Oude Tonge - (Hervormd) Trouwen 2 februari 1602 t/m 9 oktober 1644

(Hervormd) Trouwen Oude Tonge 2 februari 1602 t/m9 oktober 1644

??

DTB Tonge (Oude)

3B

Namen der ghenen welc haer in den huwelijcken staet beghevenhebben tsedert den Jare 1602

Februarij den 2 hebben sich inden huwelijcken staetbevestichthen laeten Pieter Andries, j.g. van Somwijldijc, mit ElisabethLenaerts, j.d. van de Stadt, woonachtich op de gront Doude Tonghe

Martius den 10 inden huwelijcken staet bevesticht AertPietersen, wedewher van ??? Cornelis, met Jacquemine, j.d. van Piershil, dochhaer ondertrou hebben sij te Poortvlijt ghedaen

Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven IsebrantArensen, wedenaer van Maijken Cornelis, mit Lijnken Heijndricx, beijde woonendein Doude Tonghe

Junius den 11 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenArend Arnoldi Timmerman van Brussel, wonende in Doude Tonghe, mit ElisabethJans van Arendonc, wonende tot Dordrecht

Augustus den 31 hebben sich in den huwelijcken staetbegheven Adriaen Dirx, wedewenaer van Gorcum, met Dinghenken Jans van Schijen,beijde wonende op den gront van Doude Tonghe, ghetuijghen waeren Jan Jittersenende Anthonis Crijnsen

September den 29 hebben sich in den huwelijcken staetbegheven Aert Pietersen, wedenaer van Jacquemine Purlem, met Maeijken Lenaertsvan den Oudenbosch, weduwe van Gillis Teunissen, beijde wonende in Doude Tonghe,ghetuijghen waeren Marinis Meertensen met Antheijken Crijns, beijde wonende inDoude Tonghe

October den 5 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenPieter Lenaertsen van Wouwe in Brabant, met Maeijken Thijs van Halter inBrabant, getuijghen waeren Jacob Sijmense met Ariaenken Jaspers, beijde wonendein Doude Tonghe

November hebben sich inden huwelijcken staet beghevenCornelis Witte, geboren in Diericxlant, wonachtich aldaer, wedenaer van LeenkenLenderts, met Heijlken Jobs, jonghe dochter, van gheboorte tot Doude Tonghe,wonachtich aldaer

Den 23 hebben sich inden huwelijcken staet begheven PieterPietersz uet de Plate, j.g., met Maeijken Cornelis, j.d. van Steenberghen,beijde wonende in Doude Tonghe, getuijghen waeren Pieter Willemsz, de halvebroeder des joncmans, ende Pieter Jacobs, beijde wonende inde Plate met ?Bastiaens, in plaetse vande moeder, Maeijken Jans ende Maeijken Willems

Anno 1603

Januarius den 3 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenHeijndric Jansen, j.g. van Vreen bij Grol, met Neelken Marinis, j.d. vanMiddelharnis, beijde wonende in Doude Tonghe

Den 12 hebben sich inden huwelijcken staet begheven JanClaessen Verstraeten van der Veer, woonachtich op S. Meertensdijck, j.g., metJanneken Sijmons, weduwe van Pieter Jansen van S. Meertensdijck, wonende inDoude Tonghe, ghetuijghen waeren Willem Sijmons, Bouwen Lowijs, JannekenBetsmans

Martius den 16 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenJacob Crispensen, weduwer van Nelleken Hubrechts, met Janneken Jans, weduwe vanMatheus ? Thijs, beijde woonende in Doude Tonghe

Den 20 hebben sich tot den huwelijcken staet begheven JanCornelis Metselaer met Lene Jans de Reuse, in presentie vanden kerckenraet,doch alsoo Jan Cornelis, een litmaet onser kercken, wil er geweest hebbende totden wederdooperen was ghehoort, soo ist dat de selve kerckenraet op allemanieren ghesocht heeft het selve te verhinderen, eensdeels omdat Lene Jans deReuse een litmaet onser gemeente was, andersins onvermits het huwelijc omscheijden anders oorsaecken niet raetsaem en scheen, doch alsoo sij beijdebetuijghden hun malcanderen vastelijck belooft te sijn, en van dat getuighevoornemen niet te brenghen en waeren, daeren boven de voornoemde Jan seijdethem goet ongenoeghen inde leer der wederdoope te hebben, voor n huwelijc intherdoopen ende echtruijden etc ende sich wederom te willen begheven tot hetghehoor van godes woort, soo ist dat men haer het voorstellen der kerckgebodenheeft toegelaeten

Den 22 hebben sich inden huwelijcken staet begheven CornelisAndries,?? van geboorte uet de Plaete,weduwer van Dircxken Jobs met Pieternelle Betsmans, jonghe dochter, beijdewonende inde Oude Tonghe, ghetuijghe Betsman Cornelis

Den 22 hebben sich inden huwelijcken staet begheven DircDircxsen van Dotecum, weduwer van Maijken Michiels, met Teunken Dircx vanGorcum, weduwe van Willem Simons, beijde wonende inde O. Tong

Aprilis den 13 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenCornelis Nannincx van Stolc, wonende in de O. Tonghe met Nellen Floris, jonghedochter van Aelblas, wonende inde Oude Tonghe, getuijghen des bruijdegomswaeren Aellen Cornelis, sijn ? ders

Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begheven StoffelCrispensen, weduwer, met Grietken Frans, j.d., geboren wt Sticht van Munster,wonende in Nieu Beijerlant

Den 30 Maius hebben sich inden huwelijcken staet beghevenDick Crijnsen, van gheboorte tot Spijcnisse, wonende inde O.T., wedewer vanMachel Arens, met Janneken Dirx, j.d. tot Doude Tonghe, getuijghen AnthonisCrijnsen ende Lisbeth Dircx

Den 1en Augustus hebben sich inden huwelijcken staetbegheven Jan Pietersen Nueselaer, ionghesel van Moerkercke in Mijns Heeren lant,mit Janneken Willems, weduwe van Jan Cornelis Braber, beijde wonende op degront van de Oude Tonghe, ghetuijghen Ariaen Pietersen, broeder des bruijdegoms

Den 6 September hebben sich inden huwelijcken staet beghevenMeerten Willems, weduwer van Janneken Willems van Iperen in Vlaenderen, met LeunusJobs, van gheboorte wt de Oude Tonghe, beijde woonachtich aldaer

Den 20 hebben sich inden huwelijcken staet begheven JacobPietersen van Willemskercke buijten der Neuse in Vlaenderen, j. g., met ArekenJacobs, j.d. wt de O.Tonghe, beijde wonachtich aldaer, ghetuijghen waerenBarent Pietersen, Heijndrick Bastiaens, Cornelis Jacobs Tasse

Den 23 hebben sich inden huwelijcken staet begheven SimonLenaerts, weduwer van Dinghenken Claes, met Luenken Fitters, weduwe van JacobIJmans, van gheboorte van Steenberghen, wonend op den gront vande O. Tonge,ghetuijghen waeren Jan Sitters ende Dinghenken Sitters

November den 21 hebben sich inden huwelijcken staet?? begheven Wouter Anthonis vanden Ouden bosch,weduwer van Janneken Simons, wonende onder den Bommel, met Leenken Jeurs,jonghe dochter, van gheboorte wt de Plaete

Ao 1604 Januarius den 1en hebben sich inden huwelijckenstaet begheven Berent Pietersen van Strijen, woonende inde Oude Tonghe, j.g.,met Harentken Marinis, van geboorte wt Doude Tonghe, j.d, de vader der bruijt,Marinis Aliaens, Hans Pietersen, visser, Willem Gerits, Neelken Jacobs

Den 24 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenHeijndric Bastiaensen van Rijnen wt Sticht van Utert, wonende inde Oude Tonghe,met Luenken Lenaerts, van geboorte wt Dreijser in Duijvelant, i.d., getuijghenJan Heijndrix, Willem Gerits, Neelken Jacobs, Maijken Teuns

Den 7 hebben sich inden huwelijcken staet begheven JanPietersz, i.g. van Heefting in Vlaenderen, met Ariaenken Jaspers vanSteenberghen, beijde wonende inde Oude Tonghe

Aprilis den 11 hebben sich inden huwelijcken staet beghevenMathijs Philips van Herkinghe, woonende inde Oude Tonghe, weduwer van ZaerkenJans, met Janneken Betsmans tot Doude Tonghe

Den 11 hebben sich inden huwelijcken staet begheven JanJansen van der Velde, weduwer van Neelken Cornelis, geboren en woonachtig indeOude Tonghe, met Apoluenken Cornelis, jonghe dochter, van geboorte mede O.Tonghe, woonachtig ooc aldaer

Hebben bij ons drij sondaghse geboden ghehadt TheunisPleunen, wonachtig in Doude Tonghe, en ????????Dircken Ariaens van Rijsoort

Maius

Den 1 Meij hebben sich inden huwelijcken staet beghevenLenaert Goossens, van geboorte wt de Oude Tonghe, met Wijnken Wijns, vangeboorte wt de Nieuwe Tonghe, woonende aldaer

Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven AnthonisCrijnsen, wed. wt de Oude Tonghe, met Maijken Jacobs, jonghe dochter vanZevenberghen, getuijghen waeren Ariaenken Jacobs, des bruijts suster, endeLeentken Marijnis

Junius

Den 25 hebben sich inden hhwelijcken staet begheven JobCornelis, wonende inde Oude Tonghe, met Grietken Ghoverts dochter, weduwe vanwegens Pieter Hughesz, mitse daer wonende in het Oostende

September

Den 18 hebben sich inden Huwelijcken staet begheven PieterArensen, joncman, geboren van Aelst in Vlaenderen, nu woonachtich onder deNieuwe Tonghe, met Neelken Anthonis van Schoonwoert in Hollant geleghen,wonende inde Oude Tonghe, ghetuijghen waeren des bruijdegoms Jan Jacobs wtgasthuijs, des bruijts Marinis Engels, Anneken Hubrechts

October

Den 2 hebben sich inden huwelijcken staet begheven CornelisJoosten, van geboorte tot Doude Tonghe, j.g., met Adriaenken Geerarts, jonghedochter, geboren vande Oude Tonghe, getuijghen des bruijdegoms BetsmanCornelis, der bruijt Geerit Ariaensen

Den 24 October hebben sich inden huwelijcken staet beghevenWillem Geertsen, geboren wt Doude Tonghe, met Neelken Ghijsbrechts, weduwe vanAert Hughe, wonende in Doude Tonghe, getuijghen des bruijdegoms waeren Jan Heijndricxen Jan Jansen, des bruijts Beleken Bastiaens, dese geboden sijn naer het eersteghebot verhindert gheworden

Den 30 hebben sich inden huwelijcken staet begheven AbrahamWesselsen, geboren van Swarte Wael, wonende inde Oude Tonghe, weduwer vanWeijnken Ghijsbrechts, met Janneken Jans, weduwe van Geerit Woutersen, wonachtichinde Oude Tonghe, ghetuijghen waren Cornelis Arensen met Mariken Jans, desbruijts suster

Den 27 Novemb. sijn bij mij verschenen om hen ten huwelijckte begeven Willem Pietersz, geboren d???Oude Tonge, wewenaer van Barbel Jans,jonge dochter wt Flaenderen , met Maetgen Toenijs, jonge dochter wt Dircksland,beide wonende inde Oude Tonghe, getuige des??bruidigoms was Pieter Toenisz, des bruits getuige was AerentgenHenricksz, wonende inde Oude Tonge

Op den selven dach sijn verschenen om hen ten houwelijck tebegeven Willem Geerts, geboren tot d???Oude Tonge, met Jannetgen Maerijns, j.d.van Nassen in Brabant, beide wonende in d???Oude Tonge, getuigen des bruidigomswaeren Jan Henricks end Cornelijs Toenijs, des bruijts Lijsbet Geerts endNeeltgen Jacobs

Den 18 Decemb. is voor mij verschenen om hen ten houwelijckte begeven Cornelijs Arens, gebooren tot Geervliet, wewenaer van Loentgen Jans,sijn getuige was Jan Jansen, met Jannetgen Toenijs, weduwe van Jan Claes vanHerlingen, wonende ind???Oude Tonge, getuige was Dignene Toenijs, haer suster,met Loentgen Cornelijs

Anaus 1605 incipit

In Ianuario

Den sesten?? Januarijsijn bij mij verschenen om hen ten houwelijck te begeven Jan Aerents, j. m. vanGeervliet, wonachtich in Sommerdijck, met Jannetgen Dircks, weduwe van DirckCrijnssen, wonende inde Oude Tonge, getuigen des bruidigoms waeren CornelijsAerens end Aege Arensen, des bruits getuige was Luenijs Jacobs

In Februario

Den vijfsten sijn gecoemen om hen ten houwelijck te begevenJan Cornelijs, iongman, wonende inde Oude Tonge, getuige was Claes Willemse,wonende inde Oude Tonge, met Jannetgen Cornelijs, weduwe van Cornelijs Waddese,wonende ind???Oude Tonge, getuige was Job Bastiaens, ballieu van d???Oude Tonge

Den vijfsten sijn noch verschenen Govert Coens vande?? Gruep, wewenaer van Lijsken Gerrijts, wonendeind Ou??? Tonge, getuige was Cornelijs Claessen, met Maeiken Cornelijs vanBoesecom int lant van Buren, weduwe van Berent Luibens, getuige was DingenToenis, wonende ind???Ou???Tonge

Den 19 sijn ondertrout Aert Teunijs van Workum, weduwaer vanJannetgen Aerents, met Ariaentgen Michiels, j.d. wt Braebant, beide wonendeinde Oude Tonge, getuige was Marinus Jans

In Novembris den 5 Toenis Janssen de Vlaemijnck, weduwaervan Lijnke Ariaens, geboren van Hulst in Flaenderen, wonende ind???Ou???Tonge, metDigna Toenis, geboren ind???Ou???Tonge, weduwe van Willem Willems,, wonende indOu???Tonge, getuigen waeren Jan Janssen Tromme Slaeger end Cornelijs Aerens,Jannetge Toenijs & Belijke Bastiaens

Den 5 Gabriel Gabriels van Oolkens Plaet, weduwaer vanLijntgen N., wonende ind???Ou???Tonge, met Jannetgen Willems, j.d. van OolkensPlaet, wonende in d???Ou Tonge, getuigen waeren Willem Willems, haer vaeder, endeCline, haer moeder, end Loenis Pieters Schipper

Anno 1606 6 April sijn bij mij verschenen Claes Willems,jongman vande Plaete, wonende ind???Oude Tonge, met Loentge Witte, ionge d. vandOu???Tonge, wonende alhijr, getuigen van Claes waeren Clijne Iemants, aen sijdevan de dochter waeren Witte Gillis, Merten Lenarts, Aert Cornelis, MadleenkeGabriels, Annetge Witte

Den 16 Junij sijn bij mij verschenen ten einde de gebodenmochten geproclameert?? worden?? Gijsbrecht Willems, j.m. vande Plaet, sijngetuigen waeren Willem Jacobs, Lenart Arens ende Lijntgen Henrix vanMiddelharnisse, suster van Isbrant Arens, haer getuigen waeren Arentgen Jacobs,Tanneken Baudewijns, Jannetgen Cornelis

Den 1 Julij sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijck tebegeven Jan Lowijs geb. j.m. van Middelburg, getuigen waeren Lowijs vaeder,Daniel Maring, Pieter Jansen, Huig Toenis, met Jannetgen Stevens wt Flaenderen,weduwe van Imant Toenis, Maetgen Bastiaens, Bette Ariaens waeren getuigen

Den 8 Julij sijn gecompareert om hen ten houwelijcken statete begeven Borcht Hubrechts, j.m. wt Ooltgens Plaet, wiens getuige was Maetgen,Borchts moeder, met Leenart, Borchts broeder, met Magdalena Gabriels, j.d. wtOoltgens Plaet, getuigen waeren Gabriel Gabriels, broeder, met Maetgen Leunis

Augustus den 19 quaemen om hen ten houwelijck te begeven LenartArens met Leentge Cornelis, getuigen des bruidigoms waeren Arien Leenartsbroeder, Jacob Piers, Claes Arens, Huig Teunis, des bruits Maetgen Witte,moeder, Lijntgen Cornelis, Annetge Pieters, Teuntge Pieters

Den 2 Septembris sijn voor mij verschenen om hen tenhouwelijcken staete te begeven Philips Haddese, jongman van Oostvoorn, metLeuntgen Gevarts, jonge dochter vande Stat, beide wonende ind???Oude Tonge, dochPhilips heeft attestatie gebrocht van schout end schepenen van Oostvoorn, dathij met niemant diet aengaende niet uetstaen hadde

Den 16 September was verschenen Cornelis Jacobs, jongman vanDirxlant, wonende ind???Oude Tonge, Merten Pieters, Huig Toenis, sijn getuigen,met Annetgen Huibrechts wt de Huven in Brabant, beide?? wonende ind???Oude Tonge, haer getuigen waerenLeuntgen Loenis, Aeltgen Houcx

Den selven verschenen noch Pieter Bollart van Casselambacht, sijn getuigen waeren Lenart Goossens, Teunis Ariaense, met TeuntgenHuibrechts vand???Ou Tonge, dies getuigen waeren Annetgen Witte end HubertgeCornelijs

Den 23 verschenen om hen ten houwelijck te begeven JanCornelijs Metselaer van Gorcum, wedewaer van Lene de Reuse, met Aechien Jacobs,weduwe van Maring Passchiers, beide wonende in d???Oude Tonge, getuige was MaeteWitte

Den 30 sijn verschenen Willem Jacobs, j.m. geb. wt de Legegesten in Hollant, getuigen waeren Dominicq Jobs, Michiel Jans, Jan Aerens, metAechien Corrnelijs, j.d. van Giene, getuige was Luentge Louwijs

Item Joost Jans, wedewaer van Line Piers, met Cline Iemants,weduwe van Willem Willems

Anno 1607 Januarius

Den 6 sijn bij mij verschenen om hen ten houwelijken staette begeven Willem Jacobs, van geboorte wt de Oude Tonge, end wonende aldaer,getuigen waeren Maiken Rocus, moeder, ende Daniel Marinis, met Neeltgen Jacobs,j.d. wt Dirxlandt, getuigen waeren Jacob Crijns, Hinnetge Pieters, TeuntgePieters

Den 27 Januarij sijn bij mij verschenen om hen tenhouwelijcken staet te begeven Jan Jelijs, j.m. wt d???Oude Tonge, wonende aldaer,met Neeltgen Gijsberts vand???Oude Tonge, weduwe van Aert Huige, getuigen aensbruidigoms sijde waeren Pieter Willems, Willem Jobs, Daniel Maring, aens bruitssijde Aerentge Jelijs, Cuijntje Jans, Beliken Bastiaense

Februarius den 3 sijn gecomen om ondertrout te worden JacobPiers, jongman, geboren int landt van der Goes, van Baerdorp, getuigen waerenCrijn Jacobs, Lenart Pietersz, Jan Jansen van der Velde, met Lijsbet Jacobs,j.d., gebooren in d???Oude Tonge, wonende beide alhijr, getuigen waeren HamtgePieters, Teuntge Pieters

