Dirksland - Gravamina 2 oktober 1712 - 1 juli 1718

[02-10-1712]
Memorijboeck van de gecensureerde personen in Dirksland

Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 2en Octb. 1712
Heinderik Roodenkirche en zijn huijsvrouwe om ergerlijke kijvagies
Pieternelle Arens om haer afscheidinge van haren man
Neeltije Stoffels en Katalijne Kornelis te vroeg in de kraem gekomen
Lodewijk van den Berg en Kornelis Nieuwenhove om ergerlijke dronkschap

[30-09-1712]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met danksegginge tot Godt gescheiden. Actum 30 Septb. 1712

[08-01-1713]
Gravamina voorgevallen voor het Avondtmael van den 8en Jan. 1713
Blijven onder censure
Heinderik Roodenkirche en zijne huisvr., die onder de censure van hier vertrokken zijn
Pieternelle Arens, Neeltije Stoffels en Katalijne Kornelis om reden als voren
Op nieuws gecensureert
Steven Hoekman om ergerlijke dronkenschap

[06-01-1713]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 6 Jan. 1713

[02-04-1713]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 2 April 1713
Blijven onder censure
Hendrik Roodenkirche en zijn huisvrouw, en Pieternelle Arens om reden als voren
Op nieuws gecensureert
Pieter de Visser om ergerlijke dronkschap
Lijntje Quaks om weigering van hare troubeloften te volbrengen

[31-03-1713]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 31sten Maert 1713

[23-06-1713]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 23 Junij 1713
Blijven onder censure
De vorigen behalven Pieter de Visser
Op nieuws gecensureert
Lodewijk van den Berg om ergerlijke dronkenschap

[25-06-1713]
Is censura morum gehouden, de kkraed in eenen goede staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 25 Junij 1713

[24-09-1713]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 24sten Septb. 1713
Blijven onder censure
Pieter de Visscher die zich op nieuws meer dan eens in dronkenchap verloopen heeft
Op nieuw gecensureert
Lena Roze om dat ze zich zelden in ???t gehoor des woordts komt, ???t Avondtmael niet gebruikt en de gedeputeerden zeer quaedtaerdiglijk bejegent heeft
Lijsbet Korsz om dikwijlige kijvagie

[22-09-1713]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 22 Septb. 1713

[07-01-1714]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael gehouden den 7 Jan. 1714
Op nieuws gecensureert Adriana de Haes om dronkenschap

[05-01-1714]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum 5 Jan. 1714

[08-04-1714]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael gehouden den 8sten April 1714
Op nieuws gecensureert Leendert Reiniersz om diefstal

[06-04-1714]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum 6 April 1714

[24-06-1714]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 24 Junij 1714
De personen over welke eenige zwaright gemaekt is hebben van zich zelven verklaert niet ten Avondtmael te zullen komen en wordt overzulx hun naem hier niet aengeteeckent
Leendert Reiniersz blijft om reden als vooren onder censure

[22-06-1714]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 22 Junij 1714

[30-09-1714]
Gravamina zijn voor het H. Avondtmael van den 20 Septb. 1714 niet voorgevallen, dan alleen dat Leendert Reiniersz, om vorige rede, tot noch toe blijft onder censure

[28-09-1714]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 28 Septb. 1714

[06-01-1715]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avontmael van den 6en Jan. 1715
Blijve onder censure Leendert Reiniersz om reden als voren
Op nieuws gecensureert Adrianus Meulenaer om dronkenschap

[04-01-1715]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 4 Jan. 1715

[28-04-1715]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 28 April 1715
Op nieuws gecensureert Neeltje van der Hoek, omdat van hare trouwbelofte gedaen aen Joh. Vliegvis, oom van haren overleefden man, Izaak Vischer, niet wil afstaen. N. B. dat de voorvallen ontrent dit bloedtschendigh huwelijk staen aengeteekent in ???t groote acteboek op den 10 Decb. 1714 en vervolgens.
Arij Jansz Veugelaer om argerlijke dronkenschap en twist

[27-04-1715]
Is censura morum gehouden, en de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 27 April 1715

[21-07-1715]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 21 van Juli 1715
Blijven onder censure Neeltije van der Hoek, die de gedeputeerden in de visitatie der ledematen wilden in absentie van Joh. Vliegvis spreken, doch daer in door hem Vliegvis voorn. belet, zeggende dat hij zulx niet verstont, is op de citatie der gedeputeerde voor kkraedt op dato dezes verschenen, en is haer door den predikant gevraegt, of zij van hare trouwbeloften gedaen aen den voorn. Vliegvis noch niet wilde()n afstaen. Waerop zij Neeltije voorn. zich verklaert dat dewijl hare belofte niet mag gehouden worden, zij de zelve gewillig wil en zal breken; doch zal noch voor dezen tijdt niet ten Avondtmael gaen.
Op nieuws gecensureert Lena Leenders om ergerlijke kijvagie
Neeltije Koers om ergerlike kijvagie

[19-07-1715]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum 19 Juli 1715

[29-09-1715]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 29 Septb. 1715
Blijven onder censure Lena Leenderts, die in plaetse van haer berouw te toonen, dese gedeputeerden qualik bejegent heeft, en is haer daerom aengezegt, dat men haer in de bezoekinge zal voorbijgaen, tot dat ze leerde de gedeputeerden behoorlijk te ontmoeten.

