Startpagina??? > ???

Flakkeese en Goereese soldaten van Napoleon

Flakkeese enGoereese soldaten van Napoleon

http://www.demotte.nl/images/napoleon.png

Flakkeese enGoereese soldaten van Napoleon

Voor meer informatie: Zie de??Databank van Nederlandse militairen in het leger van Napoleon.

Dedatabank is samengesteld op basis van de stamboeken die zich in de archievenvan Vincennes nabij Parijs bevinden.??

Van soldaten van wie de overlijdensdata ontbreken nemen weaan dat ze gesneuveld zijn in de strijd die op allerlei fronten heeft plaatsgevonden. De meeste soldaten kwamen om bij de terugtocht uit Rusland in 1812. Wehebben de namen van de soldaten gesorteerd op hun geboorteplaats. Over dediverse legeronderdelen die genoemd worden is veel informatie te vinden opinternet.

Achthuizen:

Geconfronteerd op de databank met de geboorteplaatsAchthuizen, dat in die tijd op Flakkee als zodanig officieel niet bekend was,kwam ik tegen Remke Klaassen, en hoewelook de Stichting Genealogie Goeree en Overflakkee hem als inwoner van hetgebied ??- Achthuizen viel onder degemeente ??Ooltgensplaat, latergedeeltelijk ook onder de gemeente Den Bommel - vermeld had, was mij al snelduidelijk dat het om een Groninger ging. Hij is geboren op 01-09-1798 in hetkanton Westereems als zoon van?? Klaassenen Meyrje Remkes. Hij diende in het regiment Pupillen van de Garde en in het 7eregiment tirailleurs van de Garde. Onbekend is wie precies de ouders van Remkezijn.

Ooltgensplaat:

Jelier Legierseis gedoopt op 26-04-1789 te Oude Tonge. De geboortedatum 01-05-1789 in dedatabank is onjuist. Hij is een zoon van Marcellinus Jeliersz Legierse en MariaSchijvenaar. Hij zat in het 7e Regiment Lichte Lanciers.

??Antonius van de Klundert is gedoopt op 11-10-1784 te OudeTonge. De geboortedatum 16-10-1785 in de databank is onjuist. Hij is een zoonvan Cornelis van de Klundert en Anthonetta Huijsmans. Hij maakte deel uit vanhet 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde.

ChristiaanSchuurmans is geboren op 15-03-1789, gedoopt 21-03-1789 te Oude Tongeals zoon van Jacobus Schuurmans en Maria Lambrechtse. Hij vervulde zijn dienstplichtin het 3e Regiment Grenadiers te Voet van de Garde

Jan de Graaf is geborenop 31-12-1791 als zoon van Willem Jansz de Graaf en Jannetje Andriesdr Kreeft. Hijmaakte deel uit van het Regiment Pupillen van de Garde. Jan de Graaf trouwde op18 april 1816 te Stad aan het Haringvliet met Maria Huizer. Het paar kreeg elfkinderen in de periode 1816-1838. Op Flakkee lopen nog nakomelingen van Jan deGraaf rond. E??n van hen is mijn voormalige buurjongen aan de Tilsedijk, AdrieArensman. Jan de Graaf overleed op 7 maart 1855 te Stad aan het Haringvliet.

PieterBakker is geboren op 02-07-1796 als zoon van Cornelis Jansz Bakkeren Jaapje Adamsdr van Vegchelen ??Aangenomenwordt in de databank dat geboortedatum en geboorteplaats juist zijn. Het komtovereen met onze gegevens. Hij zat in het Regiment Pupillen van de Garde.

CornelisKoopman is geboren op 07-11-1790 als zoon van Jan Koopman en Johannade Haas. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte.

KlaasLangerak is geboren op 26-04-1790 als zoon van Arie Langerak enJannetje Klaasdr Hokke. Hij zat in het 88e Cohorte.

Cornelisvan Duuren is geboren op 15-06-1789 als zoon van Willem van Duuren enCornelia Hofman. Hij diende in het 88e Cohorte.

Daniel del???Espine is geboren op 30-09-1789 als zoon van Servaas de l???Espine enNeeltje van Leeuwen. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte en vanhet 12e Regiment Infanterie van Linie.

JohannesDonkersloot is geboren op 27-08-1786 als zoon van Jan LambertszDonkersloot en Maria Wouwerman. Hij zat in het 8e RegimentArtillerie te Voet

Den Bommel:

Bartel Steenveld is geboren op 20-07-1790, en Hendrik Steenveld op 20-09-1789 als zonen van Antonius Steenveld enJohanna de Wild. Deze twee broers zijn niet op Den Bommel geboren, maar inMaasbommel. Beiden maakten deel uit van het 9e Regiment Artilleriete Voet en het 126e Regiment Infanterie van Linie.

Jan Gordon is geborenop 10-10-1790?? als zoon van Daniel HuigszGordon en Elisabeth Jansdr Wolfert. ??JanGordon diende in het 88e Cohorte van Napoleon. Vrij kort na zijndiensttijd overleed Jan op 2 oktober 1819 op Den Bommel. Hij was nog geen tweejaar daarvoor op 30 januari 1818 getrouwd met Willemtje Kwik. Het paar kreeg op27 juni 1818 een dochter Elizabeth. Deze trouwde tweemaal, en kreeg uit beide huwelijkenin totaal negen kinderen. Thans nog levende nakomelingen van Jan Gordon komenwe tegen in de bekende Flakkeese families Van der Welle en Van den Nieuwendijk.

Jacob Wijs is geborenop 14-05-1788 als zoon van Jacob Jacobsz Wijs en Jannetje JohannesdrKoningswoud. Hij trouwde op 22 september 1815 te Middelharnis met Adriaantjevan der Mast. Dit paar kreeg kinderen, maar of er van hen thans nog levendenakomelingen zijn, is mij niet bekend. Jacob overleed op 30 oktober 1858 teStad aan het Haringvliet. Jacob diende net als Jan Gordon in het 88eCohorte.

Gerrit deGeus, is geboren op 04-06-1790 als zoon van Mattheus de Geus enGijsje Nijpjes. Hij trouwde op 8 september 1816 op Den Bommel met CorneliaOverbeeke. Gerrit overleed op 27 augustus 1832 in zijn geboorteplaats. Van hem hebbenwe geen levende nakomelingen kunnen traceren. Hij diende in het 124eRegiment Infanterie van Linie.

