Startpagina??? > ???Eigen schrijfsels??? > ???

Leonardus Lessius

Leonardus Lessius, een verre verwant

Van veel voorouders kennen we de namen niet. Ze hebbengeleefd in tijden waarin hun geboortes en overlijdens niet werden genoteerd ofbewaard. Een zo weinig bekende voorvader was Thomas Weyns. Zijn bestaan leidenwe af uit de naam van zijn zoon Henrick Thomasz Weyns. Ook van hem weten weniet precies wanneer en waar hij geboren is. Dat we weten dat hij er was hebbenwe te danken aan zijn dochter Grietken Henricksdr Weyns. Zij trouwde met GeertJansz Willemssen. Deze mensen waren de voorouders van de rond 1817 op Flakkeeterecht gekomen familie Jacobs.

We gaan terug naar Thomas Weyns. Ook hij was zoals uit hetvoorgaande duidelijk is geworden een voorvader van de familie Jacobs. Behalvezoon Henrick had hij ook een dochter Elisabeth. Zij trouwde met Lenaert Leys.Van dit paar kennen we de namen van twee van hun kinderen: Lenaert enHuibrecht. De oudste van de twee broers, Lenaert, is geboren rond 1510 enoverleden omstreeks 1559. In ver achter ons liggende tijden werd vaak de naamvan de vrouw bij een huwelijk weggelaten, maar van de echtgenote van LenaertLeys kennen we de naam: Maria Derkinderen. Het echtpaar woonde in Brecht, eenstadje in de Belgische provincie Antwerpen. Lenaert Leys was landbouwer endaarnaast schepen van de stad. Samen met Maria kreeg hij vier kinderen:Magdalena, Kathelijne, Elisabeth en Lenaert. We laten de drie dochters rusten,en gaan verder met de enige zoon, Lenaert. Hij werd gedoopt op 1 oktober 1654. Hijwas nog maar zes jaar, toen zijn ouders kort na elkaar stierven. De jongeLenaert kwam onder de hoede van zijn oom Huibrecht. Deze stuurde hem naar dedorpsschool van Brecht. Het plan van oom Huibrecht was om hem later inAntwerpen een koopmansopleiding te laten volgen. De jonge Lenaert was een zeergoede leerling, zo goed dat hij een studiebeurs kreeg en via het Atrechtcollegeuiteindelijk op de Leuvense universiteit terecht kwam om letteren te studeren. In1572 studeerde hij cum?? laude af.

De jonge geleerde trad toe tot de Jezu??etenorde. Na zijnnoviciaat doceerde hij filosofie en bekwaamde zich als autodidact in Grieks,antieke literatuur, Romeins en canoniek recht. Tijdens een vlucht ten gevolgevan een godsdienstoorlog liep Lenaert, die zich intussen zoals in die tijd voorgeleerden gebruikelijk was een Latijnse naam had aangemeten, Leonardus Lessius,een chronische ziekte op waarvan hij zijn hele verdere leven last zou hebben.Ter behandeling daarvan ging hij meermalen naar de kuurbronnen van Spa, meestalin gezelschap van zijn goede vriend, Justus Lipsius. ??

In 1582 ging Leonardus naar Luik om er theologie te studeren.In Rome studeerde hij af. Hij ontmoette daar mannen als Robertus Bellarminus enFrancisco Suarez. Na zijn Romeinse tijd keerde hij naar Luik terug. Eenbloeiende tijd van studie, schrijven en college geven brak aan. Onder zijnstudenten bevond zich onder anderen Johannes Malderus, die later bisschop van Antwerpenen professor theologie zou worden.??

Leonardus Lessius werd om zijn grote wijsheid door menigbestuurder om advies gevraagd in netelige kwesties. Dat leverde hem de bijnaamOrakel der Nederlanden op. Ondanks zijn successen als adviseur, schrijver enhoogleraar ging zijn leven niet over rozen. Meermalen was hij verwikkeld in conflictenmet andere universitaire theologen. In 1600 hoefde Lessius vanwege zijn zwakkegezondheid niet meer les te geven. Wel bleef hij intensief betrokken bijdebatten over ethische kwesties, vervulde hij vele functies binnen dejezu??etenorde, en besteedde ook veel tijd aan het schrijven van artikelen enboeken. Na een langdurig ziekbed stierf hij te Leuven op 15 januari 1623.

Leonardus Lessius (bron foto: Wikipedia)