt, ende is eenattestatie van de onverhinderinghe aen de Magistraet voornoemt mede gegeven

Den 29Aprilis Harman Matheusz, j.g., met Neeltghen Leenaerts, j.d., beijde vanDiericxland, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Junius

Den 3eJunij Carel Carelsz, j.g. van Hontskoten in Vlaenderen, met Josijntghen Jans,j.d. van Dircxland, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Den ??? JunijJan Thijmansz, van de Linde, j.g. van Leijden, met Lijntghen Jans de Bruijn,weduwe van Crijn Cornelisz, beijde alhier woonachtich, zijn alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Julius

Den 6eJulij Adriaen Ariaensz Backer, wedr. van Maetghen Cornelis, met NeeltghenCrijns, weduwe van Jacob Thijsz Timmerman, van Hellevoet, zijn nae ontfanghenattestatie van D. Donteklocke, predicant in Hellevoet, alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Den 22eJulij Mr. Hugho Laurensz, j.g., chirurgijn alhier, met Anneken JacobsPostelius, j.d., beijde van Diericxland, alhier in den houwelijcken staetbevesticht

September

Den 9September Jan Willemsz, j.g. van de Stadt, met Maeijken Micchiels, vanMiddelharnis, beijde woonachtich in Dircxland, met ontfanghen attestatie vanJacobus Carpentier, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Den 19Augusti ende vervolgende hebben alhier hare houwelijcksche proclamatien gehadtMr. Daniel Maldegem de Jonghe,schoolmeester alhier, jongesel van Oosterlant inDuijfflandt, met Petronella Wouters, j.d. van Berghen op Zoom, ende denbruijdegom attestatie van de onverhinderde proclamatien mede gegeven aen dekercke tot Berghen op Zoom

September

Den 23eSeptember Cornelis Petersz Noorman, wedr. van Maeijken Crijns, met LeentghenLeenaerts, j.d. van Dircxland, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

October

Den 7eOctober Hendrick Harmansz, wedr. van Tuenken Marinus, met Grietghen Jans, j.d.van Holm in de Eijder, beijde woonachtich in Dircxland, alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Den 14eOctober Hendrick Stoffelsz, j.g. van Geffoor in Hoochduijslandt, met AertghenEngels, j.g. van Melissant, beijde woonachtich in Dircxlant, alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Item nochten selven daghe Laurens Laurensz, j.g. van Melissant, met Neeltghen Cornelis,j.d. van Goederede, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

November

Den 25eNovemb. Peter Willemsz, j.g. van Simmarim in Vriesland, ende Leentghen Arens,weduwe van Pieter Adriaensz, woonachtich in Dircxland, alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Alhier p.memorie: dat dese Peter Willemsz is ondertrouwt op ???t getuijgenisse van JacobSalms, van Franeker, dat Peter voorsz. hem wel was bekent, ende een vrijepersoon

Noch tenselven daghe getrouwt Thomas Gillisz, j.g. van St. Jelis in Hulster Ambacht,ende Maeijken Willems, weduwe van Hans van Naerden, beijde hier woonachtich,ende is dese Thomas voorsz. ondertrouwt op het getuijgenisse van HendrickStoffels, verclarende dat hij sijn wetens een vrije persoon was

Den 18November ende vervolgende hebben op attestatie van Cornelis Damman, predicantin t Outdorp, hare houwelijcksche proclamatien alhier gehadt Jan Willemsz,j.g., ende Catharijntghen Willems, j.d., beijde van Goederede, alhierwoonachtich, ende weder attestatie van de vrije geboden aen Cornelis Dammanmede gegeven

December

Den 16December alhier ghetrouwt Micchiel Laurensz, wedr. van Neeltghen Hendricx,woonachtich in den Briel, met Jobghen Cruijnen, van Dircxland, onfangenhebbende attestatie van de vrije geboden van Willem Crijnsz, predicant in denBriel

Noch tenselven daghe getrouwt Pieter Bastiaensz, j.g., met Leuntghen Gillis Beecke,j.d., beijde van Dircxlandt

Den 23eDecemb. Anthonis Pietersz, j.g., met Sanderina Gillis, j.d., beijde vanDircxland, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Den 30eDecemb. Micchiel Dircksz, j.g. van Adolphus Plaet, met Maetghen Jans, j.d. vanDircxland, in den houwelijcken staet bevesticht

Noch tenselven daghe Frans Arensz, j.g. van Simonshaven, woonachtich in Dircxland, metVroutghen Hendricx, j.d. van Amsterdam, woonende tot Sommelsdijck, opontfanghen attestatie van de onverhinderde proclamatien van Abraham Stamperius,in den houwelijcken staet bevesticht

Anno 1619

Januarius

Den 27eJan. Anthonis Woutersz Smit, wedr. van Neeltghen Occers, met Theunken Dircx,j.d. van Sommelsdijck, beijde hier woonachtich, in den houwelijcken staetbevesticht

Februarius

Den 10 Feb.Hubrecht Engels, j.g. van Goederede, met Maetghen Leenaerts, j.d. vanDircxland, beijde alhier woonachtich, in den houwelijcken staet bevesticht

Den 24efeb. Aert Anthonisz, j.g. van Dircxland, met Neeltghen Dircx, j.d., mede vanhier, in den houwelijcken staet bevesticht

Den 17eFeb. en vervolgende hebben alhier haere Sonnendaechsche proclamatien gehadtPieter Joosten Ruijghrock, j.g. van Dircxlandt, met Cornelia van der GedeRoelantsdr, j.dochter tot Bruijssel, zijnde bij den kerckenraedt in houwelijckxbeloften aengeteeckent, op de eernstige ende christelijcke missive endecertificatie, soo van de ouders als j. dochter aen den predicant endekerckenraedt geschreven, ende is bij den predicant den bruijdegom tzijneneernstighe versoecke?? van de proclamatienattestatie verclaert aen de Gereformeerde kercke van Lillo, ofte elders vanonse gereformeerde quartieren

Martius

Den 13eMartij Franck Domisz, weduwenaer van Heijltghen Jacobs, met Elisabeth Cornelis,j.dochter, beijde alhier woonachtich, in den houwelijcken staet bevesticht

Den 17eMartij nae ontfanghen attestatie, soo van ondertrouw, als daer nae van gedaeneproclamatien Laurens Huijgen, wedr. van Maeijken Geraerts, met Neeltghen Jorus,weduwe van Adriaen Aertsz, woonachtich in de Corendijck, alhier in denhouwelijcken staet bevesticht

Aprilis

Den 7eApril Leenert Jacobsz, weduwenaer van Marie Jans, met Jannighen Jans, weduwevan Cornelis Claesz, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Den 31Martij ende vervolgende hebben haere drie proclamatien alhier gehadt AelbrechtHendricksz van Buijtendijck, j.g., van Utrecht, ende Joffr. Anna de Gruijter,weduwe van Por. Artus Pels, woonachtich in Dircxland, ende op d???onfanghenattestatie van de kercke van Utrecht zijn door attestatie deser kercke den 28eApril getrouwt in de O. Tonghe

Den 28eAprilis zijn alhier voor de christelijcke ghemeente in den houwelijcken staetbevesticht dese naevolgende persoonen

Jan Jansz,j.g. van Dircxland, met Mijntghen Pieters, weduwe van Sommelsdijck

PieterCornelisz, j.g. van Goederede, met Maeijken Crijns, j.d. van Herkinghen

AdriaenCruijnsz, j.g. van Dircxland, met Engelken Jans, j.dochter, mede van hier

Maijus

Den 5eMaij op onfanghen attestatie van de kercke van Breda Sr. Ivo van Goorle, baeljuende schoutet van de heerlijckh. van Dircxlandt, met Heijltghen Jobs, weduwevan Cornelis Wittensz, alhier in den houwelijcken staet bevesticht

Noch terselver tijt Harrent Leenertsz, j.g. van Dircxland, met Aechtghen Everts,j.dochter, mede van hier, in den houwelijcken staet bevesticht

Hiereijndicht de kerckelijcke bedieninghe

Gosuini H.F. a Buijtendijck

26eMaij anno 1619

??

Anno 1629

December

Den 29eDecemb. hebben hare ondertrouwe gedaen Pauwels Tonissen, jongh. van Dircxlant,ende Jannetien Aliaensdr, jongh.dr. van??Goeree

Item PieterJacobsz, j.g. van Goerede, ende Tannetien Willemsdr, weduwe van Cornelis Arensz

1630

Januarius

Desebovengeschreven persoonen ondertrout den 29 December des jaers 1629 sijn alhierin Dircxlant op den xx Januarij in den houwelicken staet bevesticht

Vorderregister van de personen die bij mij, Johannes van Panteghem, predikant in deheerlijckheijt van Dirxlant, in den houwelijcken staet voor de gemeijnte sijnbevesticht

In deneersten sijn nae kerckelijcke ordere op den 17 Novemb. voor de gemeijnte in denhouwelijcken staet bevesticht Job Willemse, iongman van Dirxlant, met MaetienArents, ionge dochter, mede van Dirxlant 1630

Op den 15Decemb. sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den houwelijckenstaet bevesticht dese navolgende personen

JasperJacobsen, weduwenaer van Maetien Andries, van Dirxlant, met Lijsbeth Thonis,weduwe van Heijndrick Meewissen, van Dirxlant

CommerJansen, jong m. van Noortgouwe, woonende in Dirxlant, met Clijntie Reijns,jonge dr. van de Plaet

ArentArentsen, weduwenaer van Vroutie Jans, van Dirxlant, met Leentien Arents,weduwe van Willem Pietersen, van Goeree

Op den 26December sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den houwelijckenstaet bevesticht dese navolgende personen

ArentDimmessen, weduwenaer van Willemijntie Jobs, van Melissant, met Arentie Jacobs,weduwe van Jacob Willemse, van Sommelsdijck

GerritJansen, j.g. van Menheersen, met Susanneken Ewits, j.d. van Goeree

1631

Op den 9Maert nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den houwelijcken staetbevesticht

DirckLeendertsen, jong m. van Dirxlant, met Truijtie Marinis, van Melisant, weduwevan Cornelis Willemse Cirre, beijde wonende op Herckinge

Op den 21April sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den houwelijcken staetbevesticht

FransAntuenissen, jong m. van Dirxlant, met Maertie Claes, weduwe van MeewisArentsen, van Sevenhuijsen

ArentJacobsen, weduwenaer van Maetien Dirx, van Dirxlant, met Jannetie Tuene, j.d.van Dirxlant

Op den 11Meij sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den houwelijcken staetbevesticht

Jan Jobse,weduwenaer van Neel Reijns, van Dirxlant, met Jannetie Jans, weduwe van CrijnClaessen, van Bruijssel

Op den 18Meij sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

LievenLievense, weduwenaer van Soetie Laeuwe, wt het lant van Aelst, met JannetienJobs, weduwe van Pier Tuenisse, van der Zzer

PieterMeewisse, jong man van Dirxlant, met Arentie Arents, weduwe van Claes Jacobsen,van de O. Tonghe

Op den 25Meij sijn nae kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

HeijnderickJanssen, van Goederheijde, jongman, met Maetie Arents, ionge dochter vanMelissant

Op den 15Junij sijn naer kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

LeunisDirxen, weduwenaer van Janneken Arense, van Dirxlant, met Maetie Cornelis,weduwe van Thonis Thonisse, van den Corendijck

Op den 6Julij sijn naer kerckelijcke ordere voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

CornelisArentsen, weduwenaer van Lijntien Sijmons, van Melissant, met Aegie Cornelis,jonged. van den eijland van Goeree

Op den 19Augusti sijn nae kerckelijcke ordre voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

GerritBontius, j.m. van Leijden, met Cathalijna Joris, j.dr. van Dirxlant

Op den 24 Augustisijn nae kerckelijcke ordre voor de gemeijnte in den echten staet bevesticht

JanEngelse, j.m. van Dirxlant, met Neeltie Heijndrix, j.dr. van Dirxlant

Den 19October sijn naer kerckelijcke ordre voor de gemeijnte in den echten staetbevesticht

JoostPietersen met Arentie Dirx

WillemRobbrechtse, jong m. van Melissant, met Arentie Claes, weduwe van AbramArentse, van Hekelinge

LaurisLaurisz, weduwenaer van Lijsbeth Cornelis, van Dirxlant, met Durfie Heijndrix,jongedr. van Middelharnas

Den 14 Septembergetrout Jan Arentsz, jong m. van Dirxlant, met Maertie Gielen, jongdr. vanClaeswael

JanJanssen, van Dirxlant, wedr. van Lijntie Alijaens, met Hilletien Arents,jongdr. van Dirxlant

LeendertFranckense Koning, wedr. van Willemtie Dirx, van Dirxlant, met JacomijntieGerrits, jongdr. van Dirxlant

Den 9November in den echten staet bevesticht

JanWouterse, wedr. van Matie Tomis, van Dirxlant, met Lijntie Jacobs, jongdr. van?amuijen

EngelPieterse, jongm. van Dirxlant, met Tannetie Passchiers, jongdr. van Dirxlant

Den 23November dese navolgende

PieterJanssen, jongm. van de N. Tonge, met Geertie Cornelis, jongdr. van Dirxlant

WitteWillemsz, jongm. van Dirxlant, met Leentie Arents, jongdr. van Dirxlant

CornelisJanssen, jongm. van Pijnaker, met Tuentie Dirx, weduwe van Anthoni WouterseSmits, van Somerdijck

Den 7Decemb. getrout

PieterJanssen, jongm. van Dirxlant, met Grietie Bacx

Januari1632

Den 14 sijnnaer kerckelijcke orde voor de gemeijnte in den echten staet bevesticht

CornelisPietersse, j.m. van?? de N. Tonge, metAnnetie Claes, j.d. van de Corendijck

CornelisCornelisse Bot, jongm. van Dirxlant, met Neeltie Tobijas, wed. van JorisArentse Beeck

ArenCornelissen, weduwenaer van Crijntie Arents, van Dirxlant, met LijdewijctAndries, jongdr. van Dirxlant

HubrechtMicchielse, jongm. van Sommerdick, met Jannetie Janke, jonged., vanSommelsdijck

Den 9 Maertdese navolgende

CornelisPieterssen, jongm. van Dirxlant, met Maetie Everts, jongdr. van Dirxlant

JanClaessen Oosterling, wedr. van Aeltie Arents , met Grietie Iemans, wed. vanDingeman Leendertse, van de Stat

CornelisCornelisse, jongm. van Ziericzee, met Roockie Heijndrix, jongdr. vanSommelsdijck

Den 12April dese navolgende

ThomasJanssen, weduwenaer van Barbeltie Willems, van Brussel, met Mijntie Arents,weduwe van Jan Thuenisse, van Sommelsdijck

FrederickStoffelse, jongm. van Soelen, met Claesie Claes, jongdr. van Spikenis

LaeuweLaeuwisse, jongm. van Dirxlant, met Maetie Heijndrix, jongdr. van Dirxlant

Den 18April

Cornelis IJemansse,weduwenaer van Trijntie IJemans, van Dirxlant, met Lijsbeth Thijs, weduwe vanHarman Marinisse, van Somerdijck

JanCornelisse Tuijter, weduwenaer van Neeltie Jacobs, van Dirxlant, met PietertieHeijnderix, weduwe van Jacobs, van Somerdijck

Den 16 Meij

PieterPietersse, weduwenaer van Zijtie Dirx, van Honscate, met Soetie Marinus, weduwevan Cornelis Fransse, van Goeree

Den 11Julij Joost van den Steen, weduwenaer van Tannetie Cornelis, met JacomijntieCornelis, j.d. van Sommelsdijck

JasperCornelisz, j.m. van den Herkinge, met Neeltie Jans, j.d. van de Stat

TuenisTuenisse, jomgm. van Dirxlant, met Logiertie Cornelis, jongedr. van Dirxlant

CornelisCorstiaense, jongm. van Dirxlant, met Neeltie Arentse, jongedr. van Dirxlant

Den 23 Meij

Jacob Janssenvan Naerden, weduwenaer van Annetie Pieters, met Aechie Cornelis, weduwe vanCornelis Ariaensen, van Goeree

Den 7Novemb.

CrijnTijsse, jongm. van Melissant, met Jacomijntie Dingemans, jongdr. van Melissant

Den 14Novemb.

CornelisEvertse, jongm. van de Plaet, met Dingetie Cornelis, jongdr. van Dirxlant

Den 3Decemb. Jan Corsz, j.m. van Hekelinge, met Maetie Arents, j.d. van Dirxlant

AertJansse, weduwenaer van Godelief Jans, van Melisant, met Abeltie Jans, j.d. vande Lier

1633

Den 27Februarij

Gillis Jansz,jongm. van Bergen op Soom, met Jannetie Pieters, jongd. van Dirxlant

Den 10April

JanHenderixse, wedr. van Baeltie Dimmens, met Neeltie Geeris, iongdr. van Dirxlant

Den 24April

CornelisArentse, iongm. van Dirxlant, met Neesie Heijnderix, iongdr. van Guijlickerlant

Den 17April

CornelisCornelisz Schipper, jongm. van Dirxlant, met Truijntie Tuenis, iongd. vanDirxlant

LeendertJacobsz Palinck, dijckgraaf, met Lijsbeth Cornelis, weduwe van Aren Aertsz

Den 9 Julij

LeendertCor Visscher, weduwenaer van Clijntie Engels, met Arent(ie) Tuene, weduwe vanSamuel Gijsbrechts

Dito

DavidDingemans, iongm. van Dirxlant, met Maetie Piers, j.d. van Dirxlant

Den 27Augusti Marten Thijsse, weduwenaer van Maetie Lambrechts, van Dirxlant, metLijsbeth Theunis, weduwe van Jasper Jacobs, van Dirxlant

Den 3Decemb.

Jan Corse,iongm. van Hekelinge, met Maetie Arents, j.d. van Dirxlant

ArijCornelisz, iongm. van Dirxlant, met Dirckie Geerits, j.d. van Herkinge

GerritDirckse, jongm. van de Stat, met Grietie Tuenis, j.d. van Assene

Den 13Novemb.

LeendertAerts, jongm. van Melissant, met Maetie Cornelis, j.d. van Goeree

1634 inApril

LaurusCornelisz, weduwenaer van Heijnderickie Pieters, met Neeltie Willems, jongd.van Dirxlant

In Octob.

IemanArentse, weduwenaer van Lijntie Jobs, van Dirxlant, met Grietie Goverts, weduwevan Joos Lauwisz

Jan JanszNout, jongm. van Dirxlant, met Abigael Jacobs, j.d. van Dirxlant

Den 19Novemb.

CornelisJacobse, jongm. van Dirxlant, met Jacomijntie Arents, j.d. van Dirxlant

Den 3Decemb.

JacobPietersz Cats, weduwenaer van Huijchie Jans, met Arentie Heijnderix, j.d. vanDirxlant

Den 10Decemb.

BastiaenStoffelse, weduwenaer van Jannetie Gillis, van Goeree, met Neeltie Arents, j.d.van den Briele

Den 7Decemb.