CornelisSpoor is geboren op 13-09-1789 als zoon van Anthonij CorneliszSpoor en Maatje Marinusdr van Stelle. Van hem weten we waar en ongeveer wanneerhij overleden is, in een hospitaal te Amiens in Noord-Frankrijk in 1812. Hijmaakte deel uit van het 125e Regiment Infanterie van Linie,gestationeerd in Amiens. Dit legeronderdeel bestond vrijwel geheel uit Nederlanders.Met nog een aantal regimenten daar in de omgeving werd een invasievoorbereid?? van Engeland. Napoleonbeschouwde dit land als zijn aartsvijand. Arij Plooster, geboren in Zuidland,die van het zelfde regiment deel uitmaakte, was er bij toen Cornelis zijnlaatste adem uitblies. Kort voor hij naar Frankrijk vertrok, was hij op 19maart 1811 te Stad aan het Haringvliet getrouwd met Burgje Slis. Omdat we zijnprecieze overlijdensdatum niet kennen, weten we niet of hij aanwezig was bij degeboorte van zijn dochter Cornelia op 11 februari 1812 te Sommelsdijk. Corneliatrouwde met Pieter de Vries, maar of zij nakomelingen hebben gekregen, weten weniet.

Dirk vander Pijl, is geboren op 12-06-1788 als zoon van Jan Woutersz van derPijl en Elisabeth Dirksdr Mosterdijk. Hij diende in het 134eRegiment Infanterie van Linie.

Oude Tonge:

MichaelParang is geboren op 29-03-1790 als zoon van Cornelius JoanneszParang en Adriana van der Vorst. Hij diende in het 88e Cohorte. Michaeltrouwde op 16 maart 1817 te Oosterhout met Francisca Brants. Hij kreeg met haarvoor zover we weten twee dochters. De oudste overleed als peuter, de tweede,Catharina Helena Louisa, werd rond 1826 in Brussel geboren.?? Zij trouwde op 24 maart 1852 te Rotterdam metJohannes Rudolphus Hendrikus Rademaker, geboren in Grave. Hun oudste zoontjewerd nog geen twee jaar, het tweede, Franciscus, werd geboren op 19 december1854. Van deze weten we niet, of hij getrouwd is en nageslacht heeft gekregen.

PieterMenschaar is geboren op 11-05-1788 ??als zoon van Jacobus Menschaar en JohannaVermeulen. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte. Pieter trouwdeop 22 juni 1820 te Herkingen met Anna de Blom. Hun zoon Jacobus, geboren op 30augustus 1821 in Herkingen, trouwde op 6 juli 1844 in Vierpolders met NeeltjeTouw. Van de vijf kinderen, geboren uit dit huwelijk, nemen we aan dat eenaantal nakomelingen heeft tot op de dag van vandaag, niet op Flakkee, maarelders in het land.

CornelisCampfens is geboren op 02-08-1790 als zoon van Joannes Campfens enJoanna Nieuwland. Hij was kleermaker van beroep, en diende net als een paarandere mannen uit het dorp in het 88e Cohorte. Cornelis trouwde tweekeer, eerst met Maria Wilhelmina Smits op 11 april 1818 te Oude Tonge, en nahaar overlijden met Maria Wagemans op 23 oktober 1846, eveneens te Oude Tonge.Uit het eerste huwelijk heeft Cornelis een groot aantal nu nog levende nakomelingen,niet alleen in Achthuizen, maar ook elders. Cornelis stierf in zijn geboorteplaatsop 7 mei 1849.

PetrusFeijen is geboren op 26-09-1790 als zoon van Renerius Feijen enJoanna Paulina van Steijn. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte. Petrustrouwde op 28 mei 1820 te Nieuwe Tonge met Johanna van Hertom. Hun dochterJohanna, geboren op 30-07-1820 te Sommelsdijk, trouwde op 1 mei 1842 daar metJohannes Joosten Mol??. Vijf van hun kinderen stierven jong, twee van hentrouwden en kregen nageslacht. We hebben het niet nagezocht, maar we denken dater nog veel nakomelingen van Petrus in Nederland rondlopen met namen als Mol??,Paulussen, De Vos en mogelijk Suijker. Petrus Feijen overleed op 15 december1864 te Sommelsdijk. ??

MattheusMunters is geboren op 02-02-1788 volgens de databank, maar dit isonjuist. Het moet zijn vlak voor zijn doopdatum 16-01-1788. Hij is een zoon vanAdrianus Munters en Burgje Mattheusdr Groenendijk. Hij zat in het 88eCohorte. Hij trouwde op 22 september 1815 te Oude Tonge met Christina Simons.Het paar heeft een flink nageslacht gekregen. Onder de nakomelingen tref ik aanBurgje de Been, die in Zuidzijde woonde, en getrouwd was met Jan van denBoogert. Mattheus Munters stierf op 23 maart 1849 te Oude Tonge.

HendrikHartman is geboren op?? 03-02-1788als zoon van Hendrik Jansz Hartman en Johanna Danielsdr Liete. Hij maakte deeluit van het 88e Cohorte. Hij overleefde de oorlogsjaren. Voor zoverwij weten is Hendrik nooit getrouwd.?? Hijoverleed op 27 mei 1846 te Oude Tonge.

JacobGoemaat is geboren op?? 01-09-1792te Oude Tonge volgens de databank, maar dat moet volgens onze gegevens zijn voorzijn doopdatum 28-09-1793 te Herkingen. Hij is een zoon van Leendert Goemaat enPieternella Leendertsdr Roodzant. Jacob diende in het 72e RegimentInfanterie van Linie.

Laurens Riedijkis geboren op 28-10-1792 te Oude Tonge volgens de databank, maar volgensonze gegevens moet dat zijn voor zijn doopdatum 09-12-1792 te Dirksland. Hij iseen zoon van Jan Riedijk en Johanna van Hoogzand. Na zijn diensttijd in het 6eRegiment Tirailleurs van de Garde trouwde hij op 6 juni 1816 te Dirksland metLeentje van der Vliet. Laurens overleed op 10 februari 1836 te Nieuwe Tonge.Van Laurens lopen momenteel op Flakkee veel nakomelingen rond met de namen Hobbel,Bakker, Breur, Koppenaal, Polder, Van Eck, en vooral ook Visbeen.

Anton vanden Doel is geboren op 09-10-1791 als zoon van Arie Antonisz van denDoel en Adriana Gerritsdr Boom. Hij diende in het 124e RegimentInfanterie van Linie.

