Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Trouwen en dopen in het voor-Achthuizense tijdperk

In het uitgestrekte poldergebied waar later ook Achthuizen zou ontstaan, woonde rond 1700 slechts een klein aantal rooms-katholieke gezinnen. Tot dat gebied reken ik de Langstraat, Zuidzijde, Den Bommel, Ooltgensplaat en Sluijs oftewel Galathee. Die dorpen en gehuchten bestonden toen al wel.??
De rooms-katholieken daar trouwden in de statie van Oude Tonge, de enige op het eiland, waar ze ook hun kinderen lieten dopen.
De hieronder vermelde gegevens heb ik overgenomen uit het doop- en trouwboek over de periode 1695-1704. Ongetwijfeld vonden er daarvoor ook kerkelijke huwelijken en dopen plaats, maar tot 1672 gebeurde dit heimelijk. Pas na dat jaar durfden de priesters van Oude Tonge dit openlijk te doen en daarvan melding te maken in een doop-en trouwboek, tot 1695 echter zonder woon- of geboorteplaats. Een onderzoek naar de bij de dopen genoemde getuigen (???testes???) heb ik achterwege gelaten.??
Trouwen:
[23-01-1695]
Lang. 23 Jan: Pieter Henricse Puijn en Stintie Willems getuijgen Ariaen Pieterse uijt Haeghie Louijs Jacopse van t Cruys
[23-05-1695]
Lang. 23 Maij 2a. pent. Pieter Henrixe Stroeker et Catharine Pieters Testes Paulus Tessele van de Poel et Pieter Henr. Puijn
[12-06-1695]
Zudsij. 12 Jun. Geert Henr. van Kempen et Barbel Roelands testes Adriaen Hugens Cornelis Theun. van Sprundel??
Dopen:
[16-01-1701]
Langstraet 16 Jan. Jannetie, filius (moet zijn filia - CMK) Merte Janse et Margrita Janse, P. Corn.: Wauterse van Aaren M. Adrianse Flori Pels
[05-03-1701]
Bommel 5 Martij Nijs Dionisius f: Joannis Nisse Braber et Apolliontie Bots P. Jacobus Nisse abs. e.l. Gillis Corn. Bots meter Janniti Niss Braber
[02-01-1702]
Langestrate anno 1702 2 Januarij Jannetie en Maria filie Cornelis Matisse van Santvliet en Jannetie Bruijnties, Peter van Jannetie Pieter Henr: Puijn, meter Mechie Willenes van Digneg: Bruijnties Peter Marie Digman Janse Bruijnties m: Theuntie Huberts vand: Dijck
[15-12-1702]
Plate anno 1702 15 Descemb: baptus Nisse of Dienisius fili Erend Corn. Bots: Jannetie Nisse Braber Peter Joannes Nisse Braber meter Jannetie Marinus
(15 dec: Nisse Adonijsius folio: anno 1702)
[15-10-1702]
Plate item 15 Octob: Francien Francisca: f: Cornelis Adrianse van Boven et Engeltie Flore Pels: P. Aert Flore Pels meter Marike van de Sande
[12-06-1703]
Langestrate 12 Junu Joannes fili Joannes Cleijn Mari Cocx: Peter Jacop Jacopse Mulder Meter Catharin Pieter Reguet
[08-03-1704]
Bommel 8 Meert Neeltij Helena dochter van Joannes Nisse Braber ende Aplonia Cornelisse Bots: Peter Jocop Cornelis Beesteoom: meter Marie Cornelisse Bots
[06-04-1704]
Slus oft Gallite 6 April Pieter Corneliss: soon van Pieter Cornelis van Moerenhout (moet zijn Cornelis Pieters van Moerenhout - CMK) ende Marie Henderix van Veuroon Peter: Leenden Hubbert vand Duck Mariek Antoniesse Koocx
[20-04-1704]
Plaet 20 April Citie dochter Joannes Willens ende Catharina Bieusters: Peter Renier Eskens meter Marije Musaerts
[01-06-1704]
Langestraet 1 Junij Marie dochter van Pieter Struckel ende Catharian Pieters: peter Jan Struckel absen Cornelis Wauterse van Haren: meter Guertrij Janse:
Gegevens over nageslacht*
Van de hierboven vermelde mannen heb ik onderzocht of ze nageslacht hebben gekregen. De hieronder genoemde aantallen nakomelingen en eega???s komen overeen met die in mijn bestand; in werkelijkheid zijn het er meer.