LeendertCornelis, jongm. van het Brielsche nieulant, met Stijntie Bastiaens, j.d. vanDirxlant

Anno 1635

Den22Februarij

PieterIemansz, j.m. van Dirxlant, met Grietie Alijaens, jongd. van Melissant

TuenisArentse Mosselman, weduwenaer van Neeltie Leenderts, van Dirxlant, met NeeltieLeenders, weduwe van Cornelis Pieterse Noorman, van Dirxlant

HeijndricCoone, j.m. van Sambeeck, met Neeltie Crijne, weduwe van Jocchum Jansse, vanDirxlant

Anno 1635

Den Meij

CornelisSimonsse, weduwenaer van Lijsbeth Leenderts, van Sonnemaer, met JannetieCornelis, jongd. van Goeree

Den 16April

FrancDomisz, weduwenaer van Lijsbet Cornelis, van Out Vosmaer, met Clijntie Jans,weduwe van Dingeman Jansse Keijser, van Dirxlant

Dito

JobArentse, weduwenaer van Annetie Pieters, met Arentie Arents, j.d. van Dirxlant

AertLeendertse, weduwenaer van Pietertie Jans, van Melissant, met CatelijntieLaeuwerens, j.d. van Brouwershaven

Den 24Junij

PoulisTuenisz, weduwenaer van Jannetie Alijaens, met Annetie Cornelis, j.d. vanMiddelharnas

Den 16Julij

CornelisArentse Breeman, weduwenaer van Truijtie Houmans, met Tuenisie Geerits, wed.van Baertelijck

Den 1Augusti

LeendertCornelis Lodder, wedr. van Grietie Arents, van Goeree, met Lijntie Zacharias,j.d. van Dirxlant

Den 19Augusti

Pieter deClerq, jongm. van Brugge, met Leuntie Arens, j.d. van Melissant

Den 14Octob.

Mr. JanRaes, weduwenaer van Maetie Pieters, van Dilsen, wonende op Melissant, metStijntie Thijs, wed. van Robbrecht Claesse, van Hamburch

LaurensTuenisse, j.m. van Goeree, met Madeleentie Andries, j.d. van Maechdenburg

Den 11Novemb. 1635

ArentTuenisz, j.m. van Dirxlant, met Aechie Jans, wed. van Commer Wouters, vanDirxlant

Jan Maring,wedr. van Maetie Leenderts, van Somerdijck, met Christijntie Poulis, j.d. vanBockem in Westphalen

Anno 1636

Den 27Januarij

DirckThonisse, j.m. van Melissant, met Maetie Bastiaens, j.d. van Outbeijerlant

Den 3Februarij 1636

Dirc DirxGroenevelt, j.m. van Papendrecht, met Arentie Cornelis, j.d. van Dirxlant

Den4 Martij

DirckThomisse, j.m. van Melissant, met Maetie Bastiaens, j.d. van Beijerlant

Den 13 Meij

LaurisCornelisz, j.m. van Dirxlant, met Sijtie Claes, jongd., wonende alhier

Den 27Julij

Pieter Tuenisz,wedr. van Neeltie Jans, van Sommelsdijck, met Lijntie Danckerts, j.d. vanDirxlant

Den 28Septemb. getrout Pieter Luenisz, jongman van Dirxlant, met Clijntie Willems,j.d. van de N. Tonge

Den 12Octob.

JanCornelisz, jongm. van Dirxlant, met Leentie Heijnderix, j.d. van Herkinge

Den 16Novemb.

ReijnWillemsz, jongm. van Dirxlant, met Lijsbeth Stevens, j.d. van Dirxlant

Den 7Decemb.

JanArentse, jongm. van Dirxlant, met Marijntie Claes, j.d. van Goeree

Den 11Decemb.

CentLeendertse, weduwenaer van Baertie Jans, met Tuentie Jeroens, weduwe van ArenEngelse Zeeu

Den 14decemb.

WillemJansz Court, weduwenaer van Crijntie Crijns, van Dirxlant, met LijntieMicchiels, j.d. van Dirxlant

1637

Sijn op den18 Januarij volgens kerckelijcke ordere getrout Joos Cornelisz, jongman vanMelissant, en Lijsbeth Pieters van Staeije, van Bergen op Soom

Den 5Februarij getrout Aert Tuenisz, weduwenaer van Neeltien Dirx, van Dirxlant, metMaetie Jans, weduwe van Micchiel Dirxz, van Dirxlant

Den 5 Aprilgetrout Marten Thijsse, weduwenaer van Lijsbeth Thomis, met Maetie Cornelis,weduwe van ???

CornelisGeeritse, j.m. van Spikenisse, met Machtel Jans, j.d. van Dirxlant

Den 5 AprilCornelis Geertsz, jongman van Spikenisse, met Machtel Jans, j.d. van Dirxlant

Den 13April Pieter Heijnderixse, j.m. van Prinselant, met Suijtie Joos, j.d. vanDirxlant

PieterJacobsz Rootsant, wedr. van Tanne Willems, met Maetie Pieters, j.d. van deCorendijc

Den 19April Joris Andriesz Calle, wedr. van Tannetie Maertens, van Dirxlant, metLeijn Goris, wed. van Jacob Engelse, van Lillo

Den 26April Arien Pietersz Spruijt, j.m. van Isselmonde, met Catharina Jacobs, j.dr.van Sommelsdijck

Den selvendito Cornelis Jansz Oosterling, j.m. van Dirxlant, met Grietie Heijnderix,j.dr. van Oosterhout

Den selvendito Daniel Arentsz de Stoute, j.m. van Goeree, met Leentie Arentsdr, j. dr.van Melissant

Den 3 MeijMarinus Jansz Corthout, j.m. van Sommelsdijck, met Maetie Jans, j.d. vanDrijschor

Den 19Julij Dimmen Iemansz, j.m. van Dircxlant, met Pieternelle Jacobs, j.d. vanDirxlant

Den 9Augusti 1637 Reijn Heijnderixsz Gulickenaer, j.m. uijt het lant van Gulic, metLeentie Commers, j.d., van Dirxlant

Den 1November Arien Arentsz Wildeboer, weduwenaer van Leentie Ariens, van N.Beijerlant, met Maetie Dingemans, weduwe Herman Jansz

1638

Den 7Januarij Jan Rogiersz, j.m. van Sommelsdijck, met Aertie Thijs, wed. vanCornelis Cornelisz Schrijver, van ???t Outdorp

Den 28Januarij Leendert Leendertsz Soldaet, weduwenaer van Jannetie Arents, vanDirxlant, met Jannetie Gerbrants, j.d. van Bommel, beijde wonende alhier

Den 5 AprilJacob Cornelisz, j.m. van Dirxlant, met Arijaentie Cornelisdr, weduwe van JorisLaeuwesz, van Goeree

Den 18April Jan Iemansz, j.m. van Dirxlant, met Neeltie Dingemans, j.dr. vanMelissant

Den 16 Meijgetrout Cornelis Iemansz, weduwenaer van Neeltie Jacobs, van de N. Tonge, metHester Iemansdr., j.dr. van Dirxlant

WIllemJansz, j.m. van Rotterdam, met Soetie Arents, j.d. van Sommelsdijc

Den 4 JulijRein Willemsz, wedr. van Lijsbeth Stevens, met Annetie Stoffels, j.dr. vanMelissant

1638

Den 11Julij Jan Aelbregtsz, j.m. van Beijerlant, met Jannetie Jobs, weduwe van LieveLievensz

Den 18Julij Jan Jacobsz Vosmaer, j.m. van Reningh in Vlaenderen, met MarthaLeenderts, wed. van Cornelis Pietersz

Den 25Julij Bastiaen Jansz, j. m. van Dirxlant, met Arentie Danckerts, j.d. vanDirxlant

Den 15Augusti Pieter Pietersz Schoenmaecker, wedr. van Soetie Marinis, met LeentieHubrechts, j.d. van Goeree

Den 22Augusti Hubrecht Joosz van Waerdenburg, j.m. van Noortgou, met LijsbethLievens, j.d. van Dirxlant

Jan Aertsz,j.m. van Dirxlant, met Maetie Arents, j.d. van de N. Tonge

CornelisGijsbrechtsz, j.m. van Middelharnasse, met Neeltie Micchiels, j.d. van Dirxlant

Den 26September Willem Phlipsz, j.m. van Bommenede, met Maetie Jans, j.d. vanDirxlant

Aren JanszCosijn, weduwenaer van Trijn Tuene, met Madeleentie Cornelis, wed. van JanArentsz

Den 31October Dingeman Pietersz, j.m. van Herkinge, met Jannetie Hermans, j.dr. vanCouw

PieterJansz Soon, j.m. van Dirxlant, met Maria Cornelis, j.d. van Zierixzee

Den 28Novemb. Claes Louisz, j.m. van Dirxlant, met Jacomijntie Pieters, j.d. van deN. Tonge

1639

Den 16Janua. David Thomasz, j.m. van Schiedam, wonende aldaer, met TannetieHeijndrix, j.d. van Dirxlant

AndriesThijsz, j.m. van Melissant, wonende aldaer, met Willemtie Heijndrix, j.d. vanDirxlant

Den 23Marinus Cornelisz Ticchelman, j.m. van Melissant, met Crijntie Cornelis, j.d.van Melissant, beijde wonende op Herkinge

Den 6Martij Leendert Arensz, j.m. van Dirxlant, met Annetie Gerbrants, j.dr. vanBommel, beijde wonende alhier

Den 26 ditoJacob Tuenisz Bol, j.m. van Dirxlant, met Pietertie Laeuwe, weduwe van JacobJansz

Den 10April Jan Lievensz de Wint, j.m. van Dirxlant, met Maetie Thijs, j.dr. vanMelissant

Den selvenJan Pietersz, j.m. van Dirxlant, met Arijaentie Arents, j.dr. van Dirxlant

Den 13 MeijPieter Matheuisz, wedr. van Annetie Jans, met Maetie Jans, j.d. van Melissant

Den 5 JunijLeendert Cornelisz, weduwenaer van Leentie Leenderts, met Neeltie Cornelis,weduwe van Jan Jorisz

1639

Den 5 JuniJan Engelsz, j.m. van Dirxlant, met Maetie Aerts, j.d. van Dirxlant

Den 14Augusti Thijs Claesz, wedr. van Jannetie Leenderts, met Maetie Cornelis, wed.van Jan Pietersz

Den 29September Jan Cornelisz, weduwenaer van Maetie Jans, met Jannetie Aerts, wed.van Jan Cornelisz Tuijter

Den 9Octob. Leendert Manckse, wedr. van Meijntie Dimmens, met Dingene Bastiaens,j.d. van de O. Tonge

Den 23Octob. Cornelis Pietersz, wedr. van Lijsbeth Leenderts, met Nel letie Willems,wed. van ? Jans

Den 30Octob. Jan Tuenisse, wed. van Neeltie Leenderts, met Jannetie Jans, wed. vanJan Jobsz

Den 9December Aert Leendertsz, weduwenaer van Catelijntie Laeuwe, met SoetieWillems, j.d. van Dirxlant

1640

Den 4Febru. Pieter Jansz Stehouwer, j.m. van Dirxlant, met Metie Arents, wed. vanLeendert Dingemans

Den 1 AprilTuenis Jansz, j.m. van Dirxlant, met Willemtie Jans, j.d. van Dirxlant

Den 22April Aren Cornelisz Casteleijn, j.m. van Goeree, met Leentie Leenderts, j.d.van Dirxlant

Namen derpersoonen die in de kercke van Dircxlant sijn ondertrouwt, nae driesondaeghsche proclamatien hebben gehadt, en in den houwelijckschen staet sijnbevestight onder de bedieninge van Lambertus Schapenbergh

1641

Novemb.

StoffelGabrielsz, van de Oude Tonge, weduwenaer, met Maertge Jacobs, j.d. vanDircxlant, met attestatie getrouwt den 17e Novemb. In de O. Tonge

JanCruijnesz, weduwenaer van Janneken Cornelis, met Maijken Crijns, weduwe vanHavick Cornelisz Casteleijn, hier getrouwt den 17e Novemb.

Novemb. 9

TeunisFranckesz, j.g. van Melisant, met Clijntge Jans, weduwe van Bastiaen Marinisz,beijde hier, hier getrouwt den 24e Novemb.

Decemb. 7

CrijnWillemsz, j.g., met Lijsbeth Daniels, j.d., beijde hier

ArenHenricksz, j.g., met Leentge Jans, j.d., beijde hier, (beide paren) hiergetrouwt den 26e Decemb.

1642

Jan. 11

WillemJacobsz, j.g., met Arentge Iemants, j.d. , beijde hier, hier getrouwt den 30eJan.

Febr. 15

FransPietersz, j.g. van de N. Tonge, met Maghdaleentge Joris, j.d. van Dirxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 9e Martij

Maert 23

WillemZachariasz, weduwenaer van Lijntge Cornelis, woonende in Dirxlant, metWillemijntge Leenders, woonende onder de heerlijckheijt van Sommelsdijck, metattestatie getrouwt in Sommelsdijck den 13e April

Maert 29

ArentCornelisz, j.g., met Maetge Willems, j.d., beijde woonende in Dircxlant, hiergetrouwt den 21e ??Juni

April 27

RogierMeeuwesz, j.g. van Dircxlant, en Pleuntge Davids, j.d. van Middelharnasch,getrouwt in Middelharnasch den 18e Meij

Meij 11

JanGerbrantsz, j.g. van Bommel, met Ariaentge Tonis, j.d. van Sommelsdijck, beijdewoonende in Dircxlant, hier getrouwt den 25e Meij

Julij 5

CorvijnBouwensz, j.g. van Recangje, met Heijltge Leenders, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 20e Julij

Julij 26

WouterClaesz, j.g. van Dircxlant, met Maetge Willems, j.d. van Melisant, beijde hierwoonende, hier getrouwt den 10e Augusti

Augusti 16

Arent Teunisz,weduwenaer van Aechtge Jans, van Dircxlant, met Leentge Hubrechts, j.d., medevan hier, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 31e Augusti

LeendertJansz Oosterlingh, j.g. van Dircxlant, met Lijntge Michiels, weduwe van WillemJansz Everts, mede van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 31eAugusti

MeertenJansz, j.g. van Goeree, met Leentge Jacobs, weduwe van Henrich Arentsz, van deStadt, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 5e Octob. inSommelsdijck

Septemb. 6

Job Jobsz,weduwenaer van Lijsbeth Pieters, met Hubertge Crijns, j.d., beijde van hier, hiergetrouwt den 21e Septemb.

AbrahamAertsz, j.g. van Dircxlant, met Ariaentge Jacobs, j.d. van Sommelsdijck, hiergetrouwt den 14e Septemb.

Septemb. 20

PieterCornelisz, j.g., met Commertge Iemants, j.d., beijde van Dircxlant, hiergetrouwt den 12e Octob.??

Jan Claesz,j.g. van Oostvooren, met Lijsbeth Ariens, j.d. van Asperen, hier getrouwt den12e Octob.

Octob. 4

Arent JanszKabouter, weduwenaer van Goere, woonende op Melisant, met Maritge Swardams,weduwe tot Goeree, getrouwt op Melizant den 2e Novemb.

Item

WillemJacobsz, j.g. van Dircxlant, met Ariaentge Henricx, j.d. van Herkinge, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 26e Octob.

Octob. 18

StoffelJorisz, j.g. van Oostfrieslant, met Josijntge Pouwels, weduwe van PieterArentsz Vlamingh, beijde woonende op Herkinge, getrouwt op Melizant den 2eNovemb.

Item

ArienGerritsz, j.g. van de N. Tonge, met Parijntge Jans, j.d. van Melisant, beijdewoonende aldaer, getrouwt op Melizant den 2e Novemb.

Octob. 25

HenrickJacobsz, j.g. van Zierczee, met Madalia Iemans, j.d. van Zommelsdijck, woonendealhier, attestatie gegeven op Zierczee den 19e Novemb.

Novemb. 15

JanHenricksz, j.g. met Geertge Arents, j.d., beijde van hier, hier getrouwt den 7eDecemb.

Decemb. 6

WillemGillisz, j.g. van Sommelsdijck, met Leentge Cornelis, j.d. van Melisant,woonende alhier, hier getrouwt den 26e

Item

Job Claesz,j.g. van Melisant, woonende alhier, met Maetge Cornelis, j.d. van Melisant,woonende op Herckinge, hier getrouwt den 21e Decemb.

Decemb. 11

WillemJacobsz, j.g., met Arentge Iemants, beijde van Dircxlant, en hier woonende

Anno 1643

Jannu. 3

JacobCornelisz Smit, j.g. van de O. Tonge, met Leentge Henricks, j.d. vanSommelsdijck, beijde woonende alhier

Item

JanHenricksz Gulickenaer, weduwe van Leentge Gerrits, met Maetge Leenders, j.d.van Dircxlant, beijde woonende alhier, mede hier getrouwt op den selven dito

Jannu. 17

CornelisPietersz, j.g. van Goeree, met Geertge Henrickx, j.d. van Dircxlant, hiergetrouwt den 13e Febru.

Martij 7

WilhelmIemantsz Brugman, weduwenaer van Cornelia Jobs, met Neeltge Lauwe, weduwe vanCornelis Arentsz Timmerman, beijde wonende alhier, hier getrouwt den 29 Maert

April

HuijghCornelisz, j.g. van Piershil, met Neeltge Robius, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 3e Meij

April 11

JorisJansz, j.g. uijt het sticht van Munster, met Pieternelle, j.d. van Goeree,beijde woonende op Melisant, hier getrouwt den 3e Meij

April 18

Job Jacobszvan Aken, j.g. van de N. Tonge, met Maritge Jacobs, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 10e Meij

Meij 2

JanCorstiaensz van der Laben, j.g. van Sommelsdijck, met Esther Iemants, weduwevan Cornelis Iemantsz, van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den17e Meij

Meij 9

BaltenPouwelsz, weduwenaer van Godelief Ariaens, van de N. Tonge, met GrietgeIemants, weduwe van Jan Claesz Oosterlingh, van de Stadt, woonende alhier, hiergetrouwt den 23e Meij

Meij 30

PieterJansz Flore, j.m. van Sommelsdijck, woonende aldaer, met Ariaentje Arents, j.d.van de N. Tonge, woonende alhier, hier getrouwt den 30 Junij

Julij 13

CornelisDircxsz, j.g. van Goeree, woonende op Herckinge, met Leentge Arents, j.d. vande N. Tonge, woonende alhier, hier getrouwt den 2e Augusti

Julij 19

PieterJansz van Goederheijde, weduwenaer van Grietge Valcx, woonende in Dircxlant,met Emmeken?? Pieters van Leckerlant,weduwe van Claes Claesz Cloot, woonende in de heerlijckheijt van OolkensPlaete, hier getrouwt den 11e Augusti

Augusti 8

PieterBastiaensz, j.g., met Jannetge Cornelis, weduwe van Cornelis Jobsz Kete, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 6e Septemb.

Augusti 29

EliasPietersz, j.g. van Nieuwerburch, met Annetge Jans, j.d. van der Gouwe, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 22e Septemb.

September 3

CornelisDomisz, j.g. van Dircxlant, met Truijtge Francke, j.d., mede van Dircxlant,beijde daer woonachtigh, hier getrouwt den 22 Septemb.