AdrianusStander is geboren op 15-12-1790. Hij is een zoon van HerbertAdriaansz Stander en Aartje Kroos. Hij maakte deel uit van het 124eRegiment Infanterie van Linie.

CornelisHoogenboom is geboren op 09-05-1790. Hij is een zoon van JacobHoogenboom en Adriaantje Holleman. Hij diende in het 124e RegimentInfanterie van Linie. Cornelis trouwde op 10-04-1818 te Sommelsdijk met JacobaSchellevis. Van de vier kinderen die ik in mijn bestand heb trouwde JacobHoogenboom met Jacoba Catharina Wouters. Ik heb van dit paar geen nakomelingengevonden. Cornelis Hoogenboom stierf op 29 december 1828 te Ooltgensplaat.

PetrusAndreas Verelst is geboren volgens de databank op 12-03-1788, maaromdat hij volgens onze gegevens gedoopt is op 11-02-1788, is de geboortedatumonjuist. Hij is een zoon van Joannes Verelst en Maria Hopstaken. Hij diende inhet 125e Regiment Infanterie van Linie.

Joannes vanHooff is geboren op 15-12-1786. De databank laat het geboortejaaropen, maar omdat Joannes op 06-02-1787 gedoopt is, nemen wij aan dat dit 1786 is.Hij is een zoon van Jacobus van Hooff en Elisabeth Adriaanse. Joannes diende inhet 125e Regiment Infanterie van Linie.

NieuweTonge:

JacobusCornelis Anemaet is geboren op 06-04-1794 als zoon van Pieter Anemaeten Arendje van der Valk. Jacobus Cornelis diende in het 2e regimentGardes d???Honneur, een legeronderdeel dat samengesteld was uit zonen vanaanzienlijke families, werkzaam in ??regeringskringen. Zijn opa was eerstpresident-schepen en later burgemeester van Zwaluwe. Zijn vader was notaris inOude en Nieuwe Tonge. Na zijn Franse dienst, waarin hij betrokken was bij deSlag van Waterloo, werd hij beroepsmilitair in het Nederlandse leger. Hij werd wegenszijn verdiensten onderscheiden met de Militaire Willemsorde. Op 17 mei 1874stierf hij te Sliedrecht als gepensioneerd kolonel kommandant.

Jan Hemje is geborenop 03-01-1790 als zoon van Jan Hemje en Margaritha Hikse. Hij diende in het 1eBataljon Pontonniers. Bij de doop van Jan op 6 januari 1790 wasGieltje Winterswijk getuige. Zij was gereformeerd, terwijl de ouders van Jan deLutherse godsdienst waren toegedaan.

Jan Siebrands is geborenop 01-05-1790 te Nieuwe Tonge. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte. Zijn ouders waren Jan Jansz Siebrandsen Maria Quint

AdrianusNoordijk is geboren op 31-08-1788 als zoon van Cornelis Noordijk enAnna Drooger. In de database staan abusievelijk als ouders genoteerd PierreNoordyk en Adrianne Karemann. Adrianus zat in het 30e Regiment Infanterie van Linie. Hij trouwde op 16november 1814 te Nieuwe Tonge met Lena Breesnee. Uit het huwelijk werdenvolgens onze gegevens vijf kinderen geboren. Drie van hen, Adriana, Anna enPietertje, hebben voor een rijk nageslacht gezorgd.?? Veel mensen op Flakkee en daarbuiten stammendan ook van Adrianus af.??

Jan Priem is geborenop 02-12-1790 als zoon van Izaak Priem en Maatje Stoutjesdijk. Deze persoon kondenwe in het doopboek van Nieuwe Tonge niet terugvinden. Joke van Rumpt kwam hemechter toch op het spoor. Wat samenwerking vermag!?? Zij ontdekte, dat hij op 05-12-1790 gedooptis te Stavenisse. Hij diende in het 21e Regiment Infanterie van Linie. Joke vond ook, dat Janop 15-02-1822 te Stavenisse trouwde met Catharina Lindhout. Het paar kreegkinderen en kleinkinderen. We vermoeden dat er thans nog levende nakomelingen vandit paar zijn.

Laurens vander Made is geboren op 21-06-1790 uit rooms-katholieke ouders,Willebrordus van der Made en Johanna Speelmans, en is daarom in Oude Tongegedoopt. Hij maakte deel uit van het 124e Regiment Infanterie van Linie.

Johannes Thijsse, zoon van rooms-katholiekeouders, Paulus Thijsse en Elisabeth Mattheussen, in Oude Tonge gedoopt, isgeboren op 12-04-1790.?? Hij diende in het 124eRegiment Infanterie van Linie.

??

Stad aan het Haringvliet:

??

Adrianus van Boxel, geboren in Stad aan hetHaringvliet, werd als kind van rooms-katholieke ouders, Henricus van Boxel enCatharina de Wit, gedoopt in Oude Tonge op 21-03-1790. Hij zal kort daarvoorgeboren zijn. Hij maakte deel uit van het 7e Regiment Lichte Lanciers.

Herkingen:

Cornelisvan den Doel is geboren op 23-03-1789. Zijn ouders waren Johannis van denDoel en Jannetje van ter Gouw. Hij diende in het 88e Cohorte.

??Johannes Henricus Christoforus Sieverts is geboren op 19-02-1782. Zijnouders waren Frederik Sieverts en Sophia Roos. Cornelis diende in het 125eRegiment Infanterie van Linie. In dit onderdeel had hij de rang van kapitein.

JohannesBestman is geboren op 03-02-1788. Hij was een zoon van MattheusBestman en Dingena Melissant. Hij maakte deel uit van het 125e Regiment Infanterievan Linie.

Dirksland:

MaartenMolenaar is geboren op 27-09-1789. Hij diende in het 14e BataljonArtillerietrein. Zijn ouders waren Adrianus Bastiaansz Molenaar en JacominaOnte.

Jacob vander Groef, geboren op 10-10-1789, is een zoon van Arent Molenaar enElisabeth van der Made. Hij diende in het 1e Regiment Artillerie te Paard.

TeunisMetselaar is geboren op 28-11-1792. Zijn ouders waren TeunisHuibregtsz Metselaar en Tannetje Tuijnebreijer. Hij diende in het Regiment Pupillen van de Garde.

HermanusOlieman is geboren op 01-03-1785. Hij vervulde zijn dienstplicht in het3e RegimentGrenadiers te Voet van de Garde. Hij was een zoon van Leendert Olieman enAdriana Wittekoek.