[27-09-1715]
Is censura morum gehouden, de kerkenraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum 27 1715

[05-01-1716]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 5 Jan. 1716??
Blijft onder censure??
Lena Leenders, die noch niet voor de broederen verschenen is
Leendert Reiniersz zich verdacht gemaekt hebbende van onrechtvaerdight boven zijnde voorgaende dievie is voor den kkrdt geciteert, en verschenen zijnde heeft hij genoegen gegeven
Abigael Kaspers en Lijsbet Korsz om argerlike kivagie
Annetje Visbeen, in onecht in de kraem gekomen, en hebbende zich in den echt begeven met een paepsch persoon, met wien zij naer de papekerk gaet. Waer tegen zij met ernst vermaent is
Fijtje Jakobs om argerlike kivagie

[03-01-1716]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eene goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 3 Jan. 1716

[05-04-1716]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 5 April 1716
Blijft onder censure Annetje Visbeen, die wel niet na het laetste Avontmael bij 't Pausdom in de kerk geweest is, naer heur zeggen, maer noch al zich van den openbaren Godtsdst. onder ons onthoudt.
Op nieuws gecensureert??
Lodewijk van den Berg om argerlike dronkenschap
Marij Willems en Neeltje Koerts om argerlike kijvagie

[03-04-1716]
Is censura morum gehouden, de kerkenraedt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 3 April 1716

[12-07-1716]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 12 Juli 1716
Blijven onder censure
Annetje Visbeen om reden als voren
Lodewijk van den Berg om vernieuwde dronkenschap
Op nieuws gecensureert Korn. Noreman, Pleunis Schenk en Jakob de Gans om argerlike dronkenschap

[10-07-1716]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 10 Juli 1716

[04-10-1716]
Gravamina voorgevallen voor het Avontmael van den 4en Octb. 1716
Blijven onder censure
Annetje Visbeen om reden als voren
Lodewijk van den Berg om weder vernieuwde dronkenschap
Op nieuws gecensureert
Teuntje Beuje om argerlike vechteri
Aert Klaesz om argerlike dronkensch.

[02-10-1716]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 2 Octb. 1716

[03-01-1717]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avontmael van den 2 Jan. 1717
Blijven onder censure
Annetje Visbeen om reden als voren
Lodewijk van den Berg om vernieuwde dronkenschap

[01-01-1717]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 1sten Jan. 1717

[04-04-1717]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avontmael van den 4 April 1717
Blijven onder censure Annetje Visbeen om rede als voren
Op nieuws gecensureert Pieter de Visser om dronkenschap

[02-04-1717]
Is censura morum gehouden, de kerkenraet in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 2 April 1717

[11-07-1717]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avontmael van den 11 Juli 1717
Blijft onder censure Annetje Vischbeen om rede als voren
Op nieuws gecensureert??
Job Houteschee om zware mishandeling van zijn vrouwe
Leendert Suiker en Agniet zijnde huisvr. om vechterij
Francois Valare om vechterij
Aertje Arens om argerlijke kijvagie

[09-07-1717]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in eenen goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum Dirxlt. den 9 Juli 1717

[26-09-1717]
Gravamina voor het H. Avondtmael gehouden van den 26 Septb. 1717
Blijft onder censure Annetje Visbeen om rede als voren
Op nieuws gecensureert Simon Tempelaer om schandelijke dronkenschap

[24-09-1717]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 24 Septb. 1716

[09-01-1718]
Gravamina voor het Avondtmael gehouden den 9 Jan. 1718
Blijft onder censure Annetje Visbeen om reden als voren
Op nieuws gecensureert Jakob Kramer en zijne huisvrou, Teuntje Gerrits en Sara Korelis, Leentje Paeis met Gouda Karels, alle om kijvagie
Lauwerens Juriaensz en Pleunis van der Schenk om dronkenschap
Teeuwis Abrahamsz, omdat hij zijn mes heeft getrokken tegen arbeiders in 't veldt????

[07-01-1718]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 7 Jan. 1718

[03-04-1718]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avondtmael van den 3en April 1718
Blijven onder censure Annetje Visbeen en Teeuwis Abramsz om rede als voren
Op nieuws gecensureert
Zwaentje Rijx, voorheen gekeven hebbende doch wederom voor de kerkraedt met hare partij met handtastinge verzoent, zegt nu, dat ze die verzoening niet gemeent heeft, dat den kkraedt als zeer argerlik voorkomt
Lijsbeth Korse om vernieuwde kijvagie

[01-04-1718]
Is censura morum gehouden, de kkraedt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 1sten April 1718

[03-07-1718]
Gravamina voorgevallen voor het H. Avontmael van den 3 Juli 1718
Blijven onder censure Annetje Visbeen en Zwaentje Rijx om rede als voren
Op nieuws gecensureert Aerjaentje Thijs en Barendina Hollander om kijvagie

[01-07-1718]
Is censura morum gehouden, de kkrdt in een goeden staet bevonden en met dankzegginge tot Godt gescheiden. Actum den 1 Juli 1718

Gravamina voorgevallen in de kerke van Dirkxland onder den dienst van Do. Adrianus Ham