Septemb. 19

JanGerritsz Verburgh, weduwenaer van Neeltge Arents, van Simonshaven, woonendealdaer, met Trijntge Arens, j.d. van Sommelsdijck, woonende alhier, hiergetrouwt den 7e Jun. 1644

Octob. 31

GerritMichielsz, j.g. van Dircxlant, met Ariaentge Willems, j.d. van Middelharnasch,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 15e Novemb.

Novemb. 14

WillemJansz, j.g. van Dreischer, met Barendijntge Jans, j.d. van Nieuwe Vosmeer,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 3e Decemb.

Novemb. 21

PieterPietersz, j.g., met Grietge Gerrits, j.d., beijde van Dircxlant, en daerwoonende, hier getrouwt den 17e Decemb.

Novemb. 28

ArienJoosten, j.g., met Maetge Leenders, j.d., beijde van Dircxlant, en daerwoonende, hier getrouwt den 17e Decemb.

Decemb. 5

PieterMarcusz, j.g. van Deurle in Vlaenderen, woonende in Sommelsdijck, met LeentgeCornelis, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 27 Decemb.

Decemb. 12

JacobCornelisz, weduwenaer van Neeltge Pieters, van Melisant, woonende op Herkinge,met Jacomijntge Teunis, j.d. van Goeree, mede wonende op Herkinge, hiergetrouwt den 1e Jan. 1644

Decemb. 19

StoffelStoffelsz, j.g. van Dircxlant, met Maetge Pieters, j.d. van Drieschor, debruijdegom woonende alhier, en de bruijt op Melisant, hier getrouwt den 10eJann. 1644

Anno 1644

Jannu. 9

JasperArentsz, j.g. van Turnhout, laetst gewoont hebben de tot Schiedam, met MaetgeCornelis, weduwe van David Marcusz, van Dircxlant, woonende alhier, hiergetrouwt den 2e Febru.

Jan. 23

WillemZachariasz, weduwenaer van Willemijntge Leenders, van Dircxlant, met CornelisDaniels, weduwe van Witte Leendersz, van Dreischor, beijde wonende alhier, hiergetrouwt den 11e Februarij

Item

CornelisHenricksz Coene, j.g. van de N. Tonge, woonende aldaer, met Bette Marcksz, j.d.van Dircxlant, woonende alhier

Febru. 6

GerritRoelofsz, j.g. van Dircxlant, met Abigail Dircx, j.d., mede van Dircxlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 25e Febru.

Febru. 13

JacobCornelisz Swardam, j.g. van Goeree, woonende op Melisant, met Maetge LeendersZoijwijck, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 10eMaert

April 2

TeunisThijsz Verduijn, j.g. van Goeree, met Arentge Jans, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende op Melisant, hier getrouwt den 8e Meij

April 16

CorstiaenCornelisz, j.g. van Herckinge, met Jannetge Abrahams, j.d. van Melisant, beijdewoonende op Herkinge, hier getrouwt den 16e Meij

HenrickArentsz Groenewegen, j.g. van de N. Tonge, met Arentgen Arents Breemans, wed.van Witte Willemsz, van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24eApril

April 23

AertTeunisz, j.g. van de Stadt, met Pietertge Pieters, j.d. van Melisant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 8e Meij

April 30

MaertenJobsz, j.g. van de Oude Tonge, met Truijtge Teunis, weduwe van CornelisCornelisz, van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 16eMeij

Meij 7

LeendertPietersz, j.g. van Dircxlant, met Maritge Gerrits, j.d. van Baertwijck, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 29e Meij

Julij 16

JanCornelisz, j.g. van Drieschor, met Dingena Jacobs, weduwe van Jacob Cornelisz,van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 21e?? Augusti

Augusti 16

Jan Jansz,weduwenaer van Annetge Claes, van Doornick, met Jannetge Jans, j.d. van den O.Hoorn, beijde woonende alhier, hier getrout den 4e September

Septemb. 10

JoostLucasz, j.g. van Wackeme in Vlaenderen, met Zelitge Arens, j.d. van Goeree,beijde woonende int Sommelsdijcksche lant, hier getrouwt den 2eOctob.

Septemb. 18

JanWillemsz Court, j.g. van Dircxlant, met Barbera Claes, j.d. van Zuijtlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 9e Octob.

Octob. 8

WijnantDircksz, j.g. van Breda, met Neeltge Teunis, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier,?? hier getrouwt den 30eOctob.

AbrahamJoosse, j.g. van Reijnisse, met Lijsbeth Domis, j.d. van Goeree, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 6e Novemb.

Novemb. 12

LeendertCornelisz Timmerman, j.g. van Dircxlant, met Neeltge Dingemans, van Melisant,weduwe van Jan Iemantsz, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 8eDecemb.

Novemb. 27

Doen Joriszvan der Velt, j.g. van Dircxlant, met Ariaentge Bosvelt, wed. van Jan Rijcksz,woonende in Sommelsdijck, hier getrouwt den 14e Decemb.

Decemb. 31

BastiaenArentsz, j.g. van Cleijnedam onder Swijndrecht, met Maetge Cornelis, j.d. van Dircxlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 5e Febr. 1645

Anno 1645

Febru. 4

ArenPietersz, j.g. van Claeswael, met Stijntge Bastiaens, weduwe van BastiaenCornelisz, van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 23eFebr.

Febru. 11

CornelisLeendersz Lodder, j.g. van Melizant, met Jopje Arens, j.d. van Melizant, beijdewoonende aldaer, hier getrouwt den 3e Maert

April 16

CrijnCornelisz Noorman, j.g. van Dircxlant, met Esther Aerts, j.d., mede vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 30e April

Meij 13

DanckertJacobsz, j.g. van Goeree, met Lijsbeth Jans, j.d. van Dircxlant, hier getrouwtden 1e Junij

Julij 22

Aren JanszHouckman, van Sommelsdijck, weduwenaer van Francijntge Stevens, met TeuntgeDircx, van Dircxlant, weduwe laets van Leendert Pietersz Stehouder, debruijdegom woonende op Herkinge, de bruijt alhier, hier getrouwt den 6eAugusti

Octob. 7

JobBastiaensz, j.g. van de O. Tonge, met Arentge Pieters, j.d. van Dircxlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 5e Novemb.

Metattestatie van Goeree en Sommelsdijck getrouwt op Melisant Gerrit Theunisz,j.g., woonende tot Sommelsdijck, met Maertge Cornelis, j.d. van Goeree,getrouwt op Melisant den 12e Novemb.

Decemb. 16

LeendertWittensz, j.g. van N. Helvoet, met Neeltge Jacobs, j.d. van ???t Outdorp, beijdewoonende alhier, met attestatie getrouwt te Goeree den 28e Jan. 1646

Anno 1646

Maert 3

MarcusGerbrantsz, j.g. van Bommel, met Aechje Arens, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 18e Maert 1646

Maert 10

ServaesJoosten Colster, j.g. van Rotterdam, woonende aldaer, met Eva GerbrantsHoogerwerf, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 17eApril

Item

JohannesJacobsz, j.m. van Dircxlant, met Commertge Stoffels, j.d. van de N. Tonge,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 2e April

April 21

JoostJansz, j.m. van S. Nicolaes in ???t Lant van Waes, met Josijntge Louijs, j.d. vanDentregem in Vlaenderen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 21eMeij

April 28

PieterPietersz, j.m. van Dreischor, met Maetge Cornelis, j.d. van Sommelsdijck,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 27e Meij

Item

GillisArentsz, j.m. van Sommelsdijck, woonende in ???t N. Tongsche lant, met WillemtgeJacobs, j.d. van Goeree, woonende alhier, met attestatie getrouwt in Goeree den21e Meij

Meij 5

JacobCornelisz Smit, van de O. Tonge, weduwenaer van Leentge Henricx, woonende in deO. Tonge, met Maetge Fredericx, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, getrouwtin de O. Tonge, met attestatie van den 21e Meij

Junius 16

Jan Jansz,j.g. van Dircxlant, met Neeltge Arents, j.d. van Helvoetsluijs, beijde woonendealhier, hier getrouwt den 8e Julij

Item

CornelisBastiaensz, j.m. van Dircxlant, met Maetge Jacobs, j.d. van Rackanje, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 8e Julij

Julius 7

PieterMarcusz, van Deurle in Vlaenderen, weduwenaer van Leentge Cornelis, metTannetge Joosten, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den22e Julij

Julius 21

ClaesLeunisz, van Dircxlant, weduwenaer van Jacomijntge Pieters, met Eva Jans, j.d.van Axel in Vlaenderen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 26eAugusti

Septemb. 8

LaurensJoosten, j.g., met Jannetge Gerrits, j.d., beijde van Dircxlant, en hierwoonende, hier getrouwt den 23e Septemb.

Item

MaertenCornelisz, j.g. van Cloetinge in ???t Lant van der Goes, met Susannetge Harrens,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 5eOctob.

September15

StoffelBastiaensz, j.m. van Dircxlant, met Neeltge Bastiaens, j.d. van de O. Tonge,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 14e Octob.

Decemb.

JacobCornelisz, j.m. van Dircxlant, met Leuntge Jans, j.d. van Dircxlant, hiergetrouwt den 23e Decemb.

Decemb. 15

GillisPasschiersz van Beecke, van Dircxlant, weduwenaer van Rachel Leenders, woonendein Dircxlant, met Crijntge Leenders, j.d., van Herkinge, woonende op Melisant,hier getrouwt den 30e Decemb.

Item

LeendertManckesz van Beeck, van Dircxlant, weduwenaer van Dingene Bastiaens, woonendein Dircxlant, met Pietertge Jacobs, j.d. van Beijerlant, woonende alhier, hiergetrouwt den 17e Jan. 1647

Anno 1647

Jan. 12

RokusCornelisz, j.g. van Sommelsdijck, met Grietge Cornelis, j.d. van Goeree,woonende beijde in Sommelsdijck

Jan. 26

ClaesAliaensz, j.m. van Melisant, met Leuntge Cornelis, j.d. van Dircxlant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 24e?? Febr.

Febru. 2

HenrickCornelisz Duijm, j.m. van Dircxlant, woonende op Melisant, met NeeltgeCornelis, j.d. van Dircxlant, woonende aldaer, hier getrouwt den 24eFebr.

Maert 9

Jan ArentszKeijser, weduwenaer van Tannetge Iemantse, van Wintsveen, met Itge Maertgens,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24 Maert

Maert 16

ArenDingemansz, j.g. van Nieuwerkercken, woonende op Herkinge, met Hester Leunis,j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 31e Maert

AntonisClaesz Gondre, j.m. geboren van Pamel, woonende alhier, met Lijsbeth Abrahams,j.d., geboren in ???t lant van Walcheren, woonende in de N. Tonge, met attestatievan de N. Tonge alhier getrouwt den 21e Maert

Maert 23

JanLouwijsz, j.m. van den Biesen in Vlaenderen, met Cornelia Jans, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 5e Meij

April 6

BartelPhillipsz van Leuven, weduwenaer van Barber Jans, met Engeltge Jans, van Melisant,weduwe van Willem Willemsz, beijde woonende op Melisant, getrouwt op Melisantden 22e April

Meij 2

CrijnCornelisz Goutswaert, j.m. van de Corendijck, woonende in Dreischor, metSusanna Jacobs, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, getrouwt in de Corendijckden 21e Meij

Meij 25

LodewijckDame, j.g. van de N. Tonge, met Crijntge Cornelis, van Melisant, weduwe vanMarinus Cornelisz Gijgelman, beijde woonende op Herkinge, hier getrouwt den 10eJunij

Junius 8

JorisJansz, weduwenaer van Pieternelle Jans, van Munster, met Maetge Pieters, weduwevan Stoffel Stoffelsz, geboortigh van Dreijscher, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 1 Julij

Junij 29

PieterPietersz, van Nieuwenveen, j.g., woonende tot Goederee, met Maetge Pieters,j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 14 Julij

Item

JanPietersz Cooman, weduwenaer van Claertge Claes, van Dircxlant, met LeentgeHenrickx, j.d. van Herkinge, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 28eJulij

Julij 6

ArenCasteleijnsz, van Goederee, weduwenaer van Leentge Leenders, met AriaentgeMaertens, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 28eJulij

Julij 13

WouterThijsz Verduijn, j.m. van Goeree, met Laurijntge Cornelis, j.d. van Melisant,beijde woonende alhier, hier getrout den 4e Augusti

Augusti 3

DirckThomasz, van Melisant, weduwenaer van Maetge Bastiaens, met Ariaentge Jans, vanden Doel, weduwe van Evert Jansz, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 25eAug.

Augusti 10

JanWoutersz, weduwenaer van Lijntge Jacobs, met Leuntge Lauwe, weduwe van CornelisTeunisz, beijde van Dircxlant, en hier woonende, hier getrouwt den 25eAug.

Septemb. 15

JacobClaesz, weduwenaer van Lijsbeth Cornelis, van Goeree, met Aerentge Jans, j.d.van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 6e Octob.

Octob. 26

Henrick Jansz, van Steenbergen, weduwenaer van Maetge Teune,tegenwoordigh hier woonachtigh, met Heijltge Henrickx, j.d. van Dircxlant, medewoonende alhier, hier getrouwt den 1e Decemb.

Novemb. 9

Jacob Pietersz, j.g. van Goeree, met Leentge Dingemans, j.d. vanHerckinge, beijde woonende aldaer, hier getrouwt den 1e Decemb.

Novemb. 16

Willem Jansz Goemaer, j.m. can Ouselgem in Vlaenderen, met LeentgeWillems, j.d. van Melizant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 8eDecemb.

Item

Aert Bartelsz, j.m. van Leuven, woonende op Melizant, met LeentgeLeenders, j.d. van Herckinge, woonende aldaer

Novemb. 30

Mees Jobsz, j.m. van Goerede, met Jannetge Elias, van Melisant, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 26e Decemb.

Decemb. 5

Arien Dingemansz, j.m. van Noortwel, met Betjen Claes, j.d. vanDircxlant, hier getrouwt met attestatie van Claeswael den 9e Decemb.

Jan Abramsz Hoepstock, van Rotterdam, weduwenaer van Maetge Jans, metClijntge Dingemans, weduwe van Willem Jansz Koeijman, beijde woonende alhier,hier getrouwt den 19e Decemb.

Gillis Arentsz, j.m. van de N. Tonge, met Jannetge, j.d. van Melisant,hier getrouwt met attestatie van de N. Tonge den 19e Decemb.

Decemb. 21

Willem Jansz, j.m., van Dircxlant, met Lijntge Jans, j.d. van Erselen inVlaenderen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 16e Febru.

Anno 1648

Jan. 11

Teunis Dimmensz, j.g. van Goerede, met Teuntge Pieters, j.d. vanDircxlant, beijde wonende alhier, hier getrouwt den 2e Febru.

Item

Aren Gerritsz, van de N. Tonge, wedr. van Parijntge Jans, woonende opMelizant, met Rojiertge Cornelis, wed. van Teunis Teunisz Bol, van Dircxlant,woonende mede aldaer, hier getrouwt den 30e Jan.

Roelant Gerritsz, weduwenaer van Arentge Frans, woonende in Dircxlant,met Leentge Michiels, j.d. van Renisse, woonende tot Haemstede, hier getrouwtden 23e Febru.

Febru. 8

Engel Jansz, j.m. van Goerede, met Neeltge Harmans, j.d. van Dircxlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 1e Maert

Febru. 22

Aren Jansz Paijs, j.g. van Dircxlant, met Grietge Jans, van Rocxenisse,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 13e April

Meerte 21

Leendert Cornelissen Noorman, j.g. van Dircxlant, met Maijken Michijels,j.d. van Dircxlant, beijde wonen alhijer, hier getrouwt den 13eApril

Meij 2

Henrick Jansz Nachtegael, j.m., met Cornelia Gillis, j.d., beijde vanDircxlant, en woonende alhier, hier getrouwt den 24e Junij

Meij 9

Cornelis Dircxsz, wedr. van Leentge Arents, van Goeree, met MaetgeLaurens, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24eJunij

Meij 23

Maerten Jansz, van Verckenswaert, weduwenaer van Geertge Dijntge Lievens,woonende te Dreijscher, met Aeltge Dircx, weduwe van Jan Hubrechtsz, woonendealhier, getrouwt in Dreijschor

Julij 12

Cornelis Henricksz Coene, weduwenaer van Bettge Mancks, met TannetgePieters, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 2eAug.

Septemb. 12

Stoffel Fredericksz, j.m. van Wourden, met Teuntge Jeroens, van de N.Tonge, weduwe van Gerrit Leendertsz, beijde woonende alhier, hier getrouwt den27e Septemb.

Septemb. 19

Henrick Cornelisz, j.m. van de N. Tonge, met Leentge Jans, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 18e Octb.

Item

Gerrit Gerritsz, j.m. van Middelharnasch, woonende aldaer, met LeentgeCornelis, j.d. van Melisant, woonende op Herckinge, den bruijdegom gestorven

Jan Ariaentsz, j.m. van de O. Tonge, woonende in Dircxlant, met JannetgeJans, j.d. van Sommelsdijck, woonende in de Oude Tonge, hier met attestatiegetrouwt op den 11e Octob.

October 24

Joost Jeroensz, j.m. van Hulster Ambacht, met Crijntge Abrahams, weduwevan Laurens Iemantsz, van Dircxlant, beijde woonende op Herckinge, hiergetrouwt den 15e Novemb.

Decemb. 18

Adriaen Jacobsz de Buijser, geboren in ???t N. Tongsche lant, weduwenaer vanMaetge Leenders, woonende aldaer, met Teunisie Gerrits, van Waelwijck, weduwevan Cornelis Arentsz Breman, woonende alhier, hier getrouwt den 12e Jan.1649

Anno 1649

Jan. 23

Cornelis Wisse, j.m. van Noortwelle in Schouwe, woonende te Nieuwerkerckin Duijvelant, met Zara Wittens, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hiergetrouwt den 4e Maert ??

Jan. 30

Ieman Henricksz, j.m. van Dircxlant, met Truijtge Maertens, mede vanDircxlant, weduwe van Aren Jansz Zeger, beijde woonend alhier, hier getrouwtden 25e Febru.

Item

Ieman Arensz, van Dircxlant, wedr. van Grietge Goverts, met StijntgePieters, j.d., mede van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 18eFebru.????????

Febru. 27

Gillis Pietersz Appelman, van Sommelsdijck, weduwenaer van Zara Corstiaens,met Maetge Evers, weduwe van Cornelis Pietersz, hier getrouwt den 18eMaert??

Maert 6

Cornelis Cornelisz Noorman, j.g. , met Dingetge Jans, j.d., beijde vanDircxlant, en woonende alhier, hier getrouwt den 25e Maert

April 10

Lauw Laurensz, j.m. van Melisant, woonende aldaer, met Willemtje Crijns,j.d. van de Plaet, woonende alhier, hier getrouwt den 2e Meij

Meij 29

Manck Maertensz, j.m. van Dircxlant, met Neeltge Jans, j.d., mede vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 20e Junij

Julij 17

Cornelis Jacobsz van der Schoor, weduwenaer van Barbel Jacobs, woonendeop Swijndrecht, met Maetge Chiels, weduwe van Cornelis Cornelisz de Bruijne,woonende alhier, hier getrouwt den 8e Augusti

Octob. 27

Jan Cornelisz Noorman, wedr. van Neeltge Cornelis Casteleijns, vanDircxlant, met Jannetge Gerrits, j.d. van de Plaet, getrouwt in de Plaet den 21eNovemb.