Gerrit de Zout, geboren op 20-05-1790, was een zoon van Cornelis deZout en Maria Johannesdr ???t Mannetje. Hij diende in het?? 88e Cohorte. Hijoverleefde de verschrikkingen, maar stierf kort daarna op 18 mei 1813 inDirksland.

Arie Struijk is geborenop 13-12-1792 als zoon van Cornelis Ariensz Struijk en Lijdia LeendertsdrBakker. Hij diende in het 72eRegiment Infanterie van Linie.

Willem vanden Dorpe is geboren op 03-09-1792 als zoon van Cornelis van den Dorpeen Johanna Josina van Os. Omdat een aantal kinderen van het gezin van zijnouders in verschillende plaatsen is gedoopt, nemen we aan dat de vader schipperwas. De doop van Willem hebben we niet kunnen vinden. Hij diende in het 72e Regiment Infanterievan Linie.

Leendert Noorman is volgens de databank geboren in Dirksland op 05-05-1791,maar volgens onze gegevens moet dat zijn Melissant. Hij is wel in Dirkslandgedoopt. Zijn ouders waren Cornelis Noorman en Lena van der Linden. Hij diendein het 124e Regiment Infanterie van Linie. Op 16maart 1815 trouwde hij in Dirksland met Cornelia Goemare. We hebben van ditpaar nakomelingen in ons bestand tot in de vijfde generatie, maar het zijn erongetwijfeld meer. Leendert Noorman overleed op 10 maart 1837 in Dirksland.

Dingenis Zeedijk ??is volgens dedatabank geboren op 24-05-1787, maar volgens ons moet dat zijn voor 12-02-1786,want toen werd hij gedoopt. Hij was een zoon van Cornelis Hendriksz Zeedijk enMaria Dingemansdr Keijser. Hij trouwde met Trijntje Haverstad. Hun zoonCornelis werd geboren op 30 maart 1806.??Volgens onze gegevens hebben Dingenis en Trijntje verder geennakomelingen. We nemen aan dat Dingenis als getrouwd man in dienst ging. Hijdiende bij het 11e Regiment Huzaren.

Jan Gestel is volgens de databank geboren op 24-07-1791. Wijvragen ons af, of deze datum juist is. Hij is namelijk gedoopt op 27-01-1793.Over het algemeen lagen geboorte- en doopdatum niet zo ver uiteen. Zijn vaderwas niet Jan, zoals op de databank vermeld wordt, maar David Pietersz Gestel.Zijn moeder was Neeltje Roodzand.?? Jandiende in het 33e RegimentLichte Infanterie.

Melissant:

Van Abraham Fredrikswordt in de databank aangenomen dat hij geboren is op 04-10-1794, maar dat isde geboortedatum van een jong gestorven broertje. ??Abraham is geboren op 11 september 1796 alszoon van Johannes Fredriks en Jannetje Abramsdr Touw. De in de databankaangenomen geboorteplaats is correct. Hij is gedoopt in Dirksland zoals bijnaalle kinderen uit zijn geboorteplaats. Hij diende in het RegimentPupillen van de Garde. Op 31 maart 1827 trouwde hij in Melissant metLijntje Cornelisdr Visbeen. Hun zoon Cornelis kreeg samen met NeeltjeNieuwlander vijf kinderen, die volgens onze gegevens allen jong overleden zijn.

PhilippusFelsbourg is geboren op 16-04-1788. Zijn ouders waren Jan ErnstFelsbourg en Jacoba de Jong. Hij diende in het 125e Regiment Infanterie van Linie.

WilhelmusTerhoeve is geboren op 10-03-1788 uit rooms-katholieke ouders, PetrusTerhoeve en Helena Gietmans, en in Oude Tonge gedoopt. Hij diende in het 125eRegiment Infanterie van Linie.

Sommelsdijk:

Dimmen van der Kers ??is geboren op 27-03-1791 als zoon van Leendertvan der Kers en Maria Bakker. Hij zat in het 33eRegiment Lichte Infanterie. Joke vanRumpt schreef ons: ???Dimmen overleed al op 16 juni 1813 te Givet in Frankrijk, niet doorkogels, maar aan de gevolgen van 'longteering'. Het staat in de overlijdensaktedie pas op 17 februari 1815 te Sommelsdijk werd opgemaakt.???

??

Jan Manneke is gedooptop 26-04-1795. Hij zal kort daarvoor geboren zijn. In de databank staat dat hijgeboren is op 09-08-1795, maar dat is een onjuiste aanname. De ouders van Janwaren Cornelis Manneke en Catharina van Zuuren. Hij diende in het Regiment Pupillen van de Garde.

Jacob Mulder is eenzoon van Pieter Jacobsz Mulder en Pietertje Jansdr Noordijk. In de databankstaat, dat hij geboren is op ??06-08-1793,maar dat is onjuist. Hij is gedoopt op 26 augustus 1792, en dus kort daarvoorgeboren. Hij diende in het ??Regiment Pupillen van deGarde. Jacob Mulder trouwde op 10 februari 1825 te Stad aan het Haringvliet metMaria van Eck. Het paar kreeg twee kinderen, maar die zijn beiden jongoverleden.

Jan Versteeg is geborenop 06-12-1789 als zoon van Gerrit Hendriksz Versteeg en Korstiana Jansdr deVogel. Hij diende in het RegimentPupillen van de Garde.

Gerrit Mulder is geboren op 14-07-1791 als zoon van Iman GerritszMulder en Elisabeth Jacobsdr van Eck. Hij zat in het Regiment Pupillen van deGarde.

GerritLodder is volgens de databank geboren op?? 06-07-1792 als zoon van Klaas Lodder enHijltje van der Cauw. Hij is gedoopt op 9 september 1792. Hij vervulde zijndienstplicht in het Regiment Pupillen van de Garde . Op 1 mei 1825 trouwde hij inSommelsdijk met Anna van Looveren. Hun zoon Klaas werd nog geen jaar oud.

Wessel Nieuweijde is geboren op 22-05-1796 als zoon van Wessel WesselszNieuweijde en Cornelia Stevensdr Timmer. Hij diende in het RegimentPupillen van de Garde en in het 12e Regiment Tirailleurs van deGarde.

De aanname in de databank dat Leendert van der Zijden is geboren op 20-12-1794kan kloppen. Hij is op 28-12-1794 te Oude Tonge gedoopt als zoon van AartHuibertsz van der Zijden en Cornelia Overdijke. Hij maakte deel uit van het Regiment Pupillen van deGarde

Caspar Schaeffer is geboren op 20-03-1792, gedoopt op 29-03-1792 teOude Tonge als zoon van Mattheus Schaeffer en Catharina Beijers. Hij vervuldezijn dienstplicht in het Regiment Pupillen van de Garde.