Gerrit Hendriksz van Kempen - 12 generaties nageslacht - 1390 directe nakomelingen - 709 eega???s. Gerrit Henricse en Thijsie Jans lieten op 27 januari 1694 ook nog een dochter dopen: Marie. Getuigen waren Thijs Ariaense en Aertje Jans
??Joannes Nijsz Braber - 11 generaties nageslacht - 2623 directe nakomelingen - 1252 eega???s
Arend Cornelisz Bot, getrouwd met Jannetje Nijsdr Braber, een zus van Joannes Nijsz Braber - 11 generaties nageslacht - 2335 directe nakomelingen - 1141 eega???s. Arend Bot en Jannetje Braber lieten in de periode 1690-1695 al vier kinderen dopen.
Joannes Cleijn - 13 generaties nageslacht - 2491 directe nakomelingen - 1370 eega???s??
Cornelis Pietersz Moerenhout - 11 generaties nageslacht - 1350 directe nakomelingen - 697 eega???s
Uitgestorven families
Pieter Henricksz Puijn is twee keer getrouwd. Samen met zijn eerste vrouw Tanneke liet hij in de periode 1683-1688 vijf kinderen dopen. Bij het voorlaatste kind was Stientije Willems doopgetuige. Na het overlijden van Tanneke Jans trouwde Pieter met haar. Verder was Pieter Puijn in de periode 1681- 1702 vier keer doopgetuige: in 1681 bij Eeren, zoon van Nicolaes Aertse en Eerentije Maertens, in 1682 bij David, zoon van Jillis van der Moelen en Cateline Geerts, in 1683 bij Joannes, zoon van Henrick Janse en Willemtijen Hubregs, in 1702 bij Jannetie, dochter van Cornelis Mattisz van Santvliet en Jannetie Bruijnties. Van laatstgenoemd paar weet ik zeker dat het in de Langstraat gewoond heeft. Dat de ouders van de andere drie kinderen daar gewoond hebben lijkt me waarschijnlijk. In 1695 was Pieter Puijn ook getuige bij het huwelijk van Pieter Henrixe Stroeker en Catharine Pieters. Bij de doop van het laatste kind van Pieter Puijn en Tanneke Jans was Leendert Puijn getuige. Hij was waarschijnlijk een broer van Pieter. Meer gegevens over Pieter Puijn heb ik niet gevonden.??
Pieter Hendriksz Stroecker en Catharina Pieters lieten in de periode 1695-1704 twee kinderen dopen. In 1695 was Coenrat Henrixe Stroecker, waarschijnlijk een broer van Pieter, getuige bij de doop van het eerste kind. In 1702 bij het tweede kind was Jan Struckel getuige, geen broer van Pieter. Jan was een zoon van Willem Struckel. In 1695 was Pieter Stroecker getuige bij de doop van Joannes, zoon van Jacob Jansz Besteman en Geertru Pietersdr Keijser. De familie Besteman woonde in Nieuwe Tonge, mogelijk op Battenoord, waar meer katholieken woonden.??
Ook van Maarten Janse, Cornelis Mattisz van Santvliet, Cornelis Adriaansz van Boven en Joannes Willens hebben we geen nageslacht gevonden.

*Van de personen met nageslacht heb ik - met medewerking van Joke van Rumpt - parentelen gepubliceerd op mijn site:?? https://sites.google.com/site/koenegenealogie/