Novemb. 7

Aren Cornelisz Dam, j.m. van Goeree, met Grietge Gerrits, wed. van PieterPietersz, van Dircxlant, beijde hier woonachtigh, hier getrouwt den 2eDecemb.

Novemb. 13

Cornelis Corstiaensz, wed. van Neeltge Arens, met Truijtge Teunis, wed.van Maerten Jobsz, beijde van Dircxlant, en hier woonende, den selven dato

Anno 1650

Jann. 8

Joost Cornelisz, wed. van Lijsbeth Pieters, van Melisant, met LeentgeHenricx, wed. van Jan Pietersz, van Herckinge, hier getrouwt den 27eJan.

Febru. 5

Andries Coenraets, j.m., geboren van Werfum in Frielant, met NeeltgePieters, j.d. van Melisant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24eFebru.

Febru. 12

Stoffel Fredericksz, van Wourde, wed. van Teuntge Jeroens, met JannetgeJobs, wed. van Jan Aelbrechtsz van der Veer, den 3e Maert hiergetrouwt

Febru. 19

Pieter Cornelisz, van de Stadt, weduwenaer van Jannetge Jans, woonende opde Stadt, met Ariaentge Ariens, weduwe van Oosterlant, weduwe van CornelisJacobsz, woonende alhier, getrouwt op de Stadt den 3e April

Jan Cornelisz Koster, van Heijntges sant in ???t lant van der Goes, wed.van Jannetge Marinis, woonende op Herkinge, met Grietge Jans, van Melisant, woonendein Dircxlant, hier getrouwt den 31e Maert met attestatie

April 2

Leendert Harmansz, j.m. van Dircxlant, met Maritge Jans, j.d. vanMeulebeke in Vlaenderen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 18eApril

April 9

Jan Fransz, j.m. van Sommelsdijck, woonende aldaer, met Cornelia Jobs,j.d., mede van Sommelsdijck, woonende alhier, getrouwt in Sommelsdijck den 1eMeij

Item

Isaac Cornelisz van Tichelen, j.m.van Herckinge, met Claesje Tobias, j.d.van Goeree, beijde woonende op Herckinge, hier getrouwt den 15e Meij

Dito 19

Commer Cornelisz, van Dircxlant, weduwenaer van Truijtge Wijnments,woonende alhier, met Maetge Daniels, j.d. van de N. Tonge, woonende inSommeldijck, hier getrouwt den selven dito

Dito 23

Leendert Pietersz Voordijck, van Dircxlant, weduwenaer van MaritgeGerrits, woonende alhier, met Zara Abrahams, weduwe van Theunis Jacobsz, van deOude Tonge, woonende aldaer, getrouwt in de O. Tonge den 22 dito

Meij 7

Pieter Tobiasz, j.m. van Goeree, met Neeltge Pieters, j.d. van Dircxlant,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 29e dito

Dito 21

Harman Leendersz Zeeuw, van Dircxlant, wedr. van Leuntge Stoffels, metMaghdelijntge Pieters, j.d. van Outdorp, beijde woonende alhier, hier getrouwtden 6e Junij

Julij 16

Wouter Tobiasz, j.m. van Dircxlant, met Barbara Stevens, van der Goes,weduwe van Marinus Cornelisz, hier getrouwt den 7 Augusti

Augusti 7

Claes Willemsz Bot, j.m. van Sommelsdijck, woonende tot Dordrecht, metNeeltge Baltens, j.d., woonende in Sommelsdijck, hier getrouwt den 24eNovemb.

Den 13e dito

Leendert Mancksz van Beke, wedr. van Pietertge Jacobs, met JannetgePieters, j.d. van Deijnsen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 11eSeptemb.

Dito 27

Claes Dircxsz Schaer, van de Oude Tonge, wedr. van Barbara Teunis, metNelletge Willems, van Herckinge, weduwe van Cornelis Pieters, beijde woonendealhier, hier getrouwt den 11 Septemb.

Septemb. 10

Cornelis Bastiaensz, j.m., met Neeltge Samuels, j.d., beijde vanDircxlant, hier getrouwt den 9e Octob.

Dito 24

Cornelis Jansz Nieuwenhoven, j.m. van Sommelsdijck, met Ariaentge Jans,j.d. van den Briel, beijde woonende alhier, den selven dito

Dito 30

Elias Teunisz, wedr. van Aefje Claes, van Dendermonde, met TeuntgeDaniels, wed. van Jacob Jansz, van Brouwershaven, den 23e dito

Novemb. 19

Cornelis Willemsz, j.m. van Dircxlant, met Blasijntge Willems, j.d. vanSommelsdijck, beijde woonende, hier getrouwt den 8e Decemb.

Item

Henrick Jansz, j.m. van Melisant, met Jacomijntge Jobs, j.d. van Goeree,beijde woonende op Melisant, hier getrouwt den 11e dito

Dito 26

Jacob Cornelisz, wed. van Leuntge Jans, met Maetge Arens, j.d., beijdevan Dircxlant, ende hier woonende, hier getrouwt den 18e Decemb.

Decemb. 3

Cornelis Jacobsz, van Cooltges Plaet, weduw. van Paulijntge Ottes, metAnnetge Willems, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den22 dito

Dito 10

Jan Francken, van Dircxlant, weduw. van Maghdalena Leenders, met ClijntgeCommers, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 27edito ??

Anno 1651

Jan. 21

Jacob Goversz, j.m. van Hees in de Maijerie van den Bosch, met HesterCornelis, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 9eFebru.

Febru. 4

Leendert Maertensz, j.m., met Annetge Jacobs, j.d., beijde van Dircxlant,en woonende alhier, hier getrouwt den 23e Febru.

Dito 11

Lourens Woutersz, j.m. van Zuijtlant, met Cornelia Jans, j.d. vanMelisant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 3e Maert

Dito 19

Theeuws Cornelisz Muijs, j.m. van Oostduijvelant, woonende op Battenoort,met Pietertge Teunis, j.d., mede van Oostduijvelant, woonende alhier, getrouwtin Oostduijvelant den 19e Maert

Maert 4

Jan Michielsz, j.m. van Dircxlant, met Cornelia Engebrechts, j.d. vanSommelsdijck, beijde woonende in Sommelsdijck, hier getrouwt den 23eMaert

Dito 11

Cornelis Cornelisz Bastart, van Oosterlant, weduw. van Roockje Henricx,woonende alhier, met Teuntge Aliaens, wed. van Willem Lievensz, woonende in ???tSommelsdijcksche lant, getrouwt in Sommelsdijck den 23e April

Job Pietersz ende Maetge Leenders hier getrouwt den 7e Meij

April 22

Iemant Thijsz, j.m., met Leentge Jacobs, j.d., beijde van Dircxlant, endewoonende alhier, dese hier getrouwt den 14e Meij

Junij 11

Cornelis Gerbrantsz Hooghwerf, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, metCornelia Cornelis Buijs, j.d. van den Briel, woonende aldaer, getrouwt in denBriel den 27 Junij

Dito 18

Jan Pietersz, wed. van Paulijntge Abrahams, woonende alhier, met SoetgePieters, wed. van Dirck Maertensz, woonende in Middelharnasch, getrouwt inMiddelharnasch den 2e Julij

Augusti 19

Cornelis Cornelisz Pleune, j.m. van Goeree, met Pieternelle Jacobs, vanDircxlant, wed. van Dimmen Iemantsz, beijde woonende alhier, hier getrouwt den10e September

Decemb. 2

Aert Willemsz van der Sluijs, j.m. van Middelharnasch, woonende aldaer,met Tannetge Laurens van Aerden, j.d., woonende alhier, hier getrouwt den 26Decemb.

Decemb. 9

Jacob Jansz van Aerden, wed. van Aechje Cornelis, van Dircxlant, metAechje Jans, wed. van Jan Claesz, van Herckinge, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 24e?? Decemb.

Anno 1652

Jan. 20

Leendert Leendersz Crepelman, j.m. van Herckinge, met Maritge Cornelis,j.d., mede van Herckinge, ende woonende aldaer, hier getrouwt den 4eFebru.

Dito 27

Leendert Jobsz Rotte, van Goederee, wed.r van Maetge Bouwens, met LeentgeLeenders, j.d. van Herckinge, woonende op Melisant

April 13

Stoffel Bastiaensz, wed.r van Neeltge Bastiaens, met Geertge Jans, j.d.,beijde van Dircxlant, ende woonende aldaer, hier getrouwt den 28eApril

Dito 20

Cornelis Jacobsz, weduwenaer van Annetge Willems, van Cooltges Plaet, metCrijntge Jobs, weduwe van Cornelis Jobsz van der Veer, hier getrouwt den 5 Meij

Dito 27

Samuel Jansz, j.m. van Dircxlant, met Maetge Pieters, j.d. van Herckinge,woonende alhier, getrouwt in Bommenede den 20 Meij 1652

Meij 18

Leendert Arentsz, j.m., ende Pieternelle Philps, j.d., beijde vanSommelsdijck, en de bruijt hier woonachtigh, hier getrouwt den 2eJunij

Dito 23

Willem Gijsz, j.m. met Jobje Frans, j.d., beijde van Dircxlant, woonendealhier, hier getrouwt den 16 dito

Item Jan Aertsz, van Dircxlant, wed. van Maetge Arens, woonende op de N.Tongsche gront, met Geertge Henricx, weduwe van Dircxlant, wed. van CornelisPietersz, woonende alhier, hier getrouwt den 9e dito

Junij 1

Pieter Jansz, j.m., met Clijntge Pieters, j.d., beijde van Dircxlant,woonende alhier, hier den 16e dito getrouwt

Julij 13

Pieter Iemantsz van der Wel, weduw. van Grietge Aliaens, woonende opRocxenisse, met Tannetge Corstiaens, weduwe van Henrick Jobsz, woonende alhier,en beijde van Dircxlant, hier getrouwt den 18e Augusti

Julij 27

Antonis Louwijsz, j.m. van Dircxlant, met Mari Bastiaens, van Heusden,wed. van Louwijs Bischiers, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 8eSeptemb.

Augusti 17

Jan Arentsz Keijser, van Waddingsveen, wed. van Itge Maertens, metClijntge Willems, van N. Tonge, weduwe van Pieter Leunisz, beijde woonendealhier, hier getrouwt den 1e Septemb.

Septemb. 21

Gerrit Rogiersz, j.m. van Sommelsdijck, met Cornelia Cornelis, j.d. vanHerckinge

Novemb. 16

Aren Cornelisz, j.m. van den Briel, met Ariaentge Jans, vanBrouwershaven, weduwe van Abraham Cornelisz, woonende op Herckinge, hiergetrouwt den 22e Decemb.

Novemb. 30

Jacob Maertensz, j.m. van Dircxlant, woonende aldaer, met CrijntgePieters, j.d. Herckinge, woonende op Melisant, hier getrouwt den 12eJan. 1653

Anno 1653

Barent Jansz, j.m. van Nieuw Vosmaer, woonende alhier, met ArentgeHenricx, van Dircxlant, weduwe van Jacob Pietersz Cats, woonende op Melisant,hier getrouwt den 29e Jan.

Dito 18

Brandijn Wisse, j.m. van Noortroellant in Schouwe, met Clijntge Witte,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 12 Febru.

Febru. 22

Ieman Maertensz, j.m. van Dircxlant, met Cornelia Gerrits, j.d. uijt hetlant van den Doel, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 12eMaert

Item
Laurens Joosten, wed. van Jannetge Gerrits, gebooren in Dircxlant, met MaetgePieters, van Dreischer, weduwe van Joris Jansz, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 16e Maert

Maert 22

Abraham Mangsz van Beeck, j.m. uijt Middelharnasche lant, met LijsbethMichiels, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 14April

Item

Dingeman Bellemsz Roothaer, j.m. van Dircxlant, met Maetge Cornelis, j.d.van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 20eApril

April 5

Pieter Jansz Bierman, j.m. van de Oude Tonge, met Esther Aerts, vanDircxlant, weduwe van Crijn Cornelisz Noorman, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den selven dito

Meij 10

Claes Jansz Hagenaer, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, met ClaesjeAbrahams Lodders, j.d. van Herckinge, woonende aldaer, hier getrouwt den 2eJunij

Junius 14

Leendert Cornelisz Tuijnder, j.m. van Zuijtlant, met Zuijsanna Henricx,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 29eJunij

Junius 28

Jacob Cornelisz Mierop, j.m. van de N. Tonge, woonende aldaer, metTannetge Cornelis Bremans, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwtden 20e Julij

Julius 12

Thijs Maertensz, j.m. van Dircxlant, woonende in Dircxlant, met MaetgePieters, van de Corendijck, weduwe van Pieter Jacobsz Rootsant, woonende opMelisant, hier getrouwt den 27e Julij

Augustus 30

Abraham Jorisz, j.m., met Lijsbeth Pieters, j.d., beijde van Dircxlant,en woonende alhier, hier getrouwt den 14e Septemb.

Septemb. 27

Gillis Pietersz, j.m. van Breda, met Maetge Jans, j.d. van Out Vosmaer,beijde woonende alhier, hier getrouwt den 19e Octob.

Octob. 4

Cornelis Cornelisz Bastart, van Oosterlant, wed. van Teuntge Aliaens,woonende in het Sommelsdijcksche lant, met Stijntge Bastiaens, van Dircxlant,wed. van Leendert Cornelisz, woonende alhier, hier getrouwt den 26eOctob.

Aren Pietersz, wedn. van Stijntge Bastiaens, woonende op Herckinge, metAriaentge Cornelis, j.d. van Bommenede, hier getrouwt met attestatie den 12eOctob.

Octob. 9

Jacob Arentsz Palingh, j.m. van den N. hoorn, met Tannetge Jans Hagenaer,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 2eNovember

Novemb. 8

Jacob Jobsz, j.m. van Goeree, woonende op Melisant, met Judith Frans,j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 4e Decemb.

Anno 1654

Den 24e Jan.

Pieter Jansz, wed. van Clijntge Pieters, van Dircxlant, ende Zara Jans,j.d., mede van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 12eFebru.

Dito 31

Willem Jacobsz, van Dircxlant, wed. van Arentge Iemants, ende AriaentgeJans, van den Doel in Vlaenderen, wed. van Dirck Thomasz, beijde woonendealhier, hier getrouwt den 19e Febru.

Febr. 7

Willem Gijsbersz, van Dircxlant, weduw. van Jobje Frans, ende PaulintgeWillems, van Melisant, j.d., beijde woonende alhier, hier getrouwt den 1eMaert

Dito 14

Lodeweijck Dame, van de N. Tonge, wedn. van Crijntge Cornelis, woonendeop Herckinge, ende Ariaentge Leenders, van Melisant, woonende aldaer, hiergetrouwt den 8e Maert

Dito 21

Jacob Cornelisz, van Dircxlant, wed. laetst van Maetge Arens, metJannetge Frans, van Melisant, j.d., beijde woonende alhier, hier getrouwt den12e?? Maert

Jan Gerbrantsz, wed. van Ariaentge Theunis, woonende alhier, met StijntgeCornelis, j.d., woonende in Oude Tongsche lant, hier met attestatie getrouwtden 1e April

April 11

Lambrecht Marinusz, j.m. van het Plaetse lant in de polder van Galete,woonende aldaer, met Crijntge Pieters, van Herckinge, wed. van Jacob Maertensz,woonende op Melisant, hier getrouwt den 3e Meij

Item

Wouter Teunisz, j.m., met Maertge Maertens, j.d., beijde van Dircxlant,woonende alhier, desen den selven dito

Item

Gerrit Maertensz, j.m. van Dircxlant, met Lijsbeth Willems, j.d. vanMelisant, beijde woonende alhier, item

Dito 18

Aren Dingesz, van Nieuwerkercke, wed. van Esther Leunis, woonende op Herckinge,met Stijntge Thijs, van Dircxlant, woonende alhier, item

Meij 1

Wouter Jansz, van Dircxlant, wed. van Maetge Lambrechts, met MaetgeStoffels, van de N. Tonge, wed. van Gerrit Teunisz, beijde woonende alhier,hier getrouwt den 23e Meij

Junij 6

Cornelis Jansz Oosterlingh, van Dircxlant, wed. van Grietge Henricx, metClijntge Commers, van Dircxlant, wed. van Jan Francke, beijde woonende alhier,hier getrouwt den 26e Junij

Junij 25

Pieter Leendersz, j.m., met Grietge Henricx, j.d., beijde van Dircxlant,woonende alhier, hier getrouwt den 19e Julij

Monsr. Sijmon van Slingerlant en juffr. Jacomina Daens met attestatiehier getrouwt den 7 Julij

Julij 4

Ieman Rokusz, j.m. van Dircxlant, met Aeltje Cornelis, j.d. van deDriewegen in ???t lant van der Gous, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 26eJulij

Augusti 2

Willem Teunisz Cosijn, j.m. van Ziericzee, met Jannetge, van Ooltgesplaet, wed. van Jan Cornelisz Noorman, beijde woonende alhier, hier getrouwtden 23e Augusti

Septemb. 5

Job Bastiaensz, van de Oude Tonge, wed. van Arentge Pieters, woonendealhier, met Jannetge Jans, j.d. van Dircxlant, woonende op de Melisantse gront,hier getrouwt den 4e Octob.

Dito

Arent Jansz, van Melisant, woonende aldaer, wed. van Jannetge Jans, metNeeltge Jacobs, van de Stadt, woonende op Herckinge, wed. van Jaspar Cornelisz,getrouwt op Melisant den 26e Decemb.

Item

Cornelis Dircsz Pater, van Goeree, woonende alhier, wed. van MaetgeHarrens, met Maritge Jobs, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 4e Octob.

Octob. 3

Jan Pietersz Schipper, van Sommelsdijck, weduw. laetst van SoetgePieters, met Neeltge Cornelis, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 25e Octob.

Dito

Jacob Lodewijcksz, j.m. van den Tol, met Pietertge Cornelis, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den selven dito

Anno 1655

Jan. 9

Willem Jansz Meerman, van de O. Tonge, j.m. , woonende alhier, metJannetge Elias, van Melisant, wed. van Meeuws Jobsz, mede woonende alhier, hiergetrouwt den 4e Febru.

Jan. 21

Jan Jansz Hagenaer, wed. van Dingena Huijbrechts, met Angenietge Willems,wed. van meester Leendert Goutswaert, beijde woonende alhier, hier getrouwt den21e Jan.

Jan. 23

Stoffel Jansz Creeft, van den Bommel, wed. van Aertge Jans, woonende opden Bommel, met Sijtge Maertens, j.d. van Goeree, woonende alhier, getrouwt metattestatie op den Bommel den 7e Febru.??

Febru. 6

Claes Jansz Zeeuw, j.m., met Maetge Pieters, j.d., beijde van Dircxlant,woonende alhier, hier getrouwt den 21e Febru.