Anno 1608 October den 12 hebben sich inden huwelijcken staetbegeven Arie Jansen, jonckman vande Plaete, met Toentge Pieters, jonge dochterinde Oude Tonge

Den 12 hebben sich inden huwelijcken staet begeven PieterAriensen, jonckman, met Dingne Jans, jonge dochter, beijde in Doude Tonge

Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begeven Job HugenDancke, jonclman van Dordrecht, met Geesken Eggen, jonge dochter van Goch,beijde in Doude Tonge

Den 26 hebben sich inden huwelijcken staet begeven CornelisMarinis van Saftijnge, met Catelijne Abrahams van Casant, beijde woonachtichinde Oude Tonge

November den 2 hebben sich inden huwelijcken staet begevenJan Jacobsen van Armeitjers, jonckman, met Berbel Pieters, weduwe van CornelijsStevens, beijde in Doude Tonge

Den 9 hebben sich inden huwelijcken staet begeven WillemJansen, jongesel, van geborte wt Plaets lant, met Perina Adriaens, weduwe vanLuenis Adriaens

Martius 1609 den 2 hebben sich inden huwelijcken staetbegeven Jan Lauerisen, weduwenaer van Janneken Jaspers, woonende inde O Tonge,met Pietertgen Pieters Ravesteijn, j.d., woonende oock inde O Tonge

Den 8 sijn gecomen om getrout te worden Cornelis Tonissen,jongesel van Sommerdijck, met Claertgen Barents, weduwe van Dordrecht

Den 31 Meij hebben sich inden huwelijcken staet begeven GerritHeijndricksen, weduwenaer van Maijken Claes, met Loentgen Cornelis, jongedochter van der Tolen

April den 4 hebben sich inden huwelijcken staet begevenCornelis Jansen, weduwenaer van Ariaentgen Jans, wt het lant van der Goes, metElisbeth IJemans, j.d. wt Doude Tonge, getuijgen waeren des bruijdegoms JanLauerissen, des bruijts Maeijken Jans

Junius

Den 13 hebben sich inden huwelijcken staet begeven JacobAertsen, jonckman wt Dircxlant, met Arieaentgen Heijndrickx, jonge dochter vanSwijndrech, getuijge Gillis Pietersen Coolman

Julius

Den 19 hebben sich inden huwelijcken staet begeven MarinnisAertsen, weduwenaer van Jobten Cornelis, woonende onder de Oude Tonge, metLintgen Lievens, weduwe van Marten Tamsen, woonende mede onder de Oude Tonge,getuijgen waren des bruijdegoms Cornelis Aertsen, des bruijts Jacob Lievensen

October

Den 3 hebben sich inden huwelijcken staet begeven BastiaenDircksen van de Stadt, jonckgesel, met Martgen Jans wt het Oude Tonsche lant,getuijge Neltgen Bastiaens vande bruijdegom, ende van de bruijt Jan Tonisen

November

Den 13 hebben sich inden huwelijcken staet begeven GerritGerritsen van Lochum, met Crijntgen IJemants, jonge dochter wt het lant vanderTolen, getuijgen Cornelis Andries vande bruijdegom, van de bruijt Lijsbeth Jans

December

Den 20. hebben sich inden huwelijcken staet begevenCorstiaen Jacobsen, jonckgesel wt het Oude Tonsche lant, met SeelitgenGisbrechts, jonge dochter, mede wt het lant vande Oude Tonge, getuijgen zijngeweest de moeders aen wedersijden

Anno 1610 14 Februarij

Den 14. hebben sich inden huwelijcken staet begeven LeendertSijmonsen, jonckgesel?? van Wou, metGrietgen Jacobs, jonge dochter vande Oude Tonge, getuijgen was des bruidigoms SijmonLeendertsen, zijn vader, des bruijts Clintgen Pietersen

Aprilis

Den 18. hebben sich inden huwelijcken staet begeven CornelisCornelisz, jongesel wt het Oudetonsche lant, met Arentgen Adriaens, jongedochter wt den Corendijck, getuijgen des bruijdegoms was zijn vader, CornelisThonisse, Pieter Marinissen, van de bruijt Jobken Arents ende Janneken Marinis

Meije

Den 30. hebben sich inden huwelijcken staet begeven JanHeijndricksen, jonckgesel van Dircxlant, met Lijsbeth Leenderts, jonge dochtervande Ouden hoorn, getuijgen des bruijdigoms Arij Leendertsen ende CornelisJansen, des bruijts Janneken IJemants, met ???

Ditto hebben sich inden huwelijcken staet begeven AriaenMarinnisen Steenlant, jonckgesel van Poortvliet, met Lintgen Gillis vanMiddelburg, jonge dochter, getuijgen des bruijdigoms Willem Pietersen, MarinnisTheusen, des bruijts Susanna Gillis, Clincktgen Pieters

Junius

Den 20. hebben sich inden huwelijcken staet begeven JacobCornelissen, weduwenaer wt het Oudetonsche lant, met Neltgen Jans, weduwe, medewt het Oudetonsche lant, getuijgen des bruijdegoms Marinnis Aertsen, desbruijts Lintgen Lievens met Janneken

Julius

Den 11. hebben sich inden huwelijcken staet begeven MarijnisMarinissen, weduwenaer van Steenbergen, met Crijntgen Marijnis, jonge dochtervande Oude Tonge, getuijgen Barent Pieters, des bruijts Dimmetgen Cornelis,Lijsbeth Faes ende Harentgen Marijnis

Den 2. kersdach nefends den 26 december hebben sich indenhuwelijcken staet begeven Elias Fasen met Maijken Rocus, weduwe van JanCornelisen

Anno 1611

Den 16 Januarij hebben sich inden huwelijcken staet begevenJacob Willemsen van Aken, jonckgesel, met Arentgen Heijndricx, jonge dochter,beijde woonende inde Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Job Willemsen endeJacob Claesen, des bruijts Martgen Willems met Martgen Marinis

Jan Jacobsen gebooren van Amsterdam, schoolmeester inde OudeTonge, weduwenaer van Madaleentgien Andries, met Jacquemintgien Jans, jongedochter uijt de Plaet, getuijgen des bruidegoms Job Huijgensz, des bruijtsAdriaen Jansz, haer broeder, met zijn huijsvrouw Thoentgien Pieters

April

Den 10. hebben sich inden huwelijcken staet begeven JanFrancken, jonckman, met Grietgie Cornelis, jonge dochter, beijde uijt DoudeTonge, getuijgen des brudegoms Thonis Crijnsen, des bruijts Thuenken Franckenende haer swager Jan Cornelis

Anno 1611

Den 16. April hebben sich inden huwelijcken staet begevenJasper Centsen, jonckgesel, met Achie Marijnis, jonge dochter, beijde uijtDoude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Job Willems ende Cornelis Claessen, desbruijts Dingnie Cornelis met Barbartgien Claes

Den 23. April hebben sich inden huwelijcken staet begevenMaerten Leendertsen met Maijken Jans, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen desbrudegoms Franck Marijnis met Cornelis Leendertsen, des bruijts CrijntgienJans, haer suster, ende Commertgie Betsmans

Ditto zijn verschenen om inden huijwelijcken staetbevesticht te worden Adam Cornelis, jonckgesel van Mechelen, met Aefgie Thonis,jonge dochter vande O. Tonge, getuijgen des brudegoms Commer Huijgen met JanJansen, des bruijts Willem Pietersen, Clintgen Pieters ende Madeleentgen Gillis

Anno 1611

Den 1. Meij hebben sich inden huwelijcken staet begevenKommer Huijgen, jonckman uijt Doude Tonge, met Clincktgie Pieters, jongedochter uijt Dircxlant, getuijgen des bruijdegoms Adam Cornelis ende JacobJansen, des bruijts Leentgen Marijnis ende Aefgie Thoonis

Den 15. hebben sich inden huwelijcken staet begeven WillemJacobsz, weduwenaer van Neeltgen Jacobs, met Janneken Stevens, weduwe vanPieter Leendertsz, beijde uijt Doude Tonge, getuijgen Poel Heijndricxsen metJanneken Betsmans

Dito hebben sich inden huwelijcken staet begeven MichielMarijnissen, weduwenaer van Maijken Pieters, uijt tlant van der Goes, metMaijken Adriaens uijt Hulster Ambacht, weduwe van Bastiaen van der Schoonen,getuigen Anthonis Crijnsen ende Jan Jacobsen, schoolmeester

Den 22. hebben sich inden huwelijcken staet begeven MarcusMarijnissen, jonckman van der Tholen, woonachtich inde Oude Tonge, met NeeltgenJacobs, jonge dochter van Nieuwer Kercke

Maijus 29

Sijmon Marijnissen, jonckman van Poortvliet. Met MaijkenJillis, weduwe van Adriaen Willemsz, uijt Doude Thonge, getuijgen PieterJansen, Jan Jansen, Marijnis Marijnissen ende Anneken Hubrechts

Junius

Den 5 hebben sich inden huwelijcken staet begeven DanielMarijnissen, jonckman uijt Doude Tonge, met Maijke Adriaens, jonge dochter vander Goes, getuijgen des bruijdegoms Tanneken Andries, zijn moeder, HansAdriaensz, des bruijts Anneken Willems ende Willemtgen Willems

Julius

Den 17 hebben sich inden huwelijcken staet begeven JanClaes, jonckman uijt Sommeldick, met Commertgie Betsmans, jonge dochter uijtDoude Tonge, getuijgen des brudegoms Willem Betsamnsz ende Pouwels Claesen, desbruijts Neltgen Cornelis met Maijken Claes

Den 17 hebben sich noch inden huwelijcken staet latenbevestigen Franck Marijnissen, jonckgesel van Vosmaer, met Janneken Adriaensvan Meelesant, getuijgen des brudegoms Gillis Coolman, Tonis Adriaensz, desbruijts Theuntgen Marcus ende Lintgen Marijnis

Den 17 hebben haer noch inden huwelijcken staet begevenMaerten Heijndricksz, jonckman van Rackangie, met Lintgie Michiels, jongedochter van Vlissinge, getuijgen des brudegoms Claes Jansz Smit ende CornelisFransen, des bruijts Leuntgen Leenderts met Madaleentgie Gillis

Den 31 hebben haer inden huwelijcken staet begeven CornelisCrijns Pau, weeuwenaer van Dooritgie Claes, woonende int lant van Middelhernis,met Neeltgien Cornelis, weeuwe van Rocus Bastiaens, woonende itOudetonschelant, getuijgen des brudegoms Gillis Lievensz, des bruijts TrutgenGabriels

October

Den 2 hebben sich inden huwelijcken staet laten bevestigenThonis Crijnsen, weeuwenaer van Maijken Jacobs, mit Janneken Goosens, weduwevan Jacob Crispensz, getuijgen Lendert Goosensz ende Joosintgen Waterloos

Den 23 hebben haer inden huwelijcken staet laten bevestigenAdriaen Thonisz, jonckman van de Oude Tonge, met Neeltgen Gerrits, jongedochter van Brouwers haven, getuijgen des brudegoms Jan Gerritsz met Adriaen Jansen,des bruijts Lijsbeth Faes met Dingine Jacobs

Den 29 Julij Ao. 1612 hebben sich inden huwelijcken staetlaten bevestigen Jan Matthijsz, jonckman, van geboorte van Outbeijerlant, metPietertgien Arens, jonge dochter, van geboorte van Westmaes, getuijge desbruijdegoms ende des bruijts Jan Gerritsen

Augustus

Den 5en hebben haer inden huwelijcken staet begeven CornelisWoutersz, weduwenaer van Grietgien Jans, van geboorte van Sommeldijc, metArentgen Willems, jonge dochter uijt het Plaetselant, getuijgen des brudegomsJoos Jansen, haer oom, ende Gabriel Gabrielsen, des bruijt Anneken Willems endeWillemtgen Willems

Ditto hebben haer inden huwelijcken staet laten bevestigenPieter Jacobsz, jongesel, van geboorte van den Corendijc, met Jaepie Pleunen,jonge dochter, van geboorte van Moerskercke in Mijnsheeren lant, getuijgen desbrudegoms ende des bruijts de vaders aen wedersijde

September

Den 16 hebben sich inden huwelijcken staet laten bevestigenClaes Marijnissen met Clijntgien Pieters, weduwe van Thonis Heijndricxsen,getuijgen des bruijdegoms Frans Engelsen ende Pieter Cornelisz, des bruijtsLintgen Heijndricx met Grietgen Fransen

November

Den vierden November Anno 1612 hebben sich inden huwelijckenstaet begeven Jacob Willemsz van Aken met??Neeltgen Cornelis, getuijgen Maijken Willems, sijn suster, met AnnekenWillems

Den 18 hebben haer inden egten staet laten bevestigen PieterPietersz, jonckman van Saeftinge, met Arentgen Willems, jonge dochter uijt Drixlant,Wouter Huijbrechts met Pieter Arentsz getuijgen van wegen den bruijdegom,Lijsbeth gerrits ende Catalijne Cornelis van wegen de bruijt

Den 5 hebben sich inden huwelijcken staet begeven WouterJansen, jonckman van Berghen, met Janneken Betsmans, weduwe van Thijs Philpsenvan de Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Pauwels Jansen ende Willem Jansen,sijner broeders, des bruijts Thonis Egbertsen

December

Den 30 hebben haer inden huwelijcken staet laten bevestigenJillis Pietersen met Maijken Theunis, getuijgen Saentgen, zijn suster, endeTheunis Egbertsen, haer vader

Ditto hebben haer inden egten staet begeven Geraat Claesen,w. van Thrintgen Jans, woonende inde Nieuwe Tonge, met Achie Claes, weduwe vanJan Heijndricksz Coninck, woonende inde O. Tonge, getuijgen Arent Tielman,Durfken Claes ende Lintgen Lievens

Den 3en Februarij Ao. 1613 hebben sich inden echtenstaetlaten bevestigen ??Cornelis Jansen,jonckman uijt Doude Tonge, met Maijken??Witte, weduwe van Dirck Jansen, woonende inde Nieuwe Tonge

Den 17 hebben sich inden huijwelijck staet laeten vestigenJan Arents, jonckgesel van Middelburch, met Maijken Gabriels, weduwe vanPauwels Thijssen, getuijgen Lucas Pieters ende Theuntgen Pieters

Den 8 April hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigenJan Dircksen van Lillo, weduwenaer van Jaepten Heijndricks, met Lintgen Gillis,weduwe van Ariaen Marijnissen, getuijgen des bruijdegoms Michiel Marijnissen,des bruijts Grietgen Jacobse

Den 28 hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen DirckCornelissen, jonckman uijt het Nieuwetonschelant, met Mettgie Pieters, jongedochter van de Oude Tonge, getuijgen des bruijdegoms Willem Cornelissen, LucasPietersen ende Jan Jansen, des bruijts Saentgien Pieters ende BarentdintgienJacobs

Maijus

Den 26 hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Willem Jacobsz, weduwenaer van Janneken Stevens, met NeeltgenMichiels, weduwe van Willem Woutersz, getuijgen Maijken Rocus, sijn moeder,ende Maerten Jansen, haer swager

Anno 1608

Jacob Crispensen, wever

Tonis Crijnsen

Leendert Ghoosen

Loen Mattijssen

Scochen Hendrich

Lambrecht Jansen

Maijken Witte

Ghovert Eggen met zijn huijsvrouwe Agniete Jans

Jobus Hugones met zijn H.

Jan Lawerisen

Betsman Cornelisz

Steven Arentsen, smit

Maijken Rocus

Stoffel Crispensen

Jan Jacobsen van Armentiers

Maijken Jans

Marcus Jansen met sijn huijsvrouwe Neeltgen

Aert Cornelis, schoenmaker, met sijn huijsvrouwe(doorgestreept)

Neeltgen Adriaens, H. van Aert Schoon

Heijndrich Aertsen

Jan Claessen, timmerman

Jorijntgen van Putten ??

Beliken Bastiaens

Fredrich Bastiaensen

Lintgen Lievens (doorgestreept)

Maijken Rombouts

Neeltgen Rocus

Dese persoonen zijn bij mijnen tijt aen gecomen

M. Nicolaus met sijn huijsvrouwe

Fijtgen Adriaens

Pieter Lucas

Joosijntgen Waterloos

Jan Jacobsen, schoolmeester (met sijn doorgestreept) H.huijsvrouwe Madaleentgen Andries

Jan Cornelise, metselaer

Baertgen Jans

Jan Stevensz met zijn H. Filippijne

Janneken Sijmons

Susanneken Rombouts

Leenert (Aertsen doorgestreept) met zijn

Sijmon Heijndrichsen

Jan Jansen, van den Leijtsen dam, met zijn H.

Pieter Bollaert met zijn huijsvrouwe

Maijken Heijndrickx

Jan van Lillo

Philippijne (doorgestreept)

Leentgen Cornelis, huijsv. van Leenert Aerts

Leendert Burchsen met zijn huijsvrouwe

Ariaentgen Botte (doorgestreept)

Dingene Claes

Willem Cornelissen

Marinis Marcussen

Sijmon Dircxsen

Jan Dricxsen van der Lichts

Dingine Tone

Adriaen Tilemans met zijn huijsvrouwe

Durfgen Claes

Jan Eliasz Snijder met zijn H. Achie Coenen

Bruijtgen Gabriels

Pieter Arents, wever, met zijn huijsvrouwe (doorgestreept)

Maerten Janssen, toornwachter, met zijn H.

Teus Barthelomeus (doorgestreept)

Annetgien Willems (doorgestreept)

Marinis Stoffelsen Vosberg

Elias Faesen

Adriaen Leendertsen met zijn H.

Fop Joosten

Grietgien Fransen (doorgestreept)

Janneken Thonis

Janneken Jacobs, huijsvrouwe van Pauwels Jansen (doorgestreept)

Henrich Leendertsen Borckelman met zijn H.

Pouwels Jansen met zijn H. Janneken Jacobs

Willem Joosten met zijn huijsvrouwe

Maijken Jacobs

Adriaen Romboutsz

Marijnis Aertsen met zijn H. Lijnken Lievens

Neltgen Jacobs

Adriaen Jansen cuamde met zijn huijsvrou Theounken Piet

Adriaen Heijndrixcsz Vastenavont met zijn H.

Marcus Marijnissen met zijn H. vrou Neltgien Jacobs

Pieter Leendertsz, Brabander, met zijn huijsvrou Maijken Th

Jan Claesen met zijn huijsvrou Commertgen Betsmans

Neltgien Jans, huijsvrou van Arij Leendertsz (doorgestreept)

Jaquemintgie Jans, huijsvrou van Mr. Jan

Rombout de Busers

Geijsbrecht Jacobsen

Gijsken Eggen, huijsvrou van Job Huijgensz Dancke

Janneken Jans, huijsvrou van Thonis Crijnsen

Tanneken Heijndricx, huijsvrou van?? Jan van Leijtsendam

Neeltgien Michiels (doorgestreept)

Abraham Willemsen met zijn H. Neeltgen Gabriels

Willem Betsmans met zijn huijsvrou Maeijken Claes

Joris Govertsz Nibs (doorgestreept) met zijn huijsvrouJanneken G

Willem Janensoon met zijn H.