Marinus Hoogstraten is niet zoals verondersteld door de samensteller vande databank geboren op 15-01-1792, maar kort voor zijn doop op 05-01-1794. Zijnouders waren Jan Marinusz Hoogstraten en Dana Arentsdr Hoogzand. Hij zat in hetRegiment Pupillen van de Garde.

WillemPresor is geboren op ??09-05-1790als zoon van Jan Presor en Arentje Buscop. Hij diende in het 88e Cohorte. Op 6 juli 1823 is hij te Sommelsdijk getrouwd met AdriaantjeGrootenboer. Hun kinderen Arendje en Jan zijn getrouwd en hebben voornageslacht gezorgd. Ongetwijfeld lopen er van Willem nu een flink aantalnakomelingen rond op Flakkee. Willem overleed op 30 september 1833 teSommelsdijk.

Laurens Kalle is geboren op 16-05-1790 als zoon van Samuel LaurenszKalle en Trijntje van Klink. Hij diende in het 88e Cohorte.

Jan Peekstok is geboren op 28-09-1788 als zoon van MarinusPeekstok en Elisabeth van den Boogert. Hij diende in het 88eCohorte. Jan trouwde op 14 januari 1815 te Middelharnis met Maatje Troost. Zekregen een dochter Jannetje. Verder hebben we geen nakomelingen van Jangevonden. Hij is op 29 maart 1822 te Goes overleden.

Jan Beket is geboren op 04-03-1789 als zoon van Salomon GijsbertszBeket en Maartje Abrahamsdr van der Linde. Hij diende in het 88e Cohorte. Jan trouwdeop 30 september 1819 te Sommelsdijk met Tona Snoodijk. Hun drie oudstekinderen, Maartje Adrianus en Salomon, hebben nageslacht gekregen. Jan isoverleden op 3 maart 1847 te Sommelsdijk.

JohannesMatthijs van den Tol is geboren op 07-02-1793?? als zoon van Johannes van den Tol en WilhelminaCecilia Bruggemans. Hij diende in het 27e Regiment Infanterie van Linie.

Cornelis Koote, zoon van Frans Stoffelsz Koote en Alida Cornelisdrde Vogel, is niet op 14-08-1792 geboren, zoals in de databank vermeld, maarvoor de doopdatum 12-08-1792.?? Hij diendein het 72e Regiment Infanterie van Linie. Cornelistrouwde op 8 december 1814 te Sommelsdijk met Gerritje Arijsdr Hotting. Viazijn kinderen Aaltje, Frans, Arie en Jan heeft Cornelis Koote tot op de dag vanvandaag veel nageslacht gekregen. Hij stierf op 27 november 1867 teSommelsdijk.

Johannes Ripmeester is niet, zoals in de databank vermeld, geboren inSommelsdijk, maar op Den Bommel, ook niet geboren op 24-06-1792, maar op 24-01-1792 als zoon van Marcelis Ripmeester en Willemina Dingemansdr Lodder. Johannesdiende in het 72e Regiment Infanterie van Linie.

Hendrik vanLenten kan niet op 06-10-1793 geboren zijn, zoals in de databankwordt aangegeven, maar kort voor zijn doopdatum op 08-09-1793. Hij is een zoonvan Simon van Lenten en Adriana Vaandrager. Hij diende in het 70e RegimentInfanterie van Linie.

Pieter vanden Berg is op 09-07-1790 geboren als zoon van Frans Gerritsz van denBerg en Adriaantje Teunisdr van de Polder. Hij zat in het 124e RegimentInfanterie van Linie.

JasperKnape is op 08-01-1789 geboren. Zijn ouders waren Jasper JacobszKnape en Cornelia Leendertsdr Kleijn. Hij diende in het 125e RegimentInfanterie van Linie.

Arent Paasschen is geborenop 19-08-1787 als zoon van Adrianus Paasschen en Margaretha van der Waal. Hijdiende in het 125e Regiment Infanterie van Linie.

ArendSpringvloed is geboren op 30-11-1788, zoon van Cornelis JacobszSpringvloed en Johanna Johannesdr Korthals. Hij zat in het 125e RegimentInfanterie van Linie. Arend trouwde op 22 augustus 1816 in Dirksland met HesterLeendertsdr van der Meijde. Het paar kreeg vijf kinderen. Vier van hen stiervenjong. Zoon Cornelis trouwde met Elisabeth de Leeuw. Dit paar heeft nageslachttot op de dag van vandaag. ??

Aart Paasschen is niet op14-01-1788 geboren zoals de databank aangeeft, maar kort voor zijn doopdatum13-01-1790 als zoon van Adrianus Paasschen en Margaretha van der Waal. Net alszijn oudere broer Arent diende hij in het 125e Regiment Infanterie van Linie.

BernardusSchuuringh is niet op 15-10-1776 geboren, maar kort voor zijn doopdatum24-09-1775 als zoon van Dirk Schuuringh en Asselijntje de Jong. Hij trouwde op7 augustus 1794 te Sommelsdijk met Huiberdina van IJsendoorn. Het paar kreegvier kinderen. Meer nageslacht hebben we niet gevonden. Hij diende in het 125eRegiment Infanterie van Linie.

Wouter van Lenten is op28-04-1791 geboren als zoon van Pieter van Lenten en Sijtje Cooman. Hijmaakte deel uit van het 126e Regiment Infanterie van Linie.

DirkPietersz van Brecht is volgens de databank geboren op 15-06-1770 ??als zoon van Pieter van Brecht en Maria vanDam. In het doopboek van Sommelsdijk ??? Joke van Rumpt wees ons hierop - komthij echter voor als gedoopt op 19-06-1768. De geboortedatum is derhalveonjuist. Hij diende in het 126e Regiment Infanterie van Linie.

MarinusOosterling is geboren op 26-02-1790??als zoon van Johannes Oosterling en Elisabeth Jacoba van den Enden. Hijzat in het 33e Regiment Lichte Infanterie.