Dito 13

Aert Leendersz de Wolf, wed. van Zoetge Willems, woonende op Roxenisse,met Commertge Lauwe, j.d., woonende op de Melisantse gront, hier getrouwt den 4eMaert

Maert 13

Frans Lucasz, j.m. van Wackem in Vlaenderen, ende Annetge Joris, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 4e April

Jan Bartholomeusz, weduw. van Zirriczee, met Maetge Thonis, j.d. vanDircxlant, hier getrouwt met attestatie den 2e Meij

April 10

Aren Leendersz, wed. van Jannetge Willems, uijt Sommelsdijcksche lant,woonende mede aldaer, en Lijntge Pieters, j.d. van Dircxlant, woonende alhier,hier getrouwt den 2e Meij

Dito 17

Adriaen Cornelisz Muijs, j.m. van Oostduijvelant, woonende op Melisant,ende Ariaentge Bastiaens, j.d. van Dircxlant, mede woonende op Melisant, hiergetrouwt den 23e Meij

Meij 1

Willem Cornelisz Bramer, j.m. uijt het Ouwe Tongse lant, ende TannetgeJans, j.d. van Melisant, beijde woonende alhier, den selven dito

Meij 8

Leendert Willemsz, j.m. van den Briel, met Grietge Francke, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 30e dito

Dito 29

Leendert Jacobsz Reijger, j.m. van Dircxlant, met Aeghje Cornelis, j.d.,mede van Dircxlant, hier getrouwt den 20e Junij

Item

Jan Pietersz Zirre, j.m. van Dircxlant, met Willemijntge Arents, j.d. vanOut Vosmaer, beijde woonende alhier, den selven dito

Julij 18

Cornelis Teunisz, j.m. van ???t Outdorp, met Lijsbet Cornelis, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 1e Augusti

Octob. 2

Willem Jacobsz, wedn. van Ariaentge Jans, gebooren in Dircxlant, metTruijtge Maertens, mede van Dircxlant, wed. van Ieman Henricxse, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 24e dito

Dito 23

Jan Willemsz van Bergen, j.m. van Steenbergen, woonende alhier, metBarbara Cornelis, j.d. van Sommelsdijck, woonende aldaer, getrouwt inSommelsdijck

Novemb. 13

Jan Cornelisz Loij, j.m. van de N. Tonge, woonende aldaer, met CommertgeArens, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 26eDecemb.

Anno 1656

Jan. 6

Jan Jobsz, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, met Cornelia Pieters,wed. van Henrick Jansz, laetst gewoont hebbende in Middelharnasch, hier metattestatie getrouwt den selven dito

Dito 27

Andries Thijsz, wed., met Tannetge Henricx, hier met attestatie van de N.Tonge

Febru. 5

Cornelis Maertensz, j.m. van Dircxlant, met Ariaentge Gleijns, j.d. vanHeijntges Zant in???t lant van der Goes, beijde woonende alhier, hier getrouwtden 27e Febr.

Dito 19

Thomas Thomasz, j.m. van Vranckrijck, woonende alhier, ende JosijntgeFrans, j.d. van Brouwershaven, hier getrouwt den 23e April

Hermen Leendersz Zeeuw, wed. van Machdelijntge Pieters, woonende alhier,met Geertruijt Abrahams, wed. van Tobias Willemsz, woonende in ???t Outdorp, hiermet attestatie getrouwt op den 12e Maert

Cornelis Gerritsz de Haes, j.m. van de Plaet, met PieternelletgeMaertens, j.d. van Dircxlant, hier met attestatie getrouwt den 17eApril

Meij 6

Samuel Arentsz Court, j.m. van Dircxlant, met Laurijntge Arents, j.d. vande Oude Tonge, beijde woonende alhier, hietr getrouwt den 28e Meij

August 26

Aren Henricksz Biggelaer, j.m. van Sommelsdijck, woonende aldaer, metTannetge Henricx, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 17eSeptemb.

Septemb. 1

Jan Laurensz van Aerden, j.m. van Dirxlant, woonende aldaer, met ArentgeArents, j.d., gebooren in de heerlijckheijt van Sommelsdijck, woonende aldaer,den selven dito

Septemb. 2

Antonis Hubrechtsz, j.m. van Amersfoort, woonende op Rocxenisse, metMaetge Pieters, van Dircxlant, wed. van Pieter Pietersz, woonende alhier,?? hier getrouwt den 1e Octob.

Dito 9

Cornelis Pietersz, j.m. van Melisant, woonende op Sommerlantse Stelle,met Jannetge Cornelis, j.d. van Dircxlant, woonende aldaer, item den selvendito

Octob. 7

Willem Jacobsz Bottge, van Dircxlant, laetst wed. van Truijtge Maertens,met Jannetge Jobs van der Veer, laetst wed. van Stoffel Fredericksz, beijdewoonende in Dircxlant, hier getrouwt den 12e Novemb.

Dito 21

Maerten Thijsz Phlipsz, van Dircxlant, weduwe van Arentge Gerrits Touws,met Annetge Jans van der Gouda, wed. van Elias Pietersz, item den selven dito

Novemb. 4

Abraham Cornelis Hameter, j.m. van Dircxlant, met Geertge Bastiaens, j.d.van de O. Tonge, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 3eDecemb.

Dito 25

Abraham Gerbrantsz Hoogerwerf, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, metMaria Samuels de Back, j.d. van Rotterdam, woonende alhier, getrouwt teRotterdam den 12e Decemb.

Item

Leendert Teunisz, j.m. van Piershil, met Ariaentge Pieters, j.d. uijt hetPlaetse Lant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24e dito

Item

Aren Jansz de Lange, wed. van Cornelia Cornelis, ende Maritge Tobias,beijde van Dircxlant, en woonende alhier, hier getrouwt den 26e dito

Decemb. 9

Teunis Jansz Hollander, j.m. van Dircxlant, woonende in ???t N. TongescheLant, ende Geertge Jacobs, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwtden 31e dito

Anno 1657

Jan. 13

Willem Jacobsz, j.m., met Jannetge Witte, j.d., beijde van Dircxlant,ende woonende alhier, hier getrouwt den 1e Febr.

Item

Cornelis Cornelisz de Bruijne, j.m., met Tannetge Cornelis, j.d., beijdevan Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 11 dito

Item

Jacob Romboutsz, j.m. van de N. Tonge, woonende aldaer, met MaritgePieters, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den selven dito

Maert 10

Dingeman Bellemsz Roothaer, wed. van Maetge Cornelis, van Dircxlant,woonende alhier, met Neeltge Claes, j.d. van Sommelsdijck, woonende aldaer,hier getrouwt den 2e April

April 7

Stoffel Danielsz, j.m., ende Cornelia Bastiaens, j.d., beijde van de O.Tonge, woonende alhier, hier getrouwt den 13 Meij

Dito 14

Thijs Cornelisz, j.m., ende Achje Cornelis, j.d., beijde van Dircxlant,ende woonende alhier, hier getrouwt den 6e Meij

Item

Dingeman Harmansz, j.m., ende Commertge Jans, j.d., beijde van Dircxlant,woonende alhier, hier getrouwt den 13 Meij

Meij 5

Jan Jansz Tielman, j.m., ende Esther Aerts, laetst weduwe van PieterJansz, beijde van Dircxlant, ende woonende alhier, hier getrouwt den 27edito

Item

Jacob Cornelisz, j.m., ende Teuntge Francke, j.d., beijde van Dircxlant,en woonende alhier, hier getrouwt den 21e dito

Meij 26

Cornelis Abramsz, j.m. van Herckinge, met Leentge Cornelis, j.d. vanMelisant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 10e Junij

Junij 23

Henrick Staetsz, van Hooghstraete in Brabant, wed. van Maetge Cornelis,woonende onder den Bommel in den Til, woonende aldaer, met Dingentge Henricx,van Zirriczee, wed. van Engel Arentsz, woonende alhier, hier getrouwt den 11eJulij

Dito 30

Stoffel Jorisz, van Lutsburgh in Emderlant, wed. van Josijntge Pouwels,woonende op Herckinge, met Annetge Huijgens, j.d. van Dircxlant, woonendealhier, den selven dito

Aug. 4

Willem Jobsz van der Kers, j.m. van Dircxlant, met Lena Joost, j.d. vanMelisant, beijde woonende in Dircxlant, hier getrouwt den 19e dito

Septemb. 1

Leendert Dircxsz Crepelman, j.m. van Herckinge, woonende aldaer, metPieternelletge Arents, j.d. van Sommelsdijck, woonende aldaer, hier getrouwtden 29e dito

Item

Cornelis Cornelisz Puijs, j.m., gebooren in ???t N. Tongsche Lant, endePieternelletge Leenders, j.d. van Dircxlant, beijde woonende op Herckinge, denselven dito

Octob. 13

Frans Cornelisz Munck, j.m. van Dircxlant, ende Mettge Iemants, j.d. vande Plaet, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 4e Novemb.

Octob. 20

Willem Gijsz, wed. van Paulijntge Willems, ende Stijntge Cornelis, j.d.,beijde van Dircxlant, ende woonende alhier, hier getrouwt den 15eNovemb.

Novemb. 10

Pouwels Cruijn, wed. van Pleuntge Iemants, geboren ende woonende in hetN. Hoorense Lant, ende Ariaentge Cornelis Bosvelt, wed. van Doen Jorisz van derVelt, van Sommelsdijck, woonende alhier, hier getrouwt den 29eNovemb.

Dito 17

Coenraet Maertensz, j.m. van Goeree, ende Cornelia Gillis, wed. van HenrickJansz Nachtegael, gebooren in Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwtden 9e Decemb.

Dito 24

Passchier Boudewijnsz, j.m. van Leecke in Vlaenderen, met Leentge Jans,wed. van Henrick Cornelisz, gebooren in Dircxlant, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 13e dito

Decemb. 8

Pieter Henricksz, van Prince-Lant, wed. van Luijtge Joost, met AnnetgeGerbrants, van Salt-Bommel in Gelderlant, wed. van Leendert Arentsz, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 30e dito

Anno 1658

Jan. 12

Steven Jansz Flamee, van Mosel in Vlaenderen, j.m., met JacomijntgeWilems, van Dircxlant, j.d., beijde woonende alhier, hier getrouwt den 3eFebru.

Febr. 16

Jan Arentsz Seger, j.m., met Laurijntge Arents, wed. van Sanuel Arens,beijde van Dircxlant, ende woonende aldaer, hier getrouwt den 10eMaert

Maert 23

Leendert Jansz Oosterlingh, van Dircxlant, wed. van Lijntge Machiels, metGrietge Jans, j.d van Melisant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 11eApril

Item

Mr. Daniel van Beecke, wed. van Lijsbeth Leenders, met Zaertge Leenders,j.d. van de N. Tonge, getrouwt in de N. Tonge den 11e April

Maert 30

Cornelis Jansz Machoute, j.m., met Jobje Henricx, j.d., beijde uijt hetSommelsdijcksche Lant, beijde woonende alhier, getrouwt met attestatie inSommelsdijck den 22e April

April 6

Willem Jansz, j.m. van ???t Outdorp, met Engeltge Jans, van Melisant, wed.van Barthel Phillipsz, beijde woonende op Melisant, getrouwt den selven dito opMelisant

Dito 13

Jan Jansz Flamee, j.m. van Mosele in Vlaenderen, met Catalijntge Louwijs,j.d. van Denderchem in Vlaenderen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 27edito

Dito 27

Gerrit Pietersz, van Goederheijde, j.m., met Jannetge Koijmans, j.d.,beijde van Dircxlant, ende woonende alhier, hier getrouwt den 19eMeij??

Junij 22

Ieman Jansz, wedn. van Groendijck, gebooren in het Sommelsdijcksche Lant,met Lena Witte, j.d. van Dircxlant, de bruijdegom woonende in Middelharnasch,de bruijt alhier, hier getrouwt den 14e Julij

Aug. 3

Jacob Jansz Flameijn, j.m. van Mosel in Vlaenderen, met Maetge Cornelis,wed. van Pieter Pietersz, van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 18e dito

Sept. 7

Leendert Leendertsz Coninck, j.m. van Dircxlant, met Maetge Leenders,j.d. van Melisant, beijde woonende alhier, September

Novemb. 1

Poulus Willemsz, j.m. van Dircxlant, met Maritge Gabriels, j.d. vanStrijen, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 24e dito

Novemb. den laeste

Jan Otten, van Herkinge, wedenaer van Krijntje Cornelis, met HilletjeBastiaens, van Dircxlant, hier getrouwt den 29e Decemb.

Den laeste November

Lauris Cornelisse, j.m. van Melissant, wonende alhier, met Huijgje JacobsCats, j.d. van Melissant, wonende alhier, hier getrouwt den 15eDecemb.

Decemb. 28

Job Cornelisz Kete, j.m., met Pietertge Joost, j.d., beijde vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 19e Jan. 1659

Anno 1659

Jan. 11

Pieter Cornelisz, j.m., met Zijtge Witte, j.d., beijde van Dircxlant,ende woonende alhier, hier getrouwt den 2e Febru.

Item

Aren Pietersz, j.m. van de Oude Tonge, met Maetge Jans, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 9e Febru.

Febru. 5

Jacob Lodewijcksz, geboortigh van den Tol, wed. van Pietertge Cornelis,met Teuntge Joost, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwtden 23e Febru.

Febr. 15

Jan Jacobsz Rosa, j.m., met Grietge Leenders, j.d., gebooren en woonendebeijde op Melisant, hier getrouwt den 9e Maert

Maert 15

Cornelis Cornelisz Ruijghrock, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, metMaghdaleentge Cornelis, van de N. Tonge, wed. van Jan Marcusz Caron, woonendeop de Sommelsdijcksche gront, hier getrouwt den 6 April

April 27

Pieter Leendersz, j.m. van Herckinge, met Daentge Jacobs, van Goeree,wed. van Jacob Jacobsz Bleijcker, beijde woonende op Herckinge, hier getrouwtden 18e Meij

Meij 10

Crijn Thijsz van Groenedijcke, wed . van Jacomijntge Dingemans, geboorenop Melisantse gront, met Maetge Michiels, wed. van Lieve Salon, gebooren inCortemerck in Vlaenderen, beijde woonende in Dircxlant, hier getrouwt den 2Junij

Item

Thomas Henricksz van Warden, j.m., met Leentge Jacobs Cats, geboren opMelisant, beijde woonende aldaer, den selven dito

Meij 17

Job Lievensz, j.m. van Dircxlant, woonende aldaer, met Grietge Lauwe,j.d. van Melisant, ende woonende aldaer, hier getrouwt den 8e dito

Junij 14

Gijsbrecht Reijgersz, van ter Meijde, j.m., met Maritge Dimmens, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 13e Julij

Item

Crijn Jansz de Lange, j.m. van Dircxlant, met Trijntge Cornelis, j.d. vanSommelsdijck, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 29e Junij

Julij 12

Passchier Boudewijnsz Dobbelaer, van Leecke in Vlaenderen, wed. vanLeentge Jans, met Maria Corstiaens, j.d. van Moers in Vlaenderen, beijdewoonende alhier

Dito 26

Maerten Arentsz, j.m., gebooren op Sommelsdijcksche gront, met AriaentgeWitte, j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 17eAug.

Sept. 6

Aren Leendersz Soldaet, j.m. van Dircxlant, j.m., met Esther Gerrits,j.d. van de Plaet, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 2? Dito

Octob. 4

Jacob Cornelisz Hameter, j.m., met Commertge Cornelis, j.d., beijde vanDircxlant, woonende aldaer, hier getrouwt den 26e dito inSommelsdijck

Item

Corstiaen Gijsbertsz, j.m. van Dircxlant, met Baertge Teeus, j.d. vanBergen op Zoom, beijde woonende alhier, den selven dito mede aldaer

Octob. 26

Jan Claesz Duijvewaert, j.m. van de N. Tonge, woonende aldaer, metPercijntge Cornelis, j.d. van Dircxlant, ende woonende aldaer, hier getrouwtden 16e Novemb.

Novemb. 8

Ruth Leendersz Roothaer, j.m. van de Plaet, met Ariaentge CornelisHeerschaps, wed. van Jacob Cornelisz Ruijghrock, beijde woonende alhier, hiergetrouwt dn 14e Decemb.

Dito 22

Job Fransz, j.m. van Dircxlant, met Maetge Joost, j.d., mede vanDircxlant, hier getrouwt den 11e Decemb.

Decemb. 13

Pieter Lodewijcksz, j.m. van den Tol, woonende in Nieuw Beijerlant, metAriaentge Jans, j.d. van Dircxlant, hier getrouwt den 15e Jan. 1660

Anno 1660

Jan. 10

Crijn Cornelisz Goutswaert, van den Coorendijck, weduw. van SusannetgeJacobs, met Esther Jans, j.d. van Sommelsdijck, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 29e Jan.

Febr. 7

Pieter Stoffelsz Verbiest, j.m. van het Lant van Casant in Vlaenderen,woonende op Melisant, met Maetge Dircx, j.d. van Dircxlant, woonende alhier,hier getrouwt den 29e Febr.

Maert 6

Jacob Cornelis Noorthouven, j.m. van Dircxlant, met Pietertge Jacobs,j.d., mede van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 29eMaert

Julij 10

Ieman Thijsz, wed. van Leentge Jacobs, geboortigh van Dircxlant, endePleuntge Dame, wed. van Rogier Meeusz, van Mijn Heersen, beijde woonendealhier, hier getrouwt den 25e dito

Octob. 9

Marcus Jacobsz Caron, j.m. van de N. Tonge, met Arentge Jacobs, j.d. vanDircxlant, ende woonende aldaer, hier getrouwt den 7e Novemb.

Octob. 16

Cornelis Dircxsz Braber, j.m. uijt het Ouwe Tongsche Lant, wonende in hetSommelsdijcksche Lant, met Arentge Cornelis Noorthouven, van Dircxlant, endewoonende aldaer, hier getrouwt den 14e dito

Octob. 23

Leendert Dircxsz Crepelman, van Herckinge, wed. van Pieternelle Arents,met Neeltge Leenders, j.d, beijde woonende op Melisant, hier getrouwt den 21eNovemb.

Item

Cornelis Gerritsz Groene, j.m. van Moer-Capel, is met consent van sijnvooght Willem Cornelisz Evenblij alhier met Esther Abrahams, j.d. vanDircxlant, op dito voorn. in ondertrouw opgenomen, getrouwt te Moercapel den 23eNovemb.

Dito 30

Thijs Jansz, j.m. uijt het Lant van Luijck, met Ariaentge Cornelis, j.d.van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 21e Novemb.

Novemb. 18

Teunis Krijnsz Kievit, j.m. van Goeree, met Arentge Jans vanGoederheijde, van Dircxlant, wed. van Jacob Claesz Court, beijde woonende in deDircxlantsche heerlijckheijt, hier getrouwt den 12 Decemb.

Item

Leendert Hubrechtsz Pieck, j.m. van de N. Tonge, met Ariaentge Jacobs Court,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, den selven dito

Dito 27

Theeus Pietersz, j.m. van Dircxlant, met Pietertge Pieters, van Melisant,wed. van Aert Teunisz, beijde woonende op Herckinge, hier getrouwt den ???

Decemb. 18

Aren Gijsbersz, j.m., ende Aeghje Arens, weduwe van Marcus Gerbrantsz,beijde van Dircxlant, ende woonende alhier, getrouwt in Sommelsdijck Anno 1661den 6e Jan.