Achie Jacobs, huijsvrouwe van Jan de Metselaer

Pieternelle Betsmans (doorgestreept)

Wouter Jongh, schipper, Janneken Betsmans, zijn H.

Adam Jacobsz Metselaer

Jan Jacobsz Maermans met zijn H. Anneken Willems

Gerrit Arentsz Decker

Anneken Schilmans (doorgestreept)

Cornelis Jansen met zijn H. Grietgie Ivansen

Dingine Leenderts, H. van Willem Imantsz

Neeltgen Gabriels, huijsvrou van Abraham Willemsz

Pieter Gerritsz met Leentgen Harmens, zijn H. vrou

Thomas Pietersz

Willem Jacobsz Smit met zijn H. Neeltien Michiels

Anneken Hubrechts (doorgestreept)

Janneken Marcus

Janneken Thonis

Leentgien Macquist (doorgestreept), Jacob de Smit H.

Lijsbeth Adriaens

Wijve Pieters, H. van Sijmen Heijndricksz

Theuntgien Joosten

Gillis Pietersz met zijn H. Willemken Aerts

Jacob Jansen met zijn H.

Abraham Fransen Cozijn met zijn H.

Cornelis Jacobsz met zijn huijsvrou Maeijken Jans

Cornelis Jacobsen Tas

Jan Cornelisz met zijn (H. Janneken Cornelis doorgestreept)

Achie Heijndricks

Maijken Ariaentsen, H. van Claes de Schooter

David Andrissen Schootman met zijn H.

Cornelis Andrissen met zijn Pietertge Betsmans

Cornelis Thomassen

Lijnken Jans

Ariaentgen Cornelis

Cornelis Jansen Stelle met zijn H. Blasintgie Gerrits

Cornelis Roelse met zijn H. (doorgestreept)

Jacob Jansen Smit met zijn huijsvrouwe Leentgen Marijnis

Adriaen Jansen Burger met zijn H.

Leuntgie Corstiaens (doorgestreept)

Cornelia Heijndricks

Philippijne Anthonis

Wouter Jorisen, schipper (doorgestreept)

Marijnis Maertensz Scher

Maeijken Pieters, j.d.

Commer Adriaens, backer, met zijn H.

Frans de Grave, jonckman, (met zijn huijsvrou doorgestreept)

Jan Antonis, (jonckman doorgestreept), met zijn H.

Balten Maertensz, Neeltgie Jans, vroetwijf, zijn H.

Adam Cornelisz met zijn H. Joorijne Jans

Betje Pieters, j.d. (doorgestreept)

Pieter Adriaensz met zijn huijsvrou Betje Pieters

Jan Luckens met zijn H. Neeltgie Cornelis

Metje Dricks, huijsvrou van Leenaert de Schotters(doorgestreept)

Theuntgie Everts (doorgestreept)

Janneken Leenaerts, (dienstmaeght doorgestreept) vandeCoorendijck

Balten Maertens (doorgestreept)

Willem Pietersz Vranckman

Willem Jansen Schootsman met zijn H.

Janneken Arents, H. van Francke den Decker (doorgestreept)

Willem Jansen Brom met zijn H.

Crijn Jansen

Jacob Sijmonsz met zijn H.

Anneken Jacobs, huijsvrouwe van Ariaen Schoomaaker(doorgestreept)

Bastiaen Jobsz met zijn H.

Maeijke Cornelis dochter , j. dochter van Cornelis Andriesz

Neeltgie Haddens, weduwe van E

Bastiaen Pauwelsen met zijn huisvrouwe

Gabriel Crijnsen

Lijsbeth Lievens

Adriaen Jansz Braber met zijn H. Lijnten Heijndricks

Job Maertens met zijn H. Maeijke Cornelis

Jacob Crijnsen

Pietertgie Gleijns (doorgestreept)

Jan Fasen met zijn H. Louwerintgie Cornelis

Soetje Adriaens, Floris Adriaens, kinderen van ? met zijn H.Dingine Marijnis

Adriaen Joosten Timmerman

Janneke Pauwels

Jan Willems Rijcke met zijn huijsvrouw

Jan Doensz met zijn H.

Drick Jansz Cramer met zijn huijsvrou

Grietgen Heijndricks, de suster van de cramer

Joris Stevensz

Susanneken Jacobs

Meeus Anthonisz met zijn H.

Sijmen Pietersen Coolman

(Maeijke Arents dochter van Arent Leenderts doorgestrrept)met zijn H. ??

Jan Betsmans met zijn H. Bastiaentgie Leenderts

Leunken Adriaens

Maeijke Pieters (doorgestreept)

Bastiaen Wijlantsz, j. m. van Middelburch

Willem Pietersz Swijnlaer met zijn H.

Lijsbeth Aerents dochter van Arent Schilmansz(doorgestreept)

Willem Dricks met zijn H.

Appellientgie Willems dochter (doorgestreept)

Jan Adriaensz Smit

Coen Govertsz met zijn H.

Clijntgen Dircks

Maeijke Domis (doorgestreept)

Thrijnken Matthijs

Leunken Witte

Lijsbeth Jans

Anneken Jans, de backster

Willem Gerritsz (met zijn H. Janneken Bijemansdoorgestreept)

Lauwers Pauwelsz, cleermaker

Marijnis Arentsz

Clara Barents

Helena Seckes

Jacob Jacobsz Metselaer

Lieven Aertsz Metselaer doorgestreept

Dingine Jaspers

Maeijken Anthonis doorgestreept

Hadewij Leenders

Jan Jansz van Sint Annalant

Machtelken Marcus doorgestreept

Dingene Jans woonende tot Bastiaen Jobsen doorgestreept

Jan Maertensz , toornwachter

Catalijne Jans van Lillo

Francijnken Cornelis, j.d. van Scherpenisse

Jacob Stevensz

? Jan Anthonisz met zijn H. vr.

Sijken Govers

Jab Cornelisz Timmerman met zijn H.

Heijndrick Jansz met zijn H. Lijnken Adriaens

Leunken Cornelis Thofs

Cornelis Claessen

Abraham Doensz met zijn H.

Hubertgen Jans

Dingine Cornelis

Claes Cornelisz Schouennaer met zijn H.

Jaquemijntgen Bouwens

Dingine Cornelis, de (H.) van Cornelis Tomassen

Jannes Gillisz van Beke met zijn H. vrouwe

Neeltgen Adriaens dochter van Vastelavont

Fransrijs Vervoort met zijn H. doorgestreept

Jan Jansz de Jonge met zijn huijsvrouwe

Pieter Leunisz met zijn H.

Jan Jansz Cramer met zijn H.

Jan Jansz vanden Corendijck met zijn H.

Bastiaen Abrahamsz met zijn H.

Maeijken Gerrits, moeder van Mr. Jacob

Trijnken Anthonis, huijsvrouwe van burgemeesterdoorgestreept

Neeltgen Willems, huijsvrouwe van Sijmen Colen doorgestreept

Dinige Betsmans

Pieter Maertensz met zijn huijsvrouwe

Gerrit Dimmesz

Hendrick Arentsz Vastelavont

Jacob Jansen Thijs met zijn H. v.

Maeijken Willems, de huijsvrouwe vande wagemaker

Huijbrechje Cornelis, huijsvrou van Bastiaen Jansz

Iman Jansz

Abraham Alexandersz met zijn H.

Jan Roelofsz met zijn H.

Lijnken Qurijns, woonende op Jan Fittersz stee

Bartholomeus Willems met zijn H.

Roeltgen Stoffels

Jacop Phipsz met zijn H.

Lijnken Jans, woonende tot Joost Jansz

Maeijke Anthonis dochter van Dongener Catte

Neeltgen Pieters dochter van Pieter de Wever

Engelke Jans, woonende tot Jacob Phipsz

Achie Maertens, toornewachter

Stoffel Gabrielsz

Jaepken Arents

Anneken Davidts

Rogier Jansen met zijn H.

Neeltgen Jonge Jans

Janneken Arents, woonende tot Petronelle Betsmans

Jaquemijntgen Leenders, woonende tot den schout

Catharina Blanckers Jans

Lijsbet Huijbrechts, huijsvrou van Cornelis Meltsz

Arij Jorisz, schoolmr., met zijn H.

??

Anno 1608

October

Den 26 sijn gecompareert op hen inden huwelijcken staet tebegeeven Joris Jorissen, j. g. van de Nieuwe Tonge, met Lijsbeth Claes, weduwevan Jan Remmisse van Noortgouwe

December

Den 7 sijn gecomen om ondertrout te worden LeendertPietersen, j. g. vande Nieuwe Tonge, met Maeijken Dimmes, j. dochter vanGoeree, getuijge van den bruijdegom Job Dimmes, ende vande bruijt NeeltgienCornelis d.

Augustus 1609

Den 8 Augustus anno 1609 sijn gecomen om ondertrout teworden Steven Aertsen, j. van Oosterhout, met Toontgen Jans, j. dochter van OTonge, getuijge vanden bruijdegom Jan Heijndricksen, van bruijt ToontgenFrancken

Meije

Den 30

Den 25 Augusti 1613 hebben haer in den echtenstaet latenbevestigen Gerrit Arentsz van Ouwerkerck, weduwenaer van Hilleken Mels, metMaijken Jans, weduwe van Cornelis Schouwenaer

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen SijmonLeendertsz, weduwenaer van Luntgen Fitters, met Janeken Passchiers, weduwe vanHarent Heijndricks

September

Den 15 hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen DirckDircksen, jonckman uijt Engelant, met Janneken Willems, weduwe van LeendertAnthonisz Schooter, woonende inde Nieuwe Tonge, getuijgen des bruijdegoms DirckHermansz, Willem Jansen ende Heijndrick Jansen, des bruijts Achie Cornelis,Neeltgen Cornelis

October

Den 27 hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Cornelissen, jonckman, met Hilleken Cornelis dr, beijdevande Nieuwe Tonge

November

Den 3en hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Joosten, jonckman van Gijsnieukercke, met AriaentgenGerrits, weduwe van Cornelijs Joosten, woonachtig inde Oude Tonge, getuijgenGerrits Arentsz, haer vader, ende Janneken Willems

Den 8 december 1613 hebben sich inden echtenstaet latenbevestigen Cornelis Jansen, jonckman, met Grietken Fransen, weduwe van StoffelCrispinsz, woonende alle beijde inde O Tonge, getuijgen Cornelis Cornelis,sijnen broeder, ende Philippijne

Den 5en hebben haer inden staet des huijwelijcks?? laten bevestigen Claes Marinisz, weduwenaervan Clijne Conincks, met Janneken Jans, weduwe van Abraham Wisselsz, getuijgenJacob Pietersz met Marten Heijndricksz, Grietgen Jacobs ende Lintgen Michiels

Den 20 Februuarij hebben haer inden staet des huijwelijckslaten bevestigen Dijngnian Pieters, jonckman van Middelhernis, met BettgenJans, jonge dochter vande Oude Tonge, getuijgen Jan van Lillo, Maijken Willemsende Maijken Marijnis

Maijus

Den 11 hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanGerritsz, jonckman van Brouwers haven, met Maijken Jacobs, weduwe van ArijPieters, van Dircks lants geboren

Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigenJacob Jansz van Hoorn, jonckman, met Frintgen Dircks, jonge dochter vanPoortvliet, getuijgen J Jansz ende Maijken Cornelis

Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen GovertHeijndricksz, jonckgesel, met Grietgen Jacobs, jonge dochter, alle beijde uijthet Oudetongschelant, getuijgen Cornelis Tomassen, Pieter Thomisz, SijtgenHeijndricks, Maijken Jans

Junius

Den 7 hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigenJan Dircksz, van Mechelen geboren, weduwenaer van Lijntgen Gillis, woonachtigin Doude Tonge, met Philippijne Sonis, weduwe van Jacob Jansz, van geboorte vanGent

Den 15 hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenHeijndrick Jansz, van Lillo geboren, weduwenaer van Pallijne Leenderts, metLijntgen Adriaens, weduwe van Bastiaen Jacobsz, geboren van Tieltrecht,getuijgen Michiel Marijnisz ende Maijken Bastiaens

Den 27 hebben sich inden??staet des huijwelijcks laten bevestigen Pieter Arentsz, weduwenaer vanDingine Jans, geboren van Sintannelant, met Dingine Cornelis, jonge dochtervande Oude Tonge, getuijgen Claes Dommisz, Achie Heijndricks ende Barbel Claes

Augustus

Den 3 hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanHeijndricksz, weduwenaer van Lijsbeth Leenderts, woonende int Sommerdickselant,met Janneken Marijnis, jonge dochter, woonende int Oude Tongschelant, getuijgenWillem Iemansz, Janneken Iemants, Jan Jansz ende Neeltgen Marijnis, haer suster

Den 29 September Ao 1614 hebben sich inden echtenstaet latenbevestigen Jan Jacobsz Meermans met Anneken Willems, jonge dochter, alle beijdevande Oude Tonge geboren, getuijgen Jan Betsmansz, Willem Willemsz, NeltgienJans ende Maijken Willems

November

Den 16 hebben haer inden staet des huijwelijcks latenbevestigen Sijmon Dircksz, weduwenaer van Janneken Cornelis, met Lijnken Jans,jonge dochter, alle beijde woonachtig in Oudetongschelant

Den 27 november 1613 hebben sich inden echtenstaet latenbevestigen Bouwen Thonissen met Pietertgien Gerrits, den bruijdegom was vanMiddelhernis, de bruijt uijt Oudetongschelant, getuijgen Bouwen Cornelisz,Thonis Imansz, Anneken Wouters, Janneken Imans

Den 1 Martij 1615 hebben sichinden huijwelijcken staet laten bevestigen Daniel Pietersen, jonckgesel, geborenuijt Dircxlant, met Neeltgen Marijnis,, jonge dochter vande N Tonge

Den 1 Martij 1615 hebben sichinden huijwelijcken staet laten bevestigen

Den 19 April 1615 hebben haerinden echtenstaet laten bevestigen Jacob Crijnsz, jonckman vande Oude Tonge,ende Leentgen Dircks, jonge dochter vande Nieuwe Tonge, getuijgen desbruijdegoms Leendert Claesen, Jacob Clemmentsz ende Thonis Gillisz, des bruijtsMaijken Aerts, Metten Dircks ende Maijken Cruijnnen????

Den 3 Meij 1615 hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Sijmon Heijndricksz, weduwenaer vanMaijken Cornelis, ende Wijve Pieters, getuijgen Gillis Pietersz ende GrietgenGillis

Ditto hebben sich inden staet deshuijwelijcks laten bevestigen Willem Cornelisz, jonckman vande Nieuwe Tonge,ende Anneken Staecs, jonge dochter, geboren van Gijssendam, getuijgen JanJansen ende Achie Heijndricks

Den 10 Meije 1615 hebben haerinden huijwelijcken staet laten bevestigen Jan Jacobsz, schoolmr. vande OudeTonge, w. van Jacquemintge Jans, ende Maijken Heijndricks, jonge dochter van sHertogenbosch, getuijgen Govert Eggen ende Dingine Cornelis

Maijus

Den 17 hebben sich inden staet deshuijwelijcks laten bevestigen Jan Betsmansz, jonckman, geboren vande OudeTonge, ende Bastiaentgen Leenderts, jonge dochter, geboren uijt hetPlaetschelant, getuijgen Leendert Cornelisz, Leendert Arentsz, Neeltgen Jansende Neeltgen Dircks

Augustus

Den 2 hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Bouwen Cornelisz, w. van Neeltgen Arents,uijt het lant van Middelhernis, ende Janneken IJemants, jonge dochter vanVossemaer, woonende int Oude Tongschelant, getuijgen des bruijdegoms BouwenThonisz, des bruijts Willem IJemantsz ende Lijsbeth Cornelis

Den 9 hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Jacob Jansen, jonckman van Zierixzee, ende Aeltgen Stoffels,jonge dochter uijt Emderlant, getuijgen des bruijdegoms Legier Jansen endeJacob Aertsen, des bruijts Lijntgen Goverts

October

Den 12 hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jan van Xerkom, jonckman, geboren vanDicxmuijde, ende Jacomijntgen Jacobs, j.d., geboren vande Nieuwe Tonge,getuijgen Jan Gerritsz, Jacob Stevens, Angeniete Arents ende Maijken Jans

October

Den 18 hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Lauwerens Pietersz, weduwenaer van MaijkenSheen, ende Achie Jacobs, weduwe van Jan Cornelisz Metselaer, getuijgen JacobPietersz, Hubrecht Cornelisz, Jasperinne Marijnis ende Lijnken Leenderts

Den 25 hebben sich inden echtenstaetlaten bevestigen Gillis Pietersz, weduwenaer van Maijken Thonis, ende WillemkenAerts, jonge dochter, alle beijde geboren vande Oude Tonge, getuijgen AertCornelisz, haer vader, Soetgen Aerts ende Theuntgen Marcus

Ditto hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Seger Jacobsz, jonckman vande Stadt, ende Lijnken Marijnis,j.d. vande O. Tonge, getuijgen Dennis Marijnisz, Arentgien Jacobs, JannekenMarijnis, haer suster, Neeltgen Arents ende Lijsbet Faes

November

Den eersten hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Marijnisz, jonckman, van Oude Tongegeboren, ende Maijken Adriaens, weduwe van Daniel Marijnisz, getuijgen LeunisMarijnisz, Marijnis Marijnisz ende Leentgen Leenderts

November

Ditto hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Leunisz met Hilleken Arents

Den 15 hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Marijnis Marcussen, weduwenaer vanCrijnken Marijnis, woonende op de Oude Tonge, ende Neeltgen Adriaens, j.d.,geboren uijt Melijsant, getuijgen des bruijdegoms Marcus Marijnisz, des bruijtsAnneken Adriaens ende Janneken Marijnis

December

Den 6 hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Jan Aelbrechtsz, jonckman van Losser, ende Leuntgen Theeus,jonge dochter, uijt Dircxlant geboren, getuijgen Jan Jacobsz, schoolmeester,ende Abraham Fransz Smit

Den 26 hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Legier Cornelisz, jonckman uijt hetPlaetschelant, ende Lijsbeth Gerits, jonge dochter vande O.Tonge, getuijgen JanJansen, Cornelis Thomassen, Janneken Anthonis ende Grietgen Jans

Martius

Den 20 hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Adriaen Jacobsz, jonckman vande Oude Tonge, ende WijnkenWijns, weduwe van Lenaert Gossensz, getuijgen des bruijdegoms Adriaen Pieterszende Anthonis Gillisz, des bruijts Maijken Corns.