Simon Wabbes is niet geboren op 08-03-1792,maar kort voor zijn doopdatum 16-01-1791. Hij was een zoon van Meijndert Wabbesen Lena Simonsdr Koudijzer. Hij maakte deel uit van het 33e Regiment LichteInfanterie. Joke van Rumpt schreef ons: ???Boven de overlijdensakte van Dimmenvan der Kers ??? zie boven - stond de akte van het overlijden te Zwol - waar datligt kon ik niet vinden - van Simon Wabbes. In de akte staat dat hij op17-09-1811 de leeftijd van 18 jaar had. Ik kan echter alleen een Simon Wabbesvinden die gedoopt werd op 16-01-1791 te Sommelsdijk. Een jongere Simon uit hetgezin van Meijndert Wabbes en Lena Simonsdr Koudijzer zie ik niet. Ook SimonWabbes leed aan dezelfde kwaal ??? longtering - als Dimmen van der Kers.???

??

Middelharnis:

Pieter Jongejan is niet geboren op 11-01-1788, maar kort voor zijndoopdatum 16-12-1787 als zoon van Cornelis Pietersz Jongejan en Lena LucasdrTiebout. Hij diende in het Regiment Pupillen van de Garde en het 4eRegiment Tirailleurs van de Garde.

Dirk Lugthart is geborenop 13-05-1786 als zoon van Jasper Krijnsz Lugthart en Heijltje Gijsbertsdronder de Linden. Hij diende in het Regiment Pupillen van deGarde en in het 123eRegiment Infanterie van Linie.

Johannes Wittekoek is geboren op 20-05-1790 als zoon van Jacob Wittekoeken Arentje van Eck. Hij maakte deel uit van het 7e Regiment LichteLanciers. Johannes trouwde op 15 september 1815 te Dinteloord met Hester vanden Nieuwendijk. Uit hun huwelijk werden voor zover we weten negen kinderengeboren, die veel nageslacht hebben voortgebracht.

Cornelis de Bruijn is niet op 16-05-1784 geboren, maar veel eerder kortvoor zijn doopdatum op 24-05-1778 als zoon van Jan Cornelisz de Bruijn en AagjeFlorisdr van Eck. Hij diende in het 9e Regiment Artillerie teVoet. Hij trouwde op 16 april 1816 te Middelharnis met Maria van den Berg.

Cornelis van Dalen is niet geboren op 21-01-1779, maar kort voor zijndoopdatum 24-01-1776. Hij is een zoon van Huijbert Hendriksz van Dalen en LenaHendriksdr van Dam. Hij diende in het 3e Regiment Grenadiers teVoet van de Garde.

Pieter van Brussel is nietgeboren op 15-11-1788, maar kort voor zijn doopdatum op 02-11-1788 als zoon vanTeunis Pietersz van Brussel en Jannetje Klaasdr Kas. Hij diende in het 88eCohorte.

WillemLammers is geboren op 03-06-1790 als zoon van Gerrit Lammers enJacoba Hoeksteen. Hij diende in het 88e Cohorte.

Michiel Krijtenberg is geboren op 16-12-1791 als zoon van LaurensKrijtenberg en Maatje Laurensdr den Hollander. Hij zat in het 33eRegiment Lichte Infanterie.

Arie Berkhof is niet geboren op??01-01-1791, maar kort voor zijn doopdatum op 24-05-1789 als zoon vanArie Berkhof en Neeltje Arijsdr onder de Linde. Hij diende in het 123eRegiment Infanterie van Linie en in het 126e Regiment Infanterie van Linie.

Melchert van Oostvoorne is niet geboren op 01-09-1792,maar kort voor zijn doopdatum op 01-07-1792 als zoon van Jan Melchertsz vanOostvoorne en Cornelia Abrahamsdr van der Meulen. Hij diende in het 72eRegiment Infanterie van Linie. Hij was sluiswachter van beroep. Hij trouwde metJosina Jacoba Zorn. We vermoeden dat er in de omgeving van Utrecht en Amsterdamnog nageslacht van Melchert is.

Pieter Langbroek is niet geboren op 23-11-1783, maar kort voor zijndoopdatum op 23-11-1781 als zoon van Aren Langbroek en Ariaantje Jansdr Romp.Hij diende in het 124e Regiment Infanterie van Linie.

Cornelis Stierman is geborenop 04-09-1790 als zoon van Lieven Arensz Stierman en Maatje in ???t Velt. Hij zatin het 124e Regiment Infanterie van Linie.

MaartenRooij is geboren op 19-07-1788 als zoon van Abraham MaartenszRooij en Jannetje Thomasdr Visser. Hij diende in het 125eRegiment Infanterie van Linie.

TeunisDubbeld is geboren voor zijn doopdatum 04-02-1789 alszoon van Cornelis Pietersz Dubbeld en Cornelia Teunisdr Weijmans. Hij maaktedeel uit van het 125e Regiment Infanterie van Linie.

??

??

Stellendam:

Laurens van der Laan is geboren op 22-06-1791, en gedoopt op 28-10-1791 alszoon van Adrianus van der Laan en Adriaantje Visbeen. Hij diende in het Regiment Pupillen van de Garde en in het 7e Regiment Tirailleursvan de Garde. Hij trouwde met Lijntje Both op 27 juni 1816 te Dirksland. VanLaurens zijn er zeven generaties nakomelingen. Laurens overleed op 22 juni 1882te Stellendam.

Goedereede:

Jean Muller is geborenop 23-01-1795 als zoon van Samuel Muller en Jeanne Par??. Hij diende in het RegimentPupillen van de Garde. Over deze persoon hebben we in het doopboek vanGoedereede niets gevonden. Elders vond Joke van Rumpt aantekeningen ??? bron HetFeyne Kwartier -, waarin hij samen met zijn ouders wordt vermeld, en waaruitblijkt dat hij inderdaad in Goedereede is geboren. Tevens wordt van hem eenbeschrijving gegeven van delen van zijn gezicht, waardoor hij voor anderenenigszins herkenbaar is. Hij trad als vrijwilliger in dienst op 22 september1811 in Amersfoort. Op 7 mei 1814 is hij gedeserteerd. ????????????????????????????????????????????