Item

Leendert Teunisz, van Piershil, wed. van Ariaentge Pieters, metPersijntge Willems, j.d. van Melisant, beijde woonende in Dircxlant, den selvendito mede aldaer

Anno 1661

Jan. 8

Willem Iemantsz Brughman, wed. van Neeltge Lauwe, van Dircxlant, woonendealdaer, met Maetge Leenders, wed. van Jacob Cornelisz Swardam, van Dircxlant,woonende op Melisant

Item

Aert Henricksz Casteleijn, j.m. van Dircxlant, met Lijsbeth JansRoderkercke, j.d. van Sommelsdijck, woonende beijde alhier, hier getrouwt den 6eFebru.

Febru. 26

Pieter Maertensz de Haes, j.m. van Outbeijerlant, met Hubrechje Gijsbers,j.d. van Dircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 16eMaert

Maert 5

Pieter Henricxsz, van Prinselant, wed. van Annetge Gerbrants, metHubertge Crijns, wed. van Job Jobsz, van Dircxlant, beijde woonende alhier,hier getrouwt den 20 Maert

Item

Cornelis Teunisz, van ???t Outdorp, wed. van Lijsbeth Cornelis, woonende inDircxlant, met Cornelia Leenders, j.d. van Melisant, woonende aldaer, getrouwtop Melisant den 27e Maert

Maert 12

Aren Jansz, van Melisant, wed. van Neeltge Jacobs, met Annetge Pieters,van de schans van Vooren, wed. van Antonis Jansz, beijde woonende op Melisant,dese mede aldaer op den selven dito

Maert 19

Cornelis Pietersz Duijm, j.m. van Melisant, met Francijntge Havicx, j.d.van Dircxlant, beijde woonende in Dircxlant, hier getrouwt den 10eApril

Maert 26

Willem Barentsz, van Leerdam, j.m., woonende aen den Leerdamsche Diefdijck,met Esther Aerts, laetst wed. van Jan Jansz Tielman, woonende alhier, hiergetrouwt den 24e April

Item

Pieter Marcusz, van Doorne in Vlaenderen, wed. laetst van Tannetge Joost,met Maetge Pieters, van Dircxlant, weduwe van Antonis Hubrechtsz, beijdewoonende alhier, hier getrouwt den 10e April

April 2

Poulus Teunisz, van Dircxlant, wed. van Annetge Cornelis, met AeghtgeClaes, van Portegael, wed. van Matheus Gijsbertsz, beijde woonende alhier, hiergetrouwt den 18e April, sijnde den 2e paesdagh

Meij 7

Cornelis Maertensz, j.m. van Dircxlant, met Jannetge Marinus, j.d. vanden Briel, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 22e dito

Meij 15

Jacob Crijnsz Kievit, j.m. van Goeree, woonende aldaer, met JannetgeGerrits, van de Plaet, laetst wed. van Willem Teunisz Cosijn, woonende alhier,getrouwt den 29e dito

Meij 28

Balten Pietersz, j.m., met Maetge Henricx, j.d., beijde van Dircxlant,ende woonende alhier, hier getrouwt den 19e Junij

Junius 25

Jan Jacobsz Gastelaer, j.m. van den Bommel, ende Maria Lambrechts, j.d.van Delft, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 17 Julij

Julius 2

Jan Poulesz, j.m. van de Plaet, met Jannetge Jans, j.d. van Dircxlant,beijde woonende op Melisant, getrouwt in de N. Tonge

Septemb. 3

Bastiaen Arentsz Hollander, j.m. van Dircxlant, woonende aldaer, metAriaentge Jans, van Brouwershaven, wed. laetst van Aren Cornelisz van Dam,woonende op Herckinge, hier getrouwt den 25 Septemb.

Oct. 15

Jan Jansz de Wael, j.m. op Herckinge, met Leentge Abrahams, j.d., medevan Herckinge, beijde woonende op Herckinge, getrouwt in de Nieuwe Tonge

Novemb. 26

Cornelis Jansz, j.m. van Dircxlant, woonende op Melisant, met PieternelleDavids, j.d. van Dircxlant, woonende aldaer

Decemb. 3

Jacob Willemsz, j.m. van de Clundert, met Maetge Cornelis, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 19e Jan. 1662

Item

Pieter Cornelisz Loij, j.m. van de N. Tonge, woonende aldaer, endeTannetge Cornelisz Vrougenoust, j.d. van Sommelsdijck, woonende alhier,getrouwt in de N. Tonge den 26e Decemb.

Anno 1662

Jan. 7

Wouter Tobiasz, van Dircxlant, wed. van Barbara Stevens, met MariaBastiaens, j. dochter van Dircxlant, woonende alhier, hier getrouwt den 22edito

Dito 25

Aren Pietersz met Gelt, wed. van Maetge Jans ?, woonende alhier, endeMaria Arents Houpmans, j.d. van de N. Tonge, woonende op Herckinge, hiergetrouwt den 19 Maert

April 29

Ieman Jansz, j.m. van Dircxlant, met Elisabeth Arents, j.d. van de N.Tonge, beijde woonende alhier, hier getrouwt den 29 Meij

Den 3e Junius

Gillis Andriesz, j.m. van Ramscappel in Vlaenderen, met Fannetge Dales,wed. van Joris Jansz Crol, beijde woonende alhier

Octob. 12

Jacobus de Back,j.m. van Rotterdam, woonende aldaer, met Heijltge Wittens,j.d. van Dircxlant, woonende alhier

Dito 21

Pieter Jansz, j.m. van Nieuwpoort, met Lena Cornelis Coomans, j.d. vanDircxlant, beijde woonende alhier

??

Namen der persoonen die in de kercke van Dircxlant in ondertrouw sijnontfangen, ende hare drie sondaeghsche houwelijckxproclamatien hebben gehadt,ende in den houwelijcken staet sijn bevestight geworden onder de bedieninge vanD. Cornelius Doelmans

Anno 1662

Jacobus de Bacq, j.m., woonende tot Rotterdam, ende Heijltie Wittens,j.d., van Dircxlant, den 7e Novemb., Anno 1662

Pieter Teunisse en Maertie Cornelis, den 22e Novemb.

Frans Cornelisz Munck, secretaris van Melesant, weduwenaer van MatienImans van den Hemel, met Leuntie Crijns Voorwinde, jonge dochter van de Stadt ,woonende aldaer, op de Stadt getrouwt

Jan Rijckse, van Dircxlant, woonende op Herckene, met Huijghie Pieters,van de Nieuwe Tonge, weduwe van Leendert Cornelisz Lijster, bijde woonende opHerkene, alhier getrouwt

Isaac Korf, j.m. van Rotterdam, met Heijltie Hoogerwerf, j.d. van Dircxlant,woonende alhier, hier getrouwt den 27e Marti 1663

Jan Arentsz, van Herkene, weduwenaer van Saare Tobias, met GrietieCornelis, j.d. van Dircxlant, woonende alhier, alhier getrouwt den 18eMaert

Jacob Arentsz, j.m. van Dircxlant, met Trijntie Jacobs, j.d. vanMelesant, bijde woonende alhier

Jan Maertensz, vaarende man, j.m. van Ter Toolen, met Seeleke Imans,jonge dochter van Dircxlant, hier getrouwt den 14e Maijus

Jacob Pietersz Rotsant, j.m. van Melesant, met Dirckje Maertens, j.d. vanDircxlant, bijde woonende alhier, hier getrouwt op den selve dito

Wilem Gijsbertsz, van Dircxlant, weduwenaer van Stijntie Cornelis,woonende alhier, met Neeltie Pieters, van Melessant, weduwe van AndriesCoenraet, woonende op Melissant, ondertrouwt den 2 Julii 1663, en bevestightden 17e Julii 1663

Joost Lucasz van Waacken, weduwenaer van Seeltien Arents, woonende inRoccenisse, met Leentie Claes, van Dircxlant, woonende op Melisant, ondertrouwtden 9e Julii 1663, en bevesticht den 24e Julij 1663

Johannes Jacobsz Cnocker, van Dircxlant, weduwenaer van CommertieStoffels, met Anna Jans, weduwe van Maerten Tijsen, bijde woonende alhier,ondertrouwt den 21 Julij 1663, en bevesticht den 5 Augusti 1663

Cornelis Jaspersz, j.m. van Middelharnas, woonende in ???t Outonghse-landt,met Jannetie Huijge, van Dircxlant, weduwe van Stoffel Joorisz, woonende opHerken, ondertrouwt den 1 Septemb. 1663, en bevesticht den 28eSeptemb.

Pieter van Veenvelt, j.m. van Gerwerskop, woonende in Sommelsdijck, metMaria van Dales, weduwe van Jan de Groen, woonende alhier, ondertrouwt den 16eSeptemb 1663, en bevesticht den 21e Octob.

Arien Wilems Wils, van Bommenee, weduwenaer van Matie Wilems, woonende opde Duijvendijck, met Neeltie Aerts, j.d. van Roccenisse, woonende oock aldaer,ondertrouwt den 5e Octob 1663, bevesticht den 4e Novemb.

Pieter Jooste, j.m. van Dircxlant, met Josijntge Joris, j.d. vanSommelsdijck, beijde woonende alhier, den Octob. 13 den ondertrouw ontfangen,bevesticht den 4e Novemb.

Luter Cruijslander, j.m. van Sommelsdijck, met Lena Baen, j.d. vanDircxlant, woonende alhier, ondertrouwt den 23e octob 1663, getrouwtin Sommelsdijck

Henderick Jansz, j.m. van Dircxlant, met S?sijntie Tijsse, weduwe vanArent Dinggense, van Dircxlant, bijde woonende op Hercken, ondertrouwt den 27Octob. 1663, alhier getrouwt

Steven Arentsz, j.m. van Dircxlant, met Tannetie Robberts, j.d. van ???tlandt oop Casant, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 10e Novemb.1663, alhier getrouwt

Antonijs Pauelsz, j.m. van Dircxlant, met Ariaentge Teunis, j.d. vanBergen op den Soom, bijde woonende alhier, dese op den selven dito alhiergetrouwt

Lowis van der Nat, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, met GrietieLeenders, weduwe van Jop Jacobsz, van Melissant, woonende in ???t Sommelsdijckselants, ondertrouwt den 11 Decemb. 1663, hier getrouwt

Johannes Pietersz, jonghman van Dircxlant, woonende op Herken, met MatieMerijnes, j.d. van Herken, woonende alhier, getrouwt den 17e Janua.1664, hier getrouwt

Jooris Robsz, j.m. van het lant van Casant, woonende op Melissant, metNeeltie Abrams, j.d. van Herken, woonende in Dircxlant, ondertrouwt 19eJanuari 1664, hier getrouwt

Aert Havicksz Castelijn, van Dircxlant, weduwenaer van Lijsbeth Jans,woonende alhier, met Leijsbeth Jacobsz, j.d. van Melisant, woonende aldaer,ondertrouwt den 9e Feb. 1664, getrouwt den 2e Maert

Pieter Mancksz, uijt Flaanderen, weduwenaer van Matie Pieters, woonendein Dircxlant, met Matie Wilems, van Dircxlant, weduwe van Wouter Claessen,woonende alhier, ondertrouwt den selven dito, getrouwt den 27eFebruarij

Poulus Cruijne, van de Nieuwen hooren, weduwenaer van Arentie Bosvelt,woonende in Dircxlant, met Geertie Bastiaens, van de Oude Tonge, weduwe vanAbraham Haemmeet, woonende oock alhier, ondertrouwt den selven dito, getrouwt den27 Februari

Leendert Jacobsz Rijier, van Dircxlant, weduwenaer van Agie Cornelis,woonende alhier, met Claessie Tobijasz, van Herken, weduwe van Isaack Cornelisvan Tighelen, woonende op Herken, ondertrouwt den 16e Febru. 1664,hier getrouwt

Gijsbert Ruthier, j.m. van Bommel, met Maria Schuijlenburgh, j.d. vanRijnsburgh, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 13e Mart. 1664,op den 11 April getrouwt

Flip Leendertsz, j.m. van Sommelsdijck, met Hester Jobs, j.d. vanDircxlant, bijde woonende aldaer, ondertrouwt den 5 April 1664, getrouwt den 11Maijus 1664

Johannes Antonie, j.d. van Wilemstadt, met Catelijntie Jooris, j.d. vanDircxlant, bijde woonende alhier, den selven dito getrouwt den 20eApril 1664

Pieter Dingemans, j.m. van Dircxlandt, woonende in Rocenisse, metJannetie Lauwes, j.d. van Melissant, woonende in Dircxlant, den 11eApril

Abraham Abelsz, j.m. van den Tol, met Maertie Cornelis, j.d. vanDircxlant, bijde woonende alhier, den 18e April 1664, getrouwt den11 Maij 1664

Leendert Leendertsz Soldaat, j.m. van Dircxlant, met Ariaentie Arents,j.d. van Dircxlant, bijde woonende alhier, den 27e April 1664,getrouwt den 18 Maijus 1664

Mighiel Arentsz, j.m. van Dircxlant, met Heijltie Jans, j.d. vanMelisant, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 10e Maijus 1664,getrouwt den 2 Junius 1664

Rudt Leendertsz Roothaer, weduwenaer van Ariaentie Cornelis ???t Heerschap,van Oolties Plaet, woonende in ???t Nieuwe Tongsche lant, met Matie Jans, weduwevan Lambrecht Marijnisse, woonende op Melissant, ondertrouwt den 17eMaij, bevesticht den 8e Junii

Cornelis Abramsz Doorenheijn, j.m. van Dircxlant, met Claesie Claes, j.d.van Sommelsdijck, bijde woonende alhier, hier ondertrouwt, in Sommelsdijckgetrouwt den 18 Maijus 1664

Pieter Cornelisz Kooman, j.m. van Dircxlant, met Tannetie Floorens,weduwe van Crijn Duijm, van Dircxlant, bijde woonende alhier, ondertrouwt den14e Junii 1664, alhier bevesticht

Theunis Jansz, j.m. van Sommelsdijck, met Matie Claes, j.d. vanSommelsdijck, bijde woonende alhier, ondertrout den 6e Septemb. 1664

Stoffel Kommersz, j.m. van Renesse, woonende op Herkene, met PietertienTobijas, j.d. van Herkene, bijde woonende aldaer, ondertrouwt desen 13eSeptemb. 1664

Abraham Jobsz, j.m. van Dircxlant, met Rebecka Abrams, j.d. vanDircxlant, bijde woonende alhier, ondertrouwt desen 20e Septemb.1664, alhier getrouwt den 12 Octob. 1664

Tuenis Pietersz, j.m. van Maris, met Leentie Maertens, j.d. vanDircxlant, woonende alhier, ondertrouwt den 11e Octob. 1664,getrouwt den 9e Novemb. 1664 ??

Jilles Jacobsz, j.m. van de Doelen, met Clijntien Servaes, j.d. vanGeervliet, bijde woonende in Dircxlant, ondertrouwt den 15e Novemb.1664, getrouwt den 4 December 1664

Witte Jobsz van der Kors, j.m. van Dircxlant, met Ariaentien Dimmens,j.d., mede van Dircxlant, bijde woonende alhier, ondertrouwt desen 23eNovemb., getrouwt den 14 Decemb. 1664

Gabriel Jansz Seune, j.m. van Dircxlant, met Stoffelijna Maertens, j.d.,mede van Dircxlant, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 5eNovemb. 1664, getrouwt den 26e Decemb. 1664

Adriaen Aertsz Geervoet, j.m. van het Sommelsdijckse Lant, woonendealdaer, met Soetie Laeuwe, j.d. van Melisant, woonende alhier, ondertrouwt den27e Jannew. 1665, getrouwt den 19e Febru. 1665

Ariaen Cornelisz Schipper, van de Oude Tonge, weduwenaer van JannetieTuenis, woonende tot Sommelsdijck, met Matien Jans, van Werckendam, weduwe vanCornelis Ariaensz, woonende alhier, Anno 1665, den 27e Febru.,alhier getrout den 19e Maert 1665

Arent Willemsz Breeman, j.m. van Dircxlant, met Saartien Willems, j.d.,mede van Dircxlant, bijde woonende alhier, alhier ondertrouwt, als oockbevesticht den 26e Marti 1665

Cornelis Bastiaansz Kreeft, weduwenaer van Matien Jacobs, met DingheneCornelis, weduwe van Cornelis Evertsz, bijde woonende alhier, alhier ondertrouwt,ende bevesticht den 26e Marti 1665

Leendert Davidts van Mannekis, j.m. van Steenbergen, met Anneken Dimmens,j.d. van ???t Oudorp, bijde woonende op Herken, ondertrouwt desen 8eApril 1665

Arent Leendertsz, j.m. van Dircxlant, woonende in ???t Som?, met SaareWillems, j.d., mede van Dircxlant, woonende alhier, ondertrouwt desen 9e?? Aprill. 1665, getrouwt den 3e Maij1665

Maarten Arentsz Seeger, j.m. van Dircxlant, woonende alhier, met DirckienClaas, j.d. van Nieuwe-Tonghsche-lant, woonende in ???t Sommelsdijcksche-lantgetrouwt den 10e Aprill. 1665, getrouwt den 3e Maij 1665

Jan Jansz Holdertuijt, van Sommelsdijck, weduwenaer van Jannetien Arents,met Jannetien Pieters, j.d. van Nieuwerkerken, bijde woonende alhier,ondertrouwt den 10e Aprill. 1665, getrouwt den 3e Maij1665

Christoffel Arentsz, j.m. van Rockangien, woonende te Melisant, metAriaantien Daniels, j.d. van Melisant, bijde woonende aldaer, ondertrouwt desen2e Maij 1665, getrouwt den 24e Maij 1665

Johannes Gertsz Diggelman, j.m. van Sommelsdijk, met Cornelia CornelisBreemans, j.d. van Dircxlant, bijde woonende -, ondertrouwt desen 8eMaij 1665

Evert Cornelisz, j.m. van Dirxlant, met Pieternelletien Aerts, j.d., medevan Dirxlant, bijde woonende alhier, ondertrouwt op den selven dito, getrouwtin den Briel

Aert Arentsz, j.m. van Sommelsdijk, met Ariaantien Pieters, j.d. vanCooltiens paat, bijde woonende alhier, mede ondertrouwt op den selven dito,getrouwt den 30e Maij 1665

David Aerts Kolf, j.m. van Sommelsdijck, met Cornelia Jans, j.d. vanMelisant, bijde woonende in Dirxlant, ondertrouw den 15e Maij 1665

Henderik Pietersz, j.m. van Dirxlant, met Jannetje Pauwels le Joeur, j.d.van Sommelsdijk, getrouwt den 21e Maij 1665

Eeuwit Gijsbertsz, j.m. van Dirxlant, met Louwerijntjen Crijns, j.d. vanMelisant, bijde woonende alhier, desen 29e Maij 1665

Johannes Cornelisz van der Leden, j.m. van Leerdam, met Soetjen Jacobs,j.d. van Steenbergen, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 9 Julij 1665