Den 24 April hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Huijbrecht Stevensz, jongesel, endeMaijken Marijnis, weduwe van Jan Jansen, alle beijde geboren vande Oude Tonge,getuijgen Jorits Stevensz, sijn broeder

Junius

Den 5. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Thomasz, jonckman, geboren uijthet Plaetschelant, ende Sijken Heijndricks, jonge dochter uijt het OudeTongschelant

Julius

Den 2en hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Balten Maertensz, weduwenaer, ende Neeltgen Jans, w. vanArentnout, getuijgen Jan Gillis, Maerten Leendertsz, Janneken Betsmans endeNeeltgen Gijssen

Den 10den hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jacob Sijmonsz, w. van MartijnkenMaertens, ende Janneken Sijmons, w. van Jan Claessen Timmerman, getuijgen JanStevensz, Jan Pietersen Visscher, Grietgen Sijmons ende Philippijne Heijndricks

Ditto hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Jan Jansen van Kempen, j., ende Tanneken Marijnis, j.d. vandeO. Tonge, getuijgen Jacob Stevensz, Thonis Gillisz, Maijken Crijns endeAriaentgien Davidts

Augustus

Den 21. hebben sich inden echtenstaetlaten bevestigen Leendert Arentsz, w. van Leentgien Cornelis, ende MettgienDircks, j.d. vande Nieuwe Tonge, getuijgen Claes Arentsz, Jacob Crijnsen,Janneken Pauwels ende Maijken Willems

September

Den 25. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Burrit Claessen, jonckman, geboren uijthet lant van Middelhernis, ende Crijnken jans, jonge dochter, geboren uijt deOude Tonge

October

Den 30. hebben sich inden echtenstaetlaten bevestigen Jan Jansen de Jonge ende Susanna Wouters, geboren uijt hetPlaetschelant

December

Den 20. hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Leendert Sijmonsen, jonckgesel van Sinte Martensdijck, endeHelena Saralis van Lijfenshoeck in Vlaenderen, getuijgen Tanneken Sijmons, sijsuster

Den 19. Februarij 1617 hebben sichinden huijwelijcken staet laten bevestigen Theus Bartholomeus, weduwenaer vanLauwerensken Gijsbrechts, ende Grietgen Lucas, jonge dochter van Leeuwaerden inVrieslant, getuijgen Jan Cornelisz, Marijnis Jansen, Cataluijne Marijnis

Den 11. Martij hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Adriaens, jongesel, vande OudeTonge geboren, ende Jacquemijntgen Jacobs, weduwe van Jan van Xerkom, getuijgenwaeren Thonis Gillisz, Michiel Jansen, Maijken Gabriels ende Neeltgen Dircks

Den 16. hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jan Robbertsen, Ingelsman, weduwenaer,ende Lucres Heijndricks, jonge dochter uijt het sticht van Breemen

Maijus

Den 8. hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Iemant Jobsen, j.m. uijt hetPlaetschelant, ende Neeltgie Marijnis, j.d. van Poortvliet int lant vanderTolen, getuijgen Anthonis Jemantsen, Cornelis Jemantsen, Meijnse Gerrits endeMaijken Arents

Den 15. hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Claes Adriaensz, w. van Sarken Heijndricks, ende MaijkenArents, j.d. van Middelhernis, getuijgen Leendert Adriaensz ende PieterAdriaensz, sijne broeders, Achien Heijndricks ende Leentgie

Ditto hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Claes Cornelis, jonckgesel vande OudeTonge, ende Ariaentgie Cornelis, j.d. van Willemstadt

Julius

Den 16. hebben sich haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Jansen Cramer, weduwenaer vanTheunken Pieters, ende Leentgie Pieters, j.d. uijt de Nieuwe Tonge, getuijgendes bruijdegoms Wouter Jansen ende Marcus Marijnisz, des bruijts AchieHeijndricks ende Neeltgien Thijs

Den 23. Hebben sich inden echtenstaetlaten bevestigen Michiel Jansen, jonckgesel, woonachtig op de Oude Tonge, endeJobje Jobse, jonge dochter, woonachtig op de gront van Middelhernis

Den 30 hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Hubrecht Stevensz, weduwenaer van MaijkenMarijnis, ende Arentgie Arents, jonge dochter, woonachtig op de gront vanMiddelhernis, getuijgen Joris Stevens, sijn broeder

September

Den 10. hebben haer inden echtenstaetlaten bevestigen Jacob Stevensz, j.m. van Oude Kerck in het lant van Gelder,ende Barber Claes, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Cornelis Claesz,haer broeder, ende Jan Jimmersz, Jacquemijntgen Jans ende Maijken Willems vanAken

October

Den 8. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Job Leenderts, weduwenaer van LijsbethCornelis, ende Anneken Gielen, weduwe van Crijn Cornelis, woonende alle beijdeop Herkinge, getuijge Pieter Arents

Den 15. hebben haer inden staetdes huijwelijcx laten bevestigen Legier Cornelisz, w. van Lijsbeth Gerrits,ende Grietgen Gerrits, jonge dochter, getuijgen Jan Arentsz Vierniet, PieterLeendertsz, Janneken Pauwels ende Maritgen Willems

Den 19. October hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Corstiaen Arentsz, jonckman van Bilen,ende Janneken Thonis, weduwe van Cornelis Arensz, getuijgen Elias Fasen endeCornelis Jacobsz, ende Dingine Thonis, haer suster

Februarius 1618

Den 14. hebben haer inden echtenstaetdes huijwelijcks laten bevestigen Claes Jansz, jonckman van Amsterdam, endeLeentgie Pieters, weduwe vande Jacob Jansen, getuijgen Willem Jacobsz Smit endeMaijken Rocus

Den April 1618 hebben haer indenechtenstaet laten bevestigen Maerten Jansen, jonckman uijt het Plaetsche Lant,ende Dingine Gerrits, j.d. vande Oude Tonge, getuijgen Adriaen Thonisz, Jan Maertensz,Dingine Pieters ende Achie Maertens

April

Den 16. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Goversz, jonckman, ende JannekenMarijnis, alle beijde vande Oude Tonge, getuijgen Leen Goverts, sijn broeder,Cornelis Cornelisz, Maijken Marijnis ende Lijnken Arents

Den 30. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Huijbrecht Crijnsen, wedewenaer vanLeentgie Leenderts, ende Engeltgie Fredericks, getuijgen Jacob Pietersz, JacobCrijnsen, Pierijnnen Marijnis ende Dingine Crijns

September

Den 2. September hebbenhaer inden echtenstaet laten bevestigen Leendert Burrichsz, weduwenaer vanAriaentgie Bette, ende Theuntgien Marcusdochter, j.d. vande Oude Tonge,getuijgen des bruijdegoms Burrich Huijbrechts, sijn broeder, ende BurrichClaesz, sijn cosijn, des bruijts Machtelken Marcus, haer suster, ende SaerkenAerts

Den 2. hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Pietersz, w. uijt de Nieuwe Tonge,woonende inde Plate, ende Lijsbeth Lenaers Seilsdochter, weduwe uijt de NieuweTonge, woonende in Sommelsdijck

Den 23. Hebben haer indenechtenstaet laten bevestigen Willem Jijmantsz, van Steenbergen geboren,tegenwoordich woonachtich int Oudetongschelant, weduwenaer van DingineLeenderts, ende Willemken Gerrits, j.d. van Sinte Maertensdijck, woonachtichtot Scherpenisse

November

Den vierden hebben haerinden huijwelijcken staet laten bevestigen Anthonis Pietersz, jonckman vanCempen, ende Maeijke Cornelis, jonge dochter van Nieuwe Veen, getuijgen SondachCornelisz ende Ariaentgie Cornelis

Den 18. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Joris Stevensz, j.m., geboren vande Oude Tonge,ende Pietertgie Marijnis, wed. van Pieter Cornelisz Coolman, getuijge GrietgieGovers

Den 2. December hebbenhaer inden echtenstaet laten bevestigen Sondach Cornelisz, jonckman van Luchtenburch,ende Lijsbeth Pieters, jonge dochter van Cempen, getuijgen Jacob Bastiaensz,Aldert Heijndricksz, Theuntgie Pieters ende Maeijke Pieters. Truijke Meeusheeft mij verklaert dat se bij de ouders van de voornoemde Sondach Corneliszgeweest is, en heeft hooren seggen datse tegen het huijwelijck niet en hebben,welcke hij met Lijsbeth Pieters van Cempen aen gaet.

Anno 1619

Den 13. Januarij 1619hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigen Anthonis Jacobsz,weduwenaer van Maeijke Adriaens, ende Maeijke Aerts, j.d., alle beijde vandeOude Tonge, getuijgen Aert Pietersz, haer vader, Theeus Cornelisz, JannekeTheunis ende Ariaentgie Davidts

Den 27. hebben haer indenechtenstaet laten bevestigen Jan Pietersz Borgaert, jonckgesel uijt Vlaenderen,ende Leuntgie Cornelis uijt Sommelsdijck, getuijgen Imant Jobsen ende NeeltgieMarijnis, sijn huijsvrouw

Februarius

Den 2. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Anthonisz, jonckman van HellevoetSluijs, ende Sijtje Pouwels, j.d. van Binijtse in Oosterlant, woonende indeOude Tonge, getuijgen Cornelis Pietersz, Jan Arents, Dingine Pieters, CrijnjePieters

P 72

Martius

Den 3. hebben sich haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Adam Cornelisz, wedewenaer van AchieAnthonis, ende Joorijne Jans, weduwe van Dirck Gijsbrechtsz Stelle, getuijgendes bruijdegoms Meeus Thonis, des bruijts Jobje Gillis

Den 28. Aprilis 1619hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Aelbert Heijndricksz vanBuijtendijck, jonckgesel van Utrecht, ende Joffrouwe Anna de Gruijter, weduwevan Sa. Jonheer Arend Pels

Maijus

Den 26. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Jan Maertensz, jonkman, geboren vande Oude Tonge,ende Maijke Arents, jonge dochter van Middelhernis

Ditto hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Pieter Govertsz, weduwenaer van JannekeMarijnis, ende Achie Maertens, alle beijde vande Oude Tonge geboren, getuijgenMaerten Jansz, haer vader, Willem de Smit, Claerje Cornelis ende AriaentgieMaertens, haer suster

Junius

Den 8. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jan Adriaensz, jonckgesel vande OudeTonge, ende Pietertgie Gleijns, j.d. vande Plate, getuijgen des bruijdegomsGijsbrecht Cortsen ende A Schoenmaker, des bruijts Achie Heijndricks endeNeeltgie Thijs

Junius

Den 16. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Rogier Jansen, jonckman, ende Janneke Sijmons,j.d., alle beijde geboren ende woonachtig inde heerlijckheijt vande Oude Tonge,getuijgen des bruijdegoms Jan Willem, sijn vader, Claes Jansen Wacker, JanDoensen ende Mattheus Cornelisz, des bruijts Saergie Harens ende LijsbethArents

Den 30. hebben haer indenechtenstaet laten bevestigen Barent Pietersz, weduwenaer van HarentgieMarijnis, ende Grietgien Fransen, weduwe van Cornelis Jansen, getuijgenMaeijken Reijns, Joris Goversz ende Janneken Jans

Ditto hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Gerrit Bastiaensz, weduwenaer van JannekenMarijnis, ende Truijken Cornelis, weduwe van Adriaen Cornelisz, beijde woonendeinde heerlijckheijt vande Oude Tonge, Jan Jacobsz, schoolmeester, HesselEvertsz ende Maritgien Heijndricks????

September

Den 22. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Jan Anthonis, jonckgesel, geboren uijtDircxlant, ende Neeltgie Cornelis, weduwe van Cornelis Roelen, getuijgen LievenMaertensz ende Neeltgie Dircks

October

Den 6. hebben haer indenechtenstaet laten bevestigen Pieter Adriaensz, weduwenaer van Jacquemintgie Jacobs,ende Betje Pietersdochter, jonge dochter, geboren van Middelburch, getuijgenLeendert Adriaensz ende Claes Adriaensz, sijne broeders, Leentgie Cornelis endeMaeijke Pieters, haer suster????

Den 20. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Cornelisz, jonckman uijt het lant vander Tolen, van Poortvliet,ende Soetgie Aertsdochter, jonge dochter vande Oude Tonge, getuijgen ClaesPietersz, Gillis Coolmans, Neeltgie Jacobs ende Neeltgie Pieters

November

Den 24. hebben haer inden egten staet laten bevestigenPieter Arentsz, jonckgesel, geboren uijt Sommelsdijck, ende Heijltgie Martens,jonge dochter, van geboorte vande Nieuwe Tonge, getuijgen Job Maertensz endeSoetgie Pauwels

Januarius

Den 6. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JacobCornelisz Brijen, weduwenaer van Neeltgie Jans, ende Sarken Adriaens, weduwevan Jasper Jansen Calle, beijde woonachtich inde heerlijckheijt vande OudeTonge

Martius

Den 20. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Crijn jansen, weduwenaer van Truijtgie Gabriels, woonende indeheerlijckheijt van de Oude Tonge, en Janneken Leenderts, jonge dochter, geborenvan den Corendijk

Den 2en paesdach hebben haer inden echtenstaet latenbevestigen Marijnis Stoffelsz Vosberch, weduwenaer van Dingine Jans, ende SelijtgieJans Ramakers, weduwe van meester Heijndrick van Aeken

April

Den 27. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Meeus Anthonisz, weduwenaer van Lieltgie Marijnis, ende SusankenJacobs, jonge dochter van Breda, getuijgen Abraham Fransen ende MaeijkeAnthonis

Maijus

Den derden hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenMeeus Anthonis, weduwenaer van Pietertgie Jans, ende Janneken Marijnis, weduwevan Jan Jansen, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Pietersz,Willem Pietersz, Lijsbeth Jacobs, Engeltgie Fredericks

Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Gerrit Corstiaensz, geboren uijt het Plaetschelant, ende HijllitgieHeijndricks, j.d., geboren uijt Middelhernis, getuijgen Bastiaen Jobsen Hart,Wouter Woutersz, Goltgie Heijndricks, Lijntgie Heijndricks, beijde haeresusters

Den 31. Maij hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenArent Cornelisz Joris, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Anneken Dinnemansuijt het Plaetschelant, getuijgen des bruijdegoms Jan Cornelisz ende JorisCornelisz, beijde sijnde broeders, getuijgen des bruijts Leentgie Cornelis endeDingine Pieters

Junius

Den 8. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Maertensz, jonckman, geboren uijt de heerlijckheijt vanMiddelhernis, ende Maeijke Frans, j.d., geboren van Middelburch in Seelant,getuijgen Frans Sijmonsz, vader van de bruijt, Cornelis Arentsz ende Arent Jacobsz

Den 14. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Claessen, jonckman, ende Leentgie Marijnis, jonge dochter, alle beijdegeboren vande Oude Tonge, getuijgen Jan Nemmersz, Cornelis Theeusz, LijntgeMarijnis ende Maeijke Marijnis

Den 21. hebben haer in den echtenstaet laten bevestigenBastiaen Jobsen Hart, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maeijke Cornelis,mede geboren vande Oude Tonge, getuijgen Cornelis Andrissen, haer vader,Leentgie Cornelis en Janneke Cornelis, haer nichten

Julius

Den 12. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenPieter Pietersz, j.m. van Hontslaerdijck, ende Lijntgie Adriaens, j.d., geborenvande Oude Tonge, getuijgen Pauwels Pauwelsz, Frans Pauwelsz, Cornelis Theeusz,Joritgie Joos ende Neeltgien Arens

September

Den 27. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenWillem Jemantsz, weduwenaer van Willemken Gerrits, woonende inde heerlijckheijtvande Oude Tonge, ende Commertgie Betsmans, weduwe van Jan Claessen, getuijgenWillem Betsmansz, haer broeder, Jan Jacobsz Meermans ende Petronella Betsmans,haer suster

October

Den 11. hebben hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Arent Leenderts Schooter, weduwenaer van Maeijke Claes, endeNeeltgie Arents, weduwe van Marijnis Marcusz Decker, getuijgen LeendertArentsz, Claes Arentsz, Pieter Arentsz, Marcus Marijnisz, Jan Lauwerisz,Mettgie Dircks, Janneke Arents, Maeijke Arents ende Neeltgie Jacobs

November

Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenHuijbrecht Huijbrechtsz, j.m., geboren uijt Vossemaer, ende Janneken Pieters,j.d., geboren uijt Middelharnis, getuijgen des bruijdegoms Marijnis Arensz,Dirck Arentsz, des bruijts Lijsbeth Pieters ende Leentgie Arents

November

Den 29. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Anthonisz, jonckman, geboren van Groningen, ende MijntgieCorstiaens dochter, jonge dochter, geboren uijt het Berchschelant van Eersen,getuijgen Jan Jacobsz ende Tanneken Willems

Ditto hebben sich in den huijwelijcken staet latenbevestigen Heijndrick Heijndricksz, jonckgesel, geboren van Gelder, ende JobjeGillis, weduwe van Pieter Jansen, geboren vande Oude Tonge, ende oock allebeijde woonachtig aldaer, getuijgen Cornelis Jansen, Heijndrick Jobsen endeMaeijke Gillis

Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen AeldertEeldertsz, jonckman, geboren vander Heijde bij Breemen, ende Heijltgie Jans,wed. van Jan Jansen, geboren van Oost Vrieslant uijt een dorp Claensburchgenaemt, getuijgen Claes Jansen Wacker ende Anneke Witte

December

Den 20. hebben sich inden H. staet des huijwelijcks latenbevestigen Cent Leijnsen, jonckgesel, geboren van Vlijssingen, gelegen inSeelant, ende Dinige Cornelis, weduwe van Pieter Dingmussen, getuijgen WouterWoutersz, Pieter Leunisz, Barbaer Claes ende Maeijke Jans

1621

Den derden Januarij hebben sich inden huijwelijcken staetlaten bevestigen Daniel Marijnisz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, endeNeeltgie Pieters, jonge dochter, mede geboren vande Oude Tonge, ghetuijgenBartholomeeus Willemsz, Cent Leijnsen, Leentgie Cornelis ende Giltgie Jacobs

Februarius

Den sevensten hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Ismael Eliasz, jonckgesel, geboren van Wemelinge uijt het lantvander Goes, ende Maeijke Marijnis, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge,getuijgen Reijn Florissen, Jan Eliasz, Luijken Marijnis ende Achie Cennen

Den 14. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanCornelisz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgie Arents, jongedochter, geboren en woonende inde Nieuwe Tonge

Aprilis

Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanDoensz, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende Saetgie Adriaensdochter, jongedochter, geboren vande Stadt, tegenwoordich woonachtig inde heerlijckheijt vande Oude Tonge, getuijgen Abraham Doensz, Floris Adriaensz, Maeijke Jans endeAriaentgie Bastiaens

Aprilis

Den 25. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Job Bastiaensz, weduwenaer van Geertgie Dircks, ende ClaertgieBarents, weduwe van Thonis Cornelisz, getuijgen Wouter Jansen ende LeentgieJans de Coninc

Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen GerritJansz, jonckgesel, geboren van Rooswinckel, ende Heijltgie Adriaensdochter,jonge dochter vander Tholen, getuijgen Heijndrick Adriaensz, LodewijckCornelisz, Neeltgie Adriaens ende Soetgie Pouwels

Maijus

Den 9. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanEliasz, jonckman, geboren van Wemelingen, gelegen int Lant vander Goes, endeAchie Koennen, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge, getuijgen desbruijdegoms Frans de Grave, des bruijt Maeijke Willems, Jacquemijntgie Jansende Maeijke Claes

Den 24. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenSijmon Pieters Coolman, jonckman, geboren vande Oude Tonge, ende MaeijkeArentsdochter, jonge dochter, geboren uit het Oudetongschelant, getuijgenGillis Pietersz, sijn broeder, Joris Stevensz, Maeijke Pieters, sijn susterende Maeijke Marijnis

Junius

Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Jansen, jonckgesel, geboren vanden Coorendijck, ende NeeltgieAnthonis, weduwe van Pieter Arentsz Wever, getuijgen Joris Govertsz endeJanneken Jans

Den 20. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenMarcus Jansen Vos, weduwenaer van Neeltgie Meeus, woonende inde Oude Tonge,ende Susanna Claes, weduwe , woonachtich tot Rotterdam

Den 27. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenFloris Adriaensz, jonckman, geboren vande Stadt, ende Janneke Willems, j.d.,geboren vande Plate, woonende tegenwoordich alle beijde int Oude Tongschelant,getuijgen Jan Jansen, Cornelis Jemantsz, Maeijken Jans ende Martijnke Willems

October

Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Stevensz, Stadthouder inde Oude Tonge, weduwenaer van PhilpijneHeijndricks, ende Ariaentge Aerts, j.d., geboren uijt Sommelsdijck, getuijgenAert Dircksz, haer vader, Jacob Stevensz, sijn broeder, Jacquemijntgie Jansende Cornelia Aerts

November

Den 14. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenPieter Jansz, jonckman, ende Trijntgien Pieters, j.d., alle beijde geboren vanBreese in Oosterlant, ghetuijgen Willem Heijndricksz, Marijnis Marijnisz,Anneken Bouwens, Lijsbeth Jans ende Jan Jacobs, schoolmeester

Den 28. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen LeenGovertsz, jonckgesel, ende Appeleuken Willems, alle beijde vande Oude Tongegeboren, getuijgen Cornelis Theeusz, Adriaen Cornelisz, Lijnken Marijnis endeGrietgie Goverts

Januarius 1622

Den 29. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Adriaensz, j.m., geboren uijt het Plaetschelant, ende EngeltgieMarijnis, jonge dochter, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jan Jmmersz,Marijnis Marijnisz, Maeijke Joost ende Janneke Thijs

Den 30. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanJansz, j.m., geboren vande Stadt, ende Ariaentgien Bastiaens, j. dochter,geboren vande Oude Tonge, getuijgen Abraham Doensz, Dirck Jansen, CatalijneBastiaens ende Maeijke Jans, Neeltgie Thijs

Martius

Den 6. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenMarijnis Huijbrechtsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Ariaentgie Jacobs,j.d., geboren van Suijtlant, getuijgen des bruijdegoms Cornelis Pietersz endeAdriaen Claessen, des bruijts Theuntgie Pieters ende Catalijne Jans

Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Sijmon Sentsz, jonckgesel, geboren van Outbeijerlant, ende ArentgieJacobs, weduwe van Jacob Pietersz, getuijgen des bruijdegoms Frans de Graf,Cornelis Theeusz, des bruijts Clijntgie Jans ende Maeijke Crijns

Aprilis

Den 3. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Mathijsz, j.g, geboren uijt het Platschelant, ende Maeijke Leenderts,j.d., geboren vande Nieuwe Tonge, getuijgen Cornelis Leendertsz ende CornelisLeendertsz, Neeltgie Willems ende Janneke Arents

Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Leendertsz, weduwenaer van Neeltgie Jans, ende MaeijkeWillems, j.d. van Aken, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jacob Willemsz,Sijmon Pietersz, Machteltgie Martens ende Catalijne Jans

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Pieter Jacobsz,weduwenaer van Jaeptgie Pleunen, woonende int Oudetongschelant, ende LijnkenAdriaens, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Adriaen Leendertsz, JanCrijnsz ende Thontgie Arents

Maijus

Den eersten hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Emmersz, j.m., geboren van Pijnacker, ende Catalijne Jans, j.d.,geboren vande Oude Tonge, getuijgen Cornelis Emmersz, Maeijken Joos endeMaeijken Gabriels

Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanHuijbrechtsz, j.m., geboren van Doesburch, ende Theunken Davits, j.d., geborenontrent Prage

Junius

Den 14. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Simon Cornelisz, j.m., geboren uijt Dircxlant ende woonachtich tot Middelburchin Seelant, ende Leentgien Cornelis, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgendes bruijdegoms Adriaen Cornelisz, sijn broeder ende Isaac Imansz, sijn swager,des bruijts Willem Betsmansz, haer oom, Petronelle Betsmans ende Maeijke Claes,haer moeijen

Augustus

Op den 21. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Teeusz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maeijke Joosten, j.d.,geboren van Cruijningen int lant vander Goes, getuijgen Teeus Cornelisz, sijnvader, ende Maeijke Gillis, haer moeije

Den 28. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Gerrit Immersz, jonckgesel, geboren van Pijnacker, ende PautgieJacobs, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Marijnis Marijnisz, JacobJorisz, Catalijne Marijnis ende Jobje Marijnis

September

Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenMarijnis Marijnisz, jonckgesel, ende Catalijne Marijnis, j.d., alle beijdegeboren ende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Pieter Marijnis, HeijnrickAdriaensz, Leentgie Arents ende Jobje Marijnis

October

Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanCornelisz Timmerman, weduwenaer van Saetgie Aerts, ende Maeijke Pieters, j.d.,geboren vande Oude Tonge, en beijde aldaer woonachtig, getuijgen JorisStevensz, haer schoonvader, ende Theuntgie Pieters, de dochter van PieterLucasz Be

November

Den 13. hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigenLeendert Jansz, j.m., geboren uijt het Platschelant, ende Luentgie Willems,j.d., geboren uijt Middelhernis, getuijgen Jan Jansen, sijn broeder, endeNeeltgien Anthonis, sijns broeders huijsvrouwe

Den 20. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenWillem Doensz, j.m. van Londerseel, woonende binnen der stede vanden Briele,ende Petronella Heijnricksdochter, weduwe van Jan de Ros, woonende inde OudeTonge

Januarius 1623

Den 1en hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenHeijndrick Jobsz ende Metgien Lauwerens

Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanJacobsz, schoolmeester, wed. van Maeijke Heijndricks, ende Ariaentgie Davidts,j.d., geboren vande Plate, getuijgen Willem Doensz van Londerseel, AnthonisJacobsz, Lijsbeth Jans ende Jaeptgen Arents

Februarius

Den 5. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Mathijs, j.m., geboren uijt het Oude Tongschelant, endeAngenietgie Jans, geboren van Cassel, getuijgen Heijndrick Barentsz, MarijnisImansz, Jaquemintgien Jans ende Grietgen Pieters

Martius

Den 19. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenWouter Dricksz Schootsman, weduwenaer van Anneken Ecberts, ende Eve Cornelis,j.d., geboren van Herp, getuijgen Claes Jansz Wacker, Davidt Andriesz, AnnekenDavids ende Maeijke Claes

Aprilis

Den 23. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen FransJansz, j.m., geboren van Coubroeck, in Vlaenderen gelegen, ende Janneken Arens,wed. van Franck Marijnisz, geboren van Melesant, getuijgen Jan Arentsz, WillemPietersz, Neeltgien Arents ende Anneken Willems

Ditto Jan Gerrits, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, endeLijnken Marijnis, j.d., geboren vande Oude Tonge, hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen op den 23. April, getuijgen Bartel Gerrits,Loudewijck Cornelisz, Claertgien Cornelis, Barendinken Bartels

Den 18. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenBalten Dingemansz, jonckgesel, geboren van Roosendael, ende Grietgen Pieters,j.d., geboren van Gorcum, getuijgen Arent Cornelisz Verhuelen, GerritBastiaensz, Theuntgen Pieters ende Ariaentgen Sijmons

Den 25. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Willem Jacobsz, weduwenaer van Neeltgien?? Michiels, geboren vande Oude Tonge, endeMaeijken Anthonis, j.d., geboren vande Tolen, woonende tegenwoordich allebeijde inde Oude Tonge, getuijgen Theeus Cornelisz, Sijmon Marijnis, NeeltgenAnthonis ende Grietgen Anthonis, haer suster

Ditto hebben haer inden huijwelijcken staet laten bevestigenAcke Jongen, jonckgesel, ende Anneken Boeijens, alle beijde geboren van Ditmars

Augustus

Den 13. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen ArentCornelisz Verhulle, j.m., geboren van Schiedam, ende Theunken Pieters, j.d.,geboren vande Oude Tonge, getuijgen Cornelis Cornelisz Verheulle, sijn broeder,Leendert Gerritsz van Schagen, sijn swager, Baerje Cornelis ende BijaterusCornelis, sijn susters

September

Den 10. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Tobias Gerritsz, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende ClaertgieCornelis, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Bartel Gerritsz, LodewijckCornelisz, Janneken Cornelis ende Maeijke Leunis

Den 17. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanJansen, weduwenaer van Jorintgen Marijnis, woonende in Sint Annelant, endeGeertgien Jans, weduwe van Wouter Woutersz, woonende inde heerlijckheijt vandeOude Tonge, getuijgen Jan Fijttersz, haer vader, Cornelis jan Fijttersz, haerbroeder, Maeijke Witten, haers broeders huijsvrouwe, ende Maeijke Thijs

October

Den 1en hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen CrijnArentsz, dijckgrave vanden Bommel, weduwenaer van Lijsbeth Jacobs, ende AchieHeijndrijcks, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Willem Betsmans endeArent Cornelisz, ouwe neve

Ditto hebben sich inden huijwelijcken staet laten bevestigenAnthonis Meeusz, j.m., geboren van de Oude Tonge, ende Theunken Jansdochter,geboren van Wossemaer, getuijgen Cornelis Imantsz, Heijndrick Adriaensz,Neeltgien Adriaens ende Maeijken Meeus

November

Op den 5. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Ewout Cornelisz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende NeeltgienHeijndricks, j.d., geboren van Brouwers haven, getuijgen Cornelis Pietersz,Arent Barentsz, Gijltgien Jacobs ende Achie Jacobs

December

Op den 3. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenLieven Aertsz Metselaer, j.m., geboren vande Plaette, ende Maeijken Doens, j.d. van Londerseel, geboren vanden Briele, getuijgen Willem Doensz, haerbroeder, ende Petronelle, haer broeders huijsvrouwe

1624

Den 14. Januarij hebben sich in den huijwelijcken staetlaten bevestigen Willem Jansen Wagemaker, weduwenaer van Willemken Joos, endeHeijlken Arents, weduwe van Cornelis Jansen Smit, woonende inde Oude Tonge,getuijgen Mr. Jan ende Sorch Cornelisz, ende Jacqumijntgie Arents, haer suster

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen AdriaenPietersz, weduwenaer van Leenken Cornelis, geboren vande Oude Tonge, endePieterken Cornelis, j.d. van Suijtlant

Den 28. April hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jacob Jacobsz Metselaer, j.m. geboren van Abbenbroucke, ende LeenkenArents, j.d., geboren van Nieuw Beijerlant, getuijgen Balten Maertensz, haerschoonvader

Maijus

Den 5. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen FlorisAdriaensz, wed. van Janneken Willems, ende Maeijken Huijbrechts, j.d., woonendeinde heerlijckheijt van Middelharnas, getuijgen Jacob Cornelisz ende LeunkenJobs

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen HeijndrickBarentsz, j.m., geboren van Bergen op den Soom, ende Tanneken Jobs, j.d.,geboren vande Platte, getuijgen Lodewijck Cornelisz, Willem Jobsz, LijsbethJans, haer moeder, ende Jacqumijntgien Cornelis

Den selven ditto hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Sijmon Sentsz, wed. van Arentgien Jacobs, ende Catalijne Jans,geboren van Antwerpen, getuijgen Pauwel Pauwelsz Cleermaker, Sijmon Marijnis,Theunken Machiels ende Maeijken Marijnis

Den 12. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen FransHeijndricksz, j.m., geboren uijt Engelant, ende Lijsbeth Jans, j.d., geborenvan?? Schoonhoven, getuijgen desbruijdegoms David Andriessen Schootman ende Willem Jansz Schootman, ?moendedatse bereijt waren met eden te bevestigen dat Frans voorn. een vrij persoonwas, des bruijts Anneken Davidts ende Basijnken Willems

October

Den 13. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Jansen, j.m., geboren van Amstelredam, ende Maeijken Pieters,j.d., geboren van Leijden, getuijgen Willem Imansz, Drick Jansz, CommertgienBetsmans

Den 15. December hebben haer inden echtenstaet latenbevestigen Marijnis Imansz, jonckgesel, geboren uijt het Platschelant, endeJanneken Andries, j.d., geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen CornelisImansz, Michiel Jansen, Crijnken Jacobs ende Arentgien Imans

1625 Maijus

Den 11. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenCorstiaen Jacobsz Lichtendach, weduwenaer van Celijtgien Gijsbrechts, endeAnneken Adams, j.d., geboren vande Stadt

Den 18. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen Johanvan Hofkercke, weduwenaer van Margrita Schelkens, schoolmr. van Steenbergen,ende Janneken Fransz, j.d., geboren van Dordrecht, getuijgen Govert Eggen, JanFrans ende Angeniete Jans

Junius

Den 29. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Heijndrick Corstiaensz, j.m., geboren van Cempen, ende JannekenThomas, j.d., geboren uijt het Platschelant, getuijgen Heijndrick Pietersz,Jacob Willems, Janneken Cornelis ende Neeltgen Jacobs

Julius

Den 27. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Aertsz, j.m., geboren van Breda, ende Ariaentge Gerrits,weduwe van Adriaen Joosten, getuijgen Jan Betsmans ende Neeltgen Leenderts

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Jacobsz, weduwenaer van Anneken Hubrechts, ende Marijtgen Jacobs,weduwe van Maerten Cornelisz, getuijgen Jacob Jacobsz, haer broeder, endeMaeijtgen Pietersdr

Augustus

Den 3. hebben haer indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Floris Adriaensz, weduwenaer van MaijtgenHuijbrechts, woonende int Oude Tongschelant, ende Dingetgen Marijnis, woonendeop de gront van Middelhernisse, wed. van Gerrit Arentsz

Ditto hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen Cornelis Aertsz, jonckman, endeJacqumijntgen Cornelis, j.d., alle beijde geboren ende woonachtich inde OudeTonge, getuijgen Willem Jobsz, Pieter Theunisz, Leentgen Cornelis endeAriaentgen Teeus

Den 17. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Abraham Alexandersz, j.m., geboren inClinckerlant, ende Leentgen Pieters, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgenDirck Alexandersz, sijn broeder, Dirck Crijnsz, Machtelken Marcus ende LijnkenArents

Den 31. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Jacob Lievensz, weduwenaer van Lijsbeth JongeJans, woonende int Oudetongschelant, met Claertgen Berrents, weduwe van Job Bastiaensz,woonende inde Oude Tonge

September

Den 21. hebben sich indenhuijwelijcken staet laten bevestigen leendert Burrichsz, weduwenaer vanTheunken marcus, woonende int Platschelant, ende Maritgen Willems, weduwe vanAdriaen Leendertsz, woonende int Oude Tongschelant

October

Den 19. hebben sich indenechtenstaet laten bevestigen Anthonis Pietersz, weduwenaer van MaertgenCornelis, woonende int Platschelant, ende Neesgen Govert, j.d., woonende intOude Tongschelant, getuijgen Jacob Stevensz, Claes Cornelisz, Thrijnten Pietersende Cornelia Aerts

Coena administranda

Februarij

Maj

Augusti

November

??

Nomina Eorum qui sese ante

Muusterium nostrum

Ecclesia Dei qua est

Oude Tonghe adumperant

??

Anno 1602

Anthonis Crijnsen met sijn H. obijt epor famile sij anno1604

Cornelis Arensen Schoumker +

Coen Mathijs

??

Obijt 11 Augusti?? PieterHeijndrix Suijder +

Job Cornelissen + dijafcit cum nostra testimomo

Willem Willemsen obijt 1609 +

Jorijnken Anthonis

Marcus Jansen met sijn H.

??

Attestat. Ariaen Jansen Braber +

Lambrecht Jansen

??

Obijt in Augusto Roelien Stoffels +

Obijt Jan van Lillo +

Meerten Teeusen met sijn H.

Lenaert Ghoosen

Rombout met sijn H.

Gillis Lievensen met sijn H. +

Anthonis Zegers + obijt in November ao. 1604

Cornelis Waddese obijt +

Marcus Jansen +

Jan Willemsen +

Obijt uxor 16 Augusti Jacob Crispense met sijn H.

Obijt in October Pieter Jansen Wever +

Mate Witte

Lodewijck Oleviers +

Heindrick Jansen Decker +

Mr. Chijsbrecht en sijn H. +

Steven Arensen Smit

Betseken Cornelis

Ariaenken Jaspers

Jan Laures met sijn H.

??

Nomina Eorum qui sese admixerunt, O. T.

Ecclesia Dei dum nos functi Junius

ministerio Evangelij

Ghovert Egge Bailliou

Mr. Damicken +

Johannes Vogels, schoolmr., met sijn H. +

Zara Lodewijcx

Beleken Bastiaens +

Lene Jans de Oense +

Mathijs Gheeraerts +

Stoffel Crispensen

Dirc Crijnsen Cocharen +

Elisabeth Jans, wijer Danielis dificsit +

Aert Cornelis Schoemaker

Neelken Ariaens, sijn H.

+ Jan Cornelis uit Nieulant disceseit absis tistimonio

+ Meerten Baltensen

Maeijken Rocus

+ Ghuter Andries aliquandiu merronitis desitg

Maeijken Jans, Schoenmakers huijsvrouw?

Obijt 13 Jan. ? 9 ? anno 1604 x Leenken Ghoossens, GabrielsH.

X Hubrecht Ghijsbrechts sutor in Niewe Tonge

Frederic Bastiaens

+ Teunken Dirx, sijn huijsvrouwe

Heijndrick Aertsen

Jobus Hugens

Anno 1604 + Cornelis Jansen, Matie Wittens man

+ Arikenken de Linde naijster discissit in Brabantiae

Obijt Jan Pietersen

Obijt + Maeiken Jacobsz, huijsvrouw van Teunis Crijnsz

Ao. 1605 x Robrecht Aernoutsz, schoolmeester, obijt

x Pieterken Maertens disciscit cum testimonio

x Maria Lucas

x Rocus Bastiaensz

x Jan Claeijssen Timmerman

x Mr. Gillis

x Ariaentgen, sijn huijsfrouwe

??

1625

Den 16. November hebben haer inden echtenstaet latenbevestigen Heijndrick Adriaensz, jonckgesel, geboren van Poortvliet, endeHeijndricktgen Anthonis, j.d., geboren vande Nieuwe Tonge, tegenwoordig allebeijde woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Lodewijck Cornelisz, AbrahamDoensz, Neeltgien Adriaens ende Stoffelintgen Jacobs

Den 23. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanFittersz, wed. van Neeltgen Jans, woonachtich int Oude Tongschelant, endeJaepken Reijers, j.d., geboren van Biert, getuijgen Jan Jansen, sijn swager,Meeus Anthonisz, Machtelken Marcus ende Neeltgen Cornelis

Februarius 1626

Den 1. hebben haer inden huwelijcken staet laten bevestigenPieter Arents Schotter, geboren vande Oude Tonge, weduwenaer van PietertgenDircks, ende Maeijken Gerrits, weduwe van Anthonis Cornelisz, woonende indeNieuwe Tonge

Den 8. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen BarentPietersz, weduwenaer van Grietgen Fransdr, ende Janneken Gerrits, weduwe vanMarijnis Gleijnsz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen ClaesCornelisz, Job van Lillo

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen RocusJansz, jonckgesel, geboren van Stavenisse, ende Pietertgen Hubrechts, weduwevan Willem Jobsz Hart, getuijgen Cornelis Jansen, Willem Jobsz, Bastiaentgen Leendertsende Neeltgen Leenderts

Martius

Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Jansz, jonckman, geboren van Diricslant, ende Maeijken Cornelis, j.d.,geboren van Goereede, getuijgen Willem Jobsz, Bastiaen Aertsz, Dinigine Jansende Claertgen Maertensdr

Martius

Den 29. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenThonis Gillisz, jonckgesel, geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgen Arents,weduwe van Arent de Schotter, getuijgen Bastiaen Aertsz, Cornelis Arentsz,Janneken Arents ende Lijnken Arents

Aprilis

Den 5. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JobMeeusz, j.m., geboren vande oude Tonge, ende Neeltgen Cornelis, j.d., geborenvande Plate, getuijgen Willem Crijnsz, Pieter Theeusz, Maeijken Theeus endeMaeijken Willems

Den 26. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanCornelis, weduwenaer van Janneken Cornelis, ende Maeijken Leenderts, weduwe vanAert Pietersz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Anthonis Gilliszende Neeltgen Arents

Maijus

Den 10. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JacobSijmonsz, weduwenaer van Tanneken Sijmons, ende Maeijken Thijs, weduwe vanPieter Leendertsz, getuijgen Jan Pietersz, Abraham Alexandersz, GrietgenSijmons ende Geertgen Jans

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanGerritsz, weduwenaer van Maeijken Jacobs, ende Neeltgen Hadde, weduwe van HaddeAnthonisz, getuijgen Adriaen Anthonisz ende Neeltgen Gerrits

Den 24. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAdriaen Aertsz, weduwenaer van Janneken Jacobs, ende Janneken Jans, weduwe vanJoris Govertsz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen des bruijdegomsJacob Sijmonsz en Jan Cornelisz Timmermans, des bruijts Wilemken Aerts endeJanneken Arents

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen AdriaenHendricksz, weduwenaer van Commerken Jacobs, ende Maeijken Gillis, weduwe vanSijmon Marijnisz, getuijgen des bruijdegoms Jan Gillisz ende HendrickAdriaensz, des bruijts Jopken Gillis ende Hendricktgen Anthonis

Junius

Den 21. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenHendrick Thijsz, j.m. van Cempen, ende Neeltgen Jacobs, j.d., gebooren vanAlfven, getuijgen Jan Marijnisz, Huijbrecht IJmansz, Blasijne Willems endeClijntgen Jans, hier comt noch bij het getuijgenis van Dirck Pietersz, medegeboren van Cempen, ende verclaerde bereijt te sijn met eede te bevestigen diesnoot sijnde op Thijs voorn. niet en valt te seggen, welcke sijn voornemen, sijnhuijwelijck aengaande, mogen verhinderen, mitsgaders het consent vande bruijtsouders dr.

Julius

Den 12. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAdriaen Jansen Burgemeester, weduwenaer van Janneken Pieters, ende TrijntgenAnthonis, weduwe van Jan Gerritsz, geboren van Bemten, getuijgen FlorisAdriaensz ende Dingine Marijnis

Den 26. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAbraham Alexandersz, weduwenaer van Leenken Pieters, ende Stoffelijntge Jacobs,j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Sijmonsz, JanAnthonis, Dingine Cornelis ende Arentge Jacobs

September

Den 6. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenLeendert Leendertsz Cappedijck, weduwenaer van Neeltgen Claes, uijt de Groeponder de Maes, met Bastiaentge Leenderts, wed. van Jan Betsmansz, woonende indeOude Tonge, getuijgen Adriaen Jansz Spruijt, meester Pieter, Neetge Bastiaensende Janneke Jacobs

Den 13. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenCommer Huijgensz, weduwenaer van Clijntge Pieters, met Lijsbeth Jans, weduwevan Job Willems, getuijgen Heijndrick Barentsz, Anthonis Meeusz, Tanneken Jobsende Theunken Jans

October

Den 25. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JacobJacobsz Metselaer, weduwenaer van Leenken Arents, ende Leenken Leunis, weduwevan Betsman Cornelisz, getuijgen Pieter Leunisz, Cornelis Jacobsz, MaeijkenJacobs ende Janneken Betsmans

November

Den 1. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAdriaen Theunisz, weduwenaer van Neeltgen Gerrits, ende Thrijntgen Theunis,j.d., geboren vanden Nieuwen hoorn, getuijgen Jan Fasen, Claes Cornelisz,Lijsbeth Arents ende Ariaentgen Claes

Den 22. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenLeunis Pietersz, weduwenaer van Maeijken Jacobs, ende Claertgien Barents,weduwe van Jacob Lievens, woonende alle beijde inden dorpe vande Oude Tonge,getuijgen Willem Betsmans Schout, Pieter Leunis, Leenken Leunis ende PieterkenCornelis

December

Den 20. hebben haer inden echten staet laten bevestigenTheeus Gerritsz, jonckgesel, geboren van Vueren in Gelderlant, ende woonendeinde Nieuwe Tonge, ende Janneken Cornelis, weduwe van Pieter Pietersz, woonendeinde oude Tonge, getuijgen Willem Jacobsz, Gerrit Pietersz, Neeltgen Jans,Maeijken Cornelis

Den 26. hebben jaer inden echtenstaet laten bevestigenLodewijck Cornelisz, jonckman, ende Catalijna Bastiaens, j.d., alle beijdegeboren inde Oude Tonge, getuijgen Dirck Jansen, Leendert Anthonisz, JannekenCornelis ende Maeijken Jans

Januarius 1627

Den 10. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Marijnisz, jonckgesel, geboren vande Oude Tonge, ende Trijnken Cornelis,j.d., geboren int Brielsche Nieuwelant, getuijgen Huijbrecht IJmantsz, CornelisPietersz, Sarken Thijs ende Achie Marijnis

Ditto hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen AdriaenMathijsz Perdanus, j.m., ende Maeijken Willems, j.d., alle beijde geboren vande Oude Tonge, getuijgen Gabriel Gabrielsz, Mathijs Cornelisz, Janneken Joost,Huijbruintgen Mathijs

Den 17. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Jan Jansz, weduwenaer van Maritgen Ewouts, geboren van Sevenhuijsen,ende Neeltgen Thijs, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Wouter Jansz,Ootten Ewoutsz, Sarken Thijs ende Neeltgen Adrianus

April

Den 15. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen RocusJansz, weduwenaer van Pietertgen Huijbrechts, ende Huijbrechtgen Jans, weduwevan Jacob Woutersz, woonende alle beijde op de Oude Tonge, getuijgen JanJacobsz ende Maijken Rocus

Den 25. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAbraham Doensen, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende tegenwoordichwoonachtig op den gront vande Oude Tonge, ende Jacqumijntgen Jacobs, j.d.,geboren uijt Dircxlant, ende woonachtich op de Platsche gront, getuijgen JanDoensz, Roelant Jansz, Gee Goverts ende Willemken Isaaks

Julius

Den 4. hebben haer inden echten staet laten bevestigen ArentMaertensz, j.m., geboren uijt het Oude Tongschelant, ende Soetgie Ewouts, j.d.,geboren van Dircxlant, getuijgen Rocus Claesz, Woost Jobsen, Dingine Betsmansende Janneken Jacobs

Den 18. hebben haer inden huijwelijcken staet latenbevestigen Pieter Leunisz, wed. van Janneken Cornelis, ende Machtelken Marcus,geboren ende woonachtich alle beijde vande Oude Tonge, getuijgen LeunisPietersz, vader des bruijdegoms, ende Marcus Jansen, vader des bruijts,mitsgaders Lijnken Leunis ende Roeltgen Stoffels

Augustus

Den 1. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen BartholomeusWillemsz, jonckgesel, ende Maeijken Marijnis, weduwe van Ismael Eliasz, allebeijde geboren en woonachtich vande Oude Tonge, getuijgen Jan Roeloffsz, WillemPietersz, Achie Coenen ende Neeltgen Pieters

September

Den 19. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen DirckAdriaensz, weduwenaer van Neeltgen Sijmons, woonende op den Bommel, endeLuentge Leenderts, j.d., van geboorte van Middelhernis, woonende inde OudeTonge

Den 26. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenWillem Pietersz Bisschop, j.m., geboren van Poperinge in Vlaenderen, endeCatrijntge Willems, j.d., geboren van Outvossemaer int Lant van Tolen,getuijgen Pieter Willemsz, Lauweris Pietersz, Jaepken Arents ende Sara Willems

October

Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanMarijnisz Decker, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Ariaentgen Adams, j.d.,geboren van Sommelsdijck, woonende op den gront van Middelhernis, getuijgenRoques Claessen, Lambrecht Cornelisz, Arentgien Marijnis ende Maeijken Claes

November

Den 1. hebben sich inden huijwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Faesen, weduwenaer van Leunken Crijns, woonende op den grontvan de Oude Tonge, ende Grietgen Abrahams, weduwe van Cornelis Jans, woonendeinden dorpe vande Oude Tonge, getuijgen Jan Faesen, Pauwels Jansen, LauwerintgeCornelis ende Barber Claes

Den 14. hebben sich inden echten staet laten bevestigen JanRoelofsz, j.m., geboren van Middelharnis, ende Lijsbeth Arents, j.d., geborenvande Nieuwe tonge, getuijgen Pieter Martensz ende Dingine Betsmans

Den 21. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen JanHeijndricksz vander Wecht, weduwenaer van Grietgen Heijndricks, ende MetjeJans, j.d., geboren uijt Einderlant, tegenwoordich woonende inde Oude Tonge,getuijgen Jan Anthonis ende Maeijken Jans

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen ReijnFlorisz, weduwenaer van Lijnken Marijnis de Backster, ende Maeijken Lauweris,weduwe van Jan Willemsz de Rijcke, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Jan Doensz ende Maeijken Cornelis

Den 5. December hebben haer inden echtenstaet latenbevestigen Theunis Jacobsz, weduwenaer van Maeijken Aerts, ende Achie Marijnis,weduwe van Jasper Claesz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgenmeester Jan, Marijnis Marijnisz, Ariaentgen Daniels ende Catalijne Marijnis

Den 26. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Pietersz, j.m., ende Elken Abrahams, j. d., alle beijdegeboren?? ende woonachtig inde Oude Tonge,getuijgen Adriaen Willemsz, Pieter Willems, Sarken Pieters ende LauwerijntgeArents

Den 30. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Maertensz, j.m., geboren uijt het Oude Tongschelant, ende JannekenPieters, weduwe van Huijbrecht Huijbrechtsz, woonende int Oude Tongschelant,getuijgen Willem Dircksz met sijn huijsvrouwe Heijlken

Februarius 1628

Den 6. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenHeijndrick Woutersz, jonckgesel, geboren uijt Gelderlant, ende woonende intOude Tongschelant, ende Sijmontgie Cornelis, j.d., geboren van Wou in Brabant,ende nu woonende op Nieu Vossemaer, getuijgen Gerrit Pietersz, LambrechtCornelisz,?? Mettgie Heijndricks enDingine Cornelis

Den 30. April hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenJonge Cornelis, j.m., geboren ende woonachtig inde heerlijckheijt vanMiddelhernis, ende Janneken Joost, j.d., geboren ende woonachtig inde OudeTonge, getuijgen Cornelis Leendertsz, Gabriel Gabrielsz, Geertruijt Leendertsende Lijnken Jans

Den 7. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenAeriaen Pieters, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende Ariaentgen Marijnis,j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Pieter Denisz, Daniel Arentsz,Roeltgen Stoffels ende Janneken Pieters

Den 14. hebben haer inden echten staet laten bevestigen JobDircksz, jonckgesel, geboren uit het Platschelant, ende Geertruijt Leenderts,jonge dochter, geboren uijt het Stadtschelant, getuijge Dirck Arentsz, sijnvader

Den 28. hebben haer inden echten staet laten bevestigenDirck Leendertsz, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende Janneken Goverts,j.d., geboren van Asperen, getujgen Lauweris Pietersz, Willem Leenderts,Geertgen Goverts ende Lijsbeth Bouwens

Junius

Den 25. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenWillem Leendertsz, j.m., geboren van Nieu Beijerlant, ende Geertgen Goverts,j.d., geboren van Asperen, getuijgen Leendert Jobsen, Huijbrecht Jacobsz,Lijsbeth Bouwens ende Janneken Jacobs

Julius

Den 2. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenPieter Willemsz, j.m., ende Janneken Jobs, wedewe van Hendrick Barentsz,geboren ende woonachtich alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen MarijnisWillemsz, Pieter Theeusz, Aechie Maertens ende Grietgen Jans

September

Den 17. hebben haer inden echten staet laten bevestigenPieter Theeusz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgen Wouters, j.d.,geboren vande Stat, getuijgen Bastiaen Aertsz, Anthonis Danielsz, JaentgenTheeus ende Neeltgen Cornelis

October

Den 8. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen ClaesArentsz, j.m., geboren van Middelharnis, ende Leuntge Gerrits, weduwe van PhilsHaddensz, woonende op den gront vande Oude Tonge, getuijgen Gerrit Jacobsz,Cornelis Arentsz, Maeijken Fransz ende Crijntgen IJmans

Den 15. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenAnthonis Cornelis, j.m. , geboren van Melesant, ende Maeijken Cornelis, j.d.,geboren van Middelharnis, getuijgen Gillis Joosten, Anthonis Danielsz, MaeijkenAnthonis ende Crijntgen Cornelis

1629

April

Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenBastiaen Aertsz, j.m., ende Jaentgie Theeus, alle beijde geboren endewoonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Anthonis Danielsz ende Dingine Jacobs

Junius

Den 3. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen PaulusLeenderts ende Neeltgen Jans, weduwe van Willem Fransz, woonende inde OudeTonge, getuijgen Thomas Abrahamsz ende Commertgen Betsmans

Julius

Den 22. hebben sich inden houwelijcken laten bevestigenFrans Pauwelsz, j.m., geboren van Wateringe, ende Ariaentgen Claes, j.d.,geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen Cornelis Claessen, ClaesCornelisz, Nelleken Arents ende Neeltgen Adriaens

Augustus

Den 5. hebben sich inden echten staet laten bevestigen JorisDavidsz, weduwenaer van Anneken Jans, geboren van Lubic, met Maeijken Dircks,geboren uijt den Ouden Hoorn, naer dat sij haere drie proclamatien inde kerckevande Plate onverhindert hebben gehad

September

Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenPieter Arentsz, j.m., geboren uijt het Platschelant, ende Lijntgen Jans, j.d.,geboren uijt Dircxlant, alle beijde woonende inde heerlijcheijt vande OudeTonge, getuijgen Hubrecht IJmansz, Adam Jacobsz, Dircktgen Willems ende AchieGerrits

November

Den 11. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenWillem Jobsz, j.m., van geboorte vande Plate, met Lijntge Hendricks, j.d., vangeboorte van Sommelsdijck

Den 16. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JanArents, j.m., geboren uijthet Oude Tongschelant, ende Trijntge Mathijs, j.d.,geboren in een plaetsje genaemt de Oude Kercke, getuijgen Jacob Jansz, CornelisArents, Theuntge Arents ende Anneken Jacobs

1630

April

Den 7. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Pietersz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maeijken Willems, j.d.,woonende op den gront vande Nieuwe Tonge, getuijgen Cornelis Pietersz, CornelisWillemsz, Anneken Lambrechts ende Neeltgen Sijmons

Dito hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen WillemGerritsz, weduwenaer van Janneken Bijemans, ende Jacqumijntgen Bouwens, j.d.,woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Jacob Cornelisz Hoochwerve,Dingine Jacobs ende Geertgen Willems

Maijus

Den 12. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Joos Fopsz, j.m., geboren van Melesant, ende JacqumijntgenLeenderts, j.d., woonende alle beijde int Platschelant, getuijge Catharina Jans

Den 19. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenCornelis Willemsz, j.m., geboren ende woonachtich inde heerlijcheijt vande NieuweTonge, ende Leuntgen Qurijns, wedewe van Aren Cornelisz Casteleijn, woonende opden gront vande Oude Tonge, getuijgen Leendert Cornelisz, Leendert Leendertsz,Maeijken Qurijns ende Maeijken Willems

Junius

Den 23. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Thijsen, weduwenaer van Maeijken Cornelis, ende CrijntgeCornelis, j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Jansen,Jan Thijsen, Maeijken Thijs ende Jacqumijntgen Cornelis

Den 20. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenPieter Jansz Calbont, weduwenaer van Sijntgen Roelants, geboren vanWillemstadt, ende Maeijken Thijs, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen JanThijssen, Arij Jorisz, Maeijken Claes ende Jacqumijntgen Cornelis

Ditto hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen JacobJansz ende Ariaentge Mathijs, die met attestatie van de Plate quamen

Den 27. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen CrijnJacobsz, j.m., geboren van Dircxlant, ende Anneken Lambrechts, geboren vandeNieuwe Tonge, getuijgen Corstiaen Lambrechtsz, Neeltgen Cornelis ende MaeijkenFrans

November

Den 17. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jacob Fopsz, j.m., geboren van Coolincks plate, ende LauwerijneBaerents, j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Marijnis Baerentsz, PauwelsMaertensz, Roeltgen Stoffels ende Lijsbet Willems

1631

Den 21. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jacob Willemsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Lijnken Jans,j.d., geboren van Sommelsdijc, getuijgen Adriaen Willemsz ende Janneken Jans

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenMarijnis Barentsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Maritgen Claes,getuijgen Dirck Arentsz, Machiel Jansz, Dingine Jacobs ende Jaqumijntgen Jans

Junius

Den 9. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJacob Hendricksz, j.m., geboren uijt het Platschelant, ende Arentge Cornelis,weduwe van Abraham Bastiaensz, woonachtich int Oude Tongschelant, getuijgen JanLeendertsz, Leendert Leendertsz, Maeijken Abrahams ende Lijnken Hendricks

Den 22. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Jansen de Jonge, weduwenaer van Susanneken Wouters, woonende inhet Oudetongschelant, ende Leentgen Leenderts, j.d., woonende int Platschelant,getuijgen Lendert Burrisz, Maeijken Willems ende Pieternelle Betsmans

September

Den 21. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Dirck Olensz, weduwenaer van Janneken Crijns, ende Engeltgen Jans,,getuijgen Jacob Maertensz Welleman ende Hilleken Jans

October

Den 1. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevstigenJan Claesz, j.m., geboren vande Gouwe, ende Claertgen Maertens, j.d., geborenvande Oude Tonge, getuijgen Jan Jansz de Jonge ende Arij Jorisz, schoolmr.

Den 26. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Fransz, j.m., geboren van Oosteind, ende Lieventge Lauweris,weduwe

November

??Den 9. hebben haerinden houwelijcken staet laten bevestigen Adriaen Pietersz, j.m., geboren vandeOude Tonge, ende Claertge Cornelis, weduwe van Tobias Geeritsz, mede geborenende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Woort Hobsen, Dingeman Geeritsen, BarbelClaes ende Leentge Leunis

Den 16. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Bastiaensz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende MaertgeBastiaens, j.d., geboren van Middelharnis, getuijgen Cornelis Bastiaensz,Willem Pietersz, Dingine Bastiaens ende Lijsbeth Bastiaens

Dito hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Dircks, j.m., geboren int lant vander Goes, ende Sara Pieters, j.d.,geboren vande Oude Tonge, getuijgen Marijnis Pietersz, Willem Eliasz, SaraWillems ende Sijte Maertens

Den 23. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Jansen van Sint Annalant, weduwenaer van Geertgen Jans, endeWijve Pieters, weduwe van Sijmon Hendricksz, woonende alle beijde indeheerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen Joris Stevensz, Sijmon PieterszCoolman, Maeijken Pieters ende Theuntgen Pieters

Den 30. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenCornelis Roeijlofs, weduwenaer van Catalijne Gareis, ende Dingine Gerrits,weduwe van Marijnis Jansz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen JanGerritsz, Olijvier Gillisz, Lijdia Engels ende Neeltgen Arents

December

Den 31. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Leendertsz de Vogel, j.m., geboren vande Stadt, ende MaeijkenLeenderts, j.d., geboren vande Nieuwe Tonge, getuijgen Leendert Aertsz, BarentLeendertsz, Maeijken Leenderts ende Dircktge Gerrits

Dito hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenWillem Gerritsz Conde, weduwenaer van Maeijken Antonis, ende Janneken Jacobs,weduwe van Pauwels Jansz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgenCorstiaen Arentsz, Doen Govertsz, Janneken Anthonis ende Appoloentge Willems

1632

Den 18. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Joosten, weduwewenaer van Lijnken Maertens, geboren van dePlate, ende Petronelle Gerrits, j.d., geboren vande Oude Tonge

April

Den 18. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Marijnisz, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende SijttgenGoverts, weduwe van Dirck Cornelisz, woonende int Oudetongschelant, getuijgenAbraham Fransz, Anthonis Danielsz ende Janneke Bastiaens

Dito hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Jacobsz, j.m., geboren van Vlaardingen, ende Hadewij Leenderts, j.d.,geboren vanden Corendijck, getuijgen Hubrecht Borritsz, Hendrick Coijmansz,Ariaentge Leenderts ende Saertgen Thijs

Den 25. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Hermansz, j.m. van Bijselijck, ende Janneken Arents, weduwe vanFrans de Grave, woonende beijde inde Oude Tonge, getuijgen Anthonis Danielszende Lieven Nijssen

Dito hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJacob Cornelisz Hoogewerf, weduwenaer van Lijsbet Crijns, ende AriaentgenLeenderts, j.d., geboren vanden Corendijck, ende woonende alle beijde inde OudeTonge, getuijgen Borrit Huijbrechtsz, Thrijntgen Jans, Ariaentgen Borrits endeMaeijke Borrits

Maijus

Den 2. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenTheunis Jacobsz, weduwenaer van Achie Marijnis, ende Tanneken Marijnis, weduwevan Meeus Theunisz, geboren ende woonachtich alle beijde vande Oude Tonge,getuijgen Job Meeusz, Cors Claesz, Ariaentgen Davidts ende Dingine Crijns

Den 9. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenWillem Pietersz, j.m., ende Roeltgen Stoffels, j.d., geboren ende woonachtichalle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Anthonis Willemsz, Willem Passiersz,Dingine Betsmans ende Pietertgen Pieters

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Abraham Doensz, weduwenaer van Jaqumijntge Isaacks, met JannekenJans, j.d., woonende alle beijde int Oude Tongschelant, getuijgen Jan Doensz,Neeltgen Arents ende Saertgen Abrahams

Julius

Den 18. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Bastiaen Cornelisz, j.m., geboren van Dircxlant, ende MettgeHendricks, j.d., geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen ThomasHendricksz, Isaac Abrahamsz, Maeijken Leenderts ende Jobje Leenderts

September

Den 26. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Leendert Jansz, weduwenaer van Leuntgen Willems, ende NeeltgenCornelis, weduwe van Maerten Pietersz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Cornelis Jansz, Jan Jansz, Maeijken Cornelis ende Ariaentgen Davidts

November

Den 14.hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenAdriaen Jansz, j.m., geboren van Sevenhuijsen, ende Govertge Thijs, getuijgenJan Jansz,Jan Leendertsz, Grietge Thijs ende Leentgen Cornelis

Den 21. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenSacharias Aertsen, j.m., geboren van Brouwershaven, ende Janneken Cornelis,getuijgen Jan Anthonisz, meester Arij ende Neeltgen Pieters

December

Den 5. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen ThomasAbrahamsz, weduwenaer van Weijvetje Cornelis, ende Maeijken Cornelis, j.d.,woonende alle beijde inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen WillemIJmansz ende Bertgie Willems

Den 19. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Jacobsz, j.m., geboren van Dircxlant, ende NeeltgenAdriaens, j.d., geboren van Poortvliet, woonende tegenwoordich alle beijde indeOude Tonge, getuijgen Gerrit Jansz, Willem Leendertsz, Maeijken Dircks endeLeentgen Jans

1633

Januarius

Den 1. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen ClaesCornelisz, j.m., ende Hilleken Bastiaens, j.d., alle beijde geboren endewoonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Cornelis Claesz, Cornelis Bastiaensz,Dingene Bastiaens ende Anneken Jacobs

Februarius

Den 6. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen GaringMattheusz, weduwenaer van Willemken Arents, woonende int Oude Tongschelant,ende Apolonia Marijnis, weduwe van Jacob Willemsz, woonende in den dorpe van deOude Tonge, getuijgen Jacob Jansz Smit met sijn huijsvrouwe Leentgen Marijnis,Willem Gerritsz met sijn huijsvrouwe Janneken Jacobs

Den 13. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Jacob Meeusz, weduwenaer van Jaqumijntgen Aerts, ende Janneken Jans,j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jan Lauwerensz, JanThijssen, Emmeken Jans ende Pietertgen Pieters

Martius

??Den 6. hebben sichinden houwelijcken staet laten bevestigen Jan Hubrechtsz, weduwenaer vanSoetgen Jans, woonende int Platschelant, ende Maeijken Cornelis, j.d., woonendeint Oude Tongschelant, getuijgen Jan Thijssen, Jan Jansz Borgemeester,Heijltgen Cornelis ende Janneken Jans??

Aprilis

Den 3. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Cornelisz Meeldijck, j. man van Hekelingen, ende Maeijken Cornelis, weduwevan Job Maertensz, woonende inde Oude Tonge, getuijgen meester Arij Meeldijck,Susanneken Jacobs

Dito hebben haer inden echtenstaet laten bevestigen AdriaenWillemsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Grietgen Huijbrechts, j.d.,geboren van Claeswael??

Maijus

Den 1. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenGovert Lambrechtsz, weduwenaer van Nelleken Hallincks, ende Ariaentgen Aertsvan Ewijck, weduwe van Jan Stevensz, getuijgen Aert Dircksz van Ewijck, haervader, Job Lambrechtsz, sijn broeder, ende Barber Claes

Den 22. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Aert Dircksz van Ewijck, weduwenaer van Leunken Arens, endeAriaentge Bastiaens, j.d., geboren van Gorcum

Dito hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenGerrit Claesz, j.m. van Kerckrom, geboren inden Briel, ende Cornelia Aerts vanEwijck, j.d., geboren inde Plate, getuijgen Aert Dircksz, haer vader, endeEwijcktge, sijn moeder

Junnius

Den 5. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenCornelis Maertensz, j.m., geboren uijt de Nieuwe Tonge, ende Tanneken Jobs,j.d., geboren van Collincks plate, getuijgen Voort Jobsz, Lauweris Pietersz,Petronelle Jobs ende Lijsgen Jacobs

Den 19. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Sijmon Arentsz, j.m., geboren vanden Bommel, ende Maeijken Cornelis,j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jan Marijnisz, Jacob Cornelisz,Hubrechgen Arents ende Ammerentjen Marijnis

Den 25. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Betsman Leendertsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende JannekenArents, j.d., geboren vande Stadt, getuijgen Jacob Jaspersz, Stoffel Jansz,Anneken Jacobs ende Bettge Willems

Julius

Den 31. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Augustijn Abrahamsz, j.m., geboren van Rotterdam, ende JaaptgenArents, j.d., geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen Gerrit Florisz, JanHuijbrechtsz, Soetgen Arents ende Theuntgen Arents

Augustus

Den 7. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Hoogewerf, j.m., geboren vande Stadt, ende Ariaentgen Burits, j.d., geborenuijt het Platschelant, getuijgen Huijbrecht Buritsz, Cornelis Jansz, MaeijkenBurits ende Leuntgen Burits

Den 5. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenAnthonis Willemsz, j.m. geboren int Oude Tongschelant, ende Heijltgen Arents,weduwe van Willem Dircksz, mede geboren ende woonachtich inde Oude Tonge,getuijgen Jacob Willemsz ende Roeltgen Stoffels

Ditto hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Cornelisz, j.m., geboren van Dircxlant, ende Thrijntgen Adriaens, weduwevan Jacobs Jansz Vlaminck, getuijgen Jacob Cornelisz, Jan Cornelisz, NeeltgenJans ende Theuntgen Willems

Den 8. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigen WillemJaspersz, weduwenaer, woonende inde Oude Tonge, ende Leuntgen Cornelis, weduwe,woonende in Geervliet

September

Den 25. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Charles Jansz, j.m. van Hontschoten in Vlaenderen, woonende indeOude Tonge, ende Dingene Heijndricks, j.d., woonende in Middelharnis

1634 Januarius

Den eersten hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Stoffel Jansz, j.m., geboren van Etten, ende Willemken Claes, j.d.,geboren vande Oude Tonge, getuijgen Anthonis Danielsz ende Ariaentgen Claes

Februarius

Den 26. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Faes Adriaensz, j.m., ende Maeijken Dircks, j.d., alle beijdegeboren vande Oude Tonge, getuijgen Crijn Adriaensz, Marijnis Adriaensz, NeeseJans ende Maeijken Jans

April

Den 17. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Pauwels Pauwelsz ende Jobje Willems, j.d., alle beijde geboren endewoonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Marijnis Pietersz, Dancker Willemsz,Janneken Gerrits ende Jaqumijntgen Cornelis

Den 30. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Claes Cornelis, j.m., geboren vande Plaet, ende Maeijken Gillis,j.d, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Michiel Jansz, Wouter Anthonisz,Ploentgen Cornelis ende Neeltgen Sijmons

Maijus

Den 7. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Jacobsz, weduwenaer van Dircktgen Jans, woonende int Platschelant, endeJanneken Leenderts, weduwe van Crijn Jansz, woonende inde oude Tonge, getuijgenJacob Cornelisz Hoogewerf ende Helena Serles

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigen WillemWillemsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Achie Pieters, j.d., geboren vanRotterdam, getuijgen Cornelis Cornelisz, Cornelis Claesz, Achie Cornelis endeAnneken Jacobs

Den 14. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Gerrit Florisz, j.m., geboren van Delft, ende Leuntgen Willems,j.d., geboren vande Oude Tonge, getuijgen Jacob Naut, Huijch Commersz,Pietertgen Pieters ende Anneken Huvits

September

Den 3. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenDaniel Marijnisz, weduwenaer van Neeltgen Pieters, ende Dingine Jacobs, j.d.,woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jan Faesen, Pieter Theeusz,Petronelle Jobs ende Neeltgen Jacobs

October

Den 3. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Leendertsz, weduwenaer van Anneken Arents, ende Lijsken Gerrits, j.d.,woonende alle beijde int Oude Tongschelant, getuijgen Lauweris Leendertsz, JanCornelisz, Neeltgen Jacobs ende Pietertgen Gerrits

Den 15. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pauwels Fredericksz, weduwenaer van Claartgen Jans, woonende op deStadt, ende Maeijken Jans, weduwe van Abraham Sandertsz, getuijgen CornelisJansz, Bartel Gerritsz, Leentgen Leenderts ende Maeijken Jans

Den 29. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Leendert Baltensz, j.m., geboren van Goeree, ende LeentgenLeenderts, weduwe van Jan Jansz de Jonge, geboren ende woonachtich inde OudeTonge, getuijgen Burit Hubrechtsz ende Maeijken Willems

November

Den 5. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenMaerten Pietersz, j.m., geboren van Herking, ende woonende int OudeTongschelant, ende Coenkgen Thonis, j.d., geboren van Geldermalsen, woonendeinde Nieuwe Tonge

Den 12. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Willem Eliasz, j.m. geboren vande Oude Tonge, ende Selitgen Claes,j.d., geboren van Helmonde, getuijgen Roques Jansz, Bastiaen Arentsz, MaeijkenPloenen, Achie Claes ende Ariaenchen Leenderts

Den 19. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen inde kercke vande Nieuwe Tonge Gillis Lievensz, weduwenaer van - ,ende Janneken Marijnis, jonge dochter

Den 26. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Cornelisz, j.m., ende Lijntgen Cornelis, j.d., alle beijdegeboren in Oolkens Plate

1635 April

Den 22. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Huijbrecht Buritsz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende ElisabethWillems Herreweijer, j.d., geboren in Outbeijerlant

Den 29. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Willem Cornelisz Nieuwenhoven, weduwenaer van Thrijntgen Imans, endeMaritgen Willems van Aken, weduwe van Leendert Buritsz

Maius

Den 28. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Walewijnsz, j.m., geboren van Rijswijck, ende Janneken Anthonis,j.d., geboren van Melisant, getuijgen Betsman Leendertsz, Claes Beke, MaritgenBeke ende Janneken Jans

Junius

Den 3. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenLeendert Sijmonsz, j.m., geboren int Oude Tongschelant, ende Neesen Goverts,weduwe van Anthonis Pietersz, getuijgen Jan Pietersz, Jan Jansz, LijsbethJacobs ende Neeltgen Sijmons

Ditto hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenCornelis Sijmonsz, j.m., ende Crijntgen Jans, j.d., alle beijde geboren intOude Tongschelant, getuijgen als boven

Den 10. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Joannes Adriaensz, j.m., geboren van Middelharnis, ende EvertgenHuijge, j.d., geboren vande oude Tonge, getuijgen Thonis Thonisz, MaritgenAnthonis

1636 Januarius

Den 6. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenBetsman Leendertsz, weduwenaer van Janneken Arents, ende Ariaentgen Cornelis,weduwe van Claes Schouwenaer, getuijgen Jan Bastiaensz, Jan Faesen,Lauwerijntgen Cornelis ende Susanneken Faes

Den 16. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Daniel Marijnisz, weduwenaer van Dingine Jacobs, ende Lijnken Jans,weduwe van Jacob Willemsz, getuijgen Willem Jacobsz, Jaqumijntgen Cornelis endeMaritgen Arents

Februarius

Den 3. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenGillis Pietersz, j.m., ende Pietertgen Pieters, j.d., alle beijde geboren endewoonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Thonis Arentsz, Witte Passchiersz,Anneken Pieters ende Ariaentgen Claes

Martius

Den 16. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Dircksz, weduwenaer van Sara Pieters, ende Lijsbet Jans, weduwevan Commer Huijgensz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen WillemPietersz, Pieter Willemsz, Petronelle Danckers ende Jaqumijntgen Cornelis

April

Den 27. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Bastiaensz, weduwenaer van Leuntgen Gillis, ende MaritgenBarents, j.d., woonende alle beijde inde heerlijcheijt vande Oude Tonge,getuijgen Jan Cornelisz Meeldijck, Leendert Bastiaensz, Grietgen Thijs endeAchie Bastiaens

Maius

Den 4. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenWillem Gerritsz Corde, weduwenaer van Janneken Jacobs, ende Engeltgen Stoffels,j.d., alle beijde woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Jan Marijnisz Decker,Pieter Theeusz, Sara Abrahams ende Lijntgen Leenderts

Den 12. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Thonis Thonisz, j.m., ende Janneken Gerrits, j.d., alle beijdegeboren ende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Gerrit Anthonisz, JacobJaspersz, Petronelle Jobs ende Maritgen Thonis

Den 18. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Claesz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende NeeltgenClaes, weduwe van Jan Imansz, beijde woonende inde Oude Tonge, getuijgenAndries Cornelisz, Anthonis Danielsz, Janneken Bastiaens ende Ariaentgen Claes

Julius

Den 20. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Pauwelsz, weduwenaer van Maritgen Gabriels, ende AchieHendricks, j.d. van Gelderlant

September

Den 2. hebben sich inden echtenstaet laten bevestigenHendrick Eggen, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Janneken Carels, j.d.,geboren vande Goes, getuijgen meester Carel, haer vader, Agniete Jans, sijnmoeder, ende Gijsken Eggen, sijn moeder

Den 14. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Thijs Cornelisz, j.m., geboren uijt Dircxlant, ende JaqumijntgenJans, j.d., geboren van Sint Annalant

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenMichiel Jansz, j.m., geboren van Sint Annalant, ende Neeltgen Sijmons, j.d.,geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen Willem Gabrielsz, DingemanCornelisz, Susanneken Cornelis ende Saertgen Abrahams

October

Den 12. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenAnthonis Jansz de Breet, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Neeltgen Willems,j.d., geboren uijt het Plaetschelant, getuijgen Andries Cornelisz ende CornelisCornelisz

1637 Februarius

Den 15. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Andries Cornelisz, j.m., ende Barber Claes, weduwe van JacobStevens, geboren ende woonachtich alle beijde in Oude Tonge, getuijgen AdriaenAnthonisz Vinck, Cornelis Cornelisz, Leentgen Marijnis ende Neeltgen Willems

Martius

Den 23. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Gillis Cornelisz, j.m., geboren van Sommelsdijck, ende Judith Jans,j.d., geboren van Breemen, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgenLeendert Hubrechtsz, Willem Claesz, Heijltgen Cornelis ende Stijntgen Jacobs??