Cornelis Vervoort is geboren op 01-03-1791 als zoon van Pieter Joseph Vervoorten Maria Catharina Willems. Hij diende in het 9e Regiment Artillerie teVoet. Over hem hebben we in het doopboek van Goedereede geen gegevens gevonden.Van Pieter Joseph Vervoort en Maria Catharina Willems vonden we een dochter,Anna Maria Vervoort, gedoopt op 12-12-1794 te Breda. Zij trouwde op 31 Mei 1816te Ouddorp, niet ver van Goedereede, met Aren Witte. De vader van Cornelis enAnna Maria, Pieter Joseph Vervoort, is op 11 augustus 1825 te Goedereedeoverleden. Uit deze gegevens kunnen we concluderen dat de familie Vervoort inGoedereede heeft gewoond.?? Cornelis isdaar echter niet geboren. ??Van PieterJoseph Vervoort weten we dat hij gedoopt is in Turnhout op 29 maart 1765, en op13 januari 1786 daar is getrouwd met Maria Catharina Willems. Wij vonden ineerste instantie in Turnhout de dopen van twee van hun kinderen: Franciscus op18-02-1791, Elisabeth op 04-05-1793. Gezien deze data leek het ons aannemelijkdat ook Cornelis in Turnhout is geboren en gedoopt. Om Cornelis te tracerenhebben we contact opgenomen met leden van het Forum Brabants HistorischInformatie Centrum (BHIC). Het was uiteindelijk Forumlid Lieve die met Cornelisop de proppen kwam: ???Ik heb nog een paar kinderen gevonden in het doopboek van Turnhout,waaronder Cornelius: Petrus 12-04-1786, Cornelius 05-09-1787 en Elisabeth21-01-1788.?? Een jongere Cornelis heb ikniet aangetroffen. Bij het doopsel van Elisabeth uit 1788 staat vermeld datPetrus Vervoort soldaat was.??? Dat vermoeden hadden wij al. Breda is van oudshereen heel bekende garnizoensstad, maar ook in Goedereede was een kazerne.

Joannes Josephus Gielen is geboren op 19-03-1796 als zoonvan Joannes Gielen en Maria Theresia Josepha Luts. Omdat zijn oudersrooms-katholiek waren , werd hij door een priester uit Oude Tonge ???in casernisde Goeree??? gedoopt op 10-04-1799. Op de cd Families of South Holland wordtgesuggereerd dat hij geboren is op 19-03-1799, maar dan zou hij wel een ergjonge soldaat van Napoleon zijn geweest. Hij diende in de 17e Compagnie WerkliedenArtillerie.

GerritBoshoven is geboren op 03-08-1792als zoon van Hermanus Boshoven en Pieternella Aartsdr Bakelaar. Hij maakte deeluit van het 9e RegimentArtillerie te Voet.

Adrianus Dekker is geboren op 10-04-1789. Zijn ouders waren KlaasDekker en Ningetje Jansdr Bakelaar. Hij maakte deel uit van het 1e Regiment Artillerie tePaard. Hij trouwde op 29 maart 1816 te Goedereede met Jannetje Hameeteman. Drievan hun kinderen kregen nageslacht, maar of er nog levende nakomelingen vanAdrianus zijn weten we niet. Adrianus stierf op 5 november 1861 te Goedereede.

Hendrik Looman is volgens de databank geboren op 15-07-1789 teGoedereede, maar dat is niet juist. Hij is geboren op 13-05-1789 te Ouddorp, enals zoon van rooms-katholieke ouders, Jacob Looman en Maria Gisbergen, gedooptop 14-06-1789 te Oude Tonge. Zijn tweelingbroertje Thomas is waarschijnlijkjong overleden. Hendrik diende in het 3e Regiment Grenadiers teVoet van de Garde en in een Ex-Garde hollandaise. In het overzichtje van deOuddorpers staat de geboorteplaats van Hendrik Looman goed.

Klaas Jongste is gedoopt op 27-06-1790. ??De door de databank gegeven geboortedatum 24-07-1790is onjuist. Hij is een zoon van Meindert Klaasz Jongste en Maatje Harrentsdrvan Soest. Hij diende in het 88e Cohorte.

Aren Breur is gedoopt op 27-07-1788, dus is de in de databankvermelde geboortedatum 18-08-1788 niet correct. Zijn ouders waren MattheusArensz Breur en Jannetje Jacobsdr van Halteren. Hij diende in het 88e Cohorte. Arenoverleefde de roerige Napoleontische jaren. Hij overleed op 20-01-1823 te Stadaan het Haringvliet. Volgens onze gegevens was hij niet getrouwd.

Willem Blok is geboren op 25-10-1790 als zoon van Krijn JanszBlok en Geertrui Jobsdr Blok. Hij maakte deel uit van het 88e Cohorte.

Thomas Molenaar kan niet op 22-10-1789 zijn geboren. In het doopboekvan Nieuwe Tonge vinden we hem als geboren op 20-10-1789 en gedoopt op 01-11-1789 als zoon van Pieter Molenaar en Pieternella Cornelisdr Baars. Thomaskan in Goedereede geboren zijn. Het gebeurde meer dat de doop elders plaatsvond. Hij diende in het 88e Cohorte en in het 12e Regiment Infanterie van Linie. Thomas trouwde op 8september 1814 in Dirksland met Jannetje Baltensdr Eenkat. We hebben geenkinderen van dit paar gevonden. Thomas stierf op 21 oktober 1858 te Herkingen.

Aart van Regenmorter is geborenop 17-06-1788. Zijn ouders waren Krijn van Regenmorter en Lijntje van derSluijs. Hij diende in het 88e Cohorte. Aart trouwde op 1 september 1815met Martijntje Groenleer. Ze kregen kinderen en kleinkinderen, maar of er thansnog nakomelingen van hen leven moet uitgezocht worden.

JacobVeerman is volgens de databank geboren op 20-04-1789 als zoon van SijmonVeerman en Aeltje van der Blom. Hij diende in het 2e R??giment de laM??diterran??e. Omdat wij in het doopboek van Goedereede Jacob niet kondenterugvinden, hebben we maar weer eens Joke van Rumpt ingeschakeld. Uit debehoorlijk verfomfaaide gegevens in de databank ??? daar stond niet JacobVeerman, maar Verman Jacob ??? toverde ze hem tenslotte uit WieWasWietevoorschijn. Hieruit werd duidelijk dat Jacob niet geboren of gedoopt is inGoedereede, maar in Zuidland op respectievelijk 28-04-1789 en 03-05-1789. Omdatwe van Jacob verder geen gegevens meer hebben gevonden, nemen we aan dat hijzijn Napoleontische tijd niet heeft overleefd. Zijn jongere broer LeendertSijmonsz Veerman trouwde met Jannetje Jansdr Hoekendijk. Mogelijk leven er vandit echtpaar nog nakomelingen.

Hendrik de Weert is geboren op 05-04-1790 als zoon van GerritHendriksz de Weert en Cornelia Willemsdr Koek. Hij diende in het 124e Regiment Infanterievan Linie. Hendrik trouwde op 12 april 1832 te Ouddorp met Adriaantje Bosland.Kinderen van dit paar zijn ons niet bekend. Hendrik overleed niet zo langdaarna op 25 juli 1834 in Goedereede.