Pieter Leendertsz Soldaat, j.m. van Herckinge, met Huijbertje Pieters,j.d. van Plaat, bijde woonende alhier, alhier ondertrouwt den 14eAugust. 1665, alhier getrouwt den ? Augus. 1665

Jan Cornelisz de Bruijn, j.m. van Dirxlant, met Dingentje Pieters, weduwevan Pieter Eeuwich Rijcke, secretaris van Sonnemaare, bijde aldaar woonachtich

Jan Imas, j.m. van Dirxlant, met Tannetje Cornelis, j.d., mede vanDirxlant, bijde woonende alhier, ondertrouw 19e August. 1665,getrouwt den 13e Septemb. 1665

Henderick Cornelisz Duijm, van Dirxland, weduwenaar van Leentje Cornelis,met Tannetjen Hendericks, van de Plaat, weduwe van Andries Tijsz, bijdewoonende alhier, ondertrouw den 26 dito, getrouwt den 13e Septemb.1665

Theunis Arentsz Coert, j.m. van Herckinge, met Matje Jacobs, j.d. vanAlteklijne, bijde woonende aldaar, ondertrouwt den 12 Septemb. 1665

Jacob Jacobsz van Geenen, j.m. van de Stad, met Grietje Cors, j.d. vanPlaats-land, woonende alhier, ondertrouwt den 19e Septemb. 1665

Johannes Jacobsz van der Lidt, weduwenaar van Mijsje Claas, woonende in???t Sommelsdijksche landt, met Susannetje Jans, j.d. van Dirxlant, woonendealhier, ondertrouw den 26e Septemb. 1665

Arent Leendertsz de Witt, j.m. van den Bommel, woonende in Sommelsdijck,met Jaantje Cornelis de Bruijne, j.d. van Dirxlandt, woonende aldaar,ondertrouw den 11e April 1666, getrouwt den 2e Maij

Sacharias Leendertsz Lodder, j.m. van Melissant, woonend in Dirxlandt,met Clijntje Jans, j.d. van Dirxlandt, bijde woonende aldaar, ondertrouwt denselven dito, getrouwt den 2e Maij

Arent Hendricksz, van Sommelsdijck, weduwenaar van Tannetjen Hendericks,met Catalijna Pieters, j.d. van Dirxlandt, bijde woonende alhier, ondertrouwtden 17e dito 1666, getrouwt den 2 Maij

Cornelis Leunisz, j.m. van Dirxlandt, met Henderickie Herremans, j.d. vanRotterdam, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 23e dito 1666,getrouwt 2 Maij 1666

Jan Jansz, j.m. van Middelharnas, met Lena Willems de Jonge, j.d. vanDirxlandt, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 1e Maij 1666,getrouwt den 16 Maij 1666

Henderick Willemsz, j.m. , met Matje Ariens, j.d., bijde van Dirxlant, enwoonende alhier, ondertrouwt den 11 Junij 1666

Ariaan Dingemansz, weduwenaar van Betje Claas, met Matje Gaarings, weduwevan Pieter Huijbregse, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 31eJulij 1666, getrouwt den 22 Augus.

Maarijnis Jansz, j.m. van Dircxlandt, met Pieternelle Philips, j.d. vanden Drijster, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 14 Augus. 1666

Leendert Davidsz Monnekens, weduwenaar van Annetie Dimmens, woonende opHerkinge, met Ariaantje Wouters, j.d. van ???t Oudorp, en woonende aldaar

Jan Jacobsz Gastelaar, van den Bommel, weduwenaar van Maria Schapenbergh,met Truijtjen Henderix, j.d. van Sommelsdijk, bijde woonende alhier,ondertrouwt den 11e Sept., en getrouwt den 3e Octob.

Marinis Poulusz, j.m. van de Stadt, met Leijntje Wouters, j.d. vanDirxlandt, woonende oock alhier, ondertrouwt den 4e decemb. 1666

Jan Cornelisz, j.m. van Dirxlandt, met Sara Cornelis Noorthoeven, j.d.van Dirxlandt, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 8e Jannew.1667

Abraham Abelsz, weduwenaar van Maartje Cornelis, met Saartje Jacobs, j.d.van Steenbergen, bijde woonende alhier, ondertrouwt den 5e Februw.1667

Poulus Marlijn, j.m. van Sommelsdijck, woonende in de N. T., metAriaantjen Willems, j.d. van Dirxlant, woonende alhier, ondertrouwt den 18eFeb. 1667

Cornelis Adriaansen, j.m. van Westcappel, met Matje Pieters, j.d. vanDirxland, woonende op Melissant, ondertrouwt den selven dito ??

Leunis Pietersz, j.m. van Dirxland, met Agie Wouters, j.d. van Pierters-hoeck,beijde woonende alhier, ondertrouwt den 19e dito

Arent Joosz, j.m. van Dirxland, woonende in Rocksenisse, met GijsieCornelis, weduwe van Gerret Reiersen, van Goeree, woonende onder Dirxlandt, denselven dito 1667

Leendert Arentse Castelijn, j.m. van Dirxlandt, met Grietje CornelisLodder, j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 24eFeb. 1667

Ocker Jacobsz, van Seevenhuijsen, j.m., woonende aldaar, met HesterAbrahams, weduwe van Cornelis Gerretse Groen, van Dirxlandt, woonende alhier,ondertrouwt den 10e Maart 1667

Willem Muijs, j.m. van Dirxlandt, met Pietertje Harmans, j.d. van de O.Tonge, beijde op Herckinge woonachtich, ondertrouwt den 16e April1667, getrouwt den 4e Maij

Jan Jansz van Heijst, weduwenaar van Matje Jans de Bont, met JacomijntjeWillems, wed. van Steven Jansz, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 23eApril, getrouwt den 8e Maij

Stoffel Stoffelse, j.m. van Dirxlandt, met Jannetje Cornelis, j.d. vanDirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 28e Maij 1667

Frans Poulusz van Dollen, j.m. van Dirxlandt, met Joosijntje Lowijs,j.d., mede van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 18eJunij 1667

Pieter Cornelisz Vroeghenoogst, j.m. van ???t Sommelsdijcksche landt,woonende aldaar, met Lijntje Jacobs, j.d. van Herkinge, ende woonende aldaar,ondertrouwt den 4e Sept.

Jan Huijbrechtse Captijn, j.m. van Brouwershaven, met PieternellaCornelis, j.d. van ???t Oudorp, beijde woonende alhier, ondertrouwt den selvendito

Abraham Leendertse Lodder, j.m. van Melissant, met Neeltje Cornelis, j.d.van Heenvliet, beijde woonende te Melissant, ondertrouwt Novemb. 1667

Henderick Jansz, j.m. van Sommelsdijckse landt, met Sare Hendericks, j.d.van Dirxlandt, beijde woonende alhier,??den 16e Decemb. 1667

Casper Pietersz, j.m. van Holstijn, met Maria Gerts, j.d. van Dirxlandt,den 31e dito hier getrouwt

Anno 1668

Henderijck Cornelisz, j.m. van Dirxlandt, met Baarbeltje Claas, j.d.,beijde van Dirxlandt, oock woonende aldaar, den 20e Jannew. 1668getrouwt

Anthonie Jansz de Waal, j.m., met Matje Pieters, weduwe van Claas JanszZeeuw, bijde van Dirxlandt, woonende alhier, den 9e Februw. 1668,getrouwt den 1e Maart

Abraham Pietersz Duijm, j.m. van Melissant, met Lena Jacobs, j.d. vanMelissant, beijde woonende alhier, den 10e dito, getrouwt den 1Maart

Willem Wittensz, j.m. van Dirxlandt, en woonende aldaar, met CorneliaAbrahams, j.d. van Herkinge, oock woonende aldaar, den 25e dito

Cornelis Cornelisz Noortman, j.m. van Dirxlandt, met AnnetjeGerrebrandts, weduwe van Leendert Soldaat, van Dirxlandt, bijde woonendealhier, den seven dito

Maarten Aertsz Haarevoet, weduwenaar van Ariaantje Witten, uijtSommelsdijcks landt, met Anthonetje Ridders, j.d. van Middelharnas, beijdewoonende alhier, den 2e Maart 1668, alhier getrouwt

Rijnier Corstiaansz, weduwenaar van Trijntje Jans, woonende opHellevoetsluijs, met Machgelijna Jacobs, j.d. van Sommelsdijk, woonende alhier,den 8e dito

Cornelis Cornelisz Bazaart, j.m. van Dirxlandt, woonende alhier, met PietertjePieters, j.d. van Sommelsdijck, woonende aldaar, den 23e dito

Aart Lambrechtsz, j.m. van Willen gelegs in de Biesbos van Kuijck, metAriaantje Cornelis, j.d. van de Plaat, beijde woonende alhier, den 31eMaart

Abraham Jansz, j.m. van Dirxlandt, met Jannetje Jacobs, j.d. van de N.Hoorn, beijde woonende alhier, den 6e April 1668

Balthazaar Castelijn, j.m. van Sommelsdijck, met Susanna Colster, j.d.van Rotterdam, beijde woonende alhier, den 23e dito hier getrouwt

Jacob Stevensz Ongeraan, gebooren in het Nieuw-Tonghse-landt, metPieternella Jans, j.d. van Dirxlandt, woonende alhier, ondertrouwt den 8e Julij1668

Crijn Cornelisz, j.m. van Dircxlandt, met Jannetje Davids, j.d. vanDirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 24e August. 1668

Eeuwit Gijsbertsz, weduwenaar van Lauwerijntje Crijns, met WillemtjeCornelis, j.d. van de Plaat, beijde woonende alhier, desen 28eSeptemb. 1668

David Davidsz Cooman, j.m. van Dircxlandt, met Leentje Leenderts, j.d.,beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 24e dito

Jacob Jillisz, j.m. van Middelharnis, woonende onder de jurisdictie vande N. T., met Matje Jacobs, j.d. van Dircxlandt, woonende alhier, desen 27eOctob. 1668 ondertrouwt

Johannes Cornelisz van der Leden, weduwenaar van Soetje Jacobs, metJannetje Wissels, j.d. van Bueren, beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 2eNovemb. 1668

Arent Jansz, j.m. van Dircxlandt, met Ariaantje Theuis, j.d., mede vanDircxland, woonende alhier, ondertrouwt den 10e dito 1668

Tomas Arentsen, weduwenaar van Harentje Leenderts, met Leentje Jobs, j.d.van Dircxlandt, desen 14e Febru. 1669

Frans Lucasz van Ackeren, weduwenaar van Annetje Jooris, met JannetjeCornelis, weduwe van Cornelis Pietersz, beijde woonende alhier, den 30eMaart

Sent Pietersz, j.m. uijt het Sommelsdijcksche landt, onder de jurisdictievan de Stadt, met Crijntje Cornelis, j.d. van Dircxlandt, woonende alhier, den20e April 1669

Pieter Tijsz, j.m. van Dircxlandt, met Ariaantje Pieters, j.d. vanDircxlandt, woonende op Herkinge, den selven dito

Jan Jacobsz Roos, j.m. van Goederede, woonachtich in Roocksenisse, metJannetje Arets, j.d. van Melissant, mede woonende te Roocksenisse, ondertrouwtdesen 25e Maij 1669

Dinggeman Cornelisz van der Hoeck, weduwenaar van Sijtje Bastiaans, metAriaantje Gelijn, weduwe van Cornelis Maartensz, beijde woonende alhier,ondertrouwt den selven dito

Leendert Claasz Gouswaart, j.m., afkomstich van Dircxlandt, met ClijntjeJans, j.d., mede van Dircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 27eJulij 1669, den 18e Augusti getrouwt

Wijnant Cornelisz de Bruijne, j.m. van Dircxlandt, met Ariaantje Pieters,weduwe van Aert Arense, beijde woonende alhier, getrouwt den 3eAugust.

Cornelis Marijnisz, j.m. van Burght, met Sietje Jacobs, j.d. van de N.Hoorn, woonende beijde alhier, ondertrouwt desen 6e Septemb. 1669,alhier getrouwt den 5e Octob.

Abraham Leendertsen Verwijen, j.m. van ???t Sommelsdijckse landt, woonendeonder de N. Tonge, met Leentje Jobs, j.d. van Sommelsdijck, woonende opHerkinge, ondertrouwt op den 20e Sept. 1669

Leendert Maartensz, weduwenaar van Annetje Jacobs, met Agie Aerents,weduwe van Aert Gijsbertsz, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 18eOctob. 1669

Marinis Dinggemansz, j.m. van Haamstee, woonende op Herkinge, metJannetje Claas, j.d. van Dircxlandt, woonende op de gront van Clinkerland,ondertrouwt op den 27e Octob.

Laauwe Laauwesz, j.m. van Dircxlandt, met Jannetje Jans, weduwe van JanAriaansz Broeder, beijde woonende alhier, ondertrouwt den selven dito

Marijnis Jansz Weijman, j.m. van het landt van ter Goes, met AnnetjeCornelis Alebeecke, weduwe van Johannes Abrahams, beijde woonende alhier,ondertrouwt op den 8e Novemb.

Leendert Cornelissen van der Stadt, j.m. van Sommelsdijck, woonendealdaar, met Leentje Aerts, j.d. van Rocksenisse, woonende aldaar, ondertrouwt22 Novemb. 1669

Anno 1670

Pieter Theuis, j.m. van Repelen in ???t Graafschap Muers, met GeertruijtjeJans van Dussel, j.d. van Schenckeschans, beijde woonende op Melissant, den 25eJanuw.

Jacob Tijse Cooman, j.m. van Melissant, met Geertje Jacobs Ruijchrock,weduwe van Tuenis Janse Hollander, beijde woonende in Dirxlandt, den 22eApril 1670

Dirck Dirckze van Oostende, weduwenaar van Dina Roelants, met LeentjeJacobs, j.d. van Dircxlandt, woonende alhier, den 26e dito

Gerret Jacobsen, j.m. van de Stadt, met Leuntje Leenderts, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier

Louwijs Janse van Loo, j.m. van Dircxlandt, met Leentje Dingenes, weduwevan Jacob Pietersz de Swart, woonende op Herkinge, den 27e Septemb.

Abraham Jillisz, j.m. van Goederede, met Cornelia Corstiaans, j.d. vanHerkinge, beijde woonende aldaar, den 4e Octob. 1670

Pieter Pietersen, j.m. van ???t landt te Hadel, met Truijtje Hendericks,weduwe van Jan Jacobsz, beijde woonende alhier, ondertrouw desen 1eNovemb. 1670

Jan Henderickse, van Gulick, weduwenaar van Matje Leenderts, met JannetjePieters, van N. kercken, weduwe van Jan Janse Holderduijt, beijde woonendeonder Dircxlandt, ondertrouwt den selven dito

Huijge Jacobsen Cats, j.m. van Melissantsche-gront, woonende aldaar, metDiena Leenderts, j.d., mede van Melissant, woonende alhier, desen 23eNovemb. alhier ondertrouwt

Cornelis Teunisen, j.m. van Dircxlandt, met Ariaantje Joos, j.d., oockvan Dircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 29e dito

Jan Jansz den Boer, weduwenaar van Caterijntie Jans, van Berghen,woonende tot Brouwershaven, met Clijntje Willems, van de N. Tonge, weduwe vanJan Arentse Keijser, woonende alhier, ondertrouwt den 6e Februa. 1671

Willem Engelsche van der Stel, j.m. van Middelharnas, met MartijntjePieters, j.d. van Melissant, beijde woonende alhier, den 17e Februa.1671

Marijnis Leendertsen Lodder, j.m. van Melissant, woonende aldaar, metCatelijntje Jans, j.d. van Dircxlandt, woonende aldaar, den 28eFebrua. 1671

Cornelis Geerentsen, j.m. van Dircxlandt, met Matje Cornelis, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier, den selven dito

Claas Thuenisse, weduwenaar van Aeltje Ariaans, van Heijcop, met CorneliaCornelis, j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier, den 20e Junij1671

Henderick van Dam, j.m. van Rotterdam, met Jacomina Wittens, weduwe vanCornelis van Woensel, beijde woonende alhier, den 26e Junij 1671

Abraham Manckse van Beecke, weduwenaar van Elizabeth Michiels, metAriaantje Willems, weduwe van Paulus Marlijn, beijde woonende alhier, den 7eJulij 1671

Cornelis Janse, j.m. van Melisant, woonende des selfs jurisdictie, metNeeltje Arents Casteleijns, j.d. van Dircxlandt, woonende alhier, den 11edito

Bastiaan Arentse de Wilde, j.m. van Dircxlandt, met Brechje Jans, j.d.,mede van Dircxlandt, beijde woonende alhier, den 24e dito

Meeuwis Cornelisz, j.m. van Goeree, met Neeltje Maartens, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier, den 25e dito

Pieter Jansen, weduwenaar van Lena Cornelis, met Jannetje Arents, j.d.van het Out-Dorp, beijde woonende alhier

Cornelis Pietersen Lodder, j.m. van de N. Tonge, woonende alhier, metHelena Iemans, weduwe van Doctor Cornelis van Nieuwenhoven, woonende totLeijden

Arent Cornelisz Breeman, j.m. van Dircxlandt, met Lena Claas Gouswaart,j.d. van Dircxland, beijde woonende alhier, den 2e Octob. 1671

Aren Janse Cijser, j.m. van Dircxland, met?? Fransijntje Jillis, j.d., mede vanDircxlandt, beijde woonende alhier, desen 22e Janua. 1672

Leendert Maartensen, weduwenaar Agie Arents, met Jannetje Jans van Esse,j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier,??desen 27e Februa. 1672

Bouwen Corvens Wouwera, j.m. van Dircxlandt, met Stijntje CommerseGroote, weduwe van Gerrebrandsen, beijde woonende alhier, 25e Maart

Joos Pietersen, j.m. van Dircxlandt, met Cornelia Arents, j.d., mede vanDircxlandt, beijde woonende -, den 2e dito

Anthonie Lonisz, j.m. van Zierckzee, met Geertje Willems, j.d. vanRocksenisse, beijde woonende alhier, den 30e April

Mr. Pompeius Berck, j.m. van Dordrecht, met Helena Wittens, weduwe vanSr. Jacobus de Back, ondertrouwt den 3e Junij, en getrouwt totRotterdam

Pieter Bastiaansen, van ???t Outbeijersche-landt, weduwenaar van TannetjenArents, met Judick Frans, weduwe van Jacob Jobsen Duijm, beijde woonendealhier, den 20e Maij

Crijn Tijsen van Groenendijcken, weduwenaar van Matje Machiels, metDirckje Claas, weduwe van Maarten Arentsen Zeger, beijde woonende alhier,ondertrouwt den 2e Septemb.

Arent Leendersen Crepelman, j.m. van Dircxlandt, met Jannetje Jans, j.d.van Herkinge, beijde woonende aldaar, 4e Octob. 1672

Sr. Wilhelmus Nieuwenhoven, j.m. van Middelburg, met Juffr. MariaHoogewerf, j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 11eOctob 1672, getrouwt op den Berghsenhoeck bij Rotterdam

Jan Baarentsen Vos, j.m. van Papen-dorp, met Matje Cornelis, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier, den 22e Octob. 1672, alhiergetrouwt

Huijbrecht Joosen, van den Oudendijck, weduwenaar van Elizabeth Arents,met Jobje Giels van de Wael, j.d. van de Toutensche-landt, beijde woonendeonder de jurisdictie van Dircxlandt, den 22 Novemb.