April

Den 19. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Abrahamsz, j.m., geboren van Middelharnis, ende CommertgenCornelis, j.d., geboren uijt de heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgenPauwels Leendertsz, Willem Imansz, Saertgen Abrahams ende Pietertgen Cornelis

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenLeendert Bastiaensz, weduwenaer van Theuntgen Doens, ende Neeltgen Huijge,j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Corst Arentsz, PieterBastiaensz, Achie Bastiaens ende Cornelia Huijge

Maijus

Den 3. hebben haer inden echtenstaet laten bevestigenDirrick Willemsz, weduwenaer van Crijnken Frans, woonende op Colijnsplate, endePetronelle Jobs, j.d., woonende inde Oude Tonge, getuijgen Crijn Willemsz,Adriaen Jacobsz, Jaqumijntgen Jobs ende Maritgen Anthonis

Den 17. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Anthonis Danielsz, j.m., geboren van Henegouwen, ende HeijltgenCornelis, j.d., geboren Wossenaer, getuijgen Dingeman Cornelisz, PieterBastiaensz, Sijtgen Diericks ende Maritgen Bastiaens

September

Den 14. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Leunisz, weduwenaer van Machteltgen Marcus, ende LeuntgenBurits, j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Jacobsz,Hubrecht Buritsz, Cornelia Cornelis ende Grietgen Thijs

Den 27. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Marijnis Pietersz, weduwenaer, woonende int Platschelant, endePleuntgen Willems, j.d, woonende int Oude Tongschelant, getuijgen CornelisWillemsz, Jan Marijnisz, Grietgen Thijs ende Achie Cornelis

November

Den 1. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJob, geboren vande Oude Tonge, ende Sara Willems, j.d., geboren van Valckenisse,getuijgen Dancker Willemsz, Hendrick Gerritsz, Lijsbet Willems ende AnnekenJacobs

December

Den 27. hebben sich inden houwelijcken staet latenbevestigen Marijnis Huijbrechtsz, j.m., ende Drijsken Jacobs, j.d., alle beijdevan der Tholen

1638 Martius ??

Den 7. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenAnthonis Jacobsz, j.m., geboren vande Nieuwe Tonge, ende Maritgen Jacobs, j.d.,geboren van Roon, getuijgen Adriaen Cornelisz ende Thrijntgen Foppen

Maijus

Den 2. hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenCornelis Bastiaensz, j.m., ende Theuntgen Pieters Bek, weduwe van ArijVerheulen, getuijgen Cornelis Cornelisz, Arent Gillisz, Maritgen Pieters endeGrietgen Bastiaens

Junius

Den 6. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenPieter Cornelisz, weduwenaer, met Lijsbet Cornelis, j.d., woonende alle beijdein het Platschelant

Den 27. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Jansz, weduwenaer van Sara Thijs, ende Maritgen Pieters,weduwe van Jan Jansz, getuijgen Marijnis Pietersz, Jan Jansz, Ploentgen Willemsende Neeltgen Thijs

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenDirrick Jorisz, weduwenaer van Vroutgen Jans, geboren van Bootserlant, endeFrancijne Daniels, weduwe van Hendrick Doorman, geboren van Snijnkercke,woonende tegenwoordich alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Hendrick Gerritsz,Maritgen Arents ende Theuntgen Jans

Julius

Den 25. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Claes Arentsz, weduwenaer van Leuntgen Gerrits, ende MaritgenAnthonis, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Thonis Thonisz, JanAnthonisz, Lijsbet Leenderts ende Cornelia Jans

October

Den 17. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Claes Dircx, j.m. van Heijnkensant, woonende onder de heerlijcheijtvan Middelharnis, ende Ariaentgen Commers, j.d. van Gorcum, woonende onder deheerlijcheijt van Sommelsdijck

November

Den 21. hebben haer inden huwelijcken staet laten bevestigenCornelis Jans Smit, weduwenaer van??Theuntgen Adriaens, ende Bettge Willems, j.d., woonende alle beijde indeOude Tonge, getuijgen Willem Imansz, Jan Cornelisz, Achie Gerrits ende SaraAbrahams

Ditto hebben sich inden houwelijcken staet laten bevestigenBastiaen Thijsz, j.m. , woonende inde Oude Tonge, ende Lijsbet Joppe, j.d.,woonende in het Platschelant, getuijgen Maerten Maertensz, Jan Willemsz,Maritgen Servaas ende Sara Mathijs

December

Den 19. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Thomas Hendricksz, j.m., ende Cornelia Cornelis, j.d., woonende allebeijde inde Oude Tonge, getuijgen Willem Claes, Lambrecht Cornelisz, MaritgenHendricks ende Saerken Cornelis

1639 Februarius

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Willem Gerritsz, weduwenaer van Jaqumijntgen Bouwens, ende LijsbetLeenderts, j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen GerritFlorisz, Thomas Cornelisz, Neeltgen Ruijlofs ende Anneken Hendricx

Martius

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Dirck Jansz, j.m., geboren uijt het Nieuwe Tongschelant, endeSijtgen Dircks, j.d., geboren uijt het Oude Tongschelant, getuijgen Steven Janszende Saertgen Voorhans

April

Den 10. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Dingeman Cornelisz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende AnnekenCornelis, j.d., geboren uijt het Plaetschelant, getuijgen Cornelis Cornelisz,Adriaen Cornelisz, Lijntgen Wouters ende Maritgen Hendricks

Maijus

Den 3. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenDirck Arentsz, j. man, geboren vande Oude Tonge, getuijgen Willem Claesz,Theeus Jansz, Saertgen Abrahams ende Leentgen Cornelis

Den 15. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jacob Corstiaensz, j.m., ende Anneken Jacobs, j.d., alle beijdegeboren ende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Dirck Jansz, AdriaenJacobsz, Arentgen Jans ende Maritgen Jacobs

Junius

Den 5. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Leendertsz de Vogel, weduwenaer van Maritgen Leenderts, ende Barber Claes,weduwe van Andries Cornelisz, getuijgen Cornelis Leenderts, sijn broeder, ArijJorisz, schoolmeester, ende Cathalijntge Cornelis

Julius 1639

Den 10. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Cornelisz, j.m., geboren in de Oude Tonge, ende LijntgenWillems, j.d., geboren in het Plaetschelant, getuijgen Jacob Willemsz, BetsmanCornelisz, Dirck Willemsz, Sara Abrahams ende Neeltgen Aelbrechts

Den 17. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Jansz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende AriaentgenCornelis, j.d, geboren in het Plaetschelant, getuijgen Cornelis Cornelisz,Willem Gijsbrechtsz, Emmetgen Kans, Maritgen Cornelis

September

Den 4. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenHendrick Jansz, j.m., geboren in het lant van Bohemen, woonende op de Stadt,ende Willemken Claes, weduwe van Stoffel Jansz, woonende in het OudeTongschelant

Den 11. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Crijn Adriaensz, j.m., geboren in het Oude Tongschelant, endeMaritgen Jans, j.d., geboren van Siericsee, getuijgen Witte Beschiers, MaertenMaertensz, Dingine Adriaens?? endeTanneken Jans

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenDanckert Willemsz, j.m. , geboren inde Oude Tonge, ende Ariaentgen Huijge,j.d., geboren in Sommelsdijck, getuijgen Jan Pauwelsz, Jan Willemsz, LijsbetWillems ende Debora Engels

October

Den 9. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Willemsz, j.m., geboren inde Oude Tonge, ende Maritgen Marijnis, j.d.,geboren inde Plat, getuijgen Jacob Willemsz, Pieter Marijnisz, Ariaentgen Marijnisende Anneken ?

November

Den 13. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Govert Lambrechtsz, weduwenaer van Ariaentgen Aerts, ende LijntgenMarijnis, weduwe van Seger Jacobsz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Pauwels Leendertsz, Marcus Marijnisz, Leentgen Marijnis endeAriaentgen ?

1640 Januarius

Den 8. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJacob Anthonisz Nout, j.m., geboren inde Oude Tonge, ende Anneken Daniels,j.d., geboren van Nimwegen, getuijgen Wielant Eggen, balliu van de Oude Tonge,Jacob Willemsz, Maritgen Anthonis ende Neeltgen Roelofs

Den 29. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Arij Jacobsz, j.m., geboren ende woonachtich inde heerlijcheijtvande Plate, ende Jobje Hadde, j.d., geboren int Middelharnischelant, getuijgenHadde Philipsz, Jan Jacobsz, Leentgen Jans ende Janneken Jacobs

Februarius

Den 5. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenFrans Pauwelsz, weduwenaer van Ariaentge Claes, ende Maritgen Arens, j.d.,geboren in Sommelsdijck, getuijgen Pauwels Pauwelsz, Willem Jansz, SaraAbrahams ende Aertgie Theunis

April

Den 8. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Marijnisz, weduwenaer van Sijtge Goverts, ende Gieltge Leenderts, weduwevan Jan Jansz van den Leijtsendam, woonende alle beijde inde heerlijcheijt vandeOude Tonge, getuijgen Hendrick Thijsz, Theunis Leendertsz, Janneke Bastiaensende Crijntge Jans

December

Den 26., sijnde den tweeden kersdach, hebben haer indenhouwelijcken staet laten bevestigen Gillis Cornelisz, weduwenaer van JudichJans, met Maritgen Pieters, j.d., woonende alle beijde inde heerlijcheijt vandeOude Tonge, getuijgen Adriaen Jansz Slobbe, Maerten Pietersz, haer broeder,Pietertgen Pieters, haer suster, ende Stintgen Jacobs

1641 Januarius

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Jacobsz, j.m., ende Lijnken Leenderts, alle beijde geborenende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Willemsz, Maerten Maertensz,Maritgen Hendricks ende Jasperintgen Hubrechts

Februarius

Den 24. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Pietersz, weduwenaer uijt de Oude Tonge, met JannekenFloren, weduwe vanden Bommel

April

Den 14. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Willem Jansz Brom, weduwenaer van Maritgen Pieters, ende Maritge Pieters,vroetwijf, weduwe van Sander Jansz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Cornelis Claesz Molenaer ende Susannetgen Jacobs

Maijus

Den 5. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenPieter Theeusz, weduwenaer van Neeltgen Wouters, ende Janneken Andries, weduwevan Marijnis Imansz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen CornelisTheeusz, Bastiaen Aertsz, Maritge Arents ende Jaentgen Theeus

Junius

Den 2. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJacob Hendricks, weduwenaer van Arentgen Cornelis, ende Arentge Jobs, weduwevan Jan Gillisz, doch woonende alle beijde inde heerlijcheijt van de OudeTonge, getuijgen Pieter Cornelisz, Pieter Jansz, Jobje Jobs ende LeentgenPieters

Den 9. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Aertsz van Putten ende Anneken Jacobs, j.d., geboren inde Oude Tonge,getuijgen Roques Roquesz, Marijnis Cornelisz, Maritgen Jans ende Leentge Jacobs

Den 23. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Willemsz, weduwenaer van Tanneken Jobs, ende Maritgen Arents,weduwe van Jan Maertensz, getuijgen Pieter Theeusz, Marijnis Willemsz, JannekenAndries ende Jobje Willems

Julius

Den 28. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Adriaen Pietersz, weduwenaer van Claere Cornelis, ende MaritgeCornelis, weduwe van Sijmon Adriaensz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Stoffel Gabrielsz, Adriaen Jacobsz, Achie Loenen ende Neeltge Thonis

Augustus

Den 9. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJan Jansz van Sint Annalant, weduwenaer van Wijve Pieters, ende AchieBastiaens, j.d., woonende alle beijde inde heerlijcheijt vande Oude Tonge,getuijgen Pieter Bastiaensz, Cornelis Jansz, Ariaentge Pieters ende LeentgeJans

Den 11. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Leunis Pietersz, weduwenaer van Claertge Barents, ende AriaentgeCornelis, weduwe van Betsman Leendersz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Pieter Leunisz, Jan Lievensz, Susanna Faes ende Leuntge Burits

September

Den 22. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Govert Lambrechtsz, weduwenaer van Lijntge Marijnis, ende HeijltgenAdriaens, weduwe van Gerrit Jacobsz, woonende alle beijde inde Oude Tonge,getuijgen Hendrick Adriaensz, Hendrick Gijsz, Hendricktge Thonis ende NeeltgenJacobs

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenWitte Passchiersz, j.m., ende Maritgen Jans, j.d., woonende alle beijde indeOude Tonge, getuijgen Maerten Maertensz, Gabriel Stoffelsz, Grietgen Thijs endeLuentgen Adriaens

November

Den 10. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Matheus Jacobsz de Buijser, j.m., woonende op de Stadt, ende SaerkenAbrahams, j.d., woonende inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Willemsz de Waeijere,Jacob Cornelisz Mirob, Achie Wouters ende Meijntgen Willems

Den 17. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Stoffel Gabrielsz, weduwenaer van Mijntgen Mathijs, woonende indeheerlijcheijt vande oude Tonge, ende Maritgen Jacobs, j.d. van Dircxlant

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJacob Willemsz de Waeijer, j.m., ende Emmertge jans, j.d., woonende alle beijdeinde Oude Tonge, getuijgen Pieter Gijsbertsz, Betsman Willemsz de Waeijer,Anneken Jans ende Achie Gerrits

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenLeunis Maertensz, j.m. van Dircxlant, ende Neeltgen Michiels, j.d. vande OudeTonge, getuijgen Leendert Maertensz, Hendrick Michielsz, Maritgen hendricksende Leuntgen Pieters

1642 Martius

Den 2. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenBastiaen Jansz, weduwenaer van Huijbrechtge Cornelis, ende Maritge Jans, weduwevan Crijn Adriaensz, getuijgen Jan Bastiaensz ende Hilleken Bastiaens

April

Den 21. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jacob Philpsz, weduwenaer van Leentge Cornelis, woonende int OudeTongschelant, ende Achie Loenen, wed. van Jan Eliasz, woonende inden dorpevande Oude Tonge, getuijgen Hendrick Loenen ende Maritge Jans

Maijus

Den 4. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenJasper Erasmusz, j.m., ende Cornelia Jans, woonende alle beijde indeheerlijcheijt vande?? Oude Tonge,getuijgen Willem Erasmusz, Anthonis Jansz, Neeltgen Erasmus ende Achie Wouters

Junius

Den 22. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Marijnisz, j.m., geboren uijt het Platschelant, endeJaqumijntgen Cornelis, weduwe van Cornelis Aertsz, woonende alle beijdetegenwoordich inde Oude Tonge, getuijgen Marijnis Cornelisz, Gerrit Marijnisz,Dingine Gerrits ende Lijntge Leenderts

Julius

Den 27. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Marijnis Willemsz, weduwenaer van Evertge Willems, ende LeuntgeWillems, j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Pieter Willemsz,Janneke Jans ende Janneke Willems

Den 23. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Hendrick Dircksz, j.m., geboren van Crabbendijck int lant vanderGoes, ende Maritge Corstiaens, j.d., geboren int Oude Tongschelant

Den 30. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Marcus Marijnisz, weduwenaer van Neeltge Jacobs, ende Anneken Jans,weduwe van Cornelis Michielsz, getuijgen Willem Imansz ende JoosijntgeWaterloos

December

Den 13. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Daniel Marijnisz, weduwenaer van Lijnken Jans, ende Soetge Ariaens,weduwe van Jan Doensz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen AdrianusNautius ende Anneken Daniels

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenPieter Gabrielsz, j.m., geboren in Sommelsdijck, ende Gijsken Corstiaens,woonende inde Oude Tonge, getuijgen Corstiaen Jansz ende Cornelis Gabrielsz

Den 21. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Gerrit Marijnisz, j.m., ende Maritge Claes, weduwe van MarijnisBarentsz, woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Adriaen Cornelis,Hendrick Gerritsz, Dingine Gerrits ende Jaqumijntge Cornelis

Den 26. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Sijmon Pietersz Coolman, weduwenaer van Neeltge Willems, endeJaqumijntge Arents, j.d., geboren vande Nieuwe Tonge, ende nu woonende allebeijde int Oude Tongschelant, getuijgen Jan Cornelisz Timmerman ende MaritgeJans

1643 Februarius

Den 30. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Jan Dircksz, weduwenaer van Lijsbet Jans, ende Crijntge Cornelis,weduwe van Cornelis Thijsz, getuijgen Hendrick Dircksz, Cathalijntge Cornelisende Maritge Corstiaens

April

Den 12. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Hendrick Gerritsz, j.m., ende Aertge Thonis, j.d., alle beijdegeboren inde Oude Tonge, getuijgen Jan Meeusz, Marijnis Cornelisz, JannekePieters ende Neeltge Roelofs

September

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Pieter Willemsz, weduwenaer van Barbertge Rijcx, ende MaritgeJacobs, j.d., woonende alle beijde inde Oude Tonge, getuijgen Thonis Jacobsz,Gillis Cornelisz, Lijsbet Pieters ende Geertge Jacobs

November

Den 22. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Phips Jansz, j.m., ende Maritge Hendrikx, j.d., alle beijde geborenende woonachtich inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen CornelisJacobsz, Cornelis Jansz, Tanneken Jans ende Leentgen Jacobs

Den 20. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Cornelisz, j.m., geboren inde Oude Tonge, ende AnnekenArents, j.d., woonende inde Tijlle, getuijgen Cornelis Davitsz, Cornelis Jansz,Mijntge Wouters ende Pluntge Arents

December

Den 13. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Geraat Marijnisz, weduwenaer van Maritge Claes, geboren vande OudeTonge, ende Neeltge Roeijlofs, j.d., geboren van Middelharnis, woonende allebeijde inde Oude Tonge, getuijgen Cornelis Marijnisz, Cornelis Roeijlofsz,Anneken Jans ende Janneken Marijnis

1644 Januarius

Den 24. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Matheus Jansz, j.m., woonende op den Bommel, ende Maritge Jans,woonende ende geboren inde Oude Tonge, getuijgen Claes Buritsz, BetsmanBetsmansz, Maritge Sijmons ende Pietertge Jans

Ditto hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenMaerten Jacobsz, j.m., ende Maritge Jans, weduwe van Hubrecht PieterszBollaert, alle beijde geboren ende woonachtich inde Oude Tonge, getuijgen DirckLeendertsz, Jan Lauwerisz, Lijntge Hendricks ende Maritge Jacobs

Februarius

Den 28. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Gabriel Stoffelsz, j.m., ende Leuntge Crijns, lest weduwe vanCornelis Willemsz, woonende alle beijde inde heerlijcheijt vande Oude Tonge,getuijgen Stoffel Gabrielsz, Jan Crijnsz, Maritge Jacobs ende Maritge Crijns

April

Den 10. hebben haer inden houwelijcken staet latenbevestigen Cornelis Hendricksz, weduwenaer van Maritge Cornelis, woonende indeNieuwe Tonge, ende Cathalijntge Cornelis, wed. van Arij Jorisz, in sijn levenschoolmr. inde Oude Tonge, getuijgen Jacob Jansz, Pieter Hendricksz, LijntgeHendricks ende Leuntge Burits

Maijus

Den 1. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenMaerten Maertensz, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende Geertge Sijmons, j.d.,geboren van Heeckelinge, getuijgen Claes Burritsz, Sijtge Maertens ende MaritgeSijmons

Den 5. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenLeendert Arentsz van Sorge, j.m., geboren vande Oude Tonge, ende TrijntgeCornelis, j.d., geboren vande Plate, getuijge Jacob Cornelisz, sijn oom

October

Den 9. hebben haer inden houwelijcken staet laten bevestigenLeenaert Jansz, j.m., ende Dingine Marijnis, j.d., alle beijde geboren endewoonachtich inde heerlijcheijt vande Oude Tonge, getuijgen Jan Jansz endeLijsbet Jans