Dirk Koek is geboren op 23-10-1789 als zoon van Daniel DirkszKoek en Adriana Rijnbrand. Hij diende in het 125e Regiment Infanterievan Linie en in het 134e Regiment Infanterie van Linie.

Ouddorp:

Van Leendert Bakker neemt de samensteller van de databank aan dat hijgeboren is in Ouddorp?? op 28-12-1794.Omdat Leendert gedoopt is op 28-12-1794 te Oude Tonge, kan hij echter ook daargeboren zijn. Zijn ouders waren Theodorus Bakker en Maria Visser. Hij diende inhet Regiment Pupillen van de Garde en in het 10e RegimentTirailleurs van de Garde. Leendert, ook wel Leonardus genoemd, trouwdetweemaal, eerst met Adriana Eduwaard op 25 april 1823 te Stad aan het Haringvliet,en op 15 maart 1837 op Den Bommel met Jacomina van Schouwen. Kinderen vanLeendert hebben we niet gevonden. Hij stierf op 29 mei 1873 te Stad aan hetHaringvliet.

Gerrit Lauwe is geboren op 12-12-1787 als zoon van Cornelis Lauween Neeltje Gerritsdr Rutgers. Hij diende in het??9e Regiment Artillerie te Voet.

Jan Zwarenkant is geboren op 26-08-1789 als zoon van Pieter JanszZwarenkant en Jannetje Rit. Hij diende in het 3e Cohorte. Omdat in dedatabank sprake is van een inschrijving in het kanton Alkmaar, denken we datJan geen Ouddorper is, maar een Oudorper uit Noord-Holland.

Jan Verduijn is geboren op 26-10-1790 als zoon van Klaas Verduijnen Willemina Jansdr van Hoven. Hij diende in het 7e Regiment LichteLanciers.

Pieter van Veen is volgens de databank geboren in Ouddorp, maar wehebben hem daar niet gevonden. Hij dienden in het 14e BataljonArtillerietrein.

Cornelis Troost is volgens de databank geboren op 04-01-1789, maaromdat zijn doop plaats vond op 01-01-1789, kan de gegeven geboortedatum nietkloppen. Cornelis is een zoon van Pieter Pietersz Troost en Teuntje PaulusdrBreen. Hij maakte deel uit van het 9e Regiment Artillerie teVoet en het 125e Regiment Infanterie van Linie.

Cornelis JacobSchrijver, zoon van Johannes Marcus Willemsz Schrijver en MariaMarinusdr Bouwmans, is volgens de databank geboren op ??07-05-1783, maar we hebben hem op die datumniet kunnen vinden. Wel vonden we van Cornelis Jacob Schrijver een doopdatum,07-06-1778. Voorlopig nemen we aan dat deze de soldaat was. Hij diende in het 9e Regiment Artillerie te Voet.

CornelisJansz Witte, zoon van Jan Pietersz Witte en Maria Jansdr Bakelaar, isvolgens de databank geboren op 17-04-1784, maar dit moet geweest zijn voor dedoopdatum 11-05-1783. Hij diende in het 9e Regiment Artillerie te Voet. Cornelis trouwde op 11 april1817 te Ouddorp met Helena Susanna Duijnkerke.

Omdat Jacob Meijer,zoon van Jacob Hermansz Meijer en Jobje Doensdr van der Linden gedoopt is op23-05-1790, kunnen we aannemen dat de in de databank vermelde geboortedatum 28-05-1790onjuist is. Hij diende in het 88e Cohorte.

Bastiaan Verhagen is geborenop 03-10-1789 als zoon van Dirk Verhagen en Johanna Valburg. Hij diende in het88e Cohorte.

Jan Ruijgentuijn is gedooptop 02-01-1790, volgens de databank geboren op 22-08-1789 als zoon van WillemJoostz Ruijgentuijn en Adriaantje Joostdr van Cadzand. Hij diende in het 88eCohorte.

CornelisHilleman, zoon van Matthijs Hilleman en Maria Vreeswijk, is volgensde databank geboren op 24-09-1789 te Ouddorp, maar omdat de inschrijving plaatsvond in het kanton Amsterdam, denken we dat Cornelis geboren is in Oudorp,Noord-Holland. Joke van Rumpt vond het bewijs voor onze stelling! In WieWasWievond zij het huwelijk op 13-05-1827 te Koudekerk aan den Rijn van CorneliusHelleman, oud 37 jaar, geboren in Sloten, Noord-Holland, zoon van Matthijs Hellemanen Marritje van Vreeswijk, met Jacoba Pietersdr Groen in ???t Woud uit Hoogmade. Ofer van dit paar nog levende nakomelingen zijn, is de vraag. Cornelis diende inhet 88e Cohorte. In het ???gewone??? leven was hij boerenknecht inAlphen. Cornelis is overleden op 8 augustus 1860 te Alkemade.

We nemen aan dat Jacob Roon, geboren op 22-01-1791,gedoopt is op 09-02-1791 als zoon van Cornelis Jacobsz Roon en Lena Cornelisdrden Uijl. Hij maakte deel uit van het 124e Regiment Infanterievan Linie.

Jan de Ruijter is geboren op 28-11-1788 als zoon van Job Jacobsz deRuijter en Hester Jansdr Cooman. Hij diende in het 125e Regiment Infanterievan Linie.

Frans Oost, geboren op 06-12-1796 als zoon van Willem Oost enCatharina Allar, hebben we op Ouddorp niet kunnen traceren. Hij diende in het 125eRegiment Infanterie van Linie. Joke van Rumpt kwam met de oplossing. Zij vondin WieWasWie een huwelijk op 29-04-1818 in Amsterdam van Anthonij Oost, geborenrond 1799 in Alkmaar, met Maria Elisabeth Meijnte. Anthonij is een zoon vanbovengenoemde Willem Oost en Catharina Allar, en dus een broer van Frans Oost.Frans Oost zal ook uit de buurt van Alkmaar komen. Voor de hand ligt danOudorp.

Johan Klaas Delnoz is geboren op 01-04-1784, en gedoopt op 20-02-1784 teOude Tonge als zoon van Pieter Andries Jozef Mattheus Delnoz en Adriana MariaGommers. Hij diende in het 126e Regiment Infanterie van Linie. De vader van JohanKlaas was gelegerd als militair in Ouddorp.