Pieter Cornelisz, weduwenaar van Zietje Jorissen, met Magdaleentje Blaas,j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier, den 3e dito alhiergetrouwt

Jan Willemse, schout, j.m. van Dirxlandt, met Barbeltje Dirks, j.d. vanRotterdam, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 15e Maart 1673,getrouwt den 9e April

Cornelis Jansen, j.m. van Lis, en Neeltje Cornelis, j.d. van Dircxlandt,beijde woonende alhier, ondertrouwt den 1e April 1673, getrouwt den19e dito

Crijn Davitsen Cievit, weduwenaar van Neeltje Jans, woonende tot ???t OudeDorp, met Matje Jans, j.d. van Bergen op Zoom, woonende alhier, ondertrouwt den8e April, getrouwt den 26e dito

Jacob Willemsen, weduwenaar van Matje Cornelis Oosterling, met AriaantjeBastiaans, weduwe van Ariaan Cornelisen, den 15e dito ondertrouwt,en getrouwt den 3e Maij 1673

Teunis Willemsen Weijer, j.m. van Lexmonde, met Claartje Jacobs, weduwevan Leendert Cornelisz Moolenaar, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 22eApril, getrouwt den 10e Maij 1673

Gerret Cornelisz Bosch, j.m. van den Briel, met Leijntje Crijns, j.d. vanMelissant, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 2e Junij 1673,getrouwt den 18e dito

Cornelis Teunisz, weduwenaar van Cornelia Lodders, met Pietertje Jans,j.d. van Melissant, beijde woonende alhier, alhier getrouwt den 18eJunij

Jan Theunisz Metselaar, j.m., met Pieternelle Stoffels, j.d., beijde vanDircxlandt, en oock woonende alhier, getrouwt den 6e Augusti

Cornelis Matheuwisz Back, weduwenaar van Blazijntje Willems, met AbigaalNoortmans, j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier, getrouwt den 6eAugusti

Cornelis Roon, weduwenaar van Grietje Euwits, met Matje Jobs, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 9e Septemb.1673, getrouwt alhier den 10e Octob.

Gerret Dircksen, j.m. van Hekelingen, met Eefje Heetvelt, j.d. van -,beijde woonende alhier, den 23e Septemb. 1673 ondertrouwt, getrouwtop Hekelingen den 15e Octob.

Jan Huijbrechtse Cappitain, weduwenaar van Pieternelle Cornelis, metGeertjen Harents, j.d. van Dircxlandt, beijde woonende op Roccenisse,ondertrouwt den laatsten Septemb., getrouwt den 19e Octob. 1673

Pieter Jacobsen Blieck, j.m. van Cranenburgh in ???t landt van Cleef, metLeuntje Jobs, j.d. van Melessant, woonende op Dircxlandt, ondertrouwt den 28eOctob. 1673, getrouwt den 16e Novemb. 1673

Henderick Gerretsen Laegenwij, van Out-beijerlandt, weduwenaar vanAnnetjen Adries, woonende alhier, met Pietertje Jans Noppen, van Sommelsdijck,weduwe van Ariaan Thomesen Doij, woonende in ???t N. Tongsch-landt, metattestatie van de N. Tonge alhier getrouwt den 14e Decemb. 1673

Barent Cornelisz van Hoorn, j.m. van Winsen in Gelderlandt, met TrijntjenGerrets Schincken, weduwe van Herman Huijbertsen, beijde woonende alhier,ondertrouwt den 23e Decemb. 1673, bevesticht den 7eJannua. 1674

Leunis Leendertsen Lodder, j.m. van Melissant, met Clijntje Aerts van derSluijs, j.d. van Middelharnas, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 14eApril, bevestigt in de kercke van den Bommel op den 6e Maij

Pieter Stoffelsen, j.m. van Dircxlandt, met Jannetje Arents, j.d. vanDircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 21e April,bevestigt op Melissant den 6e Maij

Dinggeman Jansen Hoepstock, j.m. van Dircxlandt, met Clijntje Pieters,j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 27eApril, getrouwt in Middelharnas den 14e Maij

Job Cornelisz Vlas, j.m. van Dirxlandt, met Neeltje Samuels, weduwe vanCornelis Bastiaansen, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 16eJunij 1674, en getrouwt den 1e Julij 1674

Arent Jansen van Loo, j.m., met Jannetje Willems Goemaar, j.d., beijdevan Dirxlandt, woonende alhier, ondertrouwt den 26e Maij 1674, en inde N. Tonge getrouwt den 24e Junij

Dinggeman Crijnse van Groenendijck, j.m. van Dirxlandt, met AriaantjeJans, j.d. van Melissant, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 30e?? Junij 1674, getrouwt den 15e Julij

Michiel Jansen Raap, weduwenaar van Trijntje Adries, van Dinckelen,woonende in de N. Tonge, met Arentjen Arents Castelijn, j.d. van Dircxlandt,woonende alhier, ondertrouwt desen 31e August 1674, getrouwt in deN. Tonge

Stoffel Arentsen, weduwenaar van Ariaantjen Daniels, met DinggetjeGeijsberts, j.d. van Dircxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 7eSeptemb. 1674, getrouwt den 14e Octob.

Pieter Joosen, weduwenaar van Joosijntje Jooris, met Henderickje JansBeenhouwers, j.d. van O. Tonge, beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 10eNovemb. 1674, getrouwt den 5e dito

Jochom Jacobsen Smith, j.m. van Hees, met Maria Joores, weduwe vanLeendert Hermansen, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 16e dito1674, getrouwt den 13e December

Wouter Tobiasz, weduwenaar van Maria Bastiaansen, met AeltjeStroommengers, j.d. van Rijnberch, woonende alhier, ondertrouwt den 8eDecemb. 1674, getrouwt te Rotterdam den 25e Decemb.

Jacob Crock, weduwenaar van Teuntje Francken, met Matie Jobs, weduwe vanCornelis Dircksen, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 4e Janua.1675, getrouwt den 24e dito

Jan Hendericksen Nachtegaal, j.m. van Dirxlandt, met Maria Willems deJonge, j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt desen 5eJanua., getrouwt in Middelharnas den 3e Februa. 1675

Daniel Cornelisz Noorthouven, j.m. van Dirxlandt, met Neeltje JansNoortmans, j.d., mede van Dirxlandt, beijde woonende alhier,?? ondertrouwt den 23e Februa. 1675,getrouwt den 14e Maart 1675

Pieter Pietersen Melis, j.m. van Dirxlandt, met Commertje Willems, j.d. ,mede van Dirxlandt, beijde wooonende alhier, ondertrouwt den 2eMaart, getrouwt alhier den 22e Maart 1675

Jacob Jansen Lenzom, j.m. van Oosterlandt, met Zaartjen Imans, j.d. vanDirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 24e Maart 1675,getrouwt den 15e April

Dirck Poulissen van Schoolenbergh, j.m. van Middelharnas, met Zara JillesGroeneweg, j.d. van Dircxlandt, ondertrouwt den 12e April 1675,getrouwt den 5e Maij

Jan Willemse Goemaar, j.m. van Dirxlandt, woonende alhier, met MartijntjeArents van Dam, j.d. van Herkinge, woonende alhier, ondertrouwt den 5eApril 1675, getrouwt den 28e dito

Amant Leendertse van Beeke, weduwenaar van Jannetje Jans, met LeentjeCorvens, j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 13eApril, getrouwt den 28e dito

Lambrecht Thomasen, j.m., met Huijbrechtje Jans, j.d., beijde vanDirxlandt, en woonende alhier, ondertrouwt den selven dito, getrouwt inMiddelharnas den 5e Maij

Willem Willemsen, j.m. van de Plaat, met Pieternelletje Willems, j.d. vanden Bommel, woonende op Millisant, den 21e April alhier ondertrouwt,en getrouwt op den Bommel of in de Plaat den 19e Maij

Aert Havickse Castelijn, weduwenaar van Elizabeth Cats, met PieternelleAbrahams Doornheijn, j.d. van Dirxlandt, beide woonende alhier, ondertrouwtdesen 1e Junij, getrouwt in de N. Tongh den 15e Junij1675

Iman Roockense, weduwenaar van Aaltje Cornelis, met Pieternelle Commers,weduwe van Claas Bastiaansen Creeft , beijde woonende alhier, ondertrouwt den 8eJunij, den 26e dito getrouwt in Sommelsdijck??

Dinggeman Leendertse Timmerman, j.m. van Dirxlandt, met Maria Arents,j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 15edito, getrouwt in Middelharnas den 30e Junij 1675

Jan Pieterse Melis, j.m. van Dirxlandt, met Leuntje Ewits, j.d., mede vanDirxlandt, beijde woonende alhier,??ondertrouwt den 29e dito, getrouwt desen 21e Julij1675

Pieter Jansen Dommels, j.m. van Hees, met Leentje Wouters, weduwe vanMarijnis Paulusen, ondertrouwt den 27e Julij, getrouwt den 11eAugust.

Pieter Bartelsen, weduwenaar van Matje Leendertse, met Elizabeth Pieters,j.d. van Dirxlandt, beijde woonende -, ondertrouwt den 27e Septemb.,getrouwt den 13e Octob. 1675

Pieter Tijse van der Vliet, j.m. van Dirxlandt, met Neeltje Cornelis vander Schoor, j.d. van Dirxlandt, beijde woonende alhier, den 22eNovemb. 1675 ondertrouwt, getrouwt den 12e Decemb. 1675

Jan Joosen, j.m. van Dirxlandt, met Jannetje Willems, j.d. vanHellevoetsluijs, beijde woonende alhier, den 22e Decemb. 1675ondertrouwt, getrouwt den 9e Janua. 1676

Cornelis Claasen, j.m. van Dirxlandt, met Geertje Jacobs, j.d., mede vanDirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 27e Decemb. 1675,getrouwt den 26e Janua.

Arent Jacobsen van Heest, weduwenaar an Sietje Jacobs, woonende inMiddelharnas, met Neeltje Leenderts, j.d. van Dirxlandt, woonende alhier,ondertrouwt den 3e Janua. 1676, getrouwt den 26e dito

Pieter Tijsen Cooman, j.m. van Melissant, met Jaspertje Pieters, j.d. vanHerken, woonende aldaar, ondertrouwt den 20e Maart, getrouwt den 6eApril??

Jacob Jacobsen Blicker, j.m. van Herkinge, met Engeltje Hendericks, j.d.van Herkinge, beijde woonende aldaar, ondertrouwt den 27e Maart1676, getrouwt in de N. Tonge den 19e April

Steven Woutersen Gelderen, j.m. van Dirxlandt, met Elizabeth Adersen vanAl, j.d. van Rotterdam, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 17eApril, getrouwt in Middelharnas den 17e Maij

Jacob Janse Keijser, j.m. van Dirxlandt, met Stoffelijntje Johannes,j.d., mede van Dirxlandt, beijde woonende alhier, den 19e Junijondertrouwt

Pieter Hendericks, j.m. van Theunisbergen, met Maria Tobijasen, weduwevan Arent Jansen de Langen, ondertrouwt den 14e Aug.

Pieter Hendericksen Nachtegaal, j.m. van Dirxlandt, met Susanna Jans,j.m., mede van Dirxlandt, beijde woonende alhier, ondertrouwt den 28eAug.

Jan Arense den Wildenboer, j.m. van de Nieuwe Tonghe, woonende aldaar,met Matge Jans, weduwe van Cornelis Davidts Cievidt, woonende in Dirxlant,ondertrouwt den 16e October

Jan Corvinxs ?, j.m. van Dirxlant, woonende aldaar,met Maertge Arens,j.d. van Dirxlant, mede woonende alhier

Cornelis ?, j.m. van ???t Oudt Dorp, met Aechje Willems Godinxer, j.d. vanDircxlantseland, woonende alhier, den 6e Novemb.

Mr. Johannis de J?, j.man van ?, woonende alhier, met Henderinne Jong?,van Schratenberge, woonende alhier, den 20e dito

Dingeman Cornelisz van den Houck, weduwenaar van Arjaentge Gerrits, metArentge Cosijns, j.d., gebooren tot Hambroucke, beide woonende alhier

Sacherias Willemse Krijger, j.man van Dirxlant, met Neeltge Arens, j.d.van Dirxlant, beide woonende alhier, den 4e Decemb.

Jan Gerritse Keiser, j.man van Capelle op Disel, woonende aldaer, metHester Jans, wed. van Mr. Cornelis Goutswaert, woonende alhier

Cornelis Cornelisz Goutswaert, j.m. van Dresser, woonende alhier, met AltgenWeimants, wed. van Wouter Tobisse, woonende alhier, den 5e Januarij1677

Bastiaen Cornelisz Kreeft, j.m. van Dirxlant, woonende alhier, metAnnetge Cornelis, j.d. van ???t Oudt Dorp, woonende aldaar, den 27eJanuarij 1677

Aren Pieterse Weijlander, jonckman van de Plaet, met Katerijna Jans vanDijk, jonge dochter van Delf, beijde woonende in Dirxlant, den 28eJan. 1677

Jan Jansse, j. man van Melissant, met Jacomijntge Willems, wed. vanHendrick Pieterse W?, beide woonende te Herckinghe, den 12e Febr.1677

Pieter de Lichte, j.m. tot Dirxlant, met Aretge Wouters, j.d., oock vanDirxlant, ondertrout op den 16e April 1677

Den selfden dijto Maghiel Abramse van Beke, j.m., geboren tot Dirxlant,met Lijsbet Willems, van Heicant, gebooren tot Sevebroeck

Den selfden dijto Aren Bestijaense van der Linde, j.m. van Dirxlant, metDimmentje Dimmens, jonged., geboren in Dirxlant, ondertrout den ? Meij 1677

Jan Wouterse de Jonge, j.m. van de Ouwe, woonende aldaer, met LijsbetKreeft, woonende tot Dirxlant, den 27e April 1677 ondertrout

Op den 7e Meij 1677 (heeft) Leendert Thijs Cooman, j.m. vanMelissant, met Lijntge Jans, j.d. van Dirxlant, beide woonende alhier

Arijen Jochomse de Jongh, j.m., geboren van Ackoijse, met ArejaentgeKrijns, j.d. van Melesant, beijde woonende in Dirxlant, den 14e Meij1677 ondertrout

Jan Bartelmeeuwis van der Schildt, weduwenaar van Achij Teeuwes deBuijser, woonende in de Outonge, met Neeltge Jacobs, den 28e Meij1677, getrout den 19e Junij ??

Jan Jorisse van Dussel, weduwenaar van Delianne Pliessers van Sin, metMarij Bastiaens, wed. van Antonij Sareijsse, beide woonende alhier, den 26eJunij 1677 ondertrout

Leendert Janse Coeten, j.m., geboren in? ?, met Altge Jochums de Jong,van Leerdam, wed. van Cornelis Huijberse den Broeder, beide woonende alhier, opden 30e Julij 1677

Wouter Janse, van Dirxlant, laest weduwenaer van Maetje Stoffels, metAnnetje Klaes, weduwe van Kornelis Pieterse van La, woonende in de Ouwe Tonge,op den 22e Au. 1677

Leendert Claesse Goutswaert, van Rotterdam, woonende in Dirxlant,weduwenaer van Klijntjen Hagenaers, met Marija Willems Cosijns, beijde woonendein Dirxlant, op den 27e Au. 1677

Leendert Alijaense Smout, j.m. van de Nieuwe Tonge, met Sijtje Jacobs,weduwe van Cornelis Marijnisse, beijde woonende in Dirxlant, op den 15eOct. 1677, getrout den 22e Novemb.

Joris Heijndricks Janse, j.m. van Welgelegen in ???t Hertochdom vanGelderen, met Geertge Jochims, van Schoonderweert, behoorende onder de S?edtvan Lerdam, beijde woonende alhier, den 12e Novemb. 1677

Joris Phlips Corvinse Coninck, j.m. van Melissant, met Hilletge Veters,j.d. van de Ouwe Tonge, woonende alhier, op den 11e selven

Reijnier Loijse, j.m. van Briele Nieuwlant, woonende in Dirxlant, metWillemtje Bastijaens, van Herkinge, woonende aldaer, ondertrout op den 4eMeert 1678, getroudt den 3e April 1678

? Jan Janse ?, j.m. geboren selvese in ?kerck, met Pieternelle Daniels,j.d. van Dirxlant, mede woonende alhier, thans in ondertrou opgenomen, op den18e Maert

Soo is Adriaen Gerentse Huijder, weduw. van Lijsbet Jans, woonende in ???tOude Tonghselant, met Dirckje Claes, weduwe van Crijn Thijsse, woonende alhier,den 8e April 1678

? Alveren Gerritse Groenevelt, j.m. van Dirxlant, met Hester Jans, weduwevan Heinderick Janse Guijckelende, woonende alhier, dat als boven

Den 15e April is ondertrout Gerrit Licklis van den Hoeck,weduwenar van Anna A?werus Brouwer, met Mergriet van Neurenburgh, j.d. vanRijnbosch, beijde woonende in Dirxlant

Ondertrout den selven dijto Aren Kornelisse Noorthoeve, weduwenaer vanLena Klaes Goutswaert, met Leentje Pieters Ruijchrocks, j.d., geboren totHerkinge

Den selfden dijto IJman Kornelisse, j.m. van Dirxlant, met Annetjen Ruts,j.d. van de Plat, beijde woonende alhier

Den selfden dijto Aren Heijndrickse Duijm, j.m. van Dirxlant, met AnnaGroene, j.d. van Dirxlant, beijde woonende alhier

Den selfden dijto Kornelis Laurense, j.m. van Dirxlant, met ReijntjenArens, j.d. van Dirxlant, beijde woonende alhier

Deb 23 April 1678 sijn in ondertrou opgenomen Leendert Leenderts, j.m.van Sommelsdijck, woonende op Melesant, met Maetje IJemants, j.d., geboren inDirxlant

Den 6 Meij is ondertrout Willem Koert, j.m. van Dirxlant, met PietertjeJacops Kasteleijns, j.d. van Sommelsdijcks

Den 8 Julii 1678 sijn in ondertrou opgenomen Jan Korstijaense van derStel, j.m., geboren op de Stel van Kraeijers Plaet, woonende te Goeree, metBerbeltje Pieters Blocks, j.d. van Herckingh in Dirxlant

Den 16 Sept. heeft Joos Lauwerisse Ruijlinck, j.m. van Dirxlant, woonendealhier, met Matge Imans, j.d. van Dirxlant, woonende op Melissant

Den 7 October heeft Jacob Leendertse Reijger, j.m. van Dirxlant, inondertrou getrede met Joosijntje Leenderts Lodder, j.d. van Melesant, woonendeop Herckene

Den 7 Octob. is in ondertrouw getrede meester Jan van der Heijde, j.m.van Bronzoe, met Leentje Meertens, weduwe van Tonis Pietersz van Maris, oockwoonende in Dirxlant

Anna den 26e Novemb. 1602

Johannes den 5e Julij 1609

Susanna den 2e Novemb. 1611

??

PS. granorum jumperi recent et grosso mido contus, Miij, cremor farfari?j sem imsev, actum